Vijanden van Israël

Posted by admin | | dinsdag 28 oktober 2008 9:52 am

Vijanden van Israël en van Christendom 

 

 

Bijbel :  Vijanden van Israël en het christendom 

 

Bijbel :  Gods onfeilbare beloftenissen aan Abraham, Izak en Jacob

 

“Want ziet, in die dagen en te dier tijd, als Ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden; Dan zal Ik alle heidenen vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Josafat; en Ik zal met hen aldaar richten, vanwege Mijn volk en Mijn erfdeel Israel, dat zij onder de heidenen hebben verstrooid, en Mijn land gedeeld; En hebben het lot over Mijn volk geworpen en een knechtje gegeven om een hoer, en een meisje verkocht om wijn, dat zij mochten drinken. En ook, wat hebt gij met Mij te doen, gij Tyrus en Sidon, en alle grenzen van Palestina! Zoudt gij Mij een vergelding wedergeven? Maar zo gij Mij wilt vergelden, lichtelijk, haastelijk, zal Ik uw vergelding op uw hoofd wederbrengen, lees verder in Joel 3….”

Klik hier voor de Nederlandse tekstvertaling

 

——————————————————————————

 

Overgenomen van de website van Franklin ter Horst, nuttig en lezenswaardig aangaande wat veel mensen niet weten, c.q. langs heen leven:

 

Franklin ter Horst :  Frankrijk in ban van Jodenhaat

 

Franklin ter Horst :  United Kingdom epicentrum antisemitisme EU

 

Franklin ter Horst :  Terreurstaat Iran

 

Franklin ter Horst :  Antisemitisme springlevend   &  Shoa ontkenning

.

Franklin ter Horst :  Jodenhaat in Nederland WO II  &  Vooraanstaand NL

 

Franklin ter Horst :  Obama’s vijandigheid tegen Israel

 

Franklin ter Horst :  Palestijnse claims op het land zijn vals

 

Franklin ter Horst :  Palestijnse doodscultuur   &  Handvest

 

Franklin ter Horst :  Palestijnse misdaden in Libanon

 

Franklin ter Horst :  Palestijnse propagandamachine

 

Franklin ter Horst :  De Oslo-akkoorden

 

Franklin ter Horst :  Het saoedische prinsengebroed

 

Franklin ter Horst :  Europa onder het zwaard van de Islam

 

Franklin ter Horst :  Dossier Saddam Hoessein

 

Franklin ter Horst :  Dossier Mahmoud Abbas

 

Franklin ter Horst :  Dossier Jimmy Carter

 

Franklin ter Horst :  Dossier Jasser Arafat    &   klik hier

 

Franklin ter Horst :  Handvest van de terreurbeweging Hamas

 

The real president Barack Obama      &   klik hier 

 

——————————————————————————

 

W. Westerbeke :  De strijd van de Islam

 

In het spoor – Oprukkend Mohammedanisme  :  klik hier

 

——————————————————————————

 

 

 

