De woeste weg forum logo
Het is momenteel Ma Jul 15, 2024 6:52 am

Alle tijden zijn UTC [ Zomertijd ]
Plaats een nieuw onderwerp Dit onderwerp is gesloten. U kunt geen berichten wijzigen of nieuwe reacties plaatsen.  [ 21 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
Auteur Bericht
BerichtGeplaatst: Wo Okt 03, 2012 1:02 pm 
Offline
Site Admin

Geregistreerd: Di Okt 02, 2012 1:38 pm
Berichten: 187
Woonplaats: Katwijk aan/zee
Het verband van de besnijdenis ten aanzien van de doop

Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door den Geest, 1 Petrus 3:18b.

Geachte vrienden,

Al het zijn sluit alle schijn buiten, al het recht gebruik sluit het misbruik buiten. Daarom is het beter te spreken van wat Gods Woord zegt over het recht gebruik van de doop, dan te spreken wat de mensen er naar verloop van tijd van gemaakt hebben. Het heeft er alles mee te maken hoe wij het aardse volk Israel zien dat een afschijnsel is van het geestelijk verkoren Israel vergaderd uit Jood en heiden. Wat we kunnen zeggen is dat:

1. De besnijdenis aan de doop vooraf gaat, in de zin van het oude en nieuwe verbond.

2. De apostel zegt in Gal. 5 vers 3 het volgende: En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. De Galaten waren geestelijk besneden door een besnijdenis zonder handen geschiedt (=hartverscheurend berouw) gewerkt door God den Heilige Geest, dit was de éénplantwording in de vloekdood van Christus, en zij waren opgestaan uit die kruisdood opgestaan door de verworven Geest van Christus (Rom. 8:9-11). Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding. De doding van Christus wees op Zijn besnijdenis waarin Zijn vlees gedood werd door afsnijding, en de opstanding van Christus zag op de doop in Zijn verworven Geest….lees hier in 1 Korinthe 12 vers 13: Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot/in één Geest gedrenkt. De ondergang in het doopwater ziet dus wezenlijk op de besnijdenis (=geestelijke afsnijding), ofwel het verlies van mijn bestaan voor God, en de verrijzing uit het badwater ziet op de levendmaking door de verworven Geest van Christus. In de doop zien we dus wezenlijk de vervulling van het Oude Testament door het offerbloed van het Lamme Gods en de verworven Geest van Christus in het Nieuwe Testament.

3. Derhalve liet Christus Zich besnijden én dopen, om een Middelaar te zijn voor Zijn verkoren kinderen uit Jood en heiden.

4. Bij Zijn besnijdenis vloeide het bloed der verzoening over Zijn geestelijk verkoren zaad, en bij Zijn doop ontving Hij de Geest der vernieuwing als een verwervende Middelaar voor Zijn verkoren zaad……dit geschiedde alzo bij het Voorwerp des geloofs die deze uitwendige tekenen zou gaan verdienen door Zijn enig offer opdat door Zijn dood Gods kinderen konden erven, Hebr. 9:14-17. En daarom is Hij de Middelaar des nieuwen testaments, opdat, de dood daartussen gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen, die onder het eerste testament waren, degenen, die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak, dat de dood des testamentmakers tussen kome; Want een testament is vast in de doden, dewijl het nog geen kracht heeft, wanneer de testamentmaker leeft.

5. Bij Zijn verkoren kinderen vergaderd uit Jood en heiden (als zijnde de onderwerpen des geloofs), geschiedt dit wezenlijk niet anders…..maar dan alleen geestelijk door de toepassing van Zijn verworven Geest. Lees hier in Kol. 2 vers 11-14: “In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus; Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft. En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende; Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende.” Hier zegt de apostel zeer duidelijk dat de geestelijke besnijdenis zonder handen geschiedt….ziet op het begraven zijn met Hem in de doop, dit is de ondergang in het doopwater. De opgang uit het doopwater is door het geloof der werking Gods in Jezus Christus, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.

6. Derhalve stroomde er bloed en water uit zijn zijde toen Hij doorstoken werd, (Joh. 19:34), het was volbracht voor de verkorenen Gods uit Jood en heiden. Het bloed van de besnijdenis en doding van het vlees tot verzoening, en het water des Geestes tot vernieuwing en levendmaking. Het is me alleen nog onduidelijk waarom de volgorde van bloed en water in 1 Joh. 5:6 is omgedraaid: Deze is het, Die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het, Die getuigt, dat de Geest de waarheid is. Misschien ziet dit op de komst van Zijn verworven Geest door vernieuwend berouw hetgeen de kracht van de heiligmaking is en de dagelijkse verzoening. In de rechtvaardiging was derhalve de volgorde bloed en water, maar in de heiliging water en bloed.

7. Ook het aardse bondsvolk Israel werd verlost door bloed en water, het bloed (der verzoening) en het water waardoor zij droogvoets heentogen (tot vernieuwing). Dit was de weg voor Israel naar de vrijheid, maar ook de weg tot de berg Sinai alwaar zij een stenen wet ontvingen die gelegd werd in de ark des verbonds, (de letter der stenen wet doodt maar de Geest van Christus maakt levend, 2 Kor. 2:3,7, Rom. 7:6) en tot het drinken uit de steenrots en het dagelijks eten van het hemels manna in de woestijn. In de woestijn werd Israel onder de wolkkolom en vuurkolom nader onderwezen in haar verlossing gelijk het geestelijk verkoren Israel, ook weer door bloed en water bij het koperen brandofferaltaar en het koperen wasvat….dewelke de toegang in de voorhof waren tot de onderhouding des geestelijken levens…..door brood en de zevenarmige kandelaar (=het levende Woord Gods)…..het reukofferaltaar was de lieflijke vrucht van deze onderhouding.

8. Geen onbesnedene mocht in het diensthuis eten van het geslachte paaslam (Ex. 12:44,48), Israels besnijdenis geschiedde dus voor haar doop door het water van de Rode Zee. Zo ook bij het geestelijk verkoren Israel. Toen Christus op zijn 30e levensjaar (en niet als kind of zuigeling) werd gedoopt, ontving Hij de Heilige Geest van Zijn hemelse Vader die uitging van de Vader en van Hemzelf. Hier werd Hij ambtelijk gezalfd en gedrenkt in de Heilige Geest Die Zijn drievoudig ambt vruchtbaar maakte. Ik spreek met opzet ambtelijk, want Hij is wezenlijk nooit zonder de Geest Gods geweest. Daarnaast had Hij de Geest zonder mate als Zijnde het Voorwerp des geloofs, en Zijn verloste volk heeft de Geest met mate als Zijnde de onderwerpen des geloofs. Toepassing: Na Zijn doop begon Christus van Zijn hemelse Vader publiek te getuigen en werd vruchtbaar voor zieken, kranken en verloren zondaren, zo ook bijv. bij de Samaritaanse vrouw toen zij geestelijk besneden (ondergang) en gedoopt/gedrenkt werd (opgang) in de Geest van Christus. Lees hier haar getuigenis: Komt, ziet een Mens, Die mij gezegd heeft alles, wat ik gedaan heb; is Deze niet de Christus? (Joh. 4:29) Door haar getuigenis gingen velen tot Jezus.

