Vragenforum - dewoesteweg.nl
http://www.dewoesteweg.nl/forum/

Barack Obama een spin in het web van de antichrist
http://www.dewoesteweg.nl/forum/viewtopic.php?f=10&t=2005
Pagina 1 van 1

Auteur:  DJK - admin [ Wo Mei 16, 2018 8:09 am ]
Titel:  Barack Obama een spin in het web van de antichrist


Auteur:  DJK - admin [ Do Mei 17, 2018 12:27 pm ]
Titel:  Barack Obama een spin in het web van de antichrist

Vervolg NL vertaling van bovenstaand artikel: https://www.facebook.com/permalink.php? ... 5082996380

======================================================

All of this is described in the Bible with remarkable detail.
“After this I saw in the night visions, and behold a fourth beast, dreadful and terrible, and strong exceedingly; and it had great iron teeth: it devoured and brake in pieces, and stamped the residue with the feet of it: and it was diverse from all the beasts that were before it; and it had ten horns. I considered the horns, and, behold, there came up among them another little horn, before whom there were three of the first horns plucked up by the roots: and, behold, in this horn were eyes like the eyes of man, and a mouth speaking great things.” Daniel 7:7-8
The fourth beast represents America as well as a global empire which originates in Babylon/America. The little horn represents the Antichrist, and the other 10 horns are these 10 governors of the 10 FEMA regions, which serve as a template for the world government to come ruled by 10 kings under one supreme global dictator.
The 3 horns that are plucked up are 3 governors/kings that will rebel, thus prophesying the Second American Civil War as well as a future World War simultaneously within the same text.
The angel Gabriel gave the prophet Daniel the interpretation to this vision.
“Thus he said, The fourth beast shall be the fourth kingdom upon earth, which shall be diverse from all kingdoms, and shall devour the whole earth, and shall tread it down, and break it in pieces. And the ten horns out of this kingdom are ten kings that shall arise: and another shall rise after them; and he shall be diverse from the first, and he shall subdue three kings.” Daniel 7:23-24
The apostle John received this same vision more than 500 years after Daniel.
“And the ten horns which thou sawest are ten kings, which have received no kingdom as yet; but receive power as kings one hour with the beast. These have one mind, and shall give their power and strength unto the beast.“ Revelation 17:12-13
These passages show us that Babylon is the nation which the Antichrist emerges from, and its post martial law government is the template for the global government he later ascends to.
Like the future world government, America is also divided into 10 kingdoms/FEMA regions ruled by ten kings/governors under one supreme leader (president/global dictator.
We also see how the Second American Civil War and WW3 are simultaneously prophesied as well as displaying the future US and then eventual one world government in the very same prophecy.

NL vertaling: Dit staat allemaal in de Bijbel beschreven in zeer opmerkelijke details.
Daarna zag ik in de nachtgezichten, en ziet, het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk, en zeer sterk; en het had grote ijzeren tanden, het at, en verbrijzelde, en vertrad het overige met zijn voeten; en het was verscheiden van al de dieren, die voor hetzelve geweest waren; en het had tien hoornen. Ik nam acht op de hoornen, en ziet, een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelve, en drie uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor denzelven; en ziet, in dienzelven hoorn waren ogen als mensenogen, en een mond, grote dingen sprekende. (Daniel 7:7-8)
Het vierde beest in dit gezicht vertegenwoordigt de USA en tegelijk een wereldrijk dat zijn oorsprong heeft in Babylon/Amerika. De kleine hoorn vertegenwoordigt de antichrist, en de andere 10 hoornen zijn de 10 gouverneurs van de FEMA regio's, dewelke zullen dienen als een sjabloon voor de aanstaande geplande wereldregering bestuurd door 10 koningen of heersers die onder één wereldwijde dictator staan. De drie uitgerukte hoornen zijn drie gouverneurs of koningen die zullen rebelleren, deze 3 voorspellen de tweede Amerikaanse Burgeroorlog evenals een toekomstige (derde) Wereld Oorlog gelijktijdig binnen dezelfde tekst. De engel Gabriël gaf de profeet Daniel de interpretatie of uitleg van dit visioen.
Hij zeide aldus: Het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zijn, dat verscheiden zal zijn van al die rijken, en het zal de ganse aarde opeten, en het zal dezelve vertreden, en het zal ze verbrijzelen.
Belangende nu de tien hoornen: uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en een ander zal na hen opstaan; en dat zal verscheiden zijn van de vorigen, en het zal drie koningen vernederen.(Daniel 7:23-24)
De apostel Johannes op Patmos ontving hetzelfde visioen meer dan 500 jaar na de profeet Daniel.
En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op een ure met het beest.
Dezen hebben enerlei mening, en zullen hun kracht en macht het beest overgeven. (Openb. 17:12-13)
Deze passage uit dit visioen van Johannes toont ons dat Babylon het wereldrijk is die de antichrist zal voortbrengen, en zijn krijgsraad regering is een sjabloon voor zijn wereldwijde regering welke hij daarna zal bestijgen.
Zoals de toekomstige wereldregering, is de USA ook verdeeld in 10 koninkrijken/FEMA regio's bestuurd door 10 koningen/gouverneurs onder één opperste leider (president of wereldwijde dictator).
We zien hier dat de Tweede Amerikaanse Burgeroorlog and Derde Wereldoorlog tegelijk worden geprofeteerd of voorzegd als ook een beeld van hoe de USA er in de toekomst uit zal zien met daarbij de voorzegging van één wereldregering in dezelfde profetie.


DJK: Aartsleugenaar Barack Obama betuigde zich als senator drie jaar voor zijn verkiezing als een vriend en bondgenoot van Israël. Eenmaal tot president verkozen draaide hij om als het blad van een boom, en profileerde zich als een groot vriend van de Arabieren en vijand van Israël. In zijn reizen naar het Midden Oosten sloeg hij Israël telkens over.
=======================================================

5) “The beast I saw resembled a leopard, but had feet like those of a bear and a mouth like that of a lion.” Revelation 13:2
This passage is the physical description of a man, the son of perdition.
We know this because Revelation 13:18 gives us the number of his name, the number of a man; 666.
Barack Obama is of mixed blood. Half black, half white like a leopard’s coat.
In the Book of Daniel, Persia is represented by a bear which is the modern day Islamic Republic of Iran, a Muslim nation.
The Bible describes Jesus Christ as the Lion of Judah.
Obama’s mother is a White Jew (descendant of Isaac) and his father is a Black Arab (descendant of Ishmael).
He walks like a Muslim (feet of a bear) but claims to be Christian (mouth of a lion).
His wedding band says “there is no god but Allah” because he is in fact a devout Muslim practising taquiya, the Islamic doctrine of deception.

