Prof. Walter J. Veith

Posted by admin | | maandag 13 januari 2020 1:18 pm

AMAZING DISCOVERIES   &   preken.mobi

En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht. (Efeze 5 vers 11-13)

 

Leerzame en onthullende lezingen over de eindtijd waarin wij leven met mooie uitleg vanuit Bijbelse profetieën en vergezichten, door Walter J. Veith en Spencer Smith  

 

   NL

 

Prof. Walter J. Veith – Lezing over de derde tempel en over de orde der Jezuïeten

DJK – de hoerachtige rooms katholieke kerk in het licht van Daniël 7 en Openb. 13

 

En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk VERBORGENHEID; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde, Openb. 17 vs 3-5

DJK : Wie is of zal toch de antichrist wezen, en hoedanig zal hij zich op kerkelijk vlak manifesteren? Eén van de grootste satanische misleidingen in de geschiedenis is dat velen in onze gezindte in de stellige veronderstelling verkeren over dat de antichrist nog moet komen, terwijl de Joden die bijvoorbeeld geen raad weten met Jesaja 53 denken dat de beloofde Messias der Schriften nog moet komen, en daarentegen de moslims overtuigd zijn dat de beloofde Mahdi nog zekerlijk zal komen!! Over onder andere deze onderwerpen zal prof. Walter J. Veith u op grond van Gods Woord u op klaar en duidelijk wijze uit de droom helpen. Omdat Satan als God wilde wezen, de zonden der mensheid valselijk kunnende vergeven, en derhalve als God aanbeden wilde worden, bracht hij een valse oecumene opgang middels het misleidende visioen met chi-rho symbool aan keizer Constantijn de grote, hetgeen hem een schijnbekering en rampzaligheid, doch voorspoed, vele overwinningen en bescherming zou brengen. De vermenging van een roomse staatskerk met afgoderijen die haar oorsprong had in het mysterieuze goddeloze Babylon met het ware christendom, was aanstaande. Het roomse pausdom heeft derhalve een ogenschijnlijk christelijke voorzijde en een heidense achterzijde. Wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? [2Kor.6:14-18] Satan had deze goddeloze vermenging nodig om zelf via een kerkelijke paus als een antichrist, in plaats van Gods Zoon, de Heere Jezus Christus, een kerkelijke troon te kunnen bestijgen om een geestelijke macht over de ganse wereld te verkrijgen en goddelijke aanbidding te verwerven, vergelijk Gen.3:4-5, Luk.4:5-7, en 2Thess.2:3-4, opdat men de opgestane ten hemel gevaren Zone Gods des Vaders en Zijn volbrachte offerwerk zou schenden en vergeten, Christus Jezus hiermee van Zijn verworven roem en eerkroon te ontroven, God Drie-enig zou krenken, en zichzelf hierbij de goddelijke macht kon aanmatigen om als een zoon des verderfs bij machte te zijn in Jezus’ Naam de zonden van andere zondaren, de internationale dwalende roomse volkerenzee, te kunnen vergeven, en middels een bedrieglijke en tirannieke wijze over de gewetens van onwetende blinde zielen te kunnen heersen. Hierdoor verwierf het vervloekte roomse pausdom haar valse geestelijke, politieke en wereldlijke grote macht op aarde. Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, zende Ik ook ulieden. En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest. Zo gij iemands zonden vergeeft, dien worden zij vergeven; zo gij iemands zonden houdt, dien zijn zij gehouden [Joh. 20:21-23].

