Laatste updates (4) rondom berichtgeving uitbraak van het Covid-19 coronavirus

Posted by admin | | vrijdag 10 april 2020 11:28 am

De Corona pandemie is een rookgordijn voor de NWO

   kijk hier

 

THE END OF THE WORLD AND FALL OF THE CABALL | REPORTAGE JANET OSSEBAARD

   lees verder

 

NL ondertiteling | Klik op afspelen en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens op Auto-Translate |  Scroll naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is

 

    lees verder

MARK STEELE | VOORMALIG VODAFONE BAAS LUIDT NOODKLOK INZAKE 5G CONNECTIE MET CORONA

From what’s portrayed as a declassified Russian document:
Declassified and Approved For Release 2012/05/10 : CIA-RDP88B01125R000300120005-6
BIOLOGICAL EFFECT OF MILLIMETER RADIOWAVES
Kiev VRACHEBNOYE DELO in Russian No 3, 1977 pp 116-119
Article by N, P. Zalyubovskaya, Khar’kov Scientific Research Institute of Microbiology, Vaccines and Seraimeni Mechnikov]

Morphological, functional and biochemical studies conducted in humans and animals revealed that millimeter waves caused changes in the body manifested in structural alterations in the skin and internal organs, qualitative and quantitative changes of the blood and bone marrow composition and changes of the conditioned reflex activity, tissue respiration, activity of enzymes participating in the processes of tissue respiration and nucleic metabolism. The degree of unfavorable effect of millimeter waves depended on the duration of the radiation and individual characteristics of the organism.

The conducted investigations showed that the irradiation of animals by millimeter waves caused changes of the processes of oxidative phosphorylation in the liver, kidneys, heart and brain of the animals. The irradiation inhibited the oxygen consumption rate by the mitochondria of those organs in the active phosphorylating state and slowed down the rate of respiration upon exhaustion of the ATP. In the liver and kidneys of irradiated animals the intensity of phosphorylation decreased by 64%, the values of the respiratory controls de creased by 26 and 28% respectively and the changes were less expressed in the heart and brain.

docs.google.com/document/d/17hl47mx1oC2vSMGZmKzU82mE-_JtOU2R_EmaV5o0Je8/edit

 

=======================================================

 

GOOGLE TRANSLATION — NL

Van wat wordt afgeschilderd als een vrijgegeven Russisch document:
Gederubriceerd en goedgekeurd voor release 2012/05/10: CIA-RDP88B01125R000300120005-6
BIOLOGISCH EFFECT VAN MILLIMETER RADIOWAVES
Kiev VRACHEBNOYE DELO in Russisch nr. 3, 1977 pp 116-119
Artikel door N, P. Zalyubovskaya, Khar’kov Wetenschappelijk Onderzoeksinstituut voor Microbiologie, Vaccins en Seraimeni Mechnikov]

Morfologische, functionele en biochemische onderzoeken bij mensen en dieren toonden aan dat millimetergolven veranderingen in het lichaam veroorzaakten die tot uiting kwamen in structurele veranderingen in de huid en inwendige organen, kwalitatieve en kwantitatieve veranderingen in de samenstelling van bloed en beenmerg en veranderingen in de geconditioneerde reflexactiviteit, weefselademhaling, activiteit van enzymen die deelnemen aan de processen van weefselademhaling en nucleïne metabolisme. De mate van ongunstig effect van millimetergolven was afhankelijk van de duur van de straling en individuele kenmerken van het organisme.

Uit de uitgevoerde onderzoeken bleek dat de bestraling van dieren door millimetergolven veranderingen veroorzaakte in de processen van oxidatieve fosforylering in de lever, nieren, hart en hersenen van de dieren. De bestraling remde het zuurstofverbruik door de mitochondriën van die organen in de actieve fosforyleringsstaat en vertraagde de ademhalingssnelheid bij uitputting van de ATP. In de lever en de nieren van bestraalde dieren nam de intensiteit van de fosforylering af met 64%, de waarden van de ademhalingscontroles daalden met respectievelijk 26 en 28% en de veranderingen werden minder uitgedrukt in het hart en de hersenen.

docs.google.com/document/d/17hl47mx1oC2vSMGZmKzU82mE-_JtOU2R_EmaV5o0Je8/edit

 

==================================================

 

Karel Van Wolferen | Pure volksverlakkerij, propaganda en het Nederlandse falen bij de wereldpaniek t.a.v. Covid-19

  24-04-2020

 

NL ondertiteling | Klik op afspelen en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens op Auto-Translate |  Scroll naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is

 

Tom Zwitser | Was het RIVM als protegé van Bill Gates betrokken bij diens slachtpartij in India?

  20-04-2020

   kijk verder

 

WHO | Shockerende bekentenissen van wereldgezondheids- ambtenaren over de veiligheid van vaccins

  NL

 

Annie Bukacek | Arts uit Montana USA toont aan hoe Covid-19 overlijdensakten worden gemanipuleerd

  lees verder

NL ondertiteling | Klik op afspelen en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens op Auto-Translate |  Scroll naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is

 

Onmogelijk! | Geen autopsies op dode corona patiënten?

 NL

 

Een bezorgde burger | Is 5G een staatsgreep?