NL vertaling: En het beest dat ik zag, was een pardel (= luipaard/panter) gelijk, en zijn voeten als eens beers voeten, en zijn bek als de mond eens leeuws; en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon, en grote macht. (Openb. 13:2)
Deze passage is een fysieke omschrijving van een mens, de zoon des verderfs. We weten dit, want Openb. 13:18 geeft ons het nummer van zijn naam, het nummer van een mens; 666
Barack Obama is een halfbloed. Half zwart en half blank, zoals de huid van een luipaard of panter. In het Bijbelboek Daniel wordt het rijk der Perzen voorgesteld als een beer, heden ten dage de Islamitische Republiek van Iran (een moslim-natie)
De Bijbel beschrijft de Heere Jezus Christus als de Leeuw uit Juda's stam. De moeder van Obama is een blanke Jodin (afstammelinge van Izak), en zijn vader is een zwarte Arabier (een afstammeling van Ismaël).
Hij wandelt en profileert zich als moslim (voeten van een beer) maar zegt dat hij een christen is (bek van een leeuw). In zijn staat de tekst gegrift: 'er is geen god dan allah', omdat hij feitelijk een vroom moslim is die taquiya praktiseert, de misleidende islamitische doctrine.
DJK: voor wat betreft zijn trouwring zou ik eerder zeggen dat er twee slangen op staan, omdat hij tevens een devoot satanist is, net als zijn grote vrind in Rome kijk hier: http://www.dewoesteweg.nl/diversen/rome ... -759x5001/

https://www.charismanews.com/politics/o ... -in-common

6) “He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast, or the number of his name. Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man: His number is 666.” Revelation 13:16-18
HR 3962 (House Resolution 3962) states on page 1501 that “the secretary will establish a National Medical Device Registry where class II medical devices will be employed.”
This bill was signed into law by US President Barack Obama on March 23, 2010 and is yet to be fully implemented. The Affordable Healthcare Act better known as Obamacare is the pretext for tagging people like animals.
Because the forehead and right hand are the greatest conductors of electricity in the human body, they are ideal locations for this microchip because its lithium battery is powered by body heat. It will serve as a transponder, ID and bankcard for a cashless society. Each individual will receive a serial number and just like barcode ID numbers, every number will begin and end with a 6 with another 6 in between.
The US government website that shows this law in full is:www.housedocs.house.gov/rules/health/111_ahcaa.pdf
Pages: 1501-1508, 77(D), 735(F)
Also see: http://www.fda.govPart 1 section 2571 National Medical Device Registry for the definition of a class II medical device andwww.rfidcanada.com to see manufacturer.
Also see: ALERT – “Obamacare Mandates FDA – approved implantable RFID chips!” on Youtube for a detailed overview of the major points of House Resolution HR 3962.
The globalist corporate/political agenda aims for every man, woman and child on earth to be micro-chipped by 2017, just like many of our pets have been for years. The consequences of accepting this mark are eternal.
Mind control technology in development since the 1950’sis at the peak of is now a scientific factand is incorporated in the RFID microchip which will of course cause you to worship the beast and his image.
“And the smoke of their torment will rise forever and ever. There will be no rest day or night for those who worship the beast and its image, or for anyone who receives the mark of his name.” Revelation 14:11

NL vertaling: En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams. Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig. (Openb. 13:16-18)
HR 3962 (House Resolution 3962) verklaart op pagina 1501 dat "de secretaris een National Medical Device Registry zal instellen waar medische hulpmiddelen van klasse II zullen worden ingezet." Dit wetsvoorstel is op 23 maart 2010 ondertekend door de Amerikaanse president Barack Obama en moet nog volledig worden geïmplementeerd. De Affordable Healthcare Act beter bekend als Obamacare is het voorwendsel om mensen als dieren te taggen.
Omdat het voorhoofd en de rechterhand de grootste geleiders van elektriciteit in het menselijk lichaam zijn, zijn het ideale locaties voor deze microchip omdat de lithiumbatterij wordt gevoed door lichaamswarmte. Het zal dienen als een transponder, ID en bankkaart voor een geldloze samenleving. Elke persoon krijgt een serienummer en net als streepjescodenummernummers begint elk nummer en eindigt het met een 6 met nog eens 6 ertussen.
De Amerikaanse overheidswebsite die deze wet volledig toont, is: http://www.housedocs.house.gov/rules/he ... _ahcaa.pdf
Pagina's: 1501-1508, 77 (D), 735 (F)
Zie ook: [url]http: //www.fda.gov[/url] Part 1 sectie 2571 Nationaal medisch hulpmiddelregister voor de definitie van een klasse II medisch apparaat en http://www.rfidcanada.com om de fabrikant te zien.
Zie ook: ALERT - "Obamacare mandaten FDA - goedgekeurde implanteerbare RFID-chips!" Op Youtube voor een gedetailleerd overzicht van de belangrijkste punten van House Resolution HR 3962. De globalistische bedrijfs- / politieke agenda streeft ernaar dat elke man, vrouw en kind op aarde in 2017 microchip wordt, net zoals veel van onze huisdieren dat al jaren doen. De gevolgen van het accepteren van dit merkteken zijn eeuwig.
Mindcontrol-technologie die in ontwikkeling is sinds de jaren 1950 op het hoogtepunt van is nu een wetenschappelijk feit en is opgenomen in de RFID-microchip die ervoor zorgt dat u het beest en zijn beeld aanbidt. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt. (Openb. 14:11)

[DJK: deze Google-translate vertaling wordt DV later nog gecorrigeerd op grammatica en spelfouten]

============================================================

7) SATAN’S COUNTERFEIT SAVIOUR THE MUSLIM MESSIAH IMAM AL MAHDI IS THE ANTICHRIST
“And I saw, and behold a white horse: and he that sat on him had a bow; and a crown was given unto him: and he went forth conquering, and to conquer.” Revelation 6:2
Satan’s counterfeit saviour, the Muslim messiah Al Mahdi is the Antichrist.
Islamic eschatology describes specific personal characteristic of Al Mahdi whom Islamic scholars have recognized in the Bible as the rider of the white horse in Revelation 6:2, whom Christian theologians unanimously agree is the Antichrist. In other words the Muslim saviour (Al Mahdi) is the Antichrist described in the Bible.
(1) Must be tall; Obama is around 6’2”
(2) Will be in his 40’s; That’s Obama
(3) Must have the name Hussein in his name; That’s Obama
(4) Will be as the sun rising over the West; That’s Obama’s sign
(5) Will speak with a slight stutter; That’s Obama (or at least he tries)
(6) Will have a mole/black spot on his left cheek; That’s Obama
(7) Will have course hair; That’s Obama
(8) Will come to bring justice (peace) at time of oppression; That’s Obama
(9) Dark skinned yet fair complexion (Many believe multi-ethnic) That’s Obama.
(10) He must be a descendant of Mohamed. 8000 Bedouins in Saudi Arabia claim family ties to Obama.
Here you can see that they are an accurate description of Barack Hussein Obama.
Muslim eschatology parallels Biblical eschatology because the Koran is Satan's bible. A demonic remix of the Holy Bible and therefore mirrors biblical eschatology.
The Antichrist/first beast is a Muslim. But his title is Al Mahdi. Not Al Dajjal. Al Dajjal is actually the Islamic version of the Antichrist and a depiction of Jesus Christ when He returns designed so that the Muslims will fight the Lord when He returns with His heavenly host. This is what is described in Revelation 19:19 when the armies of the beast assemble to make war against Christ upon His return to earth.
Pope Francis is the false prophet/second beast Revelation 13:11-16, 19:20
According to Muslim eschatology he will be the Muslim version of Jesus/Isa Al Masih whom will be the right hand of Antichrist proclaiming the deity of Al Mahdi/Antichrist/the first beast Revelation 13:12. He will be the religious leader of the one world religion (Islam) proclaim to all Christendom that he/Isa (the Muslim Jesus) is not God, Mohamed was the final prophet, the Koran the final revelation to mankind, revoke the Jizya tax (protection money paid by Christians in Muslim countries) and issue the ultimatum of convert or die. Revelation 13:16, 6:9-11, 20:4
"Who is a liar but he that denieth that Jesus is the Christ? He is antichrist, thatdenieth the Father and the Son." 1 John 2:22
Islam is inherently antichrist because it directly, textually denies and refutes the death, resurrection and deity of Jesus Christ, as well the trinity/tri-unity of God.
It is also the end time one world religion described in the Book of Revelation because it is the only religion that commands to persecute and kill the saints, conquer the world, establish global government and subjugate all peoples. Revelation 6:9, 13:7, 20:4
“…yea, the time cometh, that whosoever killeth you will think that he doeth God service.” John 16:2
Islamic eschatology describes the coming of a Muslim messiah known as Al Mahdi. The rider of the white horse that is depicted in Revelation 6:1-2 and acknowledged by Muslim scholars, whom is known in Biblical eschatology as the Antichrist/first beast/son of perdition. These 2 figures are one and the same.NL vertaling: DE TEGENVAL VAN SATAN REDDING DE MOSLIM MESSIAS IMAM AL MAHDI IS DE ANTICHRIST
"En ik zag, en zie, een wit paard; en die daarop zat, had een boog; en hem werd een kroon gegeven en hij ging uit overwinnende en om te overwinnen. "Openbaring 6: 2
Satans namaak redder, de islamitische messias Al Mahdi is de antichrist.
Islamitische eschatologie beschrijft een specifiek persoonlijk kenmerk van Al Mahdi, die islamitische geleerden in de Bijbel hebben herkend als ruiter van het witte paard in Openbaring 6: 2, die volgens christelijke theologen eensgezind de Antichrist is. Met andere woorden, de moslimredder (Al Mahdi) is de Antichrist die in de Bijbel wordt beschreven.
(1) Moet lang zijn; Obama is ongeveer 6'2 "
(2) Zal in zijn 40er jaren zijn; Dat is Obama
(3) Moet de naam Hussein in zijn naam hebben; Dat is Obama
(4) Zal zijn als de zon opkomt boven het westen; Dat is het teken van Obama
(5) Zal spreken met een lichte stotter; Dat is Obama (of hij probeert het tenminste)
(6) Krijgt een mol / zwarte vlek op zijn linkerwang; Dat is Obama
(7) Zal natuurlijk haar hebben; Dat is Obama
(8) Zal komen om gerechtigheid (vrede) te brengen in tijden van onderdrukking; Dat is Obama
(9) Donkerhuidige maar toch eerlijke huidskleur (velen geloven multi-etnisch) Dat is Obama.
(10) Hij moet een afstammeling van Mohamed zijn. 8000 bedoeïenen in Saoedi-Arabië claimen familiebanden met Obama.
Hier kun je zien dat ze een nauwkeurige beschrijving van Barack Hussein Obama zijn.
Islamitische eschatologie loopt parallel met Bijbelse eschatologie omdat de Koran de Bijbel van Satan is. Een demonische remix van de Bijbel en weerspiegelt daarom Bijbelse eschatologie. De antichrist / het eerste beest is een moslim. Maar zijn titel is Al Mahdi. Niet Al Dajjal. Al Dajjal is eigenlijk de Islamitische versie van de Antichrist en een afbeelding van Jezus Christus wanneer Hij terugkomt, zodanig ontworpen dat de moslims de Heer zullen bevechten wanneer Hij terugkeert met Zijn hemelse leger. Dit is wat wordt beschreven in Openbaring 19:19 wanneer de legers van het beest samenkomen om oorlog te voeren tegen Christus bij zijn terugkeer naar de aarde.
Paus Franciscus is de valse profeet / het tweede beest. Openbaring 13: 11-16, 19:20

