De woeste weg forum logo
Het is momenteel Za Jul 20, 2024 9:50 am

Alle tijden zijn UTC [ Zomertijd ]
Plaats een nieuw onderwerp Reageren op dit onderwerp  [ 646 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 65  Volgende
Auteur Bericht
BerichtGeplaatst: Wo Okt 24, 2012 4:33 pm 
Offline
Site Admin

Geregistreerd: Di Okt 02, 2012 1:38 pm
Berichten: 187
Woonplaats: Katwijk aan/zee


Ik heb het boek 'Wedergeboorte of Schijngeboorte?' van ds Kort gelezen. Ik kan niet anders zeggen dan dat dit de waarheid is gegrond op Gods onfeilbaar woord. Een boek geschreven door dominee Antonius Leeuwenhart, laat ik hem zo eens mogen noemen. Eindelijk een dominee met enige aanzien in de gereformeerde gezindte die de stoute schoenen durft aan te trekken om te zeggen waar het op staat. Eindelijk een boek waarin ook man en paard, ofwel leer en leraar worden genoemd, zonder er liefjes omheen te blijven draaien. Toch geeft dominee Kort terecht aan geen strijd te hebben tegen vlees en bloed, dit blijkt zeer duidelijk uit zijn schrijven waarin hij zich met name richt tegen een valse leer en niet zozeer tegen de leraren die deze leer aanhangen. De schrijver stelt de filosofische embryoleer aan de kaak, en weerlegt deze valse leer met de leer der apostelen en der reformatoren. Luther en Calvijn leerden vanuit de rechtvaardigingsleer der apostelen de kruisdood en opstanding van Jezus Christus, krachtens verwerving en toepassing. Dit leerden zij vanuit een stondelijke heilsleer en niet van een standelijke heilsweg zoals de embryoleer deze voorstaat. De schrijver tekent zeer duidelijk de verschillen tussen de leer der reformatie en hoe er hedendaags door de meeste leraren in de afgescheiden kerken wordt gepreekt en geleerd.

Hiermee geeft hij met pijn en verdriet in zijn hart aan hoever we uiteindelijk zijn afgeweken van de eenvoudige waarheid van Gods Woord. Dit boek is ontstaan en geboren vanuit de nood. ‘Kom ik om zo kom ik dan om, ik sta hier...maar ik kan en wil niet meer anders, zo helpe mij God almachtig.’ Wellicht was dit z'n zielsgestalte waarmee hij dit boek geschreven heeft. De schrijver roept niet alleen als dominee vanaf de kansel op tot een wederkeer naar de geschriften der godzalige vaderen en de zgn. ‘nieuwvaders’ nu maar eens terzijde te leggen, maar nu ook privaat middels dit boek. Dominee, vrees niet want u heeft Gods Woord en derhalve God aan u zijde. De Heere Jezus was immers het vleesgeworden Woord, God uit God en licht uit licht. Wat zal een nietig mens u kunnen doen? Laat de hel maar woeden en razen, ze zal niet vermogen. De profeet Elia stond ook in zijn eentje tegen 450 Baalpriesters, maar had de God van hemel en aarde aan zijn zijde. Die zijn leven zoekt te behouden zal het verliezen, maar ddie zijn leven verliezen zal om Zijnentwil die zal het behouden. Ik geloof dat ds. Kort in deze een louteringsproces heeft doorgemaakt. Ook hij heeft wellicht gelijk Petrus in Antiochie aanvankelijk lopen veinzen met de werkheilige godsdienst waar hij wekelijks mee van doen had, om zijn leven te behouden en zijn bestaan te handhaven.