9. Wanneer we dan dus letten op de doop van de Heere Jezus, en op de handelingen der apostelen, dan komt de doop telkens ter sprake bij het ontvangen van de Heilige Geest, of bij de schenking of planting des geloofs door God den Heilige Geest, of bij de afwassing/vergeving der zonden. Het is waar dat bijv. Simon de tovenaar ook zijn geloof beleed en vervolgens gedoopt werd, maar dit geeft heel duidelijk aan dat Filippus de diaken geen hartenkenner en nierenproever was. Maar hij had wel een les geleerd, want later zegt hij tegen de moorman uit Candacé die gedoopt wenste te worden dat het alleen geoorloofd was indien hij van ganser harte in Christus Jezus geloofde. Deze uitspraak van Filippus zouden we ook om kunnen draaien, waardoor het als volgt klinkt: Indien gij niet van ganser harte gelooft, zo is het niet geoorloofd dat men u dope. Telkens komt in Gods Woord het geloof voor het teken van de uitwendige doop. Dat is dan welteverstaan het geloof in Gods heilige wet (=besnijdenis, afsnijding of ondergang), waaraan het geloof in de toegepaste beloftenis des Evangeliums (inlijving en opstanding) onlosmakelijk verbonden is.

10. Misschien verstaan we nu de tekst uit Rom. 4 vers 11-13 wat beter, alwaar het volgende geschreven staat: “En Abraham heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de voorhuid was toegerekend; opdat hij zou zijn een vader van allen, die geloven in de voorhuid zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worde; En een vader der besnijdenis, dengenen namelijk, die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onzen vader Abraham, hetwelk in de voorhuid was. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk, dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs.” Kort en eenvoudig samengevat wil dit zeggen dat Abraham de vader aller gelovigen was, die vergaderd waren uit Jood en heiden.

11. Lees in het vervolg hierop deze tekst uit Galaten 3 vers 23-29: “Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld, en zijn besloten geweest tot op het geloof, dat geopenbaard zou worden. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder den tuchtmeester. Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.” Deze woorden spreken van het aardse bondsvolk Israel en van het geestelijk verkoren Israel. De reformatoren hebben altijd gehuiverd om van de heilshistorie een stondelijke heilsweg te maken. Dit kwam omdat men de kerk uit de heidenen in de plaats van Israel was gaan beschouwen…..de zgn. vervangingsleer.

12. Maar ook deze tekst uit de Rom. 6 vers 3-7, die ons de geestelijke betekenis van de doop voorstelt: Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde.

13. Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door den Geest; In Denwelken Hij ook, henengegaan zijnde, den geesten, die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft, Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd; waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water. Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus; (1 Petrus 3:18-21). Wanneer Gods verkoren volk in de volheid des tijds in de toepassing des Heils één plant met Christus wordt door de geestelijke doop in Zijn kruisdood (Rom. 6:3-8) worden zij met Hem gedood in het vlees, en vervolgens één plant met Hem door Zijn opstanding levend gemaakt door den Geest, Rom. 8:9-11, Gal. 4-5-7.

14. Voor wat betreft de kinderen (en géén zuigelingen) die in het Nieuwe Testament gedoopt werden, dat waren de kinderen van de stokbewaarder en van Stephanus. Van de kinderen van de stokbewaarder staat geschreven dat zij met hun vader gelovig aan God geworden waren. Het geloven aan God wil hier mijns inziens in God betekenen, anders heeft hun vader die ook aan God geloofde evenwel ook nooit in God geloofd. (Hand. 16:34) De profetie van de apostel Petrus op de Pinksterdag: “Want u komt de belofte toe en uw kinderen”, is waarheid geworden ofwel vervuld aan de gelovige kinderen van Stefanus en van de stokbewaarder. Dit is door de eeuwen heen telkens gebleken, God werkte als een rode draad dwars door de geslachten heen waarin hij Zijn verkoren volk had. Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden, Markus 16:16. Weet u waarom de kinderen van Stefanus de diaken gedoopt werden, 1 Kor. 1:16…?? Niet omdat zij naar 1 Kor. 7:14 in hun vader geheiligd waren, maar temeer omdat de kinderen van een ouderling en/of een diaken, naar de verordening van de apostel Paulus in Titus 1 vers 6, gelovig dienden te zijn. Daarnaast lezen we in 1 Kor. 16:15 dat de huisgenoten van Stefanus zichzelf de heiligen ten dienste hebben geschikt, waaruit bleek dat zij gelovigen waren. In Hand. 16:14 zegt de apostel Paulus dat Lydia een vrouw was die God vreesde, en dat zij gedoopt werd én haar huis. Hand. 16 vers 40 leert ons dat deze huisgenoten broeders (in de Geest) waren, die door de apostel werden vertroost.

15. Conclusie: Het is de dwaasheid gekroond om te zeggen dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Heel kort samengevat komt het verband van de besnijdenis en de doop hierop neer: Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter, (Rom. 7:4-6). Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden, (Markus 16:16). Verder leert Gods Woord alleen een verbond met het aardse bondsvolk Israel, en een geestelijk verbond met het geestelijk verkoren Israel. De zaligheid is uit de Joden, omdat Christus uit het volk der Joden geboren werd, maar ook in de harten der geestelijk verkoren Joden (Openb. 12:1-6). De geestelijk verkoren Joden vergaderd God uit Jood en heiden, ofwel uit de wijngaard van het aardse Israel en uit de wijngaard der heidenen door het gepredikte Woord Gods. De heidenen zijn als wilde takken ingelijfd in de vijgenboom, en dat is Israel……door het getuigenis en de prediking der bekeerde Joden. Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt! (dit was de verkoren Kerk uit de heidenen) maak geschal met vrolijk gezang, en juich, die geen barensnood gehad hebt! want de kinderen der eenzame zijn meer, dan de kinderen der getrouwde (= de verkoren Kerk uit de Joden), zegt de HEERE. (Jes. 54:1)


Geachte vrienden, heel de schepping en het hele wereldgebeuren draait om het aardse en het geestelijke bondsvolk Israel. Graag ontvang ik een reactie uwerzijds, met een verwijzing of verdediging richting de kinderdoop. Ik kan het niet vinden, ook geen verbondsteken aan de kinderen der gelovige ouders in het NT. De kinderen zijn wel geheiligd in hun godvrezende ouders, dat is afgezonderd van de wereld en delen in hun zegeningen….zoals Ezau en Ismael deelden in de zegeningen van hun godvrezende ouders….maar evenwel toch verloren gingen (Rom. 9:13-16). Naar mijn bescheiden mening leert Gods Woord alleen een geloofsdoop, in deze lijn preekte Johannes de doper ook de doop der bekering tot vergeving der zonden (Mark. 1:4, Luk. 3:3, Hand. 13:24, Hand, 19:4). Een ieder die zich bekeerde en in Christus Jezus geloofde, werd door Johannes in de Jordaan gedoopt.


Hartelijke groet,
D.J. Kleen

_________________
Houdt u zich a.u.b. aan deze regels van dit forum: viewtopic.php?f=18&t=10&p=10#p10


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Di Okt 09, 2012 1:30 pm 
Offline

Geregistreerd: Di Okt 09, 2012 9:54 am
Berichten: 47
Aan “ berendberger “
U plaatste twee gedeeltes uit de Institutie van Calvijn. (Boek IV hoofdstuk 16 , 32 punten) met het volgende verzoek:
“ Vraag God of Hij ons de ogen wil openen voor hetgeen Calvijn heeft mogen optekenen voor het nageslacht.”