   NL

 

Reportage 5G | Iets waar wij niets over te zeggen hadden

   NL

 

5G internet | Voor de hand liggende gevaren

   NL

 

==================================================

 

Een volledige documentaire van Sacha Stone die de 5G-existentiële bedreiging voor de mensheid blootlegt op een manier die we ons nooit voor mogelijk hadden gehouden! 

   NL

NL ondertiteling | Klik op afspelen en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens op Auto-Translate |  Scroll naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is

 

===============================================

Meer dan 100.000 mensen en organisaties hebben het 5G appeal al ondertekend! En onze overheid doet alsof er niets aan de hand is

De internationale oproep om 5G op aarde en in de ruimte te stoppen is per vandaag om precies te zijn 100.091 keer ondertekend door wetenschappers, artsen, milieuorganisaties en burgers uit 187 landen. En onze overheid blijft zich verschuilen achter verouderde normen (1998) en eenzijdige visies. Ze vinden de industrie en de economie (€€€) nog steeds belangrijker dan de volksgezondheid en het beschermen van de natuur en de Aarde.

Alle signalen en waarschuwingen worden stelselmatig genegeerd. Als er iets is dat we hebben geleerd uit het verleden, dan is het wel dat de overheid de allerlaatste partij is die ingrijpt. Het is dus aan ons als burgers om hier iets aan te doen. Naar verwachting zal het Kamer-debat over 5G binnen enkele weken gaan plaatsvinden. Het is dus van groot belang dat wij als burgers NU van ons laten horen. Afwachten is geen optie meer.

Vanwege de enorme urgentie vermelden we onderstaand de volledige tekst van het 5G Space Appeal in het Nederlands, zodat je het makkelijk kunt lezen. Je kunt nu echt niet meer zeggen dat je het niet wist. Er is iets ernstigs aan de hand en jij wordt hierbij dringend opgeroepen om op te staan en verantwoordelijkheid te nemen voor onze gezondheid, onze leefomgeving, de natuur en onze planeet!

Dus onderteken het 5G Appeal en stuur dit bericht door naar je familieleden, vrienden, collega’s, huisarts, de school van je kinderen, je werkgever, alle gemeenteraadsleden van jouw gemeente, de GGD, alle politieke partijen, de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, Mona Keijzer (Staatssecretaris van Economische Zaken), Hugo de Jonge (Minister van Volksgezondheid), Mark Rutte, Koning Willem-Alexander en iedereen die je verder maar kunt bedenken. Kom in actie en dring aan op maatregelen om de uitrol van 5G op aarde en in de ruimte te stoppen, zodat er geen onomkeerbare schade wordt aangericht. Het gaat hier om de toekomst van ons allemaal.

Mede namens alle (ongeboren) baby’s, kinderen, toekomstige generaties en onze Aarde:
Dank je wel voor je inzet om onze wereld te beschermen.

Aan de Verenigde Naties (UN), Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Europese Unie (EU), Raad van Europa en de regeringen van alle landen


Wij, ondergetekende wetenschappers, artsen, milieuorganisaties en burgers uit (…) landen, dringen aan op een stop op de uitrol van het 5G (vijfde generatie) draadloos netwerk, inclusief 5G via satellieten in de ruimte. 5G zal onze blootstelling aan radiofrequente (RF) straling enorm verhogen, bovenop de reeds bestaande 2G, 3G en 4G netwerken voor telecommunicatie. De schadelijkheid van RF straling voor mensen en het milieu is bewezen. De toepassing van 5G is een experiment op de mensheid en het milieu, wat onder internationaal recht als een misdaad wordt beschouwd.

Samenvatting

Telecommunicatiebedrijven zijn klaar om, met de steun van overheden, in de komende twee jaar wereldwijd het vijfde generatie draadloze netwerk (5G) uit te rollen. Hierdoor zullen ongekende maatschappelijke veranderingen plaats vinden. We zullen ‘slimme’ huizen hebben, ‘slimme’ bedrijven, ‘slimme’ snelwegen, ‘slimme’ steden en zelfrijdende auto’s. Vrijwel alles wat we bezitten en kopen, van koelkasten en wasmachines tot melkpakken, haarborstels en luiers, zal antennes en microchips bevatten en zal draadloos worden verbonden met internet. Iedereen op aarde zal toegang hebben tot supersnelle draadloze communicatie met een zeer korte vertraging vanaf elke plek op onze planeet, zelfs in regenwouden, midden op de oceaan en op Antarctica.

Wat niet algemeen erkend is, is dat dit ook zal resulteren in ongekende veranderingen in het milieu, op wereldschaal. De geplande dichtheid van zendmasten is moeilijk voor te stellen. Naast miljoenen nieuwe 5G basisstations op aarde en 20.000 nieuwe satellieten in de ruimte zullen rond 2020 volgens schattingen 200 miljard straling uitzendende objecten deel uitmaken van het ‘Internet der Dingen’ (Internet of Things), en een biljoen objecten een paar jaar later. Halverwege 2018 werd reeds commerciële 5G met lagere frequenties en een lagere download snelheid toegepast in Qatar, Finland en Estland. De uitrol van 5G met extreem hoge frequenties (millimeter golven) staat gepland voor eind 2018.

Het bewijs dat radiofrequente (RF) straling schadelijk is voor levende wezens is overweldigend, hoewel dit op grote schaal ontkend wordt. Verzamelde klinische bewijzen van zieke en beschadigde mensen, experimenteel bewijs van schade aan DNA, cellen en organen in diverse planten en dieren, en epidemiologisch bewijs dat de meest voorkomende ziektes van de moderne tijd (kanker, hart- en vaatziekten en diabetes) voor een groot deel veroorzaakt worden door elektromagnetische vervuiling, vormt tezamen een literatuurdatabase van meer dan 10.000 peer-reviewed studies.