Volgens de islamitische eschatologie zal hij de moslimversie van Jezus / Isa Al Masih zijn die de rechterhand zal zijn van de antichrist die de godheid van Al Mahdi / Antichrist / het eerste beest verkondigt Openbaring 13:12. Hij zal de religieuze leider van de ene wereldgodsdienst (islam) zijn die aan alle christenheid verkondigt dat hij / Isa (de moslim-Jezus) niet God is, Mohamed de laatste profeet, de Koran de laatste openbaring voor de mensheid, de Jizya-belasting intrekken ( beschermgeld betaald door christenen in moslimlanden) en het ultimatum van bekeren of sterven geven. Openbaring 13:16, 6: 9-11, 20: 4
"Wie is een leugenaar dan hij die ontkent dat Jezus de Christus is? Hij is de antichrist, dat is de vader en de zoon." 1 Johannes 2:22
Islam is van nature antichrist omdat het de dood, opstanding en godheid van Jezus Christus rechtstreeks ontkent en tegenspreekt

[DJK: deze Google-translate vertaling wordt DV later nog gecorrigeerd op grammatica en spelfouten]

========================================================

The NWO will be a global caliphate.
"Thus he said, The fourth beast shall be the fourth kingdom upon earth, which shall be diverse from all kingdoms, and shall devour the whole earth, and shall tread it down, and break it in pieces." Daniel 7:23
Islam is the purest form of Luciferianism/Satan worship because it venerates Satan/Allah as God. In other words Illuminati and Islam are synonymous ideologically. The highest levels of Freemasonry practice Islam. This is why despite their openly hostile ideology which is overtly anti-western, Muslims are being allowed to perform the Islamic doctrine of Al Hijra/emigration, imitating Mohamed when he fled Mecca to Medina. This massive Muslim immigration which is subverting western culture is being allowed because the elites are all Freemasons performing the will of their god Lucifer.
This Satanic agenda is revealed by the Prophet Isaiah.
"How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning!how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations! For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God: I will sit also upon the mount of the congregation, in the sides of the north: I will ascend above the heights of the clouds; I will be like the most High. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit." Isaiah 14:12-15
Jesus described this event in Luke 10:18 when He said "...I beheld Satan as lightning fall from heaven."
In Hebrew, lightening from heaven is pronounced "baraq o bamah"

NL vertaling: De NWO wordt een mondiaal kalifaat.
"Aldus zei hij: Het vierde beest zal het vierde koninkrijk op aarde zijn, dat divers zal zijn van alle koninkrijken, en de gehele aarde zal verslinden, en het zal vertrappen en in stukken zal breken." Daniël 7:23
Islam is de zuiverste vorm van Luciferianisme / Satan aanbidding omdat het satan / Allah als God vereert. Met andere woorden, Illuminati en de islam zijn ideologisch synoniem. De hoogste niveaus van vrijmetselarij praktiseren de islam. Dit is de reden waarom moslims, ondanks hun openlijk vijandige ideologie die openlijk antiwesters is, de islamitische doctrine van Al Hijra / emigratie mogen uitvoeren en Mohamed imiteren toen hij uit Mekka naar Medina vluchtte. Deze massale islamitische immigratie die de westerse cultuur ondermijnt, wordt toegestaan ​​omdat de elites allemaal vrijmetselaars zijn die de wil van hun god Lucifer uitvoeren.
Deze satanische agenda wordt onthuld door de profeet Jesaja. Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet! En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden. Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden, aan de zijden van den kuil! (Jes. 14:12-15) Jezus beschreef deze gebeurtenis in Lucas 10:18 toen Hij zei: "Ik zag Satan als een bliksem uit de hemel vallen." In het Hebreeuws wordt bliksem uit de hemel uitgesproken als "baraq o bamah"

[DJK: deze Google-translate vertaling wordt DV later nog gecorrigeerd op grammatica en spelfouten]