Echter Art. 7 van de Calvinistische NL. geloofsbelijdenis zegt:
“ Men mag ook gener mensen schriften, hoe heilig zij geweest zijn, gelijkstellen met de Goddelijke Schriften, noch de gewoonte met de waarheid Gods (want de waarheid is boven alles)”

k´Herrinner me een anekdote m.b.t. het bidden, dat toen moeder Spurgeon met haar zoon sprak over zijn besluit zich te laten dopen
“Charles, ik heb heel vaak gebeden of je toch bekeerd mocht worden, maar nooit dat je Baptist zou worden”.
C.H. Spurgeon antwoordde: “Och, lieve moeder, God hééft uw gebeden verhoord, maar zoals de Heere dat gewoonlijk doet,
heeft Hij u méér gegeven, dan u Hem gevraagd hebt…....”.


Ik las van Z. Urzinus (leerling van Calvijn) zijn verdediging v/d kinderdoop in vraag 74 van zondag 27 van de Heidelberger Catechismus:
“Wie de weldaad van de vergeving der zonden en der wedergeboorte toekomt - of: zoals in de Catechismus staat, aan wie de vergeving der zonden door het bloed van Christus, en de Heilige Geest, Die het geloof werkt, toegezegd wordt - die moeten van de Doop niet geweerd worden. Vandaar dat zij, die de kleine kinderen (die geboren leden der Gemeente) de Doop weigeren, die beroven ze niet slechts van hun recht, maar verduisteren ook Gods genade, waar Hij wil dat de kinderen der gelovigen al van hun moeders lijf aangerekend zullen worden tot de leden van Zijn Kerk en Gemeente. Ja, zij verkleinen publiek de genade van het Nieuwe Testament, en zij maken die nog enger dan de genade van het Oude Testament, door te ontkennen dat de Doop zich over de kleine kinderen uitstrekt, daar toch ook de besnijdenis uitgestrekt werd over de kleine kinderen, om ervan te getuigen dat ook zij in het Verbond begrepen waren. Ook verzwakken zij de troost der gelovige ouders en der Gemeente” (Bron: Schatboek, zondag 27 vraag 74)

Opmerkelijk!
Urzinus leert dat de kinderdoop weigeren, een beroving is van hun recht op Gods genade is.
Echter, het woord genade betekend: onverdiende vrije gunst aan rechtelozen…
Niets is geestelijk krachtens natuurlijke geboorte, zonder weder-geboorte is het onder de vloek, Jezus zegt daarom juist duidelijk genoeg dat natuurlijke afkomst geen rechten en oorzaken van gunst geeft:
• Joh 1:13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.

Maar Urzinus leert in geciteerde verklaring over vraag 74:
“Wie de weldaad van de vergeving der zonden en der wedergeboorte toekomt”
“dat aan wie de vergeving der zonden door het bloed van Christus, en de Heilige Geest, toegezegd wordt ..gedoopt moeten worden”

Op grond waarvan wordt de vergeving toegezegd?
Vanwege natuurlijke afkomst ?
Dit is onjuist: geloof staat tegenover natuur .
Op grond van werken (wat de eis is van de natuurlijke geboorte onder het verbond der besnijdenis) wordt er bij onvolmaaktheid niets toegezegd dan de verdoemenis. Toch steld Urzinus:
daar toch ook de besnijdenis uitgestrekt werd over de kleine kinderen, om ervan te getuigen dat ook zij in het Verbond begrepen waren.”
Het ontgaat Urzinus, dat het verbond (zoals elk verbond) der besnijdenis des vlezes conditioneel is:
• Rom 2:25 Want de besnijdenis is wel nut, indien gij de wet doet; maar indien gij een overtreder der wet zijt, zo is uw besnijdenis voorhuid geworden.

Buiten het geloof in Christus word de vergeving der zonde niet, nooit en nergens toegezegd of toegerekend aan natuurlijk geboren, nog besneden kinderen in de Schriften:
• Rom 4:3-6 “ Nu dengene, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. “

Alleen het onderwerp van Gods genade weet met oprecht geweten, rustende alleen op de verdienste van Christus door het geloof , of zij zich mogen laten dopen, daarom: Hand 8:37 “Indien gij van ganser harte gelooft, zo …is het geoorloofd.” zie ook: 1 Petrus 3:21 over de doop “ die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus;”

De besnijdenis had de belofte van Het Zaad, (Gal 3:16 “ Hij zegt niet: En den zaden, als van velen;” ) deze belofte hebben de natuurlijke kinderen van heidenen niet gehad, maar het verbondsvolk Israël vanwege! de belofte aan hun vaderen, Israëls profeten hebben wel voorzegt..dat op hun beloofde Messias als Hij is geopenbaard, ook de Heidenen zullen hopen, dat deze hoop word geboren door het geloof alleen, behoeft geen betoog.
• Rom 15:8-9 En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen;
En de heidenen God vanwege de barmhartigheid zouden verheerlijken; gelijk geschreven is: Daarom zal ik U belijden onder de heidenen, en Uw Naam lofzingen.
• 12-13 En wederom zegt Jesaja: Er zal zijn de wortel van Jessai, en Die opstaat, om over de heidenen te gebieden; op Hem zullen de heidenen hopen.De God nu der hoop vervulle ulieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes.

Guido De Brés een andere leerling van Calvijn zegt over de kinderdoop in de NL. geloofsbelijdenis, in Art. 15 : “Wij geloven dat door de ongehoorzaamheid van Adam de erfzonde zich over heel het menselijk geslacht heeft verbreid. Zij is een verdorvenheid van de hele natuur en een erfelijk kwaad, waarmee zelfs de kleine kinderen in de moederschoot besmet zijn. Zij is namelijk de wortel waaruit allerlei zonden in de mens voortkomen. Zelfs door de doop is zij niet geheel vernietigd of uitgeroeid, omdat de zonde altijd uit deze verdorvenheid ontspringt als opwellend water uit een giftige bron. Zij wordt evenwel de kinderen van God niet toegerekend om hen te veroordelen, maar door zijn genade en barmhartigheid vergeven”

In Art. 34 lezen we: “Wij geloven en belijden dat Jezus Christus, die het einde van de wet is (Rom 10 : 4), door het vergieten van zijn bloed een eind gemaakt heeft aan elke andere bloedstorting die men zou kunnen of willen doen tot verzoening voor onze zonden. Hij heeft de besnijdenis, waarbij bloed vloeide, afgeschaft en in plaats daarvan het sacrament van de doop ingesteld.

Duidelijk word nu het euvel waarom dat ook naast Urzinus ook de Brés, Calvijn navolgende dwaalde.
Art. 15 (NGB) zegt terecht: “een iegelijk mens wordt uit Adam geboren en dat de zonde die door Adam over de hele wereld is gekomen de kinderen van God echter niet worden toegerekend maar vergeven”
Art. 34 zegt terecht : “Hij heeft de doop in plaats van de besnijdenis ingesteld, want Jezus is het einde der wet…”

Wat door afwezigheid opvalt is…. de conditie’s van de verbonden,
Jezus het einde der wet tot rechtvaardigheid, zeker…., maar….over wie…?
Antw: Een iegelijk, die gelooft , namelijk: Dat Jezus is de Christus,
• 1 Joh 5:1 Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren;

Deze conditie is VERZWEGEN, nl. die geloofd.
• Hand 8:36-37 “ Indien gij van ganser harte gelooft,
• Rom 9:11 Want als de kinderen nog niet geboren waren, noch iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is, vast bleve, niet uit de werken, maar uit den Roepende; 30-32 Wat zullen wij dan zeggen? Dat de heidenen, die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben, doch de rechtvaardigheid, die uit het geloof is. Maar Israel, die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet, want zij hebben zich gestoten aan den steen des aanstoots;

De oorzaken van de betreffende conditie´s werden dus niet genoemd en geroemd, hoe is Zijn Eer?
• Rom 4:2 Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God.
• Ef 2:8-9 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme.