Ik herinner me hetgeen een goede vrind van me, die ook lang met deze zaken heeft geworsteld, mij vertelde hoe hij eens met dominee Kort uit een kerkdienst ergens op een gezelschap in Herkingen (in een overvolle kamer) kwam en hem de vraag stelde hoe hij nu precies dacht over de wedergeboorte. Dat had hij toen in zijn preek van die avond namelijk een beetje gemist. Dominee Kort die toen nog maar pas was overgegaan van de NHK naar de OGG, begon bij het beantwoorden van deze vraag toen een beetje te draaien en te schipperen. “Ja, de ene oudvader zegt er dit van en de ander dat van….” Ja maar dominee, vroeg m’n vrind, wat zegt u er nou van?! Ds. Kort die toch afgestudeerd was op die kostelijke en zeer Bijbelse scriptie over de rechtsvaardigingsleer van John Owen, was toen kennelijk nog enigszins bang voor z’n hachje en bleef er dus een beetje omheen draaien, waarop mijn vrind besloot om er maar over op te houden. Ja lezer, zulk gedrag is beslist niet goed te keuren, eerder te verfoeien, maar laten we er ook maar niet boven gaan staan. Hoe lang heeft het bij Simon Petrus niet geduurd voordat hij er zichzelf helemaal voor over kreeg? Laten we vlees en geest in deze nooit met elkaar vermengen, maar altijd van elkaar gescheiden houden. Want ons goddeloze vlees wordt nooit bekeerd! Toen Petrus op de Heere Jezus mocht zien kon hij zelfs op de golven wandelen, maar toen hij op z’n eigen benen zag begon hij te zinken en haast te verdrinken. Later nogmaals bij dat kolenvuurtje in de rechtszaal waar Zijn lieve Meester ook voor hem borgtochtelijk te recht stond, en in Antiochie nogmaals toen hij gemeenschap had met de bekeerlingen uit het heidendom. Toen de valse broederen van Jacobus uit Jeruzalem naar Antiochie kwamen om de vrijheid te verspieden die in Christus Jezus is, begon Petrus zich van deze nieuwe bekeerlingen te ontrekken om geen gezichtsverlies te lijden onder de werkheilige Joden. Petrus die echter geheel uitgewerkt was, en derhalve gestorven aan de eis van Gods heilige wet, en uit vrije genade om niet door zijn geschonken geloof mocht rusten op het volbrachte werk van zijn dierbare Zaligmaker, bracht door dit veinzende gedrag de boodschap van het Evangelie in gevaar….en werd hierom openlijk bestraft door de apostel Paulus. Persoonlijk denk ik dat God een heilige twist is begonnen in het hart van ds. Kort, waarin dominee Kort uiteindelijk de gelukkige verliezer mocht worden. Wel dominee, het zij u van harte vergeven want met name middels uw preken van de laatste jaren en door middel van dit boek heeft u wat mij betreft alles weer recht gezet!!

Maar dominee Kort was echt niet de enige. Welk een louteringsweg heeft een man als ds. K. Veldman in deze ook niet moeten ondergaan? Ook hij is na zijn periode in Staphorst, na te zijn opgescherpt in de rechtvaardigingsleer door een bekeerde ex-roomse priester in de USA (wat een wonder!!), vanaf zijn periode in Harskamp veel meer overeenkomstig de leer der apostelen gaan preken en leren. Ook hij keerde met een preekschuld terug naar Nederland. Dan nog in deze ten laatste iets over m’n eigen schande, hoe ontzaglijk diep en hoe zwaar heb ikzelf, en ook sommigen van mijn dierbare vrienden, niet gedwaald? Maar God opende m’n ogen en haalde mij (en hen) eruit, waardoor ik uiteindelijk niet meer kon zwijgen. Is Mijn Woord niet gelijk een vuur en gelijk een hamer die een steenrots te morzel slaat, zegt den Heere bij monde van Jeremia. Ik was toen werkelijk te morzel geslagen, en kost haast m’n werk niet meer doen. Ik kon werkelijk nergens anders meer aan denken. Hoe was dat mogelijk dat ik zolang en zodanig gedwaald had. Ik begon tenslotte het laaghangende oordeel Gods ervan in te zien, dat ook over andere kinderen Gods gekomen was, allemaal wijze maagden die met de dwazen in slaap waren gevallen, maar ook het wonder te aanbidden dat God mij hieruit genadig wilde verlossen. Dit schrijf ik beslist niet om mezelf op één lijn met voornoemde achtenswaardige predikanten te plaatsen, er zijn tenslotte klinkers en medeklinkers. Laat mij dan een nietig medeklinkertje mogen zijn. Het is mijn vurige hoop en bede dat God er nog vele anderen ook zal uithalen. Want één ding kunnen we vanuit de kerkgeschiedenis leren, hoe zuiverder er werd geleerd en gepreekt, hoe meer de Geest Gods ging waaien en hoe meer zielen tot verlossing kwamen. God heeft dus niet alleen Zijn volk verkoren tot zaligheid maar ook de middelen verkoren die Hij daartoe gebruikt. Laat ons daarom nooit roemen in nietige mensenkinderen die in en van zichzelf niet meer zijn dan eigeneer- en eigenroemzoekers, maar alleen roemen in Goddrie-enig Die het schonk. Het mocht eens een voorloop zijn op de aanstaande bekering der Joden.

