H.F. Kohlbrugge

Posted by admin | | zaterdag 25 oktober 2008 10:41 am

    Kohlbrugge over Psalm 45

Door Zijn wonden is ons genezing geworden – brieven van H.F. Kohlbrugge

Ter herinnering aan het leven en sterven van H.F. Kohlbruge en diens vrouw

 

Levenschets dr. H.F. Kohlbrugge met 6 predicaties

 

Enkele dingen uit het leven van dr. H.F. Kohlbrugge

 

Uit het leven van Kohlbrugge : De goddeloze gerechtvaardigd om niet

 

Mijn antwoord op de afscheiding – dr. H.F. Kohlbrugge

 

Schriftverklaringen en 75 leerredenen over de zendbrieven der apostelen !!

 

De eenvoudige Heidelberger : catechismuspreken van H.F. Kohlbrugge 

  

H.F. Kohlbrugge over de reiniging van de melaatsheid, naar Leviticus 14

 

Nieuwjaarspreek van dr. H.F. Kohlbrugge

 

De genezing van de bloedvloeiende vrouw door de Heere Jezus     

 

De genezing der blinden door de Heere Jezus –  H.F. Kohlbrugge     

 

Vader ik heb gezondigd tegen de hemel en voor U –  H.F. Kohlbrugge  

 

Leerrede over de gelijkenis van de farizeeer en de tollenaar in de tempel

 

Kohlbrugge in leerrede over de Godheid van de Heere Jezus Christus

 

Kohlbrugge in leerrede over de Godheid van de Heilige Geest

 

Kohlbrugge over de verhouding van man en vrouw in het huwelijk

 

Het ambt der ouderlingen  –  dr. H.F. Kohlbrugge

 

Geen oecumene, maar bekering…!!  –  H.F. Kohlbrugge

 

Historisch theologische gesprekken over het doopformulier

 

Brief van dr. H.F. Kohlbrugge aan ds. H. de Cock uit Ulrum

 

Briefwisseling met Izaak da Costa omtrent  leerrede over Rom. 7:14

 

Vertrouwend op zijn God  –  dr. H.F. Kohlbrugge

 

De leer des heils     &    De tale en sprake Kanaans 

 

Zeven preken over het boek Jona   &   Verhandeling over Psalm 50

 

Christus Jezus heeft de dood overwonnen  –  dr. H.F. Kohlbrugge

 

De ware zelfbeproeving (H.A.)  –  dr. H.F. Kohlbrugge

 

Verklaring van het Bijbelboek Ruth      dr. H.F. Kohlbrugge

 

Betrachting van Christus dood aan het kruis  –  H.F. Kohlbrugge

 

Betrachting over het eerste hoofdstuk van het Evangelie naar Mattheüs

 

De lofzangen Israëls : verhandelingen en preken over de Psalmen, deel I

 

De lofzangen Israëls : verhandelingen en preken over de Psalmen, deel II

 

De profeet Zacharia : 7 leerredenen over het derde hoofdstuk van Zacharia

 

Uw enige troost; en verklaring Apostolische geloofsbel. Preken over zondag 1, 8, 9, 45

 

Verklaring Formulier Heilig Avondmaal (preken HA) – Vragen geloofsbelijdenis

 

Vermaning en vertroosting – 8 preken over 1 Petrus 5 vers 5-11

 

Waartoe God zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft – 9 preken over Evangelie van Johannes

 

==================================================================

 

 

G.D. Krummacher – Elberfeld : De wandelingen Israels     (collega van H.F.K.)

 

Levensbeschrijving J. Wichelhaus met 6 preken     (student van H.F. Kohlbrugge)

 

Eduard Böhl : Het herstel van de mens in het beeld Gods   (schoonzoon van HFK)

 

Lezing over het leven van dr. H.F. Kohlbrugge  –  door ds. P. de Vries.mp3

.