De tekst die gedeeltelijk geciteerd werd in Art .15) noemt wellicht te opvallend de conditie:
• Rom 10:4-5 Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid, die uit de wet is, zeggende: De mens, die deze dingen doet, zal door dezelve leven.

De conditie van het besnijdenisverbond is naar Mozes beschrijving: Rom 10:5 “ die deze dingen doet” Rom2:25 “ indien gij een overtreder der wet zijt, zo is uw besnijdenis voorhuid geworden”
Daartegenover staat: Ef 2:8 uit genade ,niet uit u, het is Gods gave; Joh 6:44 “ Niemand kan tot Mij komen, tenzij ..” Hand 2:39b “ zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal” Rom 9:16 “ niet desgenen, die wil, loopt ,maar des ontfermenden Gods.”

Dit geeft juist geen traagheid om te onderwijzen zoals Calvijn wil doen geloven in zijn laatste punt 32, want genade is niet dankzij, maar noodzakelijk vanwege onze natuurlijke afkomst, het is het werk van Gods Geest, middels Gods Woord. Rm 10:17 “het geloof uit het gehoor, door het Woord Gods” Dit wist Urzinus ook: Zondag 7 H.C. “ maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest .door het Evangelie..in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden,…

vr.gr. D.L.A. jr.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Wo Okt 10, 2012 11:27 am 
Offline
Site Admin

Geregistreerd: Di Okt 02, 2012 1:38 pm
Berichten: 187
Woonplaats: Katwijk aan/zee

_________________
Houdt u zich a.u.b. aan deze regels van dit forum: viewtopic.php?f=18&t=10&p=10#p10


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Wo Okt 10, 2012 12:26 pm 
Offline

Geregistreerd: Di Okt 09, 2012 9:54 am
Berichten: 47
Beste berber
u stelt een belangrijke kernvraag met een achterliggende gedachte

Mijn antwoord aan u is: het eerste was daar de belofte.
Het eerste was de belofte aan Abraham toen hij geroepen werd (Gen 12) en nog geen kinderen had dat hij tot een groot volk zou maken, en dat in zijn zaad alle geslachten der aarde gezegend werden , in Gen 15 vragen van hoe zal dat wezen daar ik geen kinderen heb, in Gen 17:2 bevestigd de Heere het verbond, in Gen 17:10 wordt het verbond-houden ingesteld, in vers 11 is de besnijdenis het teken van het verbond tussen Abraham en God, geheel zijn huis werd besneden, in vs 18 stelt Abraham zijn door eigen kracht geboren Ismaël voor , hij werd afgewezen, maar in Izaäk, geboren uit de onvruchtbare natuur zal de belofte worden vervuld (vs 21)( zie hiervan Paulus verklaring in : Galaten 4:28-29 + Kanttekening)


Mijn weder vragen aan u zijn , het zijn er wat meer dan de uwe maar het heeft te maken met het vanwege Calvijn achterliggende gedachtelijn van uw vraag:

• Wat was de belofte ?

• Was de vervulling van de belofte aan Abraham in zijn natuurlijk zaad ?

• Hoe spreekt Paulus over natuurlijke takken (zie Rom 9 t/m 11) , het afbreken en enten, is dit door de belofte van het verbond met Abraham, of door het geloof ? Rom 11:20-21 Het is wel; zij zijn door ongeloof afgebroken, en gij staat door het geloof. Zijt niet hooggevoelende, maar vrees. Want is het, dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zie toe, dat Hij ook mogelijk u niet spare..

• Door Wie zouden alle geslachten des Aardrijks gezegend worden, door Abraham, of De Belofte ? (Gal 3:14,16 )

• Had de gemeenschap van Abraham met zijn dienstmaagd Hagar te maken met de belofte ?

• Had het zegel betrekking op de belofte door natuurlijke geboorte via de mannelijke geslachtslijn ?

Of anders gevraagd:
• Welke opdracht kreeg Abraham m.b.t. zijn huis om het verbond te houden, moest hij het hart van allen, of de voorhuid van alleen wat mannelijk is laten besnijden ? (Gen 17:10)

• Worden de besnedenen en onbesnedene gerechtvaardigd door het geloof in de belofte, of door het hebben van het zegel[/b] ?
Anders gezegd: worden de besnedenen gerechtvaardigd door het houden van het verbond en de woorden des verbonds (Deut 29:9), of door het geloof in de belofte ?

• Is die belofte waarin Abraham geloofde tot rechtvaardigheid, nu vervuld? ( zie: Hand 13:23 Van het zaad dezes heeft God Israel, naar de belofte, verwekt den Zaligmaker Jezus;)

• Is de geboorte van Gods Zoon in het vlees, de Messias Israëls, vervuld op grond van het geloof van Israël, of op grond van het verbond met Abraham ?

• Wie houdt nu het verbond ?

• Wie zijn verbondskinderen, die het zegel ontvangen en houden,(Rom 2:25) of die geloven in de Belofte ? (Gal 3:29)

• Was Paulus daarom er fel op tegen dat de gelovige heidenen besneden zouden worden (Gal 5:2) ?

• Wat is nú het zegel over het geloof in de vervulde of geopenbaarde (Rom 3:21) belofte, nl. dat Jezus is de Messias, is het zegel over dat geloof natuurlijk of geestelijk, uiterlijk of innerlijk ?
Als natuurlijk geboren vlees nu nog beloften heeft op grond van het houden van een verbond door natuurlijke geboorte, beelden we ons dan niet in dat we Abrahams natuurlijk zaad zijn of proselieten daarvan, i.p.v Gal 3:29?, en loochenen we dan niet dat God met de komst van Christus in het vlees, de beloften heeft vervuld (zie het geslachtsregister in Mattheus)
is deze dwaling dan niet de WORTEL die tijdens de reformatie niet afgesneden is geworden waarom Gods ware kinderen ook Rome voor de antichrist houden, en kerken van de hervorming weer toenadering tot de (Rom 7:3/Gal 6:2/2 Kor 11:2-3/ Openb 17:4) hoer… zoeken: 1 Johannes 4:3 En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld.

• Hebben we voor het geloof in het vervulde (!)belofte aan Abraham nog een zegel tot rechtvaardigheid des geloofs over onze natuur geboorte nodig ? (Gal 6:12 )

• Oftewel wat scheidde de heidenen van Israël, de onvervulde belofte en de woorden des verbonds), of de vervulde belofte ?(de verzoende Wet, Hebr 9:11-12/ Openb 11: 19)
Zie ons antwoord: “ Ef 2:11-14 Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt; Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israels, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede. Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende,
Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende;”

• Hoe werd het natuurlijk bondsvolk Israël bewaard tot de belofte aan Abraham is vervuld geworden, door het geloof (1 Petr 1:5) , of door de wet? (Gal 3:23 +kanttekeningen)
Toch ontvangen we op het geloof (Joh 1:12) in de vervulling van Die belofte aan Abraham gedaan (Joh 1:14), een zegel of onderpand, maar geen uiterlijke. Waarover is het zegel beschreven in Ef 1:13-14/ Rom 2:28-29/Rom 8:15-17/ 2 Tim 2:19 /Hebr 8:10/Hebr 10:16.