Als de plannen van de telecomindustrie voor 5G uitgevoerd gaan worden zal geen mens, geen dier, geen vogel, geen insect en geen plant op aarde in staat zijn om blootstelling aan straling te voorkomen, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. De hoeveelheid straling zal 10 tot 100 keer zo groot zijn als vandaag de dag, en er aan ontsnappen zal onmogelijk zijn. Deze 5G plannen dreigen serieuze, onomkeerbare effecten op mensen te hebben en permanente schade te berokkenen aan alle ecosystemen op de aarde.

Er moeten onmiddellijk maatregelen genomen worden om de mensheid en het milieu te beschermen, in overeenstemming met ethische plichten en internationale verdragen.

5G zal resulteren in een enorme toename van onontkoombare, onvrijwillige blootstelling aan elektromagnetische straling

5G op aarde

5G technologie zal gebruik maken van millimeter golven om de enorme hoeveelheden data die nodig zijn voor het ‘Internet der Dingen’ te kunnen verwerken. Aangezien deze moeilijk compact materiaal kunnen doordringen, zal om de 100 meter een zender geïnstalleerd moeten worden in elke stedelijke omgeving ter wereld. In tegenstelling tot vorige generaties van draadloze technologie, waarbij een enkele antenne straling uitzendt over een groot gebied, maken 5G stations en 5G apparaten gebruik van meerdere in “phased arrays” gerangschikte antennes die samenwerken om gefocuste, stuurbare, op laser lijkende stralen uit te zenden die elkaar volgen.

Elke 5G telefoon zal tientallen miniscule antennes bevatten die samenwerken om een extreem geconcentreerde frequentie-straal op te vangen van, en uit te zenden naar de dichtstbijzijnde zendmast. De Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) heeft regels opgesteld die een frequentie intensiteit van 20 watt toestaat; tien keer sterker dan de huidige toegestane grenswaarden voor mobiele telefoons.

Elk 5G basisstation zal bestaan uit honderden of duizenden antennes die gelijktijdig meerdere laser-achtige stralen zullen uitzenden naar alle mobiele telefoons en apparaten in een bepaald gebied. Deze technologie heet ‘multiple input multiple output’, of MIMO. FCC regels staan waardes toe van 30.000 watts per 100 MHz spectrum, of 300.000 watts per GHz spectrum, tien tot honderd keer sterker dan de huidige toegestane waardes voor basisstations.

5G in de ruimte

Ten minste vijf bedrijven [SpaxeXWorldVuBoeingTelesat Canada en Iridium] stellen voor om 5G vanuit de ruimte beschikbaar te stellen middels 20.000 satellieten in een lage en middelhoge baan om de aarde, die een deken van krachtige, gefocuste en stuurbare straling over de aarde zullen leggen. Elke satelliet zal millimeter golven uitzenden met een vermogen tot wel 5 miljoen watt afkomstig van duizenden fase gestuurde antennes. Hoewel de energie [van de elektromagnetische straling] van de satellieten die de grond raakt minder zal zijn dan die van antennes op aarde, zal deze ook delen van de aarde bestralen die niet door andere zenders bereikt worden en zal deze energie aangevuld worden door miljarden ‘IoT’ objecten die 5G uitzenden. Nog belangrijker is dat deze satellieten zich bevinden in de magnetosfeer van de aarde, welke een grote invloed uitoefent op de elektrische eigenschappen van de atmosfeer. De verandering van de elektromagnetische omgeving van de aarde kan zelfs een nog grotere bedreiging vormen voor het leven op aarde dan de straling van de antennes op de grond (zie hieronder).

Schadelijke effecten van hoogfrequente straling zijn reeds bewezen

Zelfs voordat 5G in beeld kwam werd in tientallen petities opgezet door internationale wetenschappers, met inbegrip van het Freiburger Appeal dat ondertekend werd door meer dan 3.000 artsen, opgeroepen om de uitbreiding van draadloze technologie te stoppen en om een moratorium op nieuwe basisstations af te kondigen.

In 2015 sloegen 215 wetenschappers afkomstig uit 41 landen alarm. Zij meldden de Verenigde Naties (UN) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat “meerdere recente wetenschappelijke publicaties hebben aangetoond dat elektromagnetische velden (EMF) levende wezens beïnvloeden bij een niveau dat ruim onder de meeste nationale en internationale richtlijnen ligt.” Meer dan 10.000 peer-reviewed wetenschappelijke studies laten schade aan de gezondheid zien door RF straling. De schadelijke effecten zijn onder meer:

• Hartritmestoornissen
• Veranderingen in gen-expressie
• Veranderingen in metabolisme
• Gewijzigde stamcel ontwikkeling
• Kanker
• Hart- en vaatziekten
• Cognitieve stoornissen
• DNA schade
• Negatieve invloed op het algemeen welzijn
• Toegenomen vrije radicalen
• Problemen met leren en het geheugen
• Verminderde spermakwaliteit
• Miskramen
• Neurologische schade
• Obesitas en diabetes
• Oxidatieve stress

Effecten bij kinderen zijn autismeADHD (attention deficit hyperactivity disorder) en astma.