Hoewel goede wijn geen krans behoeft, wilde ik toch enkele dingen over dit geweldige boek schrijven tot aanbeveling. Ik hoop echt dat velen dit boek eens met aandacht zullen gaan lezen, zullen gaan bestuderen, en dat dit boek een middel mag zijn tot de opening der ogen van veel misleidde zielen in onze dagen. Maar ook de inhoud van dit boek zal voor de één als een reuke des doods ten dode zijn en voor de ander als een reuke des levens ten leven. Diegene die de zaligheid zoekt te verkrijgen vanuit dat (valse) beginnende leven vanuit de overtuigingen der wet waarin een ontwaakt zondaar zijn bestaan probeert op te knappen voor God vanuit een verbroken werkverbond, krijgt door dit boek een vreselijke doodsteek. Maar wat maakt dat uit? Je kunt maar beter uit die nare droom en die valse waan verlost zijn, zou een nuchter kind van God zeggen. Hoe eerder hoe beter, want het is in deze ook beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Het is werkelijk mijn hartelijke wens en bede dat vele waangelovigen door het lezen van dit boek eens voorgoed door de verrotte plankenvloer van hun te vroege bekering zullen zakken. Daarbij hoop ik dat ze zullen vatten dat deze wens gemeend en geschreven is uit de liefde van m’n hart. Wie zou toch een ander over hebben voor het eeuwig verderf? Maar diegenen die aan het einde der wet Christus hebben mogen vinden door een waar geschonken geloof tot zaligheid en vrede voor hun ziel, worden door dit boek vertroost, versterkt, bemoedigd en bevestigd. Het boek is goed leesbaar en heel best begrijpbaar voor jong en oud. Lees en herlees het maar biddend, en herkauw de inhoudelijke zaken die genoemd worden met de reine dieren.