De Joden kennen 5 feestrollen (Megillot) die verbonden zouden zijn met een feest. het boek Ruth word op “ Sjawoe'ot “ het oogstfeest of wekenfeest (7 weken geteld na Pasen, zie Leviticus 23:5-16 ) over de hele wereld in de Joodse Synagogen gelezen, het is het feest waarop de 'eerstelingen' der oogst van het land aan God werden geofferd, en het herdenken dat de wet op de Sinai op DEZE! dag is gegeven, hetwelk de afschaduwing was van Jer 31:31-33/Ezechiël 36:25-27 etc. (Zie ook de kanttekeningen Statenvertaling bij Hand 2:1) Ook het verhaal van de Moabitische Ruth speelt zich af tijdens de oogst, de heidense Ruth heeft alles verlaten om zich te laten verenigen met het volk en zijn God :
• Ruth 1:16 Maar Ruth zeide: Val mij niet tegen, dat ik u zou verlaten, om van achter u weder te keren; want waar gij zult heengaan, zal ik ook heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten; uw volk is mijn volk, en uw God mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven, en aldaar zal ik begraven worden; alzo doe mij de HEERE en alzo doe Hij daartoe, zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u!
Wij als Christenen uit de Heidenen evenals Ruth denken dan aan Efeze 2:11-12, en Rom 15:9-12, want dit Pinksterfeest is het feest wat bij ons is bekent als de telling van de 50e dag nadat Jezus is gekruist (Pasen) , Het Pinksteren wat het Griekse woord voor 50e is, waarop de Heilige Geest is uitgestort, de verbondsbelofte, Waar de profeet Joel van heeft geprofeteerd, maar zie daarvan ook Jeremia 31:31-33, Hebr 7:22,10:16, Rom 11:11-28 en Gal 3:27-29).
• Ruth 1:22 Alzo kwam Naomi weder, en Ruth, de Moabietische, haar schoondochter, met haar, die uit de velden Moabs wederkwam; en zij kwamen te Bethlehem in het begin van den gersteoogst.
De periode van het Joods paasfeest wordt pas ten einde beschouwd als Sjawoe'ot (Pinksteren) voorbij is….Paulus wist dit:
Rom 8:9 Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem... niet toe.”
Dat de belofte van het nieuwe verbond, Gods Geest aan Israël beloofd d.m.v. de bediening des Geestes nl. de verkondiging van het evangelie der vervulde belofte (zie daarvan 2 Kor 3:7-18), ook tot de gelovige heidenen is gekomen is door een wonderlijke weg, (zie Hand 13:38-52 beschrijft dat heel helder, alsook Rom 11 /Ef 2)

M.vr.gr.
D.L.A.jr.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Wo Okt 10, 2012 9:10 pm 
Offline

Geregistreerd: Ma Okt 08, 2012 9:05 pm
Berichten: 1
Doop in plaats van de besnijdenis?

Als we zeggen dat de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen, dan zeggen we ook dat het Nieuwe Verbond een voortzetting van het oude is.
Maar wat leert de Schrift?
Matt 9 : 16 Ook zet niemand een lap ongevold laken op een oud kleed; want deszelfs aangezette lap scheurt af van het kleed, en er wordt een ergere scheur.
17 Noch doet men nieuwen wijn in oude leder zakken; anders zo bersten de leder zakken, en de wijn wordt uitgestort, en de leder zakken verderven, maar men doet nieuwen wijn in nieuwe leder zakken, en beide te zamen worden behouden.


De farizeeen en sadduzeeers meenden ook gedoopt te mogen worden vanwege het verbond met den Heere aan Abraham en zijn zaad. Maar Johannes wist wel beter dan al die ''geleerde'' domineetjes van toen en nu. Gij adderengebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn? Wanneer God's toorn op aarde zal komen, dan dachten zij daarom terug te kunnen komen omdat zij Abrahams zaad waren.
Matt 3 : 9 En meent niet bij u zelven te zeggen: Wij hebben Abraham tot een vader; want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken.
Een doop zonder bekering, is GEEN doop. Wat satan toen niet gelukt was, lukte hem later wel dmv kindertjes te laten besprenkelen.
Wie meent een kind ten doop mag houden op grond dat men gelovige ouders heeft, leeft nog geestelijk gesluierd. Wat Abrahams zaad bestaad niet uit natuurlijke kinderen maar uit waarachtig wedergeborene.

Gal 3 : 26 Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus.
27 Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.
28 Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus.
29 En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.


Omhoog
 Profiel  
 
 Titel:
BerichtGeplaatst: Za Okt 13, 2012 6:35 pm 
Offline
Moderator

Geregistreerd: Do Okt 04, 2012 7:56 pm
Berichten: 27

_________________
Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. (Matth. 10:34)


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Ma Okt 15, 2012 8:02 am 
Offline

Geregistreerd: Di Okt 09, 2012 9:54 am
Berichten: 47
Beste JVC.

Over uw vraag:
“ Klopt dit formulier niet?
Of spreekt men hier binnen dit formulier in geheel andere context, dus uitgaande van de zuigelingen der ware gelovigen?”

Over het kloppen van het formulier later.
maar m.b.t. de zuigelingen van ware gelovigen, vraag: als deze kinderen krijgen wat dan ?
Nu ja, al zijn deze van gelovige ouders als kind gedoopt en ouders geworden en niet wedergeboren, volgens het formulier zijn het verbondskinderen,
Dus dan komt de vraag: mogen verbondskinderen die ouders geworden zijn,hoewel ongelovig maar trouw ter kerk gaan etc. , hun kinderen niet laten dopen?
Weer gaat natuurlijk vlees gespaard worden.

Niemand word nu toch op grond van ongeloof t.o.v. het gehoorde evangelie daardoor als groter zondaar geacht dan die van Sodom en Gomora in onze gereformeerde kerken ?
Jezus deed dat wel (Luk 10:12) doch de gereformeerde Christelijk tucht wordt niet op ongeloof ,oftewel God! voor een leugenaar …houden..(1 Joh 5:10) toegepast.
Het " God voor een leugenaar houden door ongeloof" is een gelegaliseerde Godslastering binnen die zich de Gemeenten Gods noemen (1 Kor 1:2)
Maar als iemand ergens inbreekt of overspel pleegt, dan gonst de kerk, en word zo´n iemand nagewezen.
Het Woord maakt dus geen scheiding tussen die verantwoording afleggen van de hoop die in hen is zoals Filippus het vroeg aan de Kamerling, en Jezus aan Petrus.
Immers het geloof is een Gave Gods, en dat is waar. maar geen waarheid voor de ongelovige...en daarom moet hij van deze uitspraak afblijven wat echter vaak aangevat wordt om achter te schuilen in een soort slachtofferrol, immers genade is voor zondaren, en zondaren zijn daders die of smeken om genade, of trots genade verwerpen.
Want staan we op de grondslag van Gods Woord de grondslag van Gods Woord, als we Hem, “het vleesgeworden Woord’’, niet ontvangen, maar als een leugen van God achten?
1 Joh 5:10  Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven; die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis, die God getuigd heeft van Zijn Zoon.

Het Woord is nooit gegeven om de gave van ”Bijbels” genormeerd ongeloof daardoor te ontvangen, en daar lijkt het soms veel op.
Paulus wijst een andere oorzaak van ongeloof aan:
2 Korinthe 4:3-4  Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die verloren gaan; In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is.