De schade beperkt zich echter niet tot het menselijk ras, aangezien er overvloedig bewijs is van schade aan diverse planten, wilde dieren en laboratoriumdieren, waaronder: mierenvogelsbossenkikkersfruitvliegjesbijeninsectenzoogdierenmuizenplantenratten en bomen.

Negatieve microbiologische effecten zijn ook waargenomen.

Het Internationale Agentschap voor Onderzoek naar Kanker van de WHO (IARC) concludeerde in 2011 dat straling met frequenties tussen 30 kHz en 300 GHz mogelijk kankerverwekkend is voor mensen (groep 2B). Recente bevindingen, mede gebaseerd op de laatste studies naar mobiele telefoongebruik en het risico op hersentumoren, laten zien dat radiofrequente straling bewezen kankerverwekkend is bij mensen en dat deze straling nu geclassificeerd zou moeten worden als ‘Groep 1 carcinogeen’, samen met tabak en asbest.

De meeste moderne draadloze signalen bestaan uit gemoduleerde pulsen. Zowel de hoge frequentie als de lage frequentie pulsen veroorzaken schade.

De toepassing van 5G satellieten moet worden verboden

De aarde, de ionosfeer en de lagere atmosfeer vormen het systeem van natuurlijke electriciteit waarin we leven. Het is algemeen bekend dat de biologische ritmes – van de mens, vogels, hamsters en spinnen – worden bepaald door de natuurlijke elektromagnetische omgeving van de aarde. Het welzijn van alle organismen is afhankelijk van de stabiliteit van deze omgeving en van de elektrische eigenschappen van de atmosfeerCherry, verklaarde het belang van de Schumann resonanties in een baanbrekende studie en waarom verstoringen in de ionosfeer de bloeddruk en het melatonine gehalte kunnen beïnvloeden en zelfs “kanker, voortplantingsstoornissen, hartproblemen, neurologische problemen en de dood kunnen veroorzaken.”

Onze elektromagnetische omgeving is reeds veranderd door de straling van hoogspanningskabels. Straling van deze kabels (PLHR) bereikt de ionosfeer en magnetosfeer, waar deze versterkt wordt door interacties tussen golven en deeltjes. In 1985 waarschuwde Dr. Robert O. Becker dat PLHR de structuur van de magnetosfeer had veranderd, en dat de voortdurende uitbreiding van dit effect “de levensvatbaarheid van al het leven op aarde bedreigt.” De plaatsing van tienduizenden satellieten direct in zowel de ionosfeer als de magnetosfeer – die gemoduleerde signalen van miljoenen watts uitzenden in miljoenen frequenties – zal onze elektromagnetische omgeving zo ingrijpend veranderen dat dit het aanpassingsvermogen van de mens te boven gaat.

Informele monitoring heeft reeds ernstige effecten op mensen en dieren laten zien van de circa 100 satellieten die 2G en 3G hebben verstrekt vanuit een lage baan om de aarde sinds 1998. Dergelijke effecten kunnen niet slechts door lage niveaus van straling op de grond worden verklaard. Kennis van andere relevante wetenschappelijke disciplines moeten in overweging worden genomen, inclusief atmosferische fysica en acupunctuur. Het toevoegen van 20.000 5G satellieten zal het wereldwijde electrische circuitverder vervuilen en zou de Schumann resonanties kunnen veranderen, waarmee al het leven op aarde geëvolueerd is. De effecten daarvan zullen omvangrijk en zeer schadelijk zijn.

5G is kwalitatief en kwantitatief verschillend van 4G

Het idee dat wij tien tot honderd keer meer straling van millimeter golven zouden kunnen tolereren, is gebaseerd op de foutieve voorstelling van het menselijk lichaam als een met homogene vloeistof gevuld omhulsel. De veronderstelling dat millimeter golven niet verder dan de huid zouden kunnen doordringen gaat volledig voorbij aan geleidende structuren in het lichaam zoals zenuwen en bloedvaten die door straling opgewekte stromingen tot diep in het lichaam kunnen laten doordringen. Een andere, mogelijk ernstigere fout is dat fase gestuurde groepsantennes (phased arrays) geen ‘gewone’ antennes zijn. Als een doorsnee elektromagnetisch veld het lichaam binnen komt, veroorzaakt dat het verplaatsen van electrische ladingen en stromingen. Maar als extreem korte elektromagnetische pulsen het lichaam binnendringen, zoals bij 5G, dan gebeurt er iets anders: de bewegende ladingen worden zelf kleine antennes die het elektromagnetische veld in stand houden en dieper het lichaam in zenden. Deze herhalende, geleidende golven worden Brillouin precursorsgenoemd. Ze worden van betekenis als ofwel het vermogen of de fase van de golven snel genoeg verandert. 5G zal waarschijnlijk aan beide criteria voldoen.