========================================================


8)“And he shall speak great words against the most High, and shall wear out the saints of the most High, and think to change times and laws…” Daniel 7:25
"Whatever we once were, we are no longer a Christian nation... Which passages of Scripture, should guide our public policy? Should we go with Leviticus? Which suggests that slavery is OK? But eating shell fish is an abomination. Or we could go with Deuteronomy, which suggests stoning your child if he strays from the faith? Or should we just stick to the Sermon on the Mount? A passage that is so radical, that it’s doubtful that our own defence department would survive its application? Folks haven’t been reading their Bible.” -Barack Obama
"I will stand with the Muslims should the political winds shift in an ugly direction." - Barack Obama
Obama has waged a relentless war on religious freedom and Christianity in America from the beginning of his administration. On October 31, 2008 he said; “We are five days away from fundamentally transforming the United Stated.” No one imagined what he was actually saying until after the fact. Obama has demonstrated that he is on a mission to change America from “One nation under God” as has proudly been proclaimed for generations, to a secular nation where there is no higher power than the federal government, especially the executive branch. Obama holds a hostility towards religious people never before seen in any American president.
One of his first executive actions in January 2009 was to reverse the policy of the Bush administration and start giving taxpayer money to organizations that perform abortions in other countries.
In February 2009 he announced the elimination of conscience protections that allowed pro-life doctors and nursesin federally funded hospitals to opt out of performing abortions.
In April 2009 Obama delivered a speech at Georgetown University only after his staff had pressured the Catholic college to cover up the monogram for the name of Jesus that was always displayed above the podium.
When Obama recited the Declaration of Independence, he changed the wording by censoring out the word Creator. The declaration declares that “We are endowed with unalienable rights by our Creator.” He has done this so often that it cannot be a slip of the tongue or a glitch of the teleprompter. It’s deliberate. It is part of his determination to remove God from every aspect of society. Obama cancelled the long tradition of the Day of Prayer, saying he would pray only in private.
In a November 2010 speech he replaced the moto “In God we trust” with E Pleribus Unum. When he gave the traditional Thanksgiving Day address in 2011, he again failed to mention God. It wasn’t clear who he was thanking on this uniquely American holiday, but it certainly was not God.
In February 2011 Obama instructed his Justice Department not to defend the federal Defence of Marriage Act known as DOMA which was overwhelmingly passed by a bipartisan congress, but is now under attack by the federal courts and the homosexual activists trying to get supremacist judges to declare it unconstitutional.
In September 2011 ordered the Pentagon to perform same sex marriage ceremonies on military bases, not only violating federal law, but also the first amendment rights accorded to military chaplains.

NL vertaling: En hij zal grote woorden spreken tegen de Allerhoogste, en zal de heiligen van de Allerhoogste verslijten, en denken om de tijden en wetten te veranderen ... "Daniël 7:25
"Wat we ooit waren, we zijn niet langer een christelijke natie ... Welke passages van de Schrift moeten onze openbare politiek leiden? Moeten we met Leviticus gaan? Wat suggereert dat slavernij OK is? Maar het eten van schaaldieren is een gruwel. zou kunnen gaan met Deuteronomium, wat suggereert dat je je kind stenigt als hij van het geloof afdwaalt, of dat we ons gewoon vasthouden aan de Bergrede? Een passage die zo radicaal is, dat het twijfelachtig is dat onze eigen defensie-afdeling de toepassing ervan zal overleven? hebben hun Bijbel niet gelezen. "- Barack Obama
"Ik zal bij de moslims blijven als de politieke winden in een lelijke richting zouden verschuiven." - Barack Obama
Obama heeft vanaf het begin van zijn regering een meedogenloze oorlog gevoerd tegen religieuze vrijheid en het christendom in Amerika. Op 31 oktober 2008 zei hij; "We zijn vijf dagen verwijderd van het fundamenteel transformeren van de Verenigde Staten." Niemand bedacht wat hij eigenlijk zei tot na het feit. Obama heeft aangetoond dat hij op een missie is om Amerika te veranderen van "Eén natie onder God" zoals al generaties lang trots wordt verkondigd, naar een seculiere natie waar er geen hogere macht is dan de federale overheid, vooral de uitvoerende macht. Obama is vijandig tegenover religieuze mensen die nog nooit eerder in een Amerikaanse president zijn gezien. Een van zijn eerste uitvoerende acties in januari 2009 was het beleid van de regering-Bush terug te draaien en geld van de belastingbetaler te geven aan organisaties die abortussen plegen in andere landen. In februari 2009 kondigde hij de eliminatie van gewetensbehoud aan die artsen en verpleegkundigen in pro-life in federaal gefinancierde ziekenhuizen toestaat om abortussen niet toe te passen. In april 2009 hield Obama een toespraak op Georgetown University, nadat zijn staf de katholieke universiteit onder druk had gezet om het monogram te bedekken voor de naam van Jezus die altijd boven het podium werd getoond.
Toen Obama de Onafhankelijkheidsverklaring reciteerde, veranderde hij de bewoording door het woord Schepper te censureren. De verklaring verklaart dat "We zijn begiftigd met onvervreemdbare rechten door onze Schepper." Hij heeft dit zo vaak gedaan dat het geen slip van de tong of een glitch van de teleprompter kan zijn. Het is opzettelijk. Het maakt deel uit van zijn vastberadenheid om God uit elk aspect van de samenleving te verwijderen. Obama annuleerde de lange traditie van de gebedsdag en zei dat hij alleen in privé zou bidden. In een speech uit november 2010 verving hij de moto "In God we trust" met E Pleribus Unum. Toen hij in 2011 het adres van de traditionele Thanksgiving-dag gaf, faalde hij opnieuw om God te noemen. Het was niet duidelijk wie hij op deze unieke Amerikaanse feestdag bedankte, maar het was beslist niet God. In februari 2011 instrueerde Obama zijn ministerie van Justitie om de federale Defence of Marriage Act, bekend als DOMA, niet te verdedigen, die overweldigend door een tweespaltig congres werd aangenomen, maar nu wordt aangevallen door de federale rechtbanken en de homoseksuele activisten die supremacistische rechters proberen te verklaren ongrondwettig. In september 2011 beval het Pentagon om homohuwelijksceremonies uit te voeren op militaire bases, niet alleen in strijd met de federale wetgeving, maar ook met de eerste wijzigingsrechten toegekend aan militaire aalmoezeniers.

[DJK: deze Google-translate vertaling wordt DV later nog gecorrigeerd op grammatica en spelfouten]

===========================================================================

In July 2011 Obama’s Department of Veterans Affairs banned any mention of Jesus Christ during the burials at Houston National Cemetery. The ban was lifted after protests performed by hundreds of people on Independence Day.
In September 2011 the US military issued guidelines for Walter Reed Hospital that read: No religious material, such as Bibles and reading materials are allowed to be given away or used during a visit. The hospital rescinded the move only after Congressman Steve King reported it to the House of Representatives.
In February 2012 the US Air Force removed the Latin word for God from the logo of the Rapid Capabilities Office, and also changed the Latin moto: “Doing God’s work with other people money”to “Doing miracles with other people’s money”. Again in February 2012 the US military issued orders to it’s chaplains prohibiting dissent against Obama’s anti-religious policies. Obama has been trying to load the federal courts with anti-religious judges. His first appointment to the federal judiciary was David Hamilton. A man known for blocking pro-life and pro-decency laws. In 2005 when Hamilton was a federal district court judge, he banned a prayer used in the Indiana Legislature that mentioned Jesus Christ, and he ordered the legislature to refrain from using the name of Christ, or title, or any denominational appeal. However, Hamilton did say that it is permissible to use the word Allah. This decision was overturned on appeal, however, then Obama promoted him to lifetime judgeship on the US Court of Appeals for the Seventh Circuit. Federal Court Judge Michael Urbansky is a similar appointment by Obama, whom suggested that the 10 Commandments should be censored down to 6 Commandments in order to make the posting of the Commandments legal under the First Amendment.
Through Obamacare and a series of federal laws, Obama is trying to restrict freedom of worship to a mere private, personal, secluded practice of the individual and away from the public eye by banning public prayer and religious symbols such as the cross.
“The original Constitution, I think is an imperfect document that reflects some deep flaws, in American culture, the colonial culture nascent of that time. I think we can say that the Constitution reflected an enormous blind spot in this culture and that the framers had that same blind spot. It also reflected the fundamental flaws of this country that continue to this day” - Barack Obama
“I know some people want me to bypass congress and change the laws on my own… And believe me, right now dealing with congress… The idea is very tempting. I promise you, not just on immigration reform…” –Barack Obama
On December 31, 2011 Obama signed into law the National Defence Authorization Act declaring the USA a war zone and granting the military power to arbitrarily arrest, indefinitely detain, torture with impunity and execute at will US citizens effectively voiding the U.S. Constitution and Bill of Rights.
Obama has fired over 200 commanding officers from all four branches of the United States Armed Forcesin an unprecedented purge of the US military. He has issued more executive orders than all the previous presidents combined. Under the Obama administration the Department of Homeland Security, a domestic security force which has been armed to equal the US Armed Forces in firepower, has been documented purchasing 2300 MRAP’s (Mine Resistant, Ambush Protected) armoured fighting vehicles designed for urban combat, and battle tested in Iraq and Afghanistan. Along with 30,000 guillotines, millions of plastic coffins large enough for 3-4 corpses, 2 billion rounds of ammunition while also arming the IRS and TSA with military hardware and training, along with the disturbing militarization of all federal, state and local law enforcement agencies which are killing indiscriminately on a daily basis, innocent civilians with no accountability at all, together with the construction of over 800 FEMA detention facilities during the Bush administration reminiscent of WWII concentration camps. The only thing left to ask is, when will the genocide begin? During his first term Obama has systematically consolidated power within the executive branch of the presidency, literally granting him dictatorial power equal to those granted to Adolf Hitler in 1933 whom was also democratically elected into office and transformed Germany within it’s legal parameters into the infamous Nazi regime history has accurately recorded.