Ik heb lang gebeden en gesmeekt om een nadere en diepere vervulling van de volgende betekenisvolle woorden in Mark.4vers11 “…het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het Koninkrijk Gods…”, om een heldere Bijbelse uitleg en verklaring van de profetieën waarover in onze gezindte zo weinig over wordt gepreekt en gesproken, en dan met name het boek Daniël met daarop aansluitend de Openbaringen van de Heere Jezus Christus aan de apostel Johannes, en of ik inzake de toekomende dingen die nog staan te gebeuren een bekwaam uitlegger mocht vinden. God Drie-enig heeft me dit willen schenken uit vrije genade om niet, en maakte mijn hart opmerkzaam inzake de inhoud van onderstaande lezingen van deze bekwame uitlegger die ik vanwege de lengte van duur betreffende zijn lezingen en gewichtsvolle zaken het beste met name in de nachten heb beluisterd, notabene met Nederlandse ondertiteling. Wat was ik hiermee verblijd en ook dankbaar dat ik dit vervolgens nu ook met u kon delen. Vanwege de veelheid van informatie die voorbij kwam die mij vaak geheel onbekend en vreemd was, het gewicht van genoemde zaken, de benodigde tijd om een toepassing te kunnen maken inzake de kerkgeschiedenis en wereldgeschiedenis, en ook toepassingen inzake het huidige wereldgebeuren te maken, tevens dit allemaal te verwerken, en mezelf hierin zelfs te oefenen (mezelf eigen maken), moest ik de meeste lezingen soms meermaals met aandacht beluisteren om verbanden te gaan zien en te begrijpen, en vooral geen dingen te vergeten en belangrijke zaken over het hoofd te zien. Ik weet niet of ik elke zondag naar zijn preken zou kunnen luisteren omdat hij niet uitblinkt in de rechtvaardigingsleer der apostelen, daar hij helaas vanuit een Arminiaanse inslag de vrije wil van de mens leert en verdedigd. Hierom hoort u in sommige van zijn lezingen de naam van John Wesley af en toe voorbij komen. Waarin deze zevendedagsadventist bijvoorbeeld ook ernstig dwaalt is, dat hij op grond van Gods Woord meent, dat Gods kinderen na hun overlijden een doodsslaap slapen tot de wederkomst van Jezus Christus, hetgeen in tegenspraak is met Luk.16:22, Luk.23:42-43, Matth.25:10 en Hand.7:55-60. Maar hetgeen hij mag brengen inzake de toekomende dingen met name vanuit het boek Daniël, de grote profeten, en het boek Openbaringen is echter wel bijzonder mooi!! Ontberen doet in deze derhalve zeer waarderen, daar deze dingen in onze gezindte haast nooit bepreekt worden. Zijn legendarische speurwerk en onderzoek, inzichten en de verbanden die hij legt, zijn Bijbelse numerologie en grote Schriftkennis in deze zaken vind ik bijzonder mooi. God die hem dit licht schonk alleen alle eer! Probeer deze ex-roomse geestelijke te beluisteren vanuit zijn afkomst, en niet te beoordelen van hoe u gewend bent sommige dingen te horen. Probeer ook hierin het kostelijke van het snode te scheiden. Nuttig in deze derhalve de eetbare vis en laat hierbij de visgraten maar liggen! Want deze man is namelijk zeer aangenaam naar hetgeen hij heeft, en niet naar hetgeen hij niet heeft. Luther begon het roomse papisme pas echt te haten toen hij de gruwelen in Rome van nabij had gezien. “De paus en de rest, ik haat ze als de pest!” …zou ook het credo van deze zeer bekwame professor kunnen zijn die midden in deze duivelse kerkelijke troep heeft moeten verkeren, om deze geestelijke hoererij na zijn verlossing als geen ander op grond van Gods woord aan de kaak te stellen, te bestraffen en te ontmaskeren. Toen deze professor de Waarheid Gods ging lief krijgen, begon hij de roomse leugens te haten. Hierom geloof ik dat deze man wel degelijk een oprecht christen is, en een dienstknecht des Allerhoogsten. Zijn gedrevenheid, energie en grote kennis van de roomse belijdenisgeschriften, zijn onderzoek naar de vervloekte roomse sekte der Jezuïeten, en de boeken die hij wist te bemachtigen van de duivelse ‘inner circle’ der vrijmetselaren, mocht hij in de middelijke weg op zeer bijzondere wijze ontvangen om de duistere werken des satans op grond van het heldere licht van Gods Woord te ontbloten, te ontgronden, te bestraffen en te ontmaskeren. Tot roem en eer van God die hem de lust en gaven hiertoe schonk, en uit liefde en ernstige waarschuwing van zijn naaste medereizigers naar de eeuwigheid. Toen naderde Elia tot het ganse volk, en zeide: Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de HEERE God is, volgt Hem na, en zo het Baäl is, volgt hem na! (1Kon 18) Alle lezingen zijn NL ondertiteld, hartelijk aanbevolen!     

