Beest uit de aarde

Posted by admin | | dinsdag 28 oktober 2008 4:51 pm

Rome is de antichrist en de hoer op het beest uit de zee, dronken van het bloed der heiligen

Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs; Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is. Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb? En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. (2 Thess. 2)

========================================

Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren; Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn harer hoererij. En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der godslastering, en had zeven hoofden en tien hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. (Openb. 17:1-5)

.

Lees hier hoe Rome zich vanaf hun keizers als antichristelijke macht heeft geprofileerd

 

DJK: De rooms katholieke paus zit als een God in zijn Vaticaanse tempel, laat zich op handen dragen en als God vereren. De roomse paus laat zich heilige Vader noemen, een titel die alleen God toekomt. Verder waant hij zich de plaatsvervanger van Jezus Christus op aarde, verwijzende naar de beloofde Trooster die zou komen toen de Heere Jezus ten hemel voer. Deze geestelijke Trooster was de Heilige Geest, de verworven Geest der aanneming tot kinderen (Rom. 8:15), en beslist niet een vleselijke roomse paus. Hiermee loochent, minacht en lastert de RKK op zeer subtiele wijze God de Vader en God de Zoon! Middels haar goddeloze valse dogma’s misleidt ze haar onkundige kerkvolk en heerst men over hun gewetens, wedergeboorte door het sacrament van de doop, kruisigt en offert het vlees van Christus telkens weer opnieuw door haar misdiensten en minacht hiermee het enig volbrachte werk door Jezus Christus Gods Zoon, en plaats Maria boven Jezus Christus onze dierbare Zaligmaker. Middels de leer der goede werken predikt ze helpende genade in plaats van vrije genade alleen, alzo vermengt deze kerk nietig mensenwerk met het enige volbrachte werk en offerande van Jezus Christus, hetgeen een gruwelijke vermenging is van wet en evangelie. Over de ruggen der armen en middels de grofste leugenleringen – zoals de aflaathandel – heeft deze kerk zich verrijkt en haar kerken van goud gebouwd. Het goddeloze duivelse systeem van de Rooms Katholieke Kerk dat de gewetens van zijn kerkvolk door angst en dreiging regeert, en in slaafse vrees onder haar macht houdt is de moeder der hoererijen! Het leven onder dit systeem is een leven van slavernij en dienstbaarheid, waarin geen vrijheid, noch enige zekerheid des geloofs of vertroosting te vinden is. Ze heeft gemeenschap met, en tolereert, de grootste ongerechtigheden binnen en buiten haar muren die een kerk niet past en betaamt. De roomse gruwelen die binnen haar systeem werden bedreven worden in uiterst gevallen bij kardinalen of pausen opgebiecht, maar zeker niet ootmoedig voor God beleden, en liever geheim en verborgen gehouden. Het is een duister systeem waar de schijn regeert, die het licht en de praktijk der godzalige christenen nooit heeft kunnen verdragen. Gedurende ruim 600 jaar heeft ze de ware Bijbelgelovigen op gruwelijke wijze vervolgd, vreselijk gemarteld en vermoord. Derhalve is de RKK de antichrist gebleken die de Bijbel heeft voorzegd. Lees hier verder wat de oudvaders hierover hebben opgemerkt

===================================================

C.J. Buys:  Rome is en blijft de antichrist, al is het dat sommigen stellen: “Rome kan de antichrist niet zijn; immers, zij loochent de Zoon en de Vader niet.” Wij stellen: Wat doet Rome dan? Door haar Mariaverering loochent zij niets minder dan de enig geldende offerande van de Zoon in Zijn hogepriesterlijk ambt, als de enige voorspraak in de hemel, 1 Johannes 2:11. Door Hem te loochenen in Zijn ambten, verloochent zij Hem totaal. En daarom ook de Vader, 1 Joh. 2:23. In 1 Joh. 2:18 lezen we, dat er vele antichristussen waren uitgegaan. Zie ook Mattheüs 24:24a.

 

Richard Bennet (voormalig rooms priester) over de RKK en inquisitie

   kijk hier verder

========================================

  kijk hier verder

Prof. Walter J. Veith on the Islamic Connection to Roman Catholic Church

  NL

==========================================

In onderstaande video krijgt u een dieper inzicht over het beest uit de aarde, dat lijkt op een lam (christen) maar spreekt vanuit de bek van een slang (duivel). Het deed me denken aan de heks en duivelskunstenares te Endor die in opdracht van koning Saul de geest van Samuel opriep. In zijn leven sprak Samuel altijd het Woord Gods, bij deze gelegenheid greep satan zijn kans als een engel des lichts een onheilsboodschap te voorzeggen door de mond van een gestorven profeet waarbij koning Saul dacht dat het de Stem des Heeren was door de opgeroepen geest van Samuel. Toen de wanhopige Saul dacht dat het Samuel was, zo neigde hij zich met het aangezicht ter aarde, en hij boog zich….en aanbad en vereerde daarmee de duivel die hem bedroog. Op dergelijke wijze buigen zich velen (eveneens onwetend) ootmoedig neder voor de paus in Rome die zich als een God laat aanbidden en vereren, niet beseffend dat hij een dienstknecht des satans is ofwel een zoon des verderfs die zijn kerkvolk als een wolf in schaapsklederen op duivelse wijze bedriegt en misleidt. (Lees 1Sam.28 met bijbehorende kanttekeningen, en beluister deze preek). Het is de vervloekte religie van de antichrist! Het gaat hier over het ontwerp van the Paul VI Audience Hall in Rome, ontworpen door de architect Pier Luigi Nervi, dat in 1971 tegen het Vaticaan is aangebouwd. Het is gebouwd tot eer en verheerlijking van de vorst der duisternis, een meesterstuk uit de hel binnen het Luciferianisme. Let op, het is ontworpen naar de vorm van een slangenkop, het dier dat de duivel gebruikte om de mens ten val te brengen en in het eeuwig verderf te storten. Aan de bovenzijde heel duidelijk de structuur van een slangenhuid, aan weerskanten twee slangenogen in de muren, en aan het einde tussen de twee giftanden is de paus gezeteld met daarachter een macaber brons/koperen beeld, ontworpen door de Italiaanse beeldhouwer Fazzini, dat de verrijzenis van Jezus Christus uit een apocalyptische atoomoorlog op aarde moet voorstellen. Maar als je goed kijkt dan zie je aan de achterzijde van het hoofd wederom de kop van een reptiel, en vanuit het hele corpus vrij duidelijk een gehoornde duivelse bokkenkop. Kijk hier voor meer en uitgebreidere uitleg.