Zeker als we met de inhoudt van bijv. Rom 2:25 en Gal 3:29 bekent zijn gaan we nog eens nadenken over het kinderdoopsformulier, ongeacht of juist geacht het feit dat tegenwoordige en vroegere geleerden zich vergissen, (bestudeer minutieus bijv. Art 5 en 7 en het 2e deel van art 29 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat is een goed middel om los te komen van het mensen achten, niet om te ver-achten, nee want als het goed is werkt God door Woord en Geest en deze door middel van daartoe geroepen mensen zoals Paulus aan die van Berea, doch :
• Jesaja 48:11 Om Mijnentwil, om Mijnentwil zal Ik het doen, want hoe zou Hij ontheiligd worden? en Ik zal Mijn eer aan geen ander geven.

Wist u dat als Art 5 en 7 in de NL geloofsbelijdenis er niet hadden ingestaan, en als we dan zonder deze 3 artikelen de 3 formulieren van enigheid zouden ondertekenen, we dan net zo Rooms van geest zouden zijn als de Roomsen? Alleen op grond van, dat art 5 en 7 ook ondertekend mogen worden, daar deze artikelen het grote verschil tussen een ware Christelijke geloofsbelijdenis in al zijn onvolmaaktheid, en een Roomse doen zijn
Een Rooms artikel , opgesteld tijdens het Concilie van Trente luidt over deze zaak immers zo:

INIUNCTUM NOBIS De geloofsbelijdenis van Trente
Paus Pius IV - 13 november 1564

DS 995 / DH 1863
De apostolische en kerkelijke overleveringen en de overige gebruiken en verordeningen van de Kerk aanvaard ik op standvastige wijze en zal ik omhelzen.
Zo ook aanvaard ik de Heilige Schrift volgens de uitleg, welke gehouden werd en gehouden wordt door de Heilige Moederkerk, aan wie de opgave toekomt over de ware uitleg en interpretatie van de heilige Schriften te oordelen en ik zal ze nooit anders opvatten en uitleggen als in unanieme overeenstemming met de Vaders.

DS 1000 / DH 1869
Vervolgens erken ik zonder twijfel en belijd ik al het overige dat door de heilige canones en Oecumenische Concilies en vooral wat door het hoogheilig Concilie van Trente is overgeleverd, gedefinieerd en verklaard werd (vooral alles wat betrekking heeft op het primaat en het onfeilbaar leerambt van de roomse bisschop)
En alles wat aan dit alles tegengesteld is, zoals alle ketterijen die door de Kerk veroordeeld, verworpen en met de banvloek geslagen zijn,veroordeel, verwerp ik en sla ik eveneens met de banvloek.

bron: http://www.rkdocumenten.nl/

vergelijk dit met art 7 NGB

De doop i.p.v. de besnijdenis

De doop is niet in plaats van de besnijdenis gekomen, maar Christus is de besnijdenis:
• Kol2:11 In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus;

Maar als Christus niet geloofd wordt ? …..hoe zijn we in het verbond? er staat geschreven:
Gal 3:29  En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.

En zolang als geen geloof in het hart door Genade gewerkt is, wat zal een mens geven om een besnijdenis, verbond, dan alleen om door de werken, zijn geboren natuurstaat gerechtvaardigd te worden, of ergens bij een kerk te horen zonder bij het Hoofd Christus te horen ?

De Farizeeën zochten vele tot Proselieten/Jodengenoten te maken , dat is heidenen besnijden en onder de woorden des verbonds (de wet, Deut 29:1) brengen.
Naomi stuurde daarentegen Ruth weg…, Ruth de Moabitische werd niet via de eis der wet in het verbonds Israël ingelijfd….maar gerechtvaardigd door het geloof
• Matthéüs 23:15 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden, want gij omreist zee en land, om een Jodengenoot te maken, en als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind der helle, tweemaal meer dan gij zijt….

Nu, omdat geen vlees zal roemen voor Hem, maar wij in Hem mogen roemen, is het zo dat al zijn onze ouders gelovigen, wij toch zelf wedergeboren moeten worden , onze ouders hebben alleen uit kracht van hun natuurstaat ons geboren doen worden (uit de wil des mans zegt de Bijbel)
de Gelovige Abraham baarde op deze manier Ismaël, o ja hij werd besneden, maar hij was niet besneden zoals God het bedoelde, de besnijdenis had betrekking op de rechtvaardigheid. En die lag niet in de kracht der natuur dan alleen Het de Beloofde Zaad ,
• Rom 9:7-8 Noch omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinderen; maar: In Izaak zal u het zaad genoemd worden.Dat is, niet de kinderen des vleses, die zijn kinderen Gods; maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend.
• Galaten 3:16 Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En den zaden, als van velen; maar als van een: En uw zade; hetwelk is Christus.

Abrahams natuurlijk vlees (ondanks alle beloften) gaf geen verbond houdend nageslacht voort..maar juist daarvoor waren de Genadige verbondgebeloften..opdat zij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden door de beloofde volmaakte Man met een hoofdletter,Gods Zoon die de Wet volmaakt heeft gehouden, en de straf over de Zonden heeft weggedragen (Jes 53)
• Hebreën 8:7 Want indien dat eerste verbond onberispelijk geweest ware, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geweest.
• Hebreën 8:9 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage, als Ik hen bij de hand nam, om hen uit Egypteland te leiden; want zij zijn in dit Mijn verbond niet gebleven, en Ik heb op hen niet geacht, zegt de Heere.


Nu is het zo dat Paulus aan die het Evangelie geloven verbiedt om zich te laten besnijden
Aan ongelovige t.o.v. het gehoorde Evangelie heeft hij geen andere boodschap dan Maranatha, en dat ze de leugen hebben aangenomen ( 2 Thess 2:11), en geeft juist opdracht om te bidden daarvan verlost te worden in de Gemeente:
• 2 Thessalonicensen 3:2 En opdat wij mogen verlost worden van de ongeschikte en boze mensen; want het geloof is niet aller.

Nogmaals, wat is dan i.p.v. de besnijdenis, en de woorden des verbonds gekomen ?
Zegt Johannes niet en het Woord is vlees geworden ? de eis is niet meer dat Woord des verbonds in ons rust en gedaan word, omdat het in Hem rust, en ons toegerekend word door het geloof, de Vloek door Hem de Christus der Schriften is weggedragen aan het vloekhout., toch is het GenadeWoord wat tot ons komt geen vrijblijvender zaak omdat we niet onder de wet zijn..., want door Het Woord worden we geheiligd 1 Tim 4:5, en het geloof is door het gehoor van het Woord Gods (Rom 10:17)
Hebreën 10:Hebreën 10:28-29  Als iemand de wet van Mozes heeft te niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid, onder twee of drie getuigen;
 Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die den Zoon van God vertreden heeft, en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was, en den Geest der genade smaadheid heeft aangedaan?

Daarom is het Sodom en Gomorra in de dag des oordeels verdraaglijker als die het Evangeliewoord gehoord hebben.

Ps 40:
4 Brandofferen, noch offer voor de schuld,
Voldeden aan Uw eis noch eer;
Toen zeid' Ik: Zie, Ik kom, o HEER'!
De rol des boeks is met mijn naam vervuld.
Mijn ziel, U opgedragen,
Wil U alleen behagen;
Mijn liefd' en ijver brandt;
Ik draag Uw heil'ge wet,
Die Gij den sterv'ling zet,
In 't binnenst' ingewand."