Geachte lezer, en zo zoekt de staat Israel een gedurige vrede te vinden met haar vijanden, de Arabieren, die Israel het liefst zouden vernietigen, waar feitelijk nimmer een vrede te vinden is, om enigszins in vrijheid, rust en vrede te kunnen leven. Hoe komt het toch dat dit kleine landje nog steeds niet vernietigt is geworden door al haar omringende vijanden. Welke onzichtbare grote Macht schuilt daar toch achter….?? Zou de USA het zijn? De Mossad? Of zouden het de kernwapens van Israel zelf zijn…? Welnee, geliefde lezer. Het is de almachtige hand Gods die dat landje en dat volkje met een onzichtbare almachtige hand gedurig uithelpt en ondersteund. Anders had het voor het volk Israel door de tijden heen allang een verloren zaak geweest. Maar deze gedurige waze zoektocht van het volk Israel naar een schijnbare vrede, onder druk van bijna de gehele wereld, is feitelijk net zo dwaas en net zo onmogelijk, als dat de Satan ooit een vriend van God in Christus zou kunnen worden. Nee geliefde lezer, het is een gezworen en een gezette vijandschap tussen het vrouwenzaad (Christus) en het slangenzaad ( Duivel), door God zelf, lees Genesis 3:15. Want de zaligheid is uit de Joden, en dat is Christus. Dit is een waarheid naar het aardse, vanwege de beloften die aan Adam, Noach en Abraham, Izak en Jacob zijn gedaan aangaande het Vrouwenzaad wat uit hen geboren zou worden, namelijk Christus Jezus de Heere, maar dit heeft ook een geestelijke betekenis aangaande de geestelijke (verloste) Joden, Gods verkoren volk, waaruit en waarin Christus ook geboren is geworden. En ook dat geestelijke volk zoekt een gedurige (gewapende) vrede met haar driekoppige vijand, satan – wereld – eigen verdorven vlees, waar nimmer een vrede te vinden zijn zal. Dat volk zoekt ook een rust hier op aarde, waar echter geen ware rust en vrede te vinden is, vanwege dat God die geestelijke Joden, Zijn verkoren volk, geen vrede laat. Nee, zij dienen deel te nemen aan de goede strijd des geloofs. “In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moet, want Ik heb de wereld overwonnen”, zegt Christus tot Zijn lieve verkoren volk. “Ze hebben Mij gehaat, en ze zullen ook u haten…” Kijk, en dit is nu weer een waarheid naar het aardse, maar ook naar het geestelijke. Men haat de Joden en de geestelijke Joden niet om dat volk zelf, nee, maar ze haten ze vanwege het geboren levende Kind, wat uit hen en in hen geboren is geworden, geliefde lezer….!! Kijk, en in dat levende Kind is nu een erfenis te verkrijgen die de honden nooit verkrijgen zullen. Welke erfenis dan, zult u mij vragen? Namelijk het land Kanaan, welk het land Israel is naar het aardse, en het eeuwige leven in het hemelse Kanaan, naar de geestelijke uitleg.  Waarom dan niet, zult u mij tegenwerpen…?? Wel, er staat geschreven: “Jacob heb IK lief gehad, en Ezau heb IK gehaat…!!” (Maleachi 1:2-3) En tegen dit vrijmachtige welbehagen Gods komt nu de gehele strijdmacht der hel in opstand, en voert een gedurige heilige oorlog tegen diegenen die nu die erfenis uit vrije genade om niet verkregen hebben, gewrocht in en door het volbrachte werk van Jezus Christus op Golgotha’s kruisheuvel.

 

Bidt dan gedurig voor de bekering van Israel, en de vrede van Jeruzalem, naar Rom. 11, opdat het volk der Joden, als natie, met ongedekte hoofden, Gods aangezicht nog eens mochten gaan zoeken vanuit de nood en dood van hun bestaan. Opdat er nog eens een tijd voor dat volk aan mag gaan breken waarin zij al hun leunsels en steunsels zouden gaan leren verliezen, opdat hun hulpe en hun verlossing alleen van  God in Christus zou gaan komen. Want aan deze tijd zal een heerlijke verlossing en een zeer liefelijke vredes- en heilstijd verbonden zijn, met een vernieuwend Licht, een vernieuwde Reformatie. Vele Joden zullen dan tot bekering komen. Dan zullen zij volgens de profetie van Zacharia, Hem gaan bewenen, die zij doorstroken hebben….!! Er zullen dan ook uit dat volk de beste leraren der Wet voortkomen, die de wereld het Evangelie van Jezus Christus zullen gaan verkondigen, die velen van ons tot de waarachtige bekering,  en de zaligmakende kennis van Christus Jezus zal gaan brengen.  Gode drie-enig alle eer, tot in alle eeuwigheid…

 

 

DJK

———————————————————————————————————————————————– 

 

 

 

Israël – kerkgeschiedenis :   klik hier

 

In memoriam :  New York  11 Sept. 2001

 

Israël – geschiedenis van de Joden :   klik hier

 

Geschiedenis van de DIASPORA :  klik hier

 

C.J. Buys over Israëls’ aannemen, het leven uit de doden :  klik hier