Een boek waar behoudend kerkelijk Nederland gedurende lange tijd op zat te wachten. Een boek wat veel helderheid schept in de ontstane Babylonische spraakverwarring omtrent het leerstuk van de waarachtige wedergeboorte en rechtvaardiging. Die de Zoon heeft die heeft het leven, die de Zoon niet heeft die heeft het leven niet. Weg met die embryofilosofieleer…!! Het boek is een heldere en zeer zakelijke Bijbelse uiteenzetting van Wet en Evangelie, zonder deze te vermengen, met alle ernst en liefde tot zijn lezers geschreven. Wat God door Zijn heilige wet van een zondaar eist, schenkt Hij door de toegepaste beloftenissen des heiligen Evangeliums. De wet maakt de zonden levend in het geweten en doet daardoor de zondaar ontwaken, maar de het Evangelie maakt de zondaar levend. De oorzaak van onze doodstaat zijn onze bedreven zonden en erfschuld. Deze oorzaak moet eerst vernietigd en begraven worden, wil God weer bij ons en in ons kunnen wonen door Zijn Heilige Geest. Het is waar dat deze oorzaak destijds op Golgotha door het volmaakte offer van Christus vernietigd is geworden voor de gans verkoren Kerk van Christus van verleden, heden en toekomst. Maar wanneer deze zaak wordt toegepast worden wij daadwerkelijk geestelijk gedoopt in Zijn kruisdood, en sterven wij een vloekdood in ons geweten onder hete tranen en een hartverscheurend berouw, jarenlang heeft die ontwaakte zondaar zijn klederen gescheurd vanuit een wettisch berouw, maar hier kan de zondaar niet meer voor God bestaan vanwege de eis van Zijn heilige wet. Hier gaat de zondaar verloren als in een punt des tijds, God spreekt hem vrij door Zijn lieve Zoon aan zijn helwaardige hart te openbaren. Deze openbaring geschiedt met zulk een liefde waaronder die verkoren zondaar haast zou sterven, en laat zulk een lieflijk vrederijk na in de ziel waardoor de zondaar zichzelf volkomen kwijt is in aanbidding tot God. De zondaar wordt door Christus omhelsd en de zondaar mag Christus omhelzen door een waar geschonken zaligmakend geloof. De eis van Gods vloekende wet bracht hem aan een einde, en de vervulling in Christus deed hem opstaan uit de doden. In het badwater der wedergeboorte verdronk de zondaar in zijn ongerechtigheden voor God, en gevoelde dat een onheilig zondig monster nooit bij zulk een heilig en rechtvaardig God wonen kan, maar met Christus mag die verkoren zondaar opstaan uit dat water tot een nieuw leven. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter, Rom. 7:6. Deze dingen komen in dit boek zeer helder naar voren, ten eerste vanuit Gods Woord en bijgevallen door gezaghebbende kerkvaders, hervormers en oudvaders.

Wat mij in de verantwoording aan het begin van dit boek trof was hetgeen hij opmerkt dat een bepaalde uitleg van leer uiteindelijk de identiteit van een leraar wordt. Dit is zeker geen onwaarheid gebleken! Maar wanneer die leraar door schade en schande bijv. tot andere inzichten komt, verliest hij daarmee tegelijk zijn verworven eer, aanzien en….identiteit. Bij hoevele waangelovigen is de valse leer van hun geliefde leraar niet hun heimelijke stiekeme bekering geworden? U kunt zich vast wel voorstellen wat er gebeurt wanneer de dominee zijn leerdwalingen begint af te zweren,….dan wordt de dominee niet meer vereerd en is de waangelovige ineens niet meer bekeerd. Bij dezulken barst er dan vaak een vurige adder uit. Maar ook die korte anekdote over die dominee die moest preken over de tekst: "Uw Woord is de waarheid." Deze dominee had van zichzelf niet door dat hij deze tekst feitelijk vertolkte als: 'Mijn kerk heeft de waarheid...' Bij hoevelen is dit in onze dagen niet het geval? Ook hiermee zoeken velen hetgeen hunner is maar Mijn Kerk laten zij leeg, zegt de Heere Jezus, dat wil zeggen...Gods volk zit eronder te sterven omdat er voor hen geen voedsel meer bij is. Ondanks dat, zijn er helaas ook onder Gods ware volk die voor wat betreft de leer de klok hebben horen luiden maar door de verwarring wezenlijk niet weten waar de klepel hangt. Juist zij moesten dit boek eens gaan lezen tot opscherping en tot hun beschaming.