5 Uw heilleer wordt door mij alom verbreid;
'k Bedwing mijn tong en lippen niet;
Gij weet het, HEER', Die alles ziet;
Mijn hart verbergt nooit Uw gerechtigheid;
Uw waarheid doe ik horen;
Uw heil, den mens beschoren,
Vloeit daag'lijks uit mijn mond;
Uw gunst, Uw trouw, Uw woord
En Godsgeheimen, hoort
Uw talrijk volk in 't rond.

Nu, wie zijn dan degene die deel hebben aan Dat verbond van Het Vleesgeworden Woord ?
De besnedenen in het omhelzen en doen van de woorden des verbonds ? want dat is de eis van de besnijdenis! want het besneden zijn is het zegel der gerechtigheid dragen, en die gerechtigheid wordt geist, door de wet, of door het geloof in het beloofde Zaad toegerekend:
Deuteronomium 27:26 Vervloekt zij, die de woorden dezer wet niet zal bevestigen, doende dezelve! En al het volk zal zeggen: Amen.


Vergelijk met Rom 2:25…dit geeft u antwoord of u in het besnijdenisverbond bent, of uitgevallen?
Rom 2:25  Want de besnijdenis is wel nut, indien gij de wet doet; maar indien gij een overtreder der wet zijt, zo is uw besnijdenis voorhuid geworden.

Nee uitgevallen bent er niet uit, u bent wel gevallen in Adam, maar niet uit het verbond met Abraham, als natuurlijke en besneden Israelietische tak door ongeloof t.a.v. de vervulde belofte van dat verbond.
Rom11:20-21  Het is wel; zij zijn door ongeloof afgebroken, en gij staat door het geloof. Zijt niet hooggevoelende, maar vrees.
Want is het, dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zie toe, dat Hij ook mogelijk u niet spare.

Wij loven Hem met Zijn volk:
Rom 15:10-13 En wederom zegt Hij: Weest vrolijk, gij heidenen met Zijn volk! En wederom: Looft den Heere, al gij heidenen, en prijst Hem, al gij volken!
En wederom zegt Jesaja: Er zal zijn de wortel van Jessai, en Die opstaat, om over de heidenen te gebieden; op Hem zullen de heidenen hopen.
De God nu der hoop vervulle ulieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes.


Abraham was besneden, want hij geloofde,en het is geen voorhuid bij hem voor het oog van God geworden op grond Rom 2:25 het zegel eiste rechtvaardigheid, van al degene die dit zegel kregen vanwege het verbond der belofte der rechtvaardigheid, en Abraham was gerechtvaardigd door toerekening (Rom 4), zonder toerekening werd het wel geëist van die besneden waren, daarom waren ze onder de wet( de woorden des verbonds Deut 29..die woorden wezen naar Zijn rechtvaardigheid..die Israel wel zocht maar als uit de werken, maar Hij zou vervullen)
• Romeinen 9:31-32 Maar Israel, die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet, want zij hebben zich gestoten aan den steen des aanstoots;

Laten wie niet denken dat alle besneden verbondskinderen waren , want zonder rechtvaardigheid door toerekening, wat alleen door het geloof geschiedt (Rom 4: 4-4), (niet alles is Israël wat Israël genaamd wordt) toch moesten zij besneden zijn, want …ze waren onder de wet, die de eis der volmaakte rechtvaardigheid eiste en voorstelde..tot op Het Lam
Gal 3:16  Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En den zaden, als van velen; maar als van een: En uw zade; hetwelk is Christus.

Paulus heeft nooit geleerd dat de heidenen zich moesten laten besnijden, dat was immers gelijk aan het zich onder de wet brengen:
Gal 5:3-5  En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen.
 Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade vervallen.
 Want wij verwachten door den Geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid.


In het doopsformulier staat een tekst dat Christelijke ouders hun kinderen tot Christus brachten…dat is voor ons dat ze hun kinderen tot het geloof in Christus brachten.. want ik weet na Zijn Hemelvaart geen andere Middel dan om het voorbeeld van deze moeders op te volgen.
Tot Christus brengen is ..niet onder de eis van het besnijdenisverbond brengen, doe en gij zult leven, de Joden doen dat meestal nog wel ja
• Galaten 5:4 Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade vervallen.

Maar de Oma en moeder van Timotheus gedaan hebben nl onderwezen uit de Schriften, zoals Paulus ook deed, is de bediening des Geestes:
• Handelingen 28:23 En als zij hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen tot hem in zijn woonplaats; denwelken hij het Koninkrijk Gods uitlegde, en betuigde,
en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus, beide uit de wet van Mozes en de profeten, van des morgens vroeg tot den avond toe.

• 2 Corinthe 3:6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes;
want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

• Galaten 3:2 Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij den Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs?


De wet wees heen naar Christus in de afschaduwende offeranden, wij hoeven niet ritueel onder de wet gebracht te worden, om te verstaan dat wij verbondsbrekers en overtreders, ja vijanden Gods zijn, indien het zien op de meerdere verhoogde koperen slang , het vleesgeworden Woord het ons niet leert, zullen de woorden des verbonds (de wet) het ons zeker nooit leren, integendeel als het kruis van Christus ons vlees niet doet kruisigen, zullen de Woorden der wet ons alleen verharden:
• 2 Corinthe 3:14 Maar hun zinnen zijn verhard geworden; want tot op den dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Ouden Testaments, zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus te niet gedaan wordt.

Deze wet en besnijdenis heeft Christus voor ons gehouden, Zijn bloed verzoend nu vijanden met God, omdat Hij , Gods Zoon in Zijn vlees, de zonden aan het kruis heeft weggedragen, de grote vraag is, gelooft gij dat Jezus is de beloofde Messias.
Niet of we gedoopt zijn , of in het verbond zijt, want buiten het geloof in Christus zouden we uit het verbond allang gevallen zijn, nl.: die besneden zijn naar het vlees (Rom 2:25)…. en indien we dat ontkennen dan gelooft we juist ook Mozes niet......:
• Johannes 5:46 Want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij Mij geloven; want hij heeft van Mij geschreven.

• Romeinen 11:20 Het is wel; zij zijn door ongeloof afgebroken, en gij staat door het geloof. Zijt niet hooggevoelende, maar vrees.

Rom 3:31  Doen wij dan de wet te niet door het geloof? Dat zij verre; maar wij bevestigen de wet.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Ma Nov 12, 2012 10:12 am 
Offline

Geregistreerd: Di Okt 09, 2012 9:54 am
Berichten: 47


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Ma Nov 12, 2012 11:55 pm 
Offline

Geregistreerd: Di Okt 09, 2012 9:54 am
Berichten: 47
Berendberger


Het kan zijn dat u Lutheraan bent, en dus de verbondvisie van Calvijn niet deel en daarom Luther citeert
Een ware Calvinist zal Luther in sacramentele zaken minder snel citeren m.b.t. zijn uitleg over het heilig avondmaal en ook de kinderdoop
Ik overwoog om onderhavige delen uit Luthers Grote Cathegismus te citeren, om deze vervolgens te weerleggen, maar is dat echt noodzakelijk?
het onderzoek naar deze vraag is belangerlijker..want indien dit noodzakelijk blijkt dan blijkt dan toch ook daaruit dat men liever op Luthers uitleg vertrouwt dan op Gods Woord, en dan spreken we nog niet over het grote verschil met bijv. Calvijn, hoe dit te rijmen als wij ze beide als onfeilbare autoriteit achten?