NL vertaling: In juli 2011 verbood het Department of Veterans Affairs van Obama elke vermelding van Jezus Christus tijdens de begrafenissen op de National Cemetery in Houston. Het verbod werd opgeheven na protesten door honderden mensen op Onafhankelijkheidsdag.
In september 2011 heeft het Amerikaanse leger richtlijnen opgesteld voor het Walter Reed Hospital, die als volgt luidden: geen religieus materiaal, zoals bijbels en leesmateriaal mogen worden weggegeven of gebruikt tijdens een bezoek. Het ziekenhuis herriep de verhuizing pas nadat Congreslid Steve King het aan het Huis van Afgevaardigden had gemeld. In februari 2012 verwijderde de Amerikaanse luchtmacht het Latijnse woord voor God uit het logo van het Rapid Capabilities Office en veranderde ook de Latijnse moto: "Gods werk doen met geld van andere mensen" naar "Wonderen doen met het geld van andere mensen". Nogmaals in februari 2012 gaven de Amerikaanse militairen orders aan de aalmoezeniers om afwijkende meningen over het anti-religieuze beleid van Obama te verbieden. Obama probeert de federale rechtbanken te belasten met anti-religieuze rechters. Zijn eerste benoeming tot federale rechterlijke macht was David Hamilton. Een man bekend voor het blokkeren van pro-life en pro-fatsoenswetten. In 2005, toen Hamilton een federale rechtbank rechter was, verbood hij een gebed dat in de Indiana Legislature werd gebruikt en dat Jezus Christus noemde, en hij beval de wetgever om af te zien van het gebruik van de naam van Christus, of titel, of enige confessionele aantrekkingskracht. Hamilton heeft echter wel gezegd dat het toegestaan ​​is om het woord Allah te gebruiken. Deze beslissing werd echter in hoger beroep vernietigd, maar Obama promootte hem tot levenslange beoordeling van het Amerikaanse Hof van Beroep voor het Zevende Circuit. Federale rechtbank Michael Urbansky is een soortgelijke benoeming door Obama, die opperde dat de 10 Geboden zouden worden gecensureerd tot 6 Geboden om de plaatsing van de Geboden legaal te maken onder het Eerste Amendement. Via Obamacare en een reeks federale wetten probeert Obama de vrijheid van aanbidding te beperken tot een louter privé, persoonlijke, afgezonderde beoefening van het individu en weg van het publieke oog door publiekelijk gebed en religieuze symbolen zoals het kruis te verbieden.
"De originele Grondwet, ik denk dat het een onvolmaakt document is dat enkele diepe tekortkomingen weerspiegelt, in de Amerikaanse cultuur, de koloniale cultuur die in die tijd opdoemt. Ik denk dat we kunnen zeggen dat de grondwet een enorme blinde vlek in deze cultuur weerspiegelde en dat de lijstenmakers dezelfde blinde vlek hadden. Het weerspiegelde ook de fundamentele tekortkomingen van dit land die tot op de dag van vandaag voortduren "- Barack Obama
"Ik weet dat sommige mensen willen dat ik het congres omzeil en de wetten zelf wijzig ... En geloof me, nu bezig met het congres ... Het idee is erg verleidelijk. Ik beloof je, niet alleen voor de hervorming van de immigratie ... "- Barack Obama
Op 31 december 2011 ondertekende Obama de wet van de nationale defensievergunning, waarin de VS een oorlogsgebied werd verklaard en de militaire macht werd verleend om willekeurig te arresteren, voor onbepaalde tijd vast te houden, ongestraft te martelen en naar goeddunken uit te voeren Amerikaanse staatsburgers die de Amerikaanse grondwet en Bill of Rights teniet zouden doen. Obama heeft meer dan 200 commandanten van alle vier takken van de strijdkrachten van de Verenigde Staten ontslagen in een ongekende zuivering van het Amerikaanse leger. Hij heeft meer executive orders uitgegeven dan alle voorgaande presidenten samen. Onder de regering Obama is het Department of Homeland Security, een binnenlandse veiligheidsmacht die is bewapend om de Amerikaanse strijdkrachten in vuurkracht gelijk te trekken, gedocumenteerd voor de aanschaf van 2300 MRAP's (mijnbestendige, hinderlaagbeveiligde) gepantserde gevechtsvoertuigen die zijn ontworpen voor stedelijke gevechten en gevechten. getest in Irak en Afghanistan. Samen met 30.000 guillotines, miljoenen plastic doodskisten groot genoeg voor 3-4 lijken, 2 miljard munitierondes terwijl ook de IRS en TSA worden bewapend met militaire hardware en training, samen met de verontrustende militarisering van alle federale, staats- en lokale wetshandhavingsinstanties die dagelijks zonder onderscheid doden, onschuldige burgers zonder enige verantwoording, samen met de bouw van meer dan 800 FEMA-detentiecentra tijdens de regering-Bush die doen denken aan WO II-concentratiekampen. Het enige dat nog moet worden gevraagd, is wanneer de genocide begint? Tijdens zijn eerste ambtsperiode heeft Obama systematisch de macht geconsolideerd binnen de uitvoerende macht van het presidentschap, hem letterlijk dictatoriale macht toebedelend aan die van Adolf Hitler in 1933, die ook democratisch werd verkozen en Duitsland binnen zijn wettelijke parameters veranderde in het beruchte naziregime geschiedenis heeft nauwkeurig vastgelegd.

[DJK: deze Google-translate vertaling wordt DV later nog gecorrigeerd op grammatica en spelfouten]

===========================================================

9) “And his power shall be mighty, but not by his own power: and he shall destroy wonderfully, and shall prosper, and practice, and shall destroy the mighty and the holy people.”Daniel 8:24
In 2015 an astonishing 1287 people were killed by police in the US.
After the first year Obama became president the number of homicides committed by law enforcement more than tripled and that number rose nearly 1000% within the first 12 months after the NDAA was signed by Obama on December 31, 2011 which grants the state the power to suspend habeus corpus, arbitrarily and indefinitely detain, as well as extra-judicially execute American citizens.
Since his inauguration, the rates of police brutality and use of deadly force have skyrocketed. It is now clear that the police are being used by the state to intimidate the public as America descends into a military dictatorship.
The following is Barack Hussein Obama’s promise and General David Patraeus’ response.
“As President I will end misguided defence policy. I’m the only major candidate who opposed this war from the beginning, and as President I will end it” -Barack Obama
“Iraqi security forces have achieved progress in the security arena. The premature draw down of our forces would more than likely have devastating consequences” -General David Patraeus
At the beginning of his first term as president Obama ordered the withdrawal of American troops from Iraq which began in June 2009 and was completed on December 31, 2011. From that time Iraq has descended into a total state of civil war. The country is now divided into multiple factions between Sunni, Shiite, Kurds, the government and what remains of the Christian population after an exodus of more than a million into Syria fleeing the massacres performed against them by Islamist guerrillas.
In Libya an Islamic state has been established with the help of Obama after a revolution there turned into civil war which deposed MohamarGadaffi in 2011, with Islamist rebels being directly aided by American and NATO forces.

