Prof. Walter Veith

Posted by admin | | maandag 13 januari 2020 1:18 pm

AMAZING DISCOVERIES – WALTER J. VEITH

  NL

  EN

DJK : Ik weet niet of ik elke zondag naar zijn preken zou kunnen luisteren, daar hij vanuit een arminiaanse inslag de vrije wil van de mens voor God leert. Hierom hoort u in sommige van zijn lezingen de naam van John Wesley af en toe voorbij komen. Waarin deze zevendedagsadventist bijvoorbeeld ook dwaalt is, dat hij op grond van Gods Woord meent, dat Gods kinderen na hun overlijden een doodsslaap slapen tot de wederkomst van Jezus Christus, hetgeen in tegenspraak is met Luk.16:22, Luk.23:42-43 en Matth.25:10. Maar hetgeen hij mag brengen inzake de toekomende dingen met name vanuit het boek Daniel, de grote profeten, en het boek Openbaringen is wel bijzonder mooi. Ontberen doet in deze derhalve zeer waarderen, daar deze dingen in onze gezindte haast nooit bepreekt worden. Zijn legendarische speurwerk en onderzoek, zijn inzichten en de verbanden die hij legt, zijn Bijbelse numerologie en grote Schriftkennis in deze zaken vind ik bijzonder mooi. God die hem dit licht schonk alleen alle eer! Probeer deze ex-roomse geestelijke te beluisteren vanuit zijn afkomst, en niet te beoordelen van hoe u gewend bent sommige dingen te horen. Probeer ook hierin het kostelijke van het snode te scheiden. Deze man is zeer aangenaam naar hetgeen hij heeft, niet naar hetgeen hij niet heeft. Luther begon het roomse papisme pas echt te haten toen hij de gruwelen in Rome van nabij had gezien. “De paus en de rest, ik haat ze als de pest!” …zou ook het credo van deze zeer bekwame professor kunnen zijn die midden in deze duivelse kerkelijke troep heeft moeten verkeren, om deze geestelijke hoererij na zijn verlossing als geen ander op grond van Gods woord aan de kaak te stellen, te bestraffen en te ontmaskeren. Toen deze professor de Waarheid Gods ging lief krijgen, begon hij de roomse leugens te haten. Hierom geloof ik dat deze man wel degelijk een oprecht christen is, en een dienstknecht des Allerhoogsten. Zijn gedrevenheid, energie en grote kennis van de roomse belijdenisgeschriften, zijn onderzoek naar de vervloekte roomse sekte der Jezuïeten, en de boeken die hij wist te bemachtigen van de duivelse ‘inner circle’ der vrijmetselaren, mocht hij in de middelijke weg op zeer bijzondere wijze ontvangen om de duistere werken des satans op grond van het heldere licht van Gods Woord te ontbloten, te ontgronden, te bestraffen en te ontmaskeren. Tot roem en eer van God die hem de lust en gaven hiertoe schonk, en uit liefde en ernstige waarschuwing van zijn naaste medereizigers naar de eeuwigheid. Toen naderde Elia tot het ganse volk, en zeide: Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de HEERE God is, volgt Hem na, en zo het Baäl is, volgt hem na! (1Kon 18) Alle lezingen zijn NL ondertiteld     

Walter J. Veith over de orde der Jezuïeten en over de derde tempel

 

  NL 204

  NL 205

DJK: Het bedroevende feit dat de Joden geloven dat de beloofde Messias der Schriften nog zal komen, en de moslims denken dat hun messias in de verschijning van de Mahdi nog zal komen, en het feit dat vele christenen in onze dagen denken dat de antichrist nog zal komen, was een list uit de hel waardoor satan velen heeft misleidt!

  NL 206

  NL 208

  NL 210

  NL 211

Walter J. Veith over de orde der Jezuïeten en over de derde tempel

  NL 212

DJK : Hoewel prof. Walter Veith juist veel achting heeft voor grote hervormers als Luther en Calvijn, houdt hij sommige kerkvaders uit de vroege kerk voor verdacht wanneer hij sommige citaten van hen in de volgende twee lezingen voorleest. Dit komt omdat de kerkvaders zowel door de protestanten als ook door theologen van de rooms katholieke kerk geclaimd werden om hun leerstellingen te staven en te bekrachtigen. Omdat professor W.J. Veith uit de RKK komt, zijn de werken die zij nalieten hem wellicht alleen in de vervalste rooms katholieke versie bekend, en niet in de protestantse versies waar vanuit Luther en Calvijn juist veel geciteerd hebben. Lees bijvoorbeeld hier hoe een roomse geestelijke op zijn website sommige vroege kerkvaders voor het karretje van de roomse eucharistie doctrine probeert te spannen. Om deze reden heb ik enkele werken van kerkvaders in de onvervalste protestantse versie eronder geplaatst. 

  NL 213

Over de vroege kerk en kerkvaders    &    Citaten van kerkvaders

Werken van Aurelius Augustinus     &    Ambrosius van Milaan

Over de strijd tussen Augustinus en Pelagius tegen de vrije wil

Kerkvader Athanasius over de vleeswording van Jezus Christus

  NL 214

Lees hier voor een overzichtelijk schema van de Bijbelvertalingen

Het verschil tussen Bijbel Codex Antiochië en Codex Alexandrië

Negen gedegen punten waarom de N.B.V. onaanvaardbaar is

Hoe betrouwbaar is de HSV Bijbel van 2010?    &    GBS Bijbel

Geschiedenis van de Engelse Bijbelvertaling King James Version

  NL 215

  NL 216

Over het verband, de connecties en verhoudingen, en hetzelfde heidense symbolisme tussen de Islam en het Rooms Katholiscisme

  NL 217

Over het 4e gebod: zondagsrust of sabbathsheiliging?

Lees hier verder over de verandering van bijbelse tijden en wetten door middel van beïnvloeding van het roomse pausdom

  NL 218

  NL 219

  NL 220

  NL 221

  NL 223

Over God de Vader, over God de Zoon, en God de Heilige Geest

H.F. Kohlburgge over de Godheid van de Heere Jezus Christus

  NL 224

  NL 225

Over de duivelse gruwelen binnen de charismatische bewegingen

  NL 226

  NL 227

  NL 228

  NL 234

  NL 235