Weet u, Luther is een zeer gezegend instrument geweest in Gods hand, zijn preken heerlijk om te lezen, zijn geloof om na te volgen, evenals Calvijn.
Maar we zouden hem juist vernederen als we hem als een min of meer afgodische onfeilbaarheid zouden vertrouwen.

Zijn gezegende bediening in het verpletterend slaan van de roomse geesten, geef je onwillekeurig dan in handen aan satan die dat juist als middel gaat gebruiken om die roomse geest juist daardoor weer krachtig op te voeden.
Want is het de hervormers werkelijk eren... als wij weer opbouwen wat zij middellijk hebben mogen afbreken?
k heb niet voor niets dat citaat van uit de geloofsbelijdenis van Trente al 2 x geciteerd:

" Zo ook aanvaard ik de Heilige Schrift volgens de uitleg, welke gehouden werd en gehouden wordt door de Heilige Moederkerk, aan wie de opgave toekomt over de ware uitleg en interpretatie van de heilige Schriften te oordelen en ik zal ze nooit anders opvatten en uitleggen als in unanieme overeenstemming met de Vaders." (RK belijdenis Trente)

Is Luther voor velen niet onwillekeurig een heilige vader als hij wordt geciteerd vanwege zijn autoriteit? i.p.v. als voorbeeld..om na te volgen.
Calvijn fundeert de kinderdoop echt totaal anders dan Luther in zijn grote Catechismus
Twee tegenovergestelde beweringen, kunnen nooit beide waar zijn, het bewijst dat er zelfs een derde mogelijkheid kan bestaan...
Ik bedoel dit niet om te twisten, maar gewoon als stof om rustig over na te denken.
Ja..zoals Luther...dán hebben we wat van hem geleerd...

Luther citeerde niet de Paus of een kardinaal, of bisschop..om daarmee iets te onderbouwen, integendeel,
hij versloeg denk ik ook wel de vijand met hun eigen afgodische wapens...tenminste, van Guido de Brés weet k het zeker

Zijn geloof navolgen..is Gods Woord boven de mensen vertrouwen,
Het is een privilege van de wedergeboorte, die ons in de vrijheid steld, geen dienstknechten van mensen!(1 Kor 7:23)
Nadat God Luthers verstand verlicht heeft doen worden zodat hij verstond dat de rechtvaardigmaking door het geloof alleen geschiedt, en niet uit de werken, toen daarna gingen zijn ogen ook open voor vele dwalingen in de kerk, en het verder verstaan van de Schriften, want alleen Christus heeft de Sleutel,

Mat 23:8-11 Doch gij zult niet Rabbi genaamd worden; want Een is uw Meester, namelijk Christus; en gij zijt allen broeders.
En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want Een is uw Vader, namelijk Die in de hemelen is.
Noch zult gij meesters genoemd worden; want Een is uw Meester, namelijk Christus.
Maar de meeste van u zal uw dienaar zijn.


In het Schmalkaldisch artikel zegt Luther :
“Es heißt, Gottes Wort soll Artikel des Glaubens stellen und sonst niemand, auch kein Engel.“

En nu?...nu lijkt het erop dat het citaat van Luther gebruikt word om de kinderdoop te verdedigen...
Die wijze van handhaving bewijst meer over de oorzaak van de bevruchting van deze dwaling dan dat zij het bestrijdt..,
Het is dezelfde oude roomse drakengeest die zich in de Roomse kerk fundeert op de goedheilige vaders en concilies, (op mensen dus) getrouw aan de besluiten en de artikelen van het "hoogheilig" concilie van Trente, waar de de banvloeken om de oren van de protestanten vlogen.
Maar nu strijken deze vogels op de bladeren neer van de protestantse geschriften, om een nieuw rooms geslacht op gelijke wijze te voeden.
De werkwijze van deze geest is identiek als van voor de hervorming, het heeft alleen een nieuw jasje...
Dit zijn zaken waar we niet zomaar aan voorbij mogen gaan.

Calvijn was net als Luther een waar Christen, echter kijk zelfs eens na op grond van onderstaand citaat van Calvijn, of dat ieder die zich Calvinist noemt, wel terecht die naam draagt...
men kan geen vrijgemaakte geest zoals de wedergeboren hervormers ondanks al hun menselijkheid en onvolmaaktheid bezitten, als onderstaan niet praktijk is:
Ik geloof niet in Calvinisten en Lutheranen, hun voorbeeld geeft daar geen grondt voor:

Calvijn over: De uitlegging der Heilige Schrift

Met de gave der uitlegging rust de Geest des Heeren naar Zijn goeddunken mensen toe tot algemene stichting der kerk.
Degenen nu, die alleen aan de bisschoppen de bevoegdheid toekennen om aan anderen voor te schrijven wat noodzakelijk moet worden onderhouden, dringen niet slechts de betekenis en het gebruik van deze gave terug, maar laten daar helemaal niets van overblijven.
Het gebeurt menigmaal dat de bisschoppen verstoken zijn van het rechte inzicht in de Schrift.
Zij, die ons dwingen om hun voorschriften te onderhouden, geven daarom aan razenden een zwaard in de handen om daarmee de gehele Schrift jammerlijk in stukken te scheuren.
Om kort te gaan: al wie de inhoud der Schrift onderwerpt aan het oordeel van de bisschoppen, zal, doordat de ziel daaruit weggenomen is, niets anders dan het dode lichaam overhouden.
Wij moeten daarom de slang, die de ,,bemiddelaars” in dit struikgewas verbergen, naar buiten drijven.
Dit is het nl. waar het hun om te doen Is, dat er in de Schrift niets zo vast en duidelijk zal zijn, dat het niet gemakkelijk met één woord op zij geschoven kan worden, wanneer het aan de gehoonde beesten minder welgevallig begint te zijn.

“ Citaat uit: Om de eenheid en vrede der kerk” J. Calvijn ,


Daarom het citaat van M. Luther, Calvijns Institutie, boek 4 hoofdstuk 6, of worden als de kinderkens, om de Ware pas Geboren KinderenGodsdoop te mogen ondergaan zoals Gods Woord ons ten voorbeeld heeft gegeven: Hand 2:41/Hand 8:12/Hand 8:37/Hand 10:47/Hand 16:34/Hand 18:8/Hand 22:16


Als we zo de Ware kinderdoop hebben ondergaan, dan geeft Petrus advies om gezonde zuichelingenvoedsel te drinken:

1 Petrus 2:2  En, als nieuwgeborene kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen;

vr.gr
D


Laatst gewijzigd door D.L.A.jr. op Di Nov 13, 2012 1:59 am, in totaal 3 keer gewijzigd.

Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Vr Nov 16, 2012 8:49 pm 
Offline

Geregistreerd: Vr Nov 16, 2012 6:32 pm
Berichten: 1


Omhoog
 Profiel  
 
Berichten weergeven van de afgelopen:  Sorteer op  
Plaats een nieuw onderwerp Dit onderwerp is gesloten. U kunt geen berichten wijzigen of nieuwe reacties plaatsen.  [ 21 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende

Alle tijden zijn UTC [ Zomertijd ]


Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast


U mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen in dit forum
U mag geen reacties plaatsen op onderwerpen in dit forum
U mag uw berichten niet wijzigen in dit forum
U mag uw berichten niet verwijderen in dit forum
U mag geen bijlagen plaatsen in dit forum

Zoeken naar:
Ga naar:  
POWERED_BY
Vertaald door phpBBservice.nl.