NL vertaling: En zijn macht zal geweldig zijn, maar niet door zijn eigen kracht: en hij zal wonderbaar vernietigen, en zal voorspoedig zijn en oefenen, en zal de machtige en het heilige volk vernietigen. "Daniël 8:24
In 2015 werden 1287 mensen door de politie in de VS om het leven gebracht.
Na het eerste jaar dat Obama president werd, verdrievoudigde het aantal mishandelingen door de politie meer dan verdrievoudigd en dat aantal steeg met bijna 1000% in de eerste 12 maanden nadat de NDAA door Obama werd ondertekend op 31 december 2011, die de staat de bevoegdheid verleent om te schorsen habeus corpus, arbitrair en voor onbepaalde tijd vasthouden, evenals buitenlanders om Amerikaanse burgers te executeren.
Sinds zijn inauguratie zijn de prijzen van politiegeweld en het gebruik van dodelijke wapens omhooggeschoten. Het is nu duidelijk dat de politie door de staat wordt gebruikt om het publiek te intimideren als Amerika afdaalt in een militaire dictatuur.
Het volgende is de belofte van Barack Hussein Obama en de reactie van generaal David Patraeus.
"Als president zal ik een eind maken aan een misleidend defensiebeleid. Ik ben de enige hoofdkandidaat die vanaf het begin tegen deze oorlog was en als president zal ik er een einde aan maken "- Barack Obama
"Iraakse veiligheidstroepen hebben vooruitgang geboekt op veiligheidsgebied. De voortijdige opsomming van onze troepen zou meer dan waarschijnlijk verwoestende gevolgen hebben "- generaal David Patraeus
Aan het begin van zijn eerste ambtstermijn beval president Obama de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Irak, die in juni 2009 begonnen was en op 31 december 2011 voltooid was. Vanaf die tijd is Irak afgedaald naar een totale staat van burgeroorlog. Het land is nu verdeeld in meerdere facties tussen soennieten, sjiieten, Koerden, de regering en wat overblijft van de christelijke bevolking na een uittocht van meer dan een miljoen naar Syrië voor de massamoorden die tegen hen zijn uitgevoerd door islamistische guerrillastrijders.
In Libië is met hulp van Obama een islamitische staat ontstaan ​​na een revolutie die in een burgeroorlog veranderde die Mohamar Gadaffi in 2011 afreageerde, waarbij islamistische rebellen direct werden geholpen door Amerikaanse en NAVO-troepen.

[DJK: deze Google-translate vertaling wordt DV later nog gecorrigeerd op grammatica en spelfouten]

================================================================

Since 2011 Obama has been aiding Islamist rebels fighting the Syrian government headed by Bashar Al Assad, by shipping Libyan weapons to Syrian rebel armies along with military and logistical aid provided by the American government. Islamist Syrian rebels have been responsible for the genocide of thousands of Iraqi refugees and Syrian Christians whom have lived there for the last 2000 years, are the descendants of the first Christians in the world and the cradle of Christendom.
In Epypt, the Coptic Christian population which makes up 10% of the total population has been victimized by followers of the Muslim Brotherhood, an organization directly sponsored by Obama’s administration. This organization, which has been classified as a terrorist organization by Egypt’s military government has been burning churches, kidnapping and killing Christians ever since the popular uprising which deposed Islamist former president Mohamed Morsi, because they blame the Copts for the ouster of their former leader whom is being tried as a war criminal by the present government.
In Mexico a paper trail of documented evidence of a scandal involving a so called “sting operation” has confirmed that the Secretary of the Justice Department Eric Holder, under Obama’s authorization has been supplying Mexican drug cartels with military grade weapons used to further escalate the violence in Mexico which has claimed the lives of more than 70,000 people since 2006.
In the Ukraine it has been confirmed that Obama has had a direct hand in the violence in that country by supporting fascist right wing elements that overturned its elected government. Now Ukraine is sliding down the path to civil war as the Obama supported right wing government attempts to draw NATO into an all out war with Russia in order to hold on to power and prevent further Russian intervention.
In Pakistan, Afghanistan, Yemen, Somalia and several other countries around the world Obama has been conducting drone and cruise missile strikes that have claimed thousands of lives, almost all civilians, since 2009 with the excuse of conducting counter terrorism operations.
From the beginning of his presidency, Obama has been provoking both Russia and China by encircling them with an anti-ballistic missile shield which has served more as a provocation than a deterrent given the infancy of this technology. Together with his provocative policy towards North Korea, Syria, Venezuela and Iran, all allies of Russia and China, along with his inflammatory rhetoric directed in every direction, Obama has been dubbed by many political and military analysts, as a psychopath determined to start the third world war.

NL vertaling: Sinds 2011 ondersteunt Obama islamitische rebellen die vechten tegen de Syrische regering onder leiding van Bashar Al Assad, door Libische wapens te vervoeren naar Syrische rebellenlegers, samen met militaire en logistieke hulp van de Amerikaanse overheid. Islamitische Syrische rebellen waren verantwoordelijk voor de genocide van duizenden Iraakse vluchtelingen en de Syrische christenen die daar de afgelopen 2000 jaar hebben gewoond, zijn de afstammelingen van de eerste christenen in de wereld en de bakermat van de christenheid.
In Epypt is de Koptische christelijke bevolking die 10% van de totale bevolking vormt, het slachtoffer geworden van aanhangers van de Moslim Broederschap, een organisatie die rechtstreeks wordt gesponsord door de regering van Obama. Deze organisatie, die door de Egyptische militaire regering als een terroristische organisatie is geclassificeerd, heeft kerken verbrand, christenen ontvoerd en gedood sinds de volksopstand die de islamitische voormalige president Mohamed Morsi afkeurde, omdat ze de Kopten de schuld geven voor de afzetting van hun voormalige leider wordt door de huidige regering beproefd als oorlogsmisdadiger.
In Mexico heeft een papieren spoor van gedocumenteerd bewijs van een schandaal met een zogenaamde "steekoperatie" bevestigd dat de secretaris van het ministerie van Justitie, Eric Holder, onder Obama's toestemming Mexicaanse drugskartels wapens van militair niveau heeft geleverd die worden gebruikt om het geweld verder te laten escaleren in Mexico, dat sinds 2006 het leven van meer dan 70.000 mensen heeft geëist.
In de Oekraïne is bevestigd dat Obama een directe hand heeft gehad in het geweld in dat land door het ondersteunen van fascistische rechtse elementen die de gekozen regering ten val brachten. Nu gleed Oekraïne het pad af naar een burgeroorlog nu de Obama de pogingen van de rechtse regering steunde om de NAVO tot een totale oorlog met Rusland te brengen om de macht te behouden en verdere Russische interventie te voorkomen.
In Pakistan, Afghanistan, Jemen, Somalië en verschillende andere landen over de hele wereld voert Obama drone- en kruisrakettenstakingen uit die duizenden levens hebben geëist, bijna alle burgers, sinds 2009 met het excuus om terrorismebestrijdingsoperaties uit te voeren.
Vanaf het begin van zijn presidentschap heeft Obama zowel Rusland als China uitgelokt door hen te omringen met een anti-ballistisch raketschild dat meer heeft gediend als een provocatie dan als een afschrikmiddel gezien de kleutertijd van deze technologie. Samen met zijn provocerende beleid ten aanzien van Noord-Korea, Syrië, Venezuela en Iran, alle bondgenoten van Rusland en China, samen met zijn opruiende retoriek in alle richtingen, is Obama door vele politieke en militaire analisten nagesynchroniseerd, omdat een psychopaat vastbesloten is om de derde wereld oorlog.