 

IN DE NEVELEN VAN DE TIJD
   204 / NL

 

DE MAN ACHTER HET MASKER
   205 / NL

 

OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS
   206 / NL

 

DE ZEVEN GEMEENTEN
   207 / NL

 

DE ZEVEN ZEGELEN
   208 / NL

 

WANNEER BAZUINEN KLINKEN
   209 / NL

 

HET BEEST UIT DE AFGROND
   210 / NL

 

GEHEIME GENOOTSCHAPPEN  &  BIJLAGE
    211 / NL

 

VERBORGEN AGENDA’S
   212 / NL

 

DJK – note: Hoewel prof. Walter J. Veith juist veel achting heeft voor grote hervormers als Luther en Calvijn, houdt hij sommige kerkvaders uit de vroege kerk voor verdacht wanneer hij sommige citaten van hen in de volgende twee lezingen voorleest. Dit komt omdat de kerkvaders zowel door de protestanten als ook door theologen van de rooms katholieke kerk geclaimd werden om hun leerstellingen te staven en te bekrachtigen. Omdat professor W.J. Veith uit de RKK komt, zijn de werken die zij nalieten hem wellicht alleen in de vervalste rooms katholieke versie bekend, en niet in de protestantse versies waar vanuit Luther en Calvijn juist veel geciteerd hebben. Lees bijvoorbeeld hier hoe een roomse geestelijke op zijn website sommige vroege kerkvaders voor het karretje van de roomse eucharistie doctrine probeert te spannen. Om deze reden heb ik enkele werken van kerkvaders in de onvervalste protestantse versie eronder geplaatst. 

 

DE STRIJD OM DE BIJBEL
   213 / NL

Over de vroege kerk en de kerkvaders    &   Citaten van sommige kerkvaders

Werken van Aurelius Augustinus      &   Kerkvader Ambrosius van Milaan

Over de kerkstrijd tussen Augustinus en Pelagius tegen de leer van de vrije wil

Kerkvader Athanasius over de incarnatie of vleeswording van Jezus Christus

 

DE BIJBEL AANPASSEN
   214 / NL

Kijk en lees hier voor een overzichtelijk schema van de Bijbelvertalingen

Lees hier over het verschil tussen Bijbel Codex Antiochië en Codex Alexandrië

Negen gedegen punten waarom de N.B.V. onaanvaardbaar en onbijbels is

Hoe betrouwbaar is de H.S.V. Bijbel van 2010?    &    GBS Bijbel

Geschiedenis van de Engelse Bijbelvertaling King James Version

 

REVOLUTIES, TIRANNEN EN OORLOGEN
   215 / NL

 

DE ISLAMITISCHE CONNECTIE MET RKK
   216 / NL

 

DE MISDAAD VAN ALLE EEUWEN
   217 / NL

 

TWEE BEESTEN WORDEN VRIENDEN
   218 / NL

 

DE WIJN VAN BABYLON
   219 / NL

 

EEN VROUW OP HET BEEST
   220 / NL

 

EEN NIEUWE WERELDORDE
   221 / NL

 

DE NEW AGE AGENDA
   223 / NL

 

CHARISMATISCH VREEMD VUUR
   225 / NL

 

DE VN EN ZIJN OCCULTE AGENDA
   226 / NL

 

DE STRIJD DER GIGANTEN
   227 / NL

 

DE CLIMAX VAN DE GESCHIEDENIS
   234 / NL

 

HET LANG VERWACHTE MILLENIUM
   235 / NL

 

W.J. Veith – The secret behind secret societies.mp4

W.J. Veith – A harlot woman rides the beast.mp4

W.J. Veith – Satanic agenda behind leaders and governments exposed

W.J. Veith – The coming crash and the plan behind clearly explained

W.J. Veith – Behind the scene who controls the world.mp4

W.J. Veith – Jesuits black pope and his astonishing agenda.mp4