Refdag.nl over Kohlbrugge: Een theoloog met evangelische radicaliteit

 

 

——————————————————————————————————————————————-

 

 

De kritische houding van Kohlbrugge t.a.v. de Nadere Reformatie

‘Maar waar vindt men dat in de boeken? Heiligings-systemen, ja, maar geen opgaan in alles ‘eis auton’ (in Hem = Christus). En voor zoveel de kerkhervormers dit gepredikt hebben, waren zij getuigen Gods, en met wat zij er bij gelapt hebben, hebben zij, zoo wel als die van niets dan van hervorming dromen, hun eigen werk (?) toen zij maar even aan het bouwen waren, weder afgebroken, meenende dat zij de wederdoopers, antinomianen, pelagianen enz. enz. met Mozes bevechten moesten. Zoo heeft de duivel half gewonnen spel gehouden in de protestantse kerk, heel spel in de Roomsche… Lees eens de tractaatjes van Musevoet, die Perkins vertaald heeft, achter Perkins, ja Perkins zelven, en gij vindt ook bij hem het zuurdesem der eigengerechtigheid over-gebleven. En Musevoet levert u een gehele methode hoe gij uw leven in hemelse of goddelijke meditatiën besteden zult. En vanwaar komt dat heirleger van Remonstranten reeds zoo vroeg? En waarom wist professor Saravia den volmaaktheidsdrijver Coolhaas of Coornhert (hoe heette hij ook?) niet neer te sabelen? Ach welk een lang dispuut en wat geschrijf? Waarom pakte men Arminius niet in de ribben aan? Waarom was de Delftsche en ook de Haagsche Conferentie meer het gelove predikende dan de Dordtsche Synode? En waarom heeft men zich laten verschalken en afbrengen van de justititia Christi tot de predestinatie, waardoor de Synode van 1618 zulk een ongelukkige houding heeft verkregen, moetende de Remonstranten uitwerpen, waar zij met de prediking der justitia Dei et Christi de Remonstranten op den loop gejaagd zou hebben, en veIer monden voor het toekomende gestopt waren geweest? En nu de vrucht van die Synode, de Staten-Bijbel, met de eigenlijke betekenis der Griekse woorden op den rand, en een systeem in den tekst. En kanttekeningen, voor zooveel als (?) de praktijk der godzaligheid, waarbij de eigenlijke essence van de paapse leer weder is ingemengd. En daarop Voetius, (lees zijn Politica), Brakel (lees zijn opstel over de waakzaamheid), de oude Brakel (de Trappen des Geestelijken Levens), Sara Nevius (de Zoekende Ziel gebracht tot Jezus), Lodenstein, Mej. Schuurman en Labadie (lees de uiteinde van zijn gemeente bij Fokke Sjoerds, Kerkel. Geschiedenis) vormen tezamen een godsdienstig kransje te Utrecht, om te bidden en om te bemediteren eene hervorming der kerken; hoe was hunne leer, en wat is er van die hervorming geworden? Nu Witsius, om te zwijgen van de Coccejanen !!! en hun schandelijke leer en gedrag aangaande het gebod van den Sabbath! om van hunne vleselijke exegese der profetieën te zwijgen. Maar Witsius tegen de Antinomianen…, waarin hij dingen van hen vergoelijkt of refuteert, stellingen die ik niet de moeite waard zou achten, ze zelfs te noemen, zoo walgen zij iemand, die het gevoelen Christi heeft… Zal ik verder gaan, -lees de meeste voorredens van de oude Theologische Geschriften! En dan uit den tijd van Groenewegen en zijn verdediging van Eswijler. Eindelijk de oefening van Kuipers en het bekeringswerk te Nijkerk, enz. Dan de quasi opwekking in het laatst der vorige eeuw, en nu wat er sedert hier in het land is voorgevallen. De joodse Hervorming onder da Costa en Capadoce. Zet bij dat alles tot resumé wat gij zelve schrijft: reeds vroegtijdig heeft men onder ons het wezen des geloofs verminkt en de duivel heeft zijn schip door het halve Pelagianisme doorgestuwd en het op het hele Pelagianisme en Socinianisme vastgezet. En dan nu ene afscheiding onder Scholte. Waarlijk ik zou de met Stephanus, den martelaar, van het geheel van kerkhervormingen en kerkreddingen geen ander getuigenis weten af te leggen, dan hij van de gehele kerkgeschiedenis van Abraham af tot op zijnen tijd toe heeft afgelegd. Wat is nu de somma der zake? De Heere heeft eens gebouwd een eeuwig huis in de hemelen en bouwt er al aan voort met louter van allen verworpene stenen, en toch heeft hij het eens voor al geheel afgebouwd, en het overige is toevoeging. Sedert heeft Hij al afgebroken, en de mensen geven den moed niet op met te bouwen en Hij niet met af te breken en van het afgebrokene stenen te verkiezen, die Hij in zijn gebouw voegt naar zijn zin. Verder komt alles neer op 1 Kor. 3:12-15. Het Woord Gods blijft in der eeuwigheid’. Amen

