Rome / Antichrist

Posted by admin | | dinsdag 28 oktober 2008 4:51 pm

Ondergang van de hoer van Babylon voorzegd

 

Openbaringen 17:1-6  “En een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren; Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn harer hoererij. En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der gods lastering, en had zeven hoofden en tien hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering.”

.

Lees en kijk hier verder over : Rome in het licht van Openbaringen 17

 

DJK: De rooms katholieke paus zit als een God in zijn Vaticaanse tempel, laat zich op handen dragen en als God vereren. De roomse paus laat zich heilige Vader noemen, een titel die alleen God toekomt. Verder waant hij zich de plaatsvervanger van Jezus Christus op aarde, verwijzende naar de beloofde Trooster die zou komen toen de Heere Jezus ten hemel voer. Deze geestelijke Trooster was de Heilige Geest, de verworven Geest der aanneming tot kinderen (Rom. 8:15), en beslist niet een vleselijke roomse paus. Hiermee loochent, minacht en lastert de RKK op zeer subtiele wijze God de Vader en God de Zoon! Middels haar goddeloze valse dogma’s misleidt ze haar onkundige kerkvolk en heerst men over hun gewetens, wedergeboorte door het sacrament van de doop, kruisigt en offert het vlees van Christus telkens weer opnieuw door haar misdiensten en minacht hiermee het enig volbrachte werk door Jezus Christus Gods Zoon, en plaats Maria boven Jezus Christus onze dierbare Zaligmaker. Middels de leer der goede werken predikt ze helpende genade in plaats van vrije genade alleen, alzo vermengt deze kerk nietig mensenwerk met het enige volbrachte werk en offerande van Jezus Christus, hetgeen een gruwelijke vermenging is van wet en evangelie. Over de ruggen der armen en middels de grofste leugenleringen – zoals de aflaathandel – heeft deze kerk zich verrijkt en haar kerken van goud gebouwd. Het goddeloze duivelse systeem van de Rooms Katholieke Kerk dat de gewetens van zijn kerkvolk door angst en dreiging regeert, en in slaafse vrees onder haar macht houdt is de moeder der hoererijen! Het leven onder dit systeem is een leven van slavernij en dienstbaarheid, waarin geen vrijheid, noch enige zekerheid des geloofs of vertroosting te vinden is. Ze heeft gemeenschap met, en tolereert, de grootste ongerechtigheden binnen en buiten haar muren die een kerk niet past en betaamt. De roomse gruwelen die binnen haar systeem werden bedreven worden in uiterst gevallen bij kardinalen of pausen opgebiecht, maar zeker niet ootmoedig voor God beleden, en liever geheim en verborgen gehouden. Het is een duister systeem waar de schijn regeert, die het licht en de praktijk der godzalige christenen nooit heeft kunnen verdragen. Gedurende ruim 600 jaar heeft ze de ware Bijbelgelovigen op gruwelijke wijze vervolgd, vreselijk gemarteld en vermoord. Derhalve is de RKK de antichrist gebleken die de Bijbel heeft voorzegd. Lees hier verder wat de oudvaders hierover hebben opgemerkt

===================================================

C.J. Buys:  Rome is en blijft de antichrist, al is het dat sommigen stellen: “Rome kan de antichrist niet zijn; immers, zij loochent de Zoon en de Vader niet.” Wij
stellen: Wat doet Rome dan? Door haar Mariaverering loochent zij niets minder dan de enig geldende offerande van de Zoon in Zijn hogepriesterlijk ambt, als de enige
voorspraak in de hemel, 1 Johannes 2:11. Door Hem te loochenen in Zijn ambten, verloochent zij Hem totaal. En daarom ook de Vader, 1 Johannes 2:23. In 1 Johannes
2:18 lezen we, dat er vele antichristussen waren uitgegaan. Zie ook Mattheüs 24:24a.

.

Richard Bennet (voormalig rooms priester) over de RKK en inquisitie

 

Walter Veith over the Islamic Connection to Roman Catholic Church

   kijk hier verder

   of klik hier

 

Franklin ter Horst over het oude Babylon en haar vele afgoden

Xander – Over de wederoprichting van het Ottomaanse Rijk 

Charles P.T. Chiniquy over het ware gezicht van Rome 

De gruwelen van Rome   &   De vervloekte paapse mis  

Kort Opgemerkt over de RKK door C.J. Buys   &   Verwachting

C.J. Buys: Moet de antichrist nog komen?    &   H.J. Verwoerd

Roomse dwalingen :  16 Roomse ketterijen en leerdwalingen 

Lees hier over de Bijbelse rechtvaardigingsleer der reformatie   &   Lees hier 

Lees en kijk hier hoeveel ware gelovigen door de RKK zijn doodgemarteld 

C.J. Buijs uit Gouda citeert oudvaders omtrent hun gedachten over antichrist

Bisdom Augsburg verliest 180.000 leden door schandalen   &  Augsburg

NOS: paus houdt nachtmis in St. Pieter te Rome tijdens kerstdagen 2012

NOS dossier misbruik Rooms Katholieke Kerk   &  Joep Dohmen NRC

NOS: eindrapport commissie Deetman   &    “Misbruik was bekend”

Nieuwsuur: RK kerk in debat met misbruikte slachtoffers

Een Vandaag : Protest tijdens pausbezoek aan Engeland   &   ‘schaamte’

De hovaardij en opgeblazen oppermacht der roomse pausen van eertijds

L.M.P. Scholten – Nuttig tot lering (GBS)  het getal 666 –  klik hier

 

Rome als geharnaste vijand van Jood en Christen in licht van Openb. 17

 

Oranjemis WK voetbal 2010 :  “Zo de priester, zo zijn parochianen..!!” 

