Pastor Derek Prince

Posted by admin | | dinsdag 28 april 2020 4:38 pm

Derek Prince over de verborgen boze werkingen des satans

DJK : Pastor Derek Prince geeft een bijzonder mooie eenvoudig uitleg van hoe satan en zijn trawanten op verborgen geestelijke wijze werken, en hoe u bijvoorbeeld iemand kunt herkennen die zijn werken doet of onder zijn beïnvloeding staat, misschien wel zonder dit zelf te beseffen, middels misleiding, bedrog, manipulatie, intimidatie en dominantie, om zijn medemens in zijn macht te krijgen, zijn wil op te leggen en te laten doen wat hij wil, en vervolgens geheel te kunnen controleren. Kort samengevat, het geeft aan hoe satan door zijn verdorven demonische geesten middels valse onbijbelse leringen, afgoderijen, hekserijen, venijngeving, getwist, leugens en halve waarheden, het liefst hele volkeren onder een heerschappij van slavernij en dienstbaarheid wil brengen en houden. Luister goed, probeer op te merken, en maak een toepassing naar de tijd waarin wij nu leven met de dingen die op ons afkomen, en u zult bemerken van hoedanig satanisch de hedendaagse tijdgeest is geworden. Wees niet bang, er komen termen zoals ‘de aard en handelsmerken van hekserij’ naar voren, echter zonder vertoning van filmpjes over dit onderwerp.

 

Beproeft alle dingen; behoudt het goede, 1Thess.5:21. Werkelijk indrukwekkend hoedanig zijn evangelische boodschap wereldwijd verspreid en beluisterd is geworden, zijn preken en boeken zijn naar eigen zeggen maar liefs in 80 landen verspreid en in 30 talen vertaald. Hetgeen wijlen Derek Prince echter over tongentaal heeft opgemerkt, kon ik nooit zo best begrijpen en waarderen. Deze pinkstergemeente voorganger was echter, net als zevendedagadventist Walter Veith met alle dwalingen die hen evenwel nog aankleven, zeer aangenaam in hetgeen hij had en niet in hetgeen zij niet hadden. God riep en bekwaamde hem naar mijn bescheiden mening tot een zeer bijzondere bediening in Zijn Koninkrijk om de machten der duisternis te ontmaskeren en in de Naam van de Heere Jezus zelfs te ontwapenen en bij velen uit te werpen. De grootste dwaling waarin deze leraar helaas verstrikt zat was, dat hij vanuit zijn vele ervaringen er stellig van overtuigd was dat sommigen die gedoopt waren met de Heilige Geest overeenkomstig Hand.1:5 en 1Kor.12:13,  evenwel nog bezet konden zijn met onreine geest(en), hetgeen in tegenspraak is met Joh.15:3, Matth.7:16-18, en 2Kor.6:14-16. Het is derhalve dan ook de vraag wat pastor Derek Prince onder een waar geloof in Jezus Christus verstond en of het ook ware kinderen Gods waren, die mogelijk alleen uitwendig maar nog niet geestelijk in Zijn kruisdood en opstanding waren gedoopt overeenkomstig Rom.6:3-7, bij wie hij in de middelijke weg de onreine geesten mocht uitwerpen. Zoals de Heere Jezus stierf onder de vloek der wet en de schuld en last van de zonde, ja, de dood stierf aan de wet en de zonde, door de dood bevrijd zijnde van de vloek der wet en de straf der zonde, alzo sterft de gelovige onder de vloek van de wet en de last van schuld en zonde in zijn veroordeelde geweten. Gods kinderen kunnen na ontvangen genade wel menigmaal worden aangevochten, zelfs voor een tijd in banden worden gehouden, door de machten der duisternis, maar toch zullen deze poorten der hel hen nimmer kunnen overweldigen. Ten laatste nog enkele woorden voor de kerkistische lezer onder ons tot beschaming, die denkt dat Derek Prince niet van ons soort mensen of van ons soort kerkjes was. Lees in dit geval Markus9:38-40 “En Johannes antwoordde Hem, zeggende: Meester! wij hebben een gezien, die de duivelen uitwierp in Uw Naam, welke ons niet volgt; en wij hebben het hem verboden, omdat hij ons niet volgt. Doch Jezus zeide: Verbiedt hem niet; want er is niemand, die een kracht doen zal in Mijn Naam, en haastelijk van Mij zal kunnen kwalijk spreken. Want wie tegen ons niet is, die is voor ons.”      

 


De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. (Gal. 5 vers 19-22)

 

NL ondertiteling | Klik op afspelen, CC en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens Auto-Translate |  Scroll dan naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is

 

NL ondertiteling | Klik op afspelen, CC en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens Auto-Translate |  Scroll dan naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is

 

 

NL ondertiteling | Klik op afspelen, CC en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens Auto-Translate |  Scroll dan naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is

 

NL ondertiteling | Klik op afspelen, CC en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens Auto-Translate |  Scroll dan naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is

 

Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God; en alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld. (1Joh.4:1-3)

 

 

NL ondertiteling | Klik op afspelen, CC en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens Auto-Translate |  Scroll dan naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is

 

 

NL ondertiteling | Klik op afspelen, CC en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens Auto-Translate |  Scroll dan naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is

 

NL ondertiteling | Klik op afspelen, CC en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens Auto-Translate |  Scroll dan naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is

 

 

Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook druiven van doornen, of vijgen van distelen? Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen. Een ieder boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelve aan hun vruchten kennen. Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt! (Mattheüs 7 vers 15-23)

 

===================================================

 

REACHING THE UNREACHED | TEACHING THE UNTAUGHT | TOUCHING THE UNTOUCHED

 

NL ondertiteling | Klik op afspelen, CC en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens Auto-Translate |  Scroll dan naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is

 

NL ondertiteling | Klik op afspelen, CC en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens Auto-Translate |  Scroll dan naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is

 

NL ondertiteling | Klik op afspelen, CC en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens Auto-Translate |  Scroll dan naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is

 

NL ondertiteling | Klik op afspelen, CC en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens Auto-Translate |  Scroll dan naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is