Daarbij komt dat ondiepe penetratie op zichzelf een gevaar vormt voor de ogen en voor de huid, het grootste orgaan van het lichaam, en voor zeer kleine levensvormen. Recente, door vakgenoten gecontroleerde studies voorspellen brandwonden op de huid bij mensen door 5G straling. Bij insecten, die bij millimeter golven in vergelijking tot de huidige golflengtes tot honderd keer meer straling absorberen, wordt in deze studies resonante absorptie voorspeld, Aangezien de populaties van vliegende insecten sinds 1989 met 75 tot 80 procent afgenomen zijn zelfs in beschermde natuurgebieden, zou 5G straling catastrofale effecten op wereldwijde insectenpopulaties kunnen hebben. Een studie uit 1986 door Om Gandhiwaarschuwde voor het feit dat millimeter golven sterk geabsorbeerd worden door het hoornvlies van het oog, en dat kleding van 1 mm dik de opname van straling door de huid vergroot door resonantie-achtige effecten. Russell (2018) vatte de bekende effecten van millimeter golven op de huid, de ogen (inclusief staar), de hartslag, het immuunsysteem en DNA samen.

Toezichthouders hebben wetenschappelijk bewijs van schade bewust uitgesloten

Belanghebbenden in de ontwikkeling van 5G zijn de telecomindustrie en overheden geweest, terwijl bekende internationale EMF-wetenschappers – die de biologische effecten op mensen, dieren, insecten en planten en de alarmerende effecten op de gezondheid en het milieu hebben vastgelegd in duizenden door vakgenoten gecontroleerde studies – worden uitgesloten. De reden voor de huidige ontoereikende veiligheidsvoorschriften zijn de belangenverstrengelingen die de instanties die de standaarden bepalen hebben “door hun relaties met telecommunicatie- of elektriciteitsbedrijven, waardoor de onpartijdigheid ondermijnd wordt bij de regulering van maximaal toelaatbare waardes voor niet-ioniserende straling.” Emeritus hoogleraar Martin L. Pall toont de belangenverstrengelingen en de belangrijke studies die uitgesloten worden in detail in zijn literatuuroverzicht.

De thermische hypothese is verouderd – nieuwe veiligheidsnormen zijn nodig

De huidige veiligheidsvoorschriften zijn gebaseerd op de verouderde hypothese dat opwarming het enige schadelijke effect van elektromagnetische straling is. Markov en Grigoriev stelden: “De normen van vandaag houden geen rekening met de daadwerkelijke vervuiling van het milieu met niet-ioniserende straling.” Honderden wetenschappers, waaronder vele ondertekenaars van deze oproep, hebben aangetoond dat verschillende acute en chronische ziektes ook zonder opwarming van het lichaam worden veroorzaakt zelfs bij stralingsniveaus die ver onder de internationale richtlijnen liggen. Biologische effecten treden reeds op bij minieme energiewaardes. Effecten die gevonden werden bij 0.02 Picowatt (0.02 biljoenste Watt) per vierkante centimeter (of minder) waren veranderde genetische structuur in E. coli bacteriën bij rattenveranderde hersenfunctie (EEG) bij mensen, veranderde groeistimulatie in bonenplanten, en stimulering van ovulatie (eisprong) bij kippen.

Bij de bescherming tegen niet-thermische effecten van straling moet ook de duur van de blootstelling worden meegewogen. 5G zal iedereen immers aan nog veel meer zenders blootstellen, dag en nacht, zonder onderbreking. Nieuwe veiligheidsrichtlijnen zijn daarom noodzakelijk en deze zouden gebaseerd moeten zijn op cumulatieve blootstelling aan straling, niet alleen op de sterkte van het stralingsveld, en daarnaast ook op frequentie, bandbreedte, modulatie, vorm van de stralingsgolven, breedte van de puls en andere parameters die belangrijk zijn voor levende wezens. De plaatsing van antennes moet beperkt worden tot specifieke, bij het publiek bekende locaties. Om mensen te beschermen moeten zendmasten ver weg gehouden worden van plaatsen waar mensen wonen en werken, en niet geplaatst worden bij openbare wegen. Om wilde dieren te beschermen moeten antennes uit beschermde natuurgebieden geweerd worden en slechts zeer beperkt geplaatst worden in afgelegen gebieden op aarde. Om al het leven op aarde te beschermen moet het aantal commerciële communicatiesatellieten zo beperkt mogelijk zijn en moet de toepassing hiervan verboden worden in lage en middelhoge banen om de aarde. Fase gestuurde groepsantennes moeten op aarde en in de ruimte verboden worden.

RF straling heeft acute en chronische effecten

Radiofrequente straling veroorzaakt directe effecten en lange termijn effecten. Kanker en hart- en vaatziekten zijn voorbeelden van lange termijn effecten. Hartritmestoornissen en veranderingen in de hersenfunctie (EEG)zijn voorbeelden van directe bijwerkingen. Een syndroom dat in de voormalige Sovjet-Unie radiogolven ziekte genoemd werd en nu over de hele wereld bekend is als elektrohypersensitiviteit (EHS) kan zowel acuut als chronisch zijn. Professor Dr. Karl Hecht heeft een gedetailleerd overzichtvan deze syndromen gepubliceerd dat werd samengesteld uit meer dan 1.500 Russische wetenschappelijke publicaties en de klinische geschiedenis van meer dan 1.000 van zijn eigen patiënten in Duitsland. Objectieve bevindingen waren onder meer slaapstoornissen, abnormale bloeddruk en hartslag, spijsverteringsstoornissen, haaruitval, tinnitus (oorsuizen) en huiduitslag. Subjectieve symptomen waren duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, geheugenverlies, concentratieproblemen, moeheid, griepachtige symptomen en pijn in de hartstreek.