 

 

 

Kohlbrugge over het heilige recht Gods

Velen zijn er onder ons, die uiterlijk de Wet kennen en geleerd hebben, zonder evenwel de stem van God zo in het vuur vernomen te hebben, dat zij daardoor van doodsangst niet wisten, waar te blijven. Tot deze zeg ik, dat al wie Leven uit God ontvangt, een tijd kent, waarin hij de stem van God in zo’n donder en bliksem, in zo’n vuur vernomen heeft, zoals eertijds de kinderen Israëls Ik wens degene geluk, wie de stem Gods, de stem van Zijn Wet, zo in de oren gedonderd heeft of dondert, dat hij daarover geheel verschrikt en als doodgeslagen is.

 

“Gij zult geen andere goden voor Mijn Aangezicht hebben! … Gij zult niet begeren”,

dat is de stem van de levende God uit het midden des vuurs! Dit gebod en verbod moet bij u waarheid worden; het recht der Wet moet in u vervuld zijn. Wat heeft God aan uw ganse christendom, als u voor zo’n stem niet beeft en uitroept: “Wee mij. Hier hoor ik tot mij het woord: u zult niet begeren, u zult niet dit, u zult niet dat!  En, ik ben een afgodendienaar, een moordenaar, een hoereerder en echtbreker, een dief en rover, een lasteraar van God en van mijn naaste, een weerspannige, en … ik kan niet geloven; ik heb de eeuwige dood verdiend.”

 

Ik herhaal het: Wat heeft de levende God aan al dat praten van uw geloof, als gij u vleit met dingen, die toch bij u geen waarheid, geen werkelijkheid zijn! De Wet laat zich niet in een graf werpen. Die mens bedriegt zichzelf, die Gods stem verneemt en niet verbrijzeld wordt, die niet verslagen in angst des doods belijdt: Dit “gij zult niet” is niet bij mij. De zodanige misleidt zijn hart, wie het er niet om te doen is, dat dit “gij zult niet” bij hem in vervulling gekomen zij. Waarheen dan nu, opdat dit bij u in vervulling gekomen zij? De berg der heiligheid op met uw verontschuldigingen? Met uw goede voornemens, met het u in achtnemen voor verdere zonden? Wie er lust toe heeft, die wage het, maar hij zal verpletterd worden. Naar God wilt u heen? Naar God met berouw, met boete, met veel tranen? Maar Hij spreekt in een vuur en in een gloed van toorn, die u verteert! O, welgelukzalig hij, die met een verbrijzeld en verslagen hart, bij het gevoel van Zijn verdoeming, buigend onder het recht Gods, in doodsbenauwdheid het woord verneemt: “Uit het midden van u heb Ik een Profeet verwekt, naar Hem zult gij horen.”