[DJK: deze Google-translate vertaling wordt DV later nog gecorrigeerd op grammatica en spelfouten]

============================================================


BRON : https://www.facebook.com/permalink.php? ... 5082996380

Auteur:  DJK - admin [ Za Mei 19, 2018 7:21 pm ]
Titel:  Barack Obama een spin in het web van de antichrist

Vervolg NL vertaling van bovenstaand artikel: https://www.facebook.com/permalink.php? ... 5082996380

====================================================

10) Daniel 11 He is the king of the south.
Nairobi Kenya is directly south of Jerusalem just as Moscow, Russia is directly to the north of Jerusalem, making Vladamir Putin the king of the north.
Daniel 11 describes a war between the king of the north and the king of the south. This is the coming third world war prophesied in Scripture.

11) Daniel 7:24 Different from past kings.
We know that the US presidency is in fact a dynasty because 43 out of 44 presidents are related by blood and descend from King John of England whom signed Magna Carta in 1215. Obama is obviously different from his predecessors.

12) Master of intrigue and deception.
Daniel, Thessalonians, Revelation.
It cannot be denied that Obama is the most intriguing President in many generations. The entire world is infatuated with him. Headlines around the world declare their “praise” and “hope” in this rising star “Messiah Complex” has been attributed to him. His deception and double talk techniques have now become famous and the fodder for many radio and television news-talk programs.
Obama has spent millions to conceal his school records. Even his birth certificate has proven to be falsified because the document presented on whitehouse.org has been proven to be a layered digitally created document.
Back in 1961 people of colour were called 'Negroes.' So how can the Obama 'birth certificate' state he is "African-American" when the term wasn't even used at that time? The birth certificate that the White House released lists Obama's birth as August 4, 1961 & Lists Barack Hussein Obama as his father, it also shows that his father was 25 years old, and that Obama's father was born in “Kenya, East Africa".
Kenya did not even exist until 1963, two whole years after Obama's birth, and 27 years after his father's birth. How could Obama's father have been born in a country that did not yet Exist? Up until Kenya was formed in 1963, it was known as the "British East Africa Protectorate".
On the Birth Certificate released by the White House, the listed place of birth is "Kapi'olani Maternity & Gynecological Hospital".
This cannot be, because the hospital(s) in question in 1961 were called "KauiKeolani Children's Hospital" and "Kapi'olani Maternity Home", Respectively.
The name did not change to Kapi'olani Maternity & Gynecological Hospital until 1978, when these two hospitals merged.
How can this particular name of the hospital be on a birth certificate dated 1961 if this name had not yet been applied to it until 1978 ?
In Obama's book on his father. He states how proud he is of his father fighting in WW II. Barack Obama's "birth certificate" says his father was 25 years old in 1961 when Obama was born. That means he was born in 1936. That means his father was 9 years old when World War II ended.
Barack Obama is a LIAR! and not even a good one, just pathological, compulsive and consistent.
Just like his father the devil.

NL vertaling:


[DJK: deze Google-translate vertaling wordt DV later nog gecorrigeerd op grammatica en spelfouten]

===============================================================

13) Daniel 7:25, 11:36, Thessalonians 2:4, Revelation 13:5-6
Blasphemous. Speak against God and His Word.
Before taking office, he had already begun his public mocking of the Word of God “Which passages of Scripture, should guide our public policy? Should we go with Leviticus? Which suggests that slavery is OK? But eating shell fish is an abomination. Or we could go with Deuteronomy, which suggests stoning your child if he strays from the faith? Or should we just stick to the Sermon on the Mount? A passage that is so radical, that it’s doubtful that our own defence department would survive its application? Folks haven’t been reading their Bible.” -Barack Obama

14)He will be called the messiah.
The word antichrist means to usurp the place of Christ.
“First off I wanna give thanks to God, and our lord and saviour, Barack Obama… Barack Obama.” –Jamie Foxx, 2012 Soul Train Awards
“You are the instruments, that God is gonna use, to bring about, universal change. And that is why Barack, has captured the youth. And he has involved young people, in a political process that they didn’t care anything about. That’s a sign. When the messiah speaks, the youth will hear.” -Louis Farrakhan
“He can do no wrong. Can you see the light? And the world shall receive his blessings… It shall be known in 2008 that the world will be blessed, people call him the one. And he has anointed himself. Ready to carry the burdens of the world.” –Obama Campaign Commercial 2008
“I have become a symbol of America returning to our best traditions… This is the moment when the rise of the ocean begins to recede, and our planet begins to heal… A nation healed, a world repaired, we are the ones we’ve been waiting for… A light will shine down from somewhere. It will light upon you. You will experience an epiphany. And will say to yourself. I have to vote for Barack” - Barack Obama
Epiphany means: a visitation from God/a God inspired ide

NL vertaling:


[DJK: deze Google-translate vertaling wordt DV later nog gecorrigeerd op grammatica en spelfouten]


================================================================

15) 2 Thessalonians 2:4 He will claim to be God.
In an April 2008 issue of Men’s Vogue an article claims that Barack Obama was greeted by Morgan Freeman and was quoted saying: “This guy was president before I was.” Obama replied “This man was God before I was”
At the 9/11 Tenth Anniversary Memorial Obama recited Psalm 46:10 "Be still and know that I am God, I will be exalted among the nations, I will be exalted in all the earth."

16) Revelation 13:3 He will have fanatical supporters all over the world.
“I think that Obama, his election to the senate, was divinely ordered… I know that that was God’s plan”
-Bill Rush, New York Times 9/9/07
“…our collective representation of our purest hopes, our highest visions and our deepest hopes” -Eve Constantine
“I’ll collect paper cups of the ground to make his pathway clear” -Halle Barry
“He is authentic and truthful. He radiates truth and goodness” -Gerald Campbell
“He has a an ear for eloquence and a tongue for unvarnished truth” -Oprah Winfrey
“This is bigger than Kennedy, this is the New Testament” -Chris Matthews
“I think we have advanced with Obama, and I think people are giving him a hard time, which is not fair because this Affordable Care Act is working and it’s going to help a lot of people. But it’s like Greek tragedy, you know, they always try to bring down the gods, bring down the kings, bring down the leaders.” -Barbara Streisand
“First off I wanna give thanks to God, and our lord and saviour, Barack Obama… Barack Obama.” –Jamie Foxx, 2012 Soul Train Awards
“When people stop believing in God… they don’t believe in nothing… they believe in anything” -G.K. Chesterton

NL vertaling:


[DJK: deze Google-translate vertaling wordt DV later nog gecorrigeerd op grammatica en spelfouten]

================================================================

17) “Neither shall he regard the God of his fathers, nor the desire of women…” Daniel 11:37
Larry Sinclair, a homosexual man whom wrote a book on the homosexuality of Barack Obama and tells the story of 3 former gay lovers that were killed, 2 execution style within the space of 6 weeks in November and December of 2007 while he was a senator. He also alleged to have had 2 cocaine fuelled sexual encounters with Obama back in 1999.
Larry Sinclair was killed in Chicago by a hit and run driver in November 2011 after releasing his book the year before titled: "Cocaine, Sex, Lies and Murder?"
On July 4, 2014 Joan Rivers was quoted calling Obama America’s first gay president as stated on the May 13, 2012 cover of Newsweek Magazine, Michelle Obama a transgendered man.
Joan Rivers was pronounced dead on September 4, 2014 at the age of 81 The cause of death, according to the New York Times, following a procedure on her vocal cords that sent the iconic comic and actress into cardiac arrest at a doctor's office on Aug. 28. Rivers was rushed to Mount Sinai hospital in New York City, according to TMZ, who broke the news.
Doctors at the hospital put Rivers into a medically-induced coma. She died the day after she was taken off of life support by her daughter Melissa.