De EUROPAEM EMF Richtlijn 2016 stelt dat mensen EHS ontwikkelen als ze “in hun dagelijks leven continu blootgesteld worden” aan stijgende hoeveelheden EMFs, en dat “het terugdringen en voorkomen van blootstelling aan EMFs” noodzakelijk is om de gezondheid van deze patiënten te herstellen. EHS zou niet langer als een ziekte moeten worden beschouwd maar als schade die veroorzaakt wordt door een toxische omgeving. Een steeds groter deel van de bevolking lijdt aan EHS; momenteel naar schatting reeds 100 miljoen mensen wereldwijd. In de nabije toekomst zou vrijwel iedereen ermee te maken kunnen krijgen als de wereldwijde uitrol van 5G wordt toegestaan.

De Brusselse internationale wetenschappelijke verklaring over EHS en meervoudige chemische gevoeligheid (MCS), verklaarde in 2015 dat “[…] niets doen de samenleving geld gaat kosten en dat is geen optie meer […]. Wij erkennen dit ernstige gevaar voor de volksgezondheid unaniem […] en wij dringen er op aan dat voorzorgsmaatregelen worden genomen en dat deze prioriteit krijgen om deze wereldwijde pandemie het hoofd te bieden.”

Wereldwijd falen regeringen in hun zorgplicht voor de bevolking

In hun haast om 5G te implementeren en om het onbeperkte gebruik van de ruimte aan te moedigen, nemen de Europese Unie, Verenigde Staten en nationale regeringen wereldwijd stappen om te zorgen voor een ‘barrière vrije’ wet- en regelgeving. Ze verbieden lokale autoriteiten om milieuwetgeving te handhaven, en verwijderen ‘onnodige lasten’ onder het mom van een “snelle en kosten effectieve inzet […] zoals lokale procedures, en de diverse specifieke grenswaarden voor de emissie van elektromagnetische velden en de methodes die nodig zijn om de stralingsbelasting te kunnen berekenen”.

Regeringen stellen ook wetten op om draadloze toepassingen op openbare wegen mogelijk te maken. Momenteel zijn de meeste draadloze voorzieningen op privéterrein geplaatst, op enige afstand van woningen en bedrijven. Om op een afstand van minder dan 100 meter uit elkaar te staan, zoals 5G vereist, zullen de zenders nu op de stoep geplaatst gaan worden, direct voor huizen en bedrijven en boven de hoofden van voetgangers, inclusief moeders met baby’s.

Verplichtingen tot openbaar maken en publieke hoorzittingen worden bewust ontweken. Zelfs in het geval dat er een hoorzitting zou zijn waarbij 100 wetenschappers zich uit zouden spreken tegen 5G, dan worden er wetten uitgevaardigd waardoor het illegaal wordt voor lokale autoriteiten om hun getuigenissen mee te laten wegen. Amerikaans recht, bijvoorbeeld, verbiedt lokale overheden om draadloze technologie te reguleren “op basis van de milieu-effecten van elektromagnetische straling”, en rechtbanken hebben beslissingen over de plaatsing van zendmasten teruggedraaid simpelweg omdat de meeste publieke getuigenissen over de gezondheid gingen. Verzekeraars bieden geen dekking tegen EMF risico’s, en er is totaal geen duidelijkheid over wie de wettelijke verantwoordelijkheid voor schade aan leven, lichaam en eigendom draagt die voortkomt uit blootstelling aan 5G, of dit nu land- of ruimte gebaseerde 5G is.

Door de afwezigheid van een omvangrijk, bindend rechtssysteem voor activiteiten in de ruimte bestaat er ook geen wettelijke aansprakelijkheid voor deze activiteiten, ondanks het vooruitzicht dat hele continenten, de atmosfeer en de oceanen hierdoor in gevaar gebracht zullen worden.

Internationale afspraken worden geschonden

Kinderen en zorgplicht

Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties: lidstaten verbinden zich ertoe “het kind de bescherming en zorg te bieden die nodig is voor zijn of haar welzijn” (art. 3), “het overleven en de ontwikkeling van het kind te garanderen” (art. 6), en “passende maatregelen te treffen om ziektes te bestrijden […] rekening houdend met de gevaren en risico’s van milieuverontreiniging” (art. 24 c).

De Code van Neurenberg (1947) is van toepassing op alle experimenten op mensen, en geldt dus ook voor de uitrol van 5G met nieuwe, hogere doses elektromagnetische straling. De veiligheid van 5G is immers niet getest alvorens dit op de markt gebracht is. “De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut essentieel” (art. 1). Blootstelling aan 5G zal echter onvrijwillig zijn. “Als er een a priori reden is om aan te nemen dat proefpersonen kunnen komen te overlijden of gewond zullen raken, mag een experiment niet worden uitgevoerd” (art. 5). De bevindingen van meer dan 10.000 wetenschappelijke studies en de honderden internationale organisaties die hun stem laten horen (namens honderdduizenden leden die in hun gezondheid zijn aangetast en verdreven zijn uit hun huis door reeds bestaande draadloze telecommunicatie) zijn wel degelijk “een a priori reden om aan te nemen dat proefpersonen kunnen komen te overlijden of beschadigd zullen raken”.

Plicht om te informeren en elektromagnetische velden (EMFs)

De World Telecommunication Standardization Assembly (2012) van de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) stelde dat “er een noodzaak is om het publiek te informeren over de mogelijke effecten van blootstelling aan elektromagnetische velden (EMFs)” en verzocht lidstaten om “passende maatregelen te nemen om te zorgen voor naleving van internationale aanbevelingen om de gezondheid te beschermen tegen de nadelige effecten van EMFs”.