.

St. Pauls Cathedral (London) : Rolstoelbasketbal in de kerk..!!  (2012)

 

Ds. T. Cabaret : Verhaal over roomse zieltjeswinnerij tijdens Reformatie 

.

Franklin ter Horst :  Kerk en Israel    &   Babylon

F. ter Horst : Desmond Tutu – Israël-hater  Aartsbisschop WK 2010 

F. ter Horst :  Nieuwe wereldorde in opkomst   &   New Age 

F. ter Horst :  Wereldreligies op weg naar eenheid 

F. ter Horst :  Euro-Babel en de vrouw op het bees 

Wikipedia over :  7 sacramenten   &   Vagevuur

 

Oranjemis tijdens WK voetbal 2010

 

—————————————————————————————————————————————-

 

Pedofilie en seksschandalen binnen de RK – kerk

 

NRC – Mrt 2002 :  Pedofiele bom onder R.K. kerk 

NRC – Mei 2002 :  Er is meer mis met de R.K. kerk dan pedofilie 

NRC – Apr 2002 :  Opnieuw onthullingen pedofiele priesters VS 

NRC – Dec 2002 :  Kardinaal Law in Rome voor crisisoverleg 

NRC – Mei 2003 :  20 jaar cel pedofiele priester 

NRC – Jun 2003 :  Onderzoek seksschandaal VS 

NRC – Aug 2003 :  Gevangene wurgt in cel ex-priester 

NRC – Feb 2004 :   US 4450  RKK priesters beschuldigd 

NRC – Feb 2004 :   Kindermisbruik 

NRC – Jul 2004 :    Amerikaans bisdom failliet door seksueel misbruik 

NRC – Jul 2004 :    Een priester is niet van plastic 

NRC – Feb 2005 :   RKK priester schuldig aan verkrachting 

NRC – Okt 2005 :  RKK priesters beschermd 

NRC – Nov 2005 :  Misbruik en moord

 

 

DJK : Ik heb bewust gekozen voor een objectieve berichtgeving uit een on-christelijke krant (NRC – Handelsblad), om zeer duidelijk en helder aan te geven hoe zelfs de wereld schrijft over de schandalige en goddeloze pedofiliepraktijken binnen het Rooms Katholieke-kerkorgaan.   

 

———————————————————

 

 

Openbaringen 18 : 3-16   “Dewijl uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken gedronken hebben, en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht harer weelde. En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Want haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot den hemel toe, en God is harer ongerechtigheden gedachtig geworden. Vergeldt haar, gelijk als zij ulieden vergolden heeft, en verdubbelt haar dubbel, naar haar werken; in den drinkbeker, waarin zij geschonken heeft, schenkt haar dubbel. Zoveel als zij zichzelve verheerlijkt heeft, en weelde gehad heeft, zo grote pijniging en rouw doet haar aan; want zij zegt in haar hart: Ik zit als een koningin, en ben geen weduwe, en zal geen rouw zien. Daarom zullen haar plagen op een dag komen, namelijk dood, en rouw, en honger, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt. En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd en weelde gehad hebben, zullen haar bewenen, en rouw over haar bedrijven, wanneer zij den rook haar brands zullen zien; Van verre staande uit vreze van haar pijniging, zeggende: Wee, wee, de grote stad Babylon, de sterke stad, want uw oordeel is in een ure gekomen. En de kooplieden der aarde zullen wenen en rouw maken over haar, omdat niemand hun waren meer koopt; Waren van goud, en van zilver, en van kostelijk gesteente, en van paarlen, en van fijn lijnwaad, en van purper, en van zijde, en van scharlaken; en allerlei welriekend hout, en allerlei ivoren vaten, en allerlei vaten van het kostelijkste hout, en van koper, en van ijzer, en van marmersteen; En kaneel, en reukwerk, en welriekende zalf, en wierook, en wijn, en olie, en meelbloem, en tarwe, en lastbeesten, en schapen; en van paarden, en van koetswagens, en van lichamen, en de zielen der mensen. En de vrucht der begeerlijkheid uwer ziel is van u weggegaan; en al wat lekker en wat heerlijk was, is van u weggegaan; en gij zult hetzelve niet meer vinden. De kooplieden dezer dingen, die rijk geworden waren van haar, zullen van verre staan uit vreze van haar pijniging, wenende en rouw makende; En zeggende: Wee, wee, de grote stad, die bekleed was met fijn lijnwaad, en purper, en scharlaken, en versierd met goud, en met kostelijk gesteente, en met paarlen; want in een ure is zo grote rijkdom verwoest.”