 

God laat Zich met geen zondaar in. Geest kan Zich niet inlaten met het voor Hem verdoemde vlees. Maar God in Zijn ontferming geeft en heeft gegeven een Profeet, naar Hem moeten wij gaan. Dezen Profeet houd ik u voor; Zijn Naam is: Jezus Christus. Wie zich vervloekt en verdoemd gevoelt, wie in een doodsangst beeft voor de stem van de heilige God, die hore deze Profeet, gelijk God het heeft bevolen. Wie niet in overeenstemming is met de Wet, die is de eerste dood gestorven; wie echter Hem, deze Profeet, niet hoort of wie Hem veracht, die sterft de tweede dood; wie Hem hoort, die ademt Hij van Zijn lippen eeuwig leven in de ziel; van deze neemt Hij weg de drievoudige dood. Wat weten wij zonder deze Profeet van God? Slechts dit: Hij is een verterend Vuur, en wij zijn verloren. Wat doet deze Profeet, als u bij Hem ter school gaat, u door Hem laat onderwijzen? Hij bestraalt u met Zijn wonderbaar licht, Hij openbaart Zichzelf aan u als de Waarheid, en u ziet al de banden der duisternis en der onkunde van God van u afgeworpen. Hij openbaart u de ganse zaak uwer zaligheid, de ganse raad Gods, hoe dat alles waarheid is in Hem, de Heere Jezus, en Hij geeft u Zijn Geest. Hij neemt de blindheid, de aangeboren onwetendheid van u weg. Hij leert u, dat deze in vuur en gloed sprekende God, deze rechtvaardige Rechter door Hem uw Vader is; dat Hijzelf aan Diens gerechtigheid voldaan heeft, en dat Hij dit “Gij zult niet” voor u vervuld heeft. Voorts leidt Hij u in de hoofdstukken van Zijn leer, hoe Hij voor u van God is uitgezonden; hoe Hij is geworden uit een vrouw, geworden onder de Wet; hoe Hij een vloek geworden is voor u, om u van de vloek der Wet te verlossen, en hoe Hij u een eeuwige zegen, eeuwige gerechtigheid, eeuwig leven heeft aangebracht van de Vader, zodat er geen verdoemenis voor u is, omdat Hij u in Zich heeft opgenomen.

 

En zo brengt Hij u naar Gethsémané, voert u voor de geestelijke en voor de wereldlijke rechterstoel; Hij neemt u met Zich op Golgotha, aan het kruis, in het graf; Hij staat met u op uit de doden, vaart met u op ten hemel. Als nu verrast Hij u, zeggende tot u: Zie, dit Mijn paradijs is het uwe; u hebt de verlossing van al uw misdaden in Mijn bloed; u hebt recht op de liefde Mijns Vaders, recht op de erfenis. En met dit Zijn onderwijs, waarin Hij gedurig het geloof in uw hart werkt, herschept Hij u, geeft u zijn gezindheid, ook Zijn Geest, en werpt aldoor Zijn licht, het licht van Zijn genade, op dit “Gij zult niet”, opdat u gedurig op Hem ziet, u aan Hem houdt, en zo zult u niet alleen doen, maar zo doet u werkelijk de goede en heilige en volmaakte wil van God, zonder dat u het weet. Genoeg, dat u dit éne weet: “Zonder U, o mijn Profeet, mij van God gegeven, vermag ik niets.”Vervloekt is het volk, dat de Wet niet bewaart, dat deze Profeet niet hoort en niet gelooft! Gezegend is het volk, dat bij Hem ter school gaat, en alleen dit weet, dat het zonder Hem niets weet en ook niets vermag! O, welk een goede, geduldige Leraar is Hij! “Spreek, Heere, Uw dienstknecht hoort!” AMEN.

 

 

BRON: TWAALF TWAALFTALLEN LEERREDENEN DEEL 9-10,

VAN DR. H.F.KOHLBRUGGE

LEERREDE over DEUT. 18 : 15-19