18) Daniel 8:23 He will be a stern faced king.
This characteristic of Obama has been much discussed within the media ranks. His expression is most often that of a somber, stern faced person.

19) Daniel 7:11 Boastful and arrogant as a major personality trait.
Numerous news programs, radio broadcasts and periodical articles have been devoted to this topic.

20) Daniel 8:24 Become very strong… but not by his own power… in his quick rise to fame.
Obama is supported by the entirety of Hollywood – undeniably the most powerful “Influence” on the world, In addition, to the surprise of many, he was supported by Ted Kennedy (the most powerful Senator), a long time friend and supporters of the Clintons. His campaigns funded by bankers and the corporate world. He is also a Free Mason/Illuminati. A secret society made up of the most powerful people in the world who'sLuciferian religion originating in Babylon, circa 2500 BC practices Satanic occultism.

NL vertaling:


[DJK: deze Google-translate vertaling wordt DV later nog gecorrigeerd op grammatica en spelfouten]

================================================================

21) 2 Thessalonians 2:3-12 Be known as the lawless one or rebel.
On November 11, 2008 the US Secret Service announced that his Codename is RENEGADE, this was reported by major news agencies around the world. The dictionary definition of RENEGADE is “lawless one a rebel” (American Heritage and Webster)the Presidential limousine is dubbed “the beast” (Fox News Report: The Lawless One Rides the Beast) From the beginning of his first term he has been accused of being a foreign national, falsifying his birth certificate and occulting his school records in an effort to hide his true identity. The legitimacy of his presidency has been questioned by these allegations which have not been resolved to the satisfaction of judges and lawmakers as well as being appointed Chair of the United Nations Security Counsel. It is against the US Constitution for a President to hold another office at the same time.

22) Matthew 24 Be seen in the Holy Place before taking office.
Abomination that causes desolation. He was at the Wailing Wall in Jerusalem just a few months before winning the 2008 election. Book called ”The Obama Nation” bumper stickers say “It’s an OBAMANATION”

23) Daniel 8:9-12 Starts small but becomes great/succeeds in whatever he does.
In less than 12 years he has gone from community organizer, to the Illinois Senate, to the US Senate to President of the most powerful nation on earth. Now he is the most powerful man on earth at the most crucial time in world history.

24) Daniel 8:25 He will come with words of peace, but bring chaos and destruction.
In 2009 in his first year in office, Barack Obama won the Nobel Peace prize! At the same time he sent 30,000 more US troops to Afghanistan. In his acceptance speech he said “Sometimes war is necessary in order to achieve peace”

NL vertaling:


[DJK: deze Google-translate vertaling wordt DV later nog gecorrigeerd op grammatica en spelfouten]

==========================================================

25) Daniel 11:37 He will not regard the religion of his ancestors.
Obama’s religion has been a topic of much debate. His whole family is Muslim, he grew up in a Muslim school and continues to profess Islam to this day, yet is Jewish by blood has been filmed practicing Judaism while claiming to be a Christian yet never going to church and is an atheist in practice whom supports gay marriage, is pro-abortion, openly mocks the Bible and is a Free Mason –Satanist/Luciferian

26) Daniel 11:38 He will honour a god unknown to his ancestors.
Obama is a Free Mason. This occultist secret society has been a bastion for elitists whom worship Satan and practice Luciferianism for hundreds of years. “Yes we can” played in reverse is “Thank you Satan”.

These first 26 prophesies concerning Antichrist have been fulfilled.
4 more will soon be fulfilled. Be on the lookout for them.

27) Revelation 13:7-18, Daniel 7:24, Revelation 17:12-13
He will consolidate the world into one global government divided into 10 states, with one currency, one military and one world religion. This prophecy has already been fulfilled on a smaller scale.
On January 11, 2010 president Obama signed Executive Order 13528 that created an alternative US government in the same manner that the UN has divided the world into 10 super-states, which serve as a template for a future world government, so too has Obama carved the US into 10 FEMA regions, each with a presidentially appointed governor.
Obama, after he has destroys America/Babylon (Isaiah 14:4, Jeremiah 51, Revelation 18) he will be rewarded with the throne of the world and set up his global kingdom handed to him by the UN (Rev.17:12-13) in Turkey (Rev.2:13) and from there walk into Jerusalem after retrieving the kaba stone which is the image of the beast (Acts 19:34-35) from Mecca where he will declare himself Imam Al Mahdi (Dan 11:24). In Jerusalem he will declare Himself God in the Temple (2 Thes.2:4), place the kaba stone in the Temple which is the abomination that maketh desolate (Dan.11:31, 12:11, Matt.24:15) and then orchestrate the invasion of Israel from Jerusalem (Matt.24:15-16) which will be trampled underfoot by the gentiles for 1260 days (Rev.11:2) from where he will rule the world during this time period (Rev.12 & 13:7-8).

NL vertaling:


[DJK: deze Google-translate vertaling wordt DV later nog gecorrigeerd op grammatica en spelfouten]

================================================================

28) Revelation 13:7-8 He will persecute Christians and Jews in the greatest genocide ever. 800 FEMA camps, 30,000 thousand guillotines, millions of plastic coffins and 2 billion rounds of ammunition recently purchased by the DHS, along with the classification of Christians as potential domestic terrorists are proof of this plan.

29) Revelation 13:3 He will be assassinated.
It is agreed among Christian theologians that Satan, the great imitator of God in his quest to be God, will fake a resurrection by indwelling the corps of the Antichrist whom posseses Satan's DNA through the interbreeding of humans and angels, as described in Genesis 6:1-4.
The Antichrist will receive a fatal head wound, from which he will "miraculously" recover through a mock resurrection, thus imitating Christ. So in essence, Satan and the son of perdition will be one, imitating the unity of God through the devils unholy trinity of the dragon (Satan), the beast (Antichrist) and his false prophet (second beast/eighth king).
"And I saw three unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet." Revelation 16:13
Zechariah 11:17 tells us the severity of the beasts head wound when it finally happens...
"Woe to the idol shepherd that leaveth the flock! the sword shall be upon his arm, and upon his right eye: his arm shall be clean dried up, and his right eye shall be utterly darkened."
I'm thinking 50. cal to the head that will blow off the top right of his face, and another bullet to the shoulder/arm which would explain the reference to his arm being clean dried up.
"And I saw one of his heads as it were wounded to death; and his deadly wound was healed: and all the world wondered after the beast." Revelation 13:3
Imagine the Antichrist walking around with 1/3 of his head missing, no wonder the world will believe his claim to be God...

30) Revelation 13 He will be indwelt by Satan as part of a fake resurrection – the whole world will be astonished.
31) Revelation 13 His false prophet will force the whole world to take his mark and erect a living image of him all will be forced to worship.

NL vertaling:


[DJK: deze Google-translate vertaling wordt DV later nog gecorrigeerd op grammatica en spelfouten]

============================================================


BRON : https://www.facebook.com/permalink.php? ... 5082996380

Pagina 1 van 1 Alle tijden zijn UTC [ Zomertijd ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/