 

Franklin ter Horst over het oude Babylon en haar vele afgoden

Franklin ter Horst over het beest uit de zee, n.a.v. Openb. 13

Xander – Over de wederoprichting van het Ottomaanse Rijk 

Charles P.T. Chiniquy over het ware gezicht van Rome 

De gruwelen van Rome   &   De vervloekte paapse mis  

Kort Opgemerkt over de RKK door C.J. Buys   &   Verwachting

C.J. Buys: Moet de antichrist nog komen?    &   H.J. Verwoerd

Roomse dwalingen :  16 Roomse ketterijen en leerdwalingen

RD — Negen dingen die je moet weten over het concillie van Trente 

Lees hier over de Bijbelse rechtvaardigingsleer der reformatie   &   Lees hier 

Lees en kijk hier hoeveel ware gelovigen door de RKK zijn doodgemarteld 

C.J. Buijs uit Gouda citeert oudvaders omtrent hun gedachten over antichrist

Bisdom Augsburg verliest 180.000 leden door schandalen   &  Augsburg

NOS: paus houdt nachtmis in St. Pieter te Rome tijdens kerstdagen 2012

NOS dossier misbruik Rooms Katholieke Kerk   &  Joep Dohmen NRC

NOS: eindrapport commissie Deetman   &    “Misbruik was bekend”

Nieuwsuur: RK kerk in debat met misbruikte slachtoffers

Een Vandaag : Protest tijdens pausbezoek aan Engeland   &   ‘schaamte’

De hovaardij en opgeblazen oppermacht der roomse pausen van eertijds

L.M.P. Scholten – Nuttig tot lering (GBS)  het getal 666 –  klik hier

 

Rome als geharnaste vijand van Jood en Christen in licht van Openb. 17

 

Oranjemis WK voetbal 2010:  Zo de priester, zo zijn parochianen..!! 

.

St. Pauls Cathedral (London) : Rolstoelbasketbal in de kerk..!!  (2012)

 

Ds. T. Cabaret : Verhaal over roomse zieltjeswinnerij tijdens Reformatie 

.

Franklin ter Horst :  Kerk en Israel    &   Babylon

F. ter Horst : Desmond Tutu – Israël-hater  Aartsbisschop WK 2010 

F. ter Horst :  Nieuwe wereldorde in opkomst   &   New Age 

F. ter Horst :  Wereldreligies op weg naar eenheid 

F. ter Horst :  Euro-Babel en de vrouw op het beest 

 

 

—————————————————————————————————————————————-

 

Pedofilie en seksschandalen binnen de RK – kerk

 

NRC – Mrt 2002 :  Pedofiele bom onder R.K. kerk 

NRC – Mei 2002 :  Er is meer mis met de R.K. kerk dan pedofilie 

NRC – Apr 2002 :  Opnieuw onthullingen pedofiele priesters VS 

NRC – Dec 2002 :  Kardinaal Law in Rome voor crisisoverleg 

NRC – Mei 2003 :  20 jaar cel pedofiele priester 

NRC – Jun 2003 :  Onderzoek seksschandaal VS 

NRC – Aug 2003 :  Gevangene wurgt in cel ex-priester 

NRC – Feb 2004 :   US 4450  RKK priesters beschuldigd 

NRC – Feb 2004 :   Kindermisbruik 

NRC – Jul 2004 :    Amerikaans bisdom failliet door seksueel misbruik 

NRC – Jul 2004 :    Een priester is niet van plastic 

NRC – Feb 2005 :   RKK priester schuldig aan verkrachting 

NRC – Okt 2005 :  RKK priesters beschermd 

NRC – Nov 2005 :  Misbruik en moord

 

 

DJK : Ik heb bewust gekozen voor een objectieve berichtgeving uit een on-christelijke krant (NRC – Handelsblad), om zeer duidelijk en helder aan te geven hoe zelfs de wereld schrijft over de schandalige en goddeloze pedofiliepraktijken binnen het Rooms Katholieke-kerkorgaan.   

 

============================================

2 Thess. 2 – En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem, Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware. Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs; Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is. Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb? En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst; Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen; En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van den Heere bemind zijt, dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des Geestes, en geloof der waarheid; Waartoe Hij u geroepen heeft door ons Evangelie, tot verkrijging der heerlijkheid van onzen Heere Jezus Christus. Zo dan, broeders, staat vast en houdt de inzettingen, die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onzen zendbrief. En onze Heere Jezus Christus Zelf, en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad, en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, Vertrooste uw harten, en versterke u in alle goed woord en werk.