Terwijl ik dit schrijf moet ik denken aan een eenzaam oud baasje dat regelmatig in mijn zaakje bij me langskomt voor een praatje. Ik mag geloven dat hij een gekende des Heeren en derhalve de genade Gods in Christus deelachtig mag zijn, maar ook hij zit nog verstrikt in de vreselijke dwalingen van Comrie waaruit God mij ongeveer vijf jaar geleden uit verlost heeft. Een eerlijk man met een eerbaar leven, maar naar ik meen toch een betoverde Galatier. Hij heeft me vaak verteld wat God aan zijn ziel heeft gedaan, waar hem de rust werd opgezegd (hij meent stellig dat dit zijn levendmaking was), maar hij kon ook vertellen hoe God hem verder geleidt heeft en tenslotte afsneed en inlijfde door een waar geloof, en ondanks dat hij er maar arm en zeer karig van durft te leven, en hij de zaken der woorden wel kennen mag ondanks dat hij de woorden der zaken vaak on-Bijbels benoemd, mag ik geloven dat hij een verloste zondaar is die zich net als destijds de Galaten ernstig heeft laten beïnvloeden en/of laten betoveren door de standenleer van G.H. Kersten waarin hij geboren en getogen is. Het is nogal een verschil ofdat we onze roeping en verkiezing vast zoeken te maken vanuit de leer der apostelen (kruisdood en opstanding), of dat we dit doen vanuit de standen- en trappenleer en dogma's van bepaalde dominees. Ik zei hem: "Gods ware volk wordt in de war gebracht, komt in een droeve duisternis, en wordt bij vernieuwing onvertroost in de banden der wet gedreven, ofwel aangezet tot geestelijk overspel, en de dienstbare honden worden buiten de weg van Gods heilige recht om in vrijheid gepreekt. Dit is een valse vrijheid onder de overtuigingen van Gods heilige wet, daarnaast is dit niet Godeverheerlijkend maar tot krenking van Gods heilige deugden. Deze man heeft van zichzelf niet in de gaten wat deze valse leer, die Gods volk de troost gedurig doet ontberen, met hem heeft gedaan.

Ik heb hier lang mee geworsteld. Ik heb lang gelopen met die vraag, waarom haalde God mij wel uit deze vervloekte droesem en laat Hij er anderen inzitten, ja soms zelfs in sterven. Ik werd erbij bepaald dat Gods volk in deze onder een oordeel leeft. Ondanks hun bekering hebben velen van hen de Waarheid de rug toegekeerd en de halve waarheden verheven boven de rechtvaardigingsleer der apostelen. Het wonder werd en is mij steeds groter dat God me hieruit wilde verlossen. Toen ik bij al deze dwalingen werd bepaald kon ik de zaken der woorden nog lang niet zo verwoorden als nu. Gelijk Mozes zijn broederen van de kinderen Israels gegeseld zag worden door de drijvers van Farao, en zich machteloos voelde, zo zag ik sommige kinderen Gods die in de vrijheid van Christus waren gezet, maar niet in deze vrijheid durfden te staan!!! Wat heb ik hen zien lijden, en wat heb ik hier onder geleden. Verschrikkelijk! Toen God me op een zeer wonderlijke wijze uit verloste, kreeg ik deze woorden: “Als gij eens bekeerd zult zijn, versterk uw broederen”. Maar hoe had ik deze betoverde zielen kunnen versterken wanneer ik zelf niet wist wat deze betovering was en inhield? Hoe wijs zijn de wegen des Heeren, lezer. Ondanks dat God in alles geheel vrij is, bleef het innerlijk weleens aan me knagen waarom bij ene mijn onderwijs wel kracht deed en bij een ander niet. Over deze dingen belde ik dominee K. Veldman eens, hij wist ervan hoedanig ook ik betoverd ben geweest door een leer waarin het ware geloof vermengd wordt met de werken der wet. Ik vroeg hem: “Dominee, u weet waaruit God mij zeer genadig heeft willen verlossen, ik geloof dat er nog meer van zulke betoverde zielen zijn, en ondanks dat deze betovering hen niet uit de hemel, maar wel de hemelse vertroosting uit hun harten zal houden, zal God al die verloste betoverde zielen hier in de tijd uit deze droesem gaan verlossen?” Hij meende van niet. Ik kreeg mijn gedachten en ervaringen hiermee bevestigd. Let wel, we hebben het hier niet over stiekeme bekeringen zonder Christuskennis, maar over verlosten zielen die weten in Wien zij geloofd hebben tot hun vrijmaking en zielsverlossing, die daar zelfs van getuigd hebben, maar door de valse leer uiteindelijk zo in verwarring zijn gebracht, dat zij hun verlossing uiteindelijk niet meer voor een verlossing durven te houden. Waardoor ze uiteindelijk ook de inwonende Geest van Christus bedroefd hebben. Ik hoop zo van harte dat juist zij dit boek nog eens zullen gaan lezen tot hun beschaming, opdat ze bij vernieuwing de bazuin des Evangeliums eens aan hun lippen zullen zetten, is mijn hartelijke wens en bede.