Het tussenrapport van het Europese Milieu en Gezondheid Actieplan 2004-2010 (2008): “Het Europese Parlement […] stelt vast dat de grenswaarden voor de blootstelling aan elektromagnetische velden verouderd zijn […]. Ze worden niet aangepast aan ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie, of aan de aanbevelingen die door het Europees Milieuagentschap worden gedaan of aan de striktere normen die door bijvoorbeeld België, Italië en Oostenrijk worden gehanteerd. Ook voor kwetsbare groepen als zwangere vrouwen, pasgeboren baby’s en kinderen worden geen aparte normen opgesteld”.

Resolutie 1815 (Raad van Europa, 2011): “Neem alle mogelijke maatregelen om blootstelling aan elektromagnetische velden te verminderen, in het bijzonder straling van mobiele telefoons, en vooral de blootstelling van kinderen en jongeren”.

Het milieu

De Verklaring van de Verenigde Naties Conferentie over de menselijke leefomgeving (Stockholm Verklaring, 1972): “De uitstoot van schadelijke stoffen […] in dusdanig grote hoeveelheden dat het milieu deze niet meer onschadelijk kan maken moet stoppen, zodat voorkomen wordt dat serieuze of onherstelbare schade wordt toegebracht aan ecosystemen” (beginsel 6).

De Wereld Akte voor de Natuur (1982): “Activiteiten die onherstelbare schade aan de natuur toe brengen moeten vermeden worden […]. Indien mogelijke schadelijke effecten niet volledig begrepen worden, moeten de activiteiten niet worden voortgezet” (art. 11).

De Rio de Janeiro Verklaring over Milieu en Ontwikkeling (1992): “Landen hebben […] de verantwoordelijkheid om te garanderen dat activiteiten die binnen hun controle vallen geen schade aan het milieu van andere landen toebrengen, evenals gebieden die buiten nationale jurisdictie vallen” (principe 2).

De Verenigde Naties Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling (2002): “Er is een dringende behoefte aan effectievere nationale en regionale antwoorden op de bedreigingen vanuit het milieu voor de volksgezondheid” (para. 54 k).

De Afrikaanse Conventie over de Bescherming van de Natuur en Natuurlijke Grondstoffen (2017): “Partijen nemen alle relevante maatregelen om schade aan het milieu te voorkomen, te verminderen en uit te bannen, in het bijzonder van radioactief afval en andere gevaarlijke stoffen” (art. 13).

Gezondheid en mensenrechten

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948): “Iedereen heeft recht op leven, vrijheid en persoonlijke veiligheid” (art. 3).

De Strategie voor de Gezondheid van Vrouwen, Kinderen en Tieners (2016-2030) van de Verenigde Naties streeft naar “transformatie” (door gunstige leefomgevingen te creëren), naar “overleven” (door sterfte van pasgeboren baby’s en vrouwen in het kraambed te verminderen), en naar “gedijen” (door het stimuleren van gezondheid en welbevinden en het reduceren van aan vervuiling gerelateerde sterfte en ziektes).

De ruimte

Het Outer Space Treaty (formeel het “Verdrag over beginselen die de activiteiten van staten regelen bij het onderzoek en het gebruik van de kosmische ruimte, met inbegrip van de maan en andere hemellichamen” (1967) schrijft voor dat de ruimte zó gebruikt moet worden dat “vervuiling van de ruimte voorkomen wordt, en dat nadelige veranderingen op en rond de aarde vermeden worden” (art. IX).

De United Nations Guidelines for The Long-Term Sustainability of Outer Space Activities (2018): “Staten en internationale organisaties die op regeringsniveau onderlinge afspraken maken zouden zich bezig moeten houden met […] gevaren voor mensen, eigendommen, volksgezondheid en het milieu, die voortkomen uit het lanceren, het in een baan om de aarde hebben en de terugkeer van ruimteobjecten” (richtlijn 2.2(c)).

Regeringen spelen een dobbelspel met het leven op aarde

Een beroemde uitspraak van Albert Einstein is “God dobbelt niet”. Echter, door de uitrol van 5G op aarde en in de ruimte – een technologie die gebruikt maakt van millimetergolven eerder gebruikt als wapen in militaire operaties en het in bedwang houden van grote groepen mensen – spelen regeringen wereldwijd een dobbelspel met de toekomst van al het leven op aarde.

Het is ethisch onacceptabel om relevant en valide wetenschappelijk onderzoek af te wijzen en te negeren. Bestaand onderzoek toont aan dat 5G (en vooral 5G vanuit de ruimte) tegen principes ingaat die verankerd zijn in talrijke internationale verdragen.