Ten laatste nog een waarschuwing aan hen die dominee Kort nu beginnen te belasteren en zoeken te beschimpen, omdat hun valse bekering door dit boek aan brokken geslagen is, of omdat ze hem niet kunnen weerleggen aangaande de heilsleer der godzaligheid die hij middels dit boek heeft mogen verdedigen. Buigt nooit voor een dominee, maar buig liever voor deze Waarheid die destijds door veel martelaren met hun bloed onderschreven is. Doe liever gelijk destijds de mensen uit Berea die de Heilige Schriften onderzochten aangaande hetgeen hen door Paulus verkondigd werd, in plaats van u stuk te bijten op deze Waarheid. Toen de valse leraren (de Judaisten) onder de verloste Galaten het uiteindelijk niet meer van de apostel Paulus konden winnen, begonnen ze zeer valselijk en gemeen op zijn persoon te spelen en hem tenslotte uit te maken voor de dertiende apostel…etc. Dit zal ook nu vast weer gaan gebeuren, want er is in deze ook niets nieuws onder de zon. Ik wil u ernstig waarschuwen hier niet aan mee te doen. Wakker geen vuurtjes aan, maar blust ze liever uit, 1 Kor. 13:4-7. Weet wat u doet als ge hieraan meedoet, u zult God werkelijk in alles tegen krijgen. Want dit gaat niet alleen om de genade (en bevinding) van een kind Gods, maar nog veel meer om de rechten en deugden Gods die in onze dagen vanaf vele kansels en in allerlei kerkbladen gedurig gekrenkt, onteert en ontheiligt worden, en juist door de inhoud van dit boek verdedigt en verheerlijkt worden. Ik wenste dat u de wapens eens mocht inleveren voordat het voor eeuwig te laat zal zijn. Smeek of God u in Christus zou willen overwinnen door Zijn Woord en lieve Geest, opdat ge uw ledenen niet meer zult stellen tot ongerechtigheid maar tot gerechtigheid en heiligmaking.


Katwijk, 23 oktober 2012 -- D.J. Kleen

_________________
Houdt u zich a.u.b. aan deze regels van dit forum: viewtopic.php?f=18&t=10&p=10#p10


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Vr Okt 26, 2012 10:12 pm 
Offline

Geregistreerd: Vr Okt 26, 2012 9:15 pm
Berichten: 2
Het boek vanmorgen uitgelezen. Het is gewoon jammer dat het uit is.
Als ik het boek zou moeten recenseren dan zou ik het in één woord kunnen samenvatten: EINDELIJK!
Wat een eerlijke, liefdevolle, beargumenteerde, Schriftuurlijke en scherpe wijze van schrijven. Je merkt dat ds. A. Kort zich heeft ingespannen dit ook voor de hele gereformeerde gezindte te schrijven. Iedereen kan het begrijpen: althans met een open Bijbel. Ik hoop niet dat dit boek op fora als deze reden geeft om (nog harder) te gaan schoppen naar predikanten of kerkverbanden. Ik hoop dat u, jij en ik bewogen zijn of worden met het heil van zielen. We zijn op reis naar een Godsontmoeting. De enige grond is het bloed van het Lam. Buiten de (bewuste) kennis van dit bloed aan je geweten gesprengt, heb je geen grond voor de eeuwigheid. Zoek gereinigt te worden in dat dierbare bloed van Hem, Die geen lust heeft in de dood van goddelozen!

L.A.M.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Vr Okt 26, 2012 10:21 pm 
Offline
Site Admin

Geregistreerd: Di Okt 02, 2012 1:38 pm
Berichten: 187
Woonplaats: Katwijk aan/zee

_________________
Houdt u zich a.u.b. aan deze regels van dit forum: viewtopic.php?f=18&t=10&p=10#p10


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Di Okt 30, 2012 7:51 pm 
Offline

Geregistreerd: Vr Okt 05, 2012 8:23 am
Berichten: 140


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Vr Nov 02, 2012 5:45 pm 
Offline
Moderator

Geregistreerd: Do Okt 04, 2012 11:42 am
Berichten: 36


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Vr Nov 02, 2012 7:52 pm 
Offline

Geregistreerd: Do Okt 04, 2012 8:21 pm
Berichten: 39
beste Jaeth,
Een kleine opmerking ik lees op dit hele forum van niemand die Ds Kort aanvalt in zijn leer of Mallan verdedigd wat bedoeld u nu eigelijk te zeggen,en als u het van harte eens ben met Ds Kort en daar u hart verklaard word dan gun ik het u,maar als ik de door u genoemde predikanten wel hoog heb staan ben ik dan vijandig?of blind?we kunnen toch van mening verschillen daar is toch dit forum voor bedoeld of zie ik dat verkeerd?


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Vr Nov 02, 2012 8:14 pm 
Offline
Moderator

Geregistreerd: Do Okt 04, 2012 11:42 am
Berichten: 36
Beste Titus

Oh nee ik zei ook niet dat ik dat hier op het forum gelezen heb...maar ik zei dat ik dat er zoveel op afkomt en ik alom hoor dat er zo vreselijk negatief gedaan wordt over dit boek en dan nu natuurlijk ook over ds Kort!
Ik zeg ook niet dat ik ds Mallan niet hoog heb staan, ik heb altijd veel achting voor hem gehad! ik zeg alleen dat ds Kort in zijn boek de leer van oa deze dominee weerlegt vanuit de Schrift en de geschriften der vaderen en natuurlijk vanuit de Drie formulieren.

Ja daar hebt u gelijk in dit forum is bedoeld om van gedachten te wisselen ik wilde graag mijn mening over dit boek geven en mijn verdriet uitspreken over de negatieve uitspraken die ik dagelijks hoor!

Ik hoop(en geloof) niet dat u vijandig bent, maar ik hoop wel dat uw ogen voor deze op de Bijbel gegronde leer, geopend mogen worden...

Hartelijke groeten

Jaeth


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Vr Nov 02, 2012 8:26 pm 
Offline

Geregistreerd: Vr Okt 05, 2012 8:23 am
Berichten: 140
Een aanvulling op bovenstaande;

Op de waarheid komt altijd een reactie goed of kwaad, het gaat steeds over predikanten, wat Ds Kort heeft gedaan is Gods Woord laten spreken!!

En daar zijn wij vijand van en steke blind voor, laat dit boek ons een blik in ons zelf geven i.p,v, naar buiten, het gaat om uw en mijn ziel, hoe ja hoe verschijn ik rechtvaardig voor God.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Vr Nov 02, 2012 8:32 pm 
Offline

Geregistreerd: Do Okt 04, 2012 8:21 pm
Berichten: 39


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Vr Nov 02, 2012 8:39 pm 
Offline

Geregistreerd: Vr Okt 05, 2012 8:23 am
Berichten: 140
Verwacht het alleen van Hem dan kom je nooit bedrogen uit!!


Omhoog
 Profiel  
 
Berichten weergeven van de afgelopen:  Sorteer op  
Plaats een nieuw onderwerp Reageren op dit onderwerp  [ 646 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 65  Volgende

Alle tijden zijn UTC [ Zomertijd ]


Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten


U mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen in dit forum
U mag geen reacties plaatsen op onderwerpen in dit forum
U mag uw berichten niet wijzigen in dit forum
U mag uw berichten niet verwijderen in dit forum
U mag geen bijlagen plaatsen in dit forum

Zoeken naar:
Ga naar:  
POWERED_BY
Vertaald door phpBBservice.nl.