Wij roepen de Verenigde Naties, Wereldgezondheidsorganisatie, Europese Unie, Raad van Europa en de regeringen van alle landen op, om:

  1. Onmiddellijk maatregelen te nemen om de uitrol van 5G op aarde en in de ruimte te stoppen om de mensheid (ongeborenen, kleine kinderen, jongeren en zwangere vrouwen in het bijzonder) en de natuur te beschermen;
  2. Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en de Resolutie 1815 van de Raad van Europa te volgen door burgers te informeren, ook leraren en artsen, over de gezondheidsrisico’s van RF straling voor kinderen en volwassenen, en hoe en waarom zij draadloze communicatie en antennes zouden moeten vermijden, vooral in of nabij instellingen voor kinderopvang, scholen, ziekenhuizen, huizen en werkplekken;
  3. Telecommunicatie door middel van kabels te prefereren en toe te passen, in plaats van draadloos;
  4. De draadloze/telecommunicatie industrie te verbieden om beleidsmakers door middel van lobbyen te overtuigen om besluiten te nemen die verdere uitbreiding van RF straling mogelijk maken, inclusief 5G op aarde en in de ruimte;
  5. Onmiddellijk (en zonder inmenging van de industrie) internationale groepen van onafhankelijke, daadwerkelijk onpartijdige wetenschappers te benoemen, die gespecialiseerd zijn in elektromagnetische velden en gezondheid, zonder dat er sprake kan zijn van belangenverstrengeling, met als doel het vaststellen van nieuwe internationale veiligheidsnormen voor RF-straling. Deze moeten niet alleen gebaseerd zijn op de sterkte van de elektromagnetische velden maar ook op cumulatieve blootstelling aan straling, en moeten bescherming bieden tegen alle gezondheids- en milieueffecten, niet slechts tegen het warmte-effect. Ook moeten zij breder kijken dan alleen naar de effecten op mensen;
  6. Onmiddellijk (en zonder inmenging van de industrie) internationale groepen van wetenschappers te benoemen, die gespecialiseerd zijn in elektromagnetische velden, gezondheid, biologie en atmosfeerfysica, met als doel het ontwikkelen van een uitgebreid regelgevend kader dat ervoor zorgt dat het gebruik van de ruimte veilig is voor de mens en het milieu, daarbij rekening houdend met RF straling, raket uitlaatgassen, roet en ruimteschroot en de gevolgen daarvan voor ozon, het broeikaseffect, de atmosfeer en het behoud van het leven op aarde. Niet alleen grondgebonden technologie maar ook technologie in de ruimte moet duurzaam zijn voor volwassenen en kinderen, dieren en planten.

 

Graag ontvangt de beheerder van dit appeal uw antwoord op deze oproep

waarin u aangeeft welke maatregelen u gaat nemen om de wereldbevolking te beschermen tegen blootstelling aan RF-straling, met name 5G straling.

Deze oproep en uw reactie zullen openbaar beschikbaar zijn op www.5gspaceappeal.org.

Respectvol ingediend,

Arthur Firstenberg, Appeal Administrator, info@5gspaceappeal.org

Eerste ondertekenaars

AFRICA
Lauraine Margaret Helen Vivian, PhD, Anthropology and Psychiatry; Honorary Research Associate, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen, Denmark. Signatory for South Africa

ASIA
Girish Kumar, PhD, Professor, Electrical Engineering Department, Indian Institute of Technology Bombay, Powai, Mumbai, India

AUSTRALIA
Don Maisch, PhD, Independent researcher, author of ”The Procrustean Approach”, Lindisfarne, Tasmania, Australia

EUROPE
Alfonso Balmori, BSc, Master in Environmental Education, Biologist. Valladolid, Spain
Klaus Buchner, Dr. rer. nat., Professor, MEP – Member of the European Parliament, Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., München, Germany
Daniel Favre, Dr. phil. nat., Biologist, A.R.A. (Association Romande Alerte aux Ondes Electromagnétiques), Switzerland
Annie Sasco, MD, DrPH, SM, HDR, former Chief of Research Unit of Epidemiology for Cancer Prevention at the International Agency for Research on Cancer (IARC), Lyon; former Acting Chief, Programme for Cancer Control of the World Health Organization (WHO); former Director of Research at the Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM); France

NORTH AMERICA
Martin Pall, Professor Emeritus of Biochemistry and Basic Medical Sciences, Washington State University, residing in Portland, Oregon, USA
Kate B. Showers, PhD, Soil Science, Senior Research Fellow, Centre for World Environmental History, University of Sussex, Falmer, Brighton, UK, residing in Bolton-Est, Québec, Canada

SOUTH AMERICA
Carlos Sosa, MD, University of Antioquia, Medellín, Colombia

Meer informatie

Zie voor alle ondertekenaars de website www.spaceappeal.org.
Onderteken hier zelf het 5G Space Appeal.
Zie voor alle hyperlinks en literatuurverwijzingen dit Nederlandstalige PDF-document.
Zie ook deze aanvullende inhoudelijke informatie over het Regeringsbeleid, verzameld door StopUMTS.
Lees ook dit artikel: Internetsatellieten gaan zorgen voor wereldwijde electrosmog vanuit de ruimte

Nogmaals: Stuur dit bericht door naar iedereen die je kent, kom in actie en dring aan op maatregelen om de uitrol van 5G op aarde en in de ruimte te stoppen, zodat er geen onomkeerbare schade wordt aangericht.

Het is van levensbelang dat wij nu wakker worden en opkomen voor onze gezondheid, onze leefomgeving, de natuur en onze planeet. Het gaat hier om de toekomst van ons allemaal!

Mede namens alle (ongeboren) baby’s, kinderen, toekomstige generaties en onze Aarde:
Dank je wel voor je inzet om onze wereld te beschermen.

 

https://stralingsbewustzuidkennemerland.nl/2019/06/07/meer-dan-100-000-mensen-en-organisaties-hebben-het-5g-appeal-al-ondertekend-en-onze-overheid-doet-alsof-er-niets-aan-de-hand-is/