Prof. Walter J. Veith

Posted by admin | | maandag 13 januari 2020 1:18 pm

AMAZING DISCOVERIES   &   downloads

En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht. (Efeze 5 vers 11-13)

 

Leerzame en onthullende lezingen over de eindtijd waarin wij leven met mooie uitleg vanuit Bijbelse profetieën en vergezichten, door Walter J. Veith en Spencer Smith  

 

   NL

 

Prof. Walter J. Veith – Lezing over de derde tempel en over de orde der Jezuïeten

DJK – de hoerachtige rooms katholieke kerk in het licht van Daniël 7 en Openb. 13

 

En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk VERBORGENHEID; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde, Openb. 17 vs 3-5

DJK : Ik weet niet of ik elke zondag naar zijn preken zou kunnen luisteren, daar hij vanuit een arminiaanse inslag de vrije wil van de mens leert en verdedigd. Hierom hoort u in sommige van zijn lezingen de naam van John Wesley af en toe voorbij komen. Waarin deze zevendedagsadventist bijvoorbeeld ook dwaalt is, dat hij op grond van Gods Woord meent, dat Gods kinderen na hun overlijden een doodsslaap slapen tot de wederkomst van Jezus Christus, hetgeen in tegenspraak is met Luk.16:22, Luk.23:42-43, Matth.25:10 en Hand. 7:55-60. Maar hetgeen hij mag brengen inzake de toekomende dingen met name vanuit het boek Daniël, de grote profeten, en het boek Openbaringen is wel bijzonder mooi. Ontberen doet in deze derhalve zeer waarderen, daar deze dingen in onze gezindte haast nooit bepreekt worden. Zijn legendarische speurwerk en onderzoek, inzichten en de verbanden die hij legt, zijn Bijbelse numerologie en grote Schriftkennis in deze zaken vind ik bijzonder mooi. God die hem dit licht schonk alleen alle eer! Probeer deze ex-roomse geestelijke te beluisteren vanuit zijn afkomst, en niet te beoordelen van hoe u gewend bent sommige dingen te horen. Probeer ook hierin het kostelijke van het snode te scheiden. Nuttig in deze derhalve de eetbare vis en laat daarbij de visgraten liggen! Want deze man is namelijk zeer aangenaam naar hetgeen hij heeft, en niet naar hetgeen hij niet heeft. Luther begon het roomse papisme pas echt te haten toen hij de gruwelen in Rome van nabij had gezien. “De paus en de rest, ik haat ze als de pest!” …zou ook het credo van deze zeer bekwame professor kunnen zijn die midden in deze duivelse kerkelijke troep heeft moeten verkeren, om deze geestelijke hoererij na zijn verlossing als geen ander op grond van Gods woord aan de kaak te stellen, te bestraffen en te ontmaskeren. Toen deze professor de Waarheid Gods ging lief krijgen, begon hij de roomse leugens te haten. Hierom geloof ik dat deze man wel degelijk een oprecht christen is, en een dienstknecht des Allerhoogsten. Zijn gedrevenheid, energie en grote kennis van de roomse belijdenisgeschriften, zijn onderzoek naar de vervloekte roomse sekte der Jezuïeten, en de boeken die hij wist te bemachtigen van de duivelse ‘inner circle’ der vrijmetselaren, mocht hij in de middelijke weg op zeer bijzondere wijze ontvangen om de duistere werken des satans op grond van het heldere licht van Gods Woord te ontbloten, te ontgronden, te bestraffen en te ontmaskeren. Tot roem en eer van God die hem de lust en gaven hiertoe schonk, en uit liefde en ernstige waarschuwing van zijn naaste medereizigers naar de eeuwigheid. Toen naderde Elia tot het ganse volk, en zeide: Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de HEERE God is, volgt Hem na, en zo het Baäl is, volgt hem na! (1Kon 18) Alle lezingen zijn NL ondertiteld     

 

IN DE NEVELEN VAN DE TIJD
   204 / NL

 

DE MAN ACHTER HET MASKER
   205 / NL

 

OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS
   206 / NL

 

DE ZEVEN GEMEENTEN
   207 / NL

 

DE ZEVEN ZEGELEN
   208 / NL

 

WANNEER BAZUINEN KLINKEN
   209 / NL

 

HET BEEST UIT DE AFGROND
   210 / NL

 

GEHEIME GENOOTSCHAPPEN  &  BIJLAGE
    211 / NL

 

VERBORGEN AGENDA’S
   212 / NL

 

DJK – note: Hoewel prof. Walter J. Veith juist veel achting heeft voor grote hervormers als Luther en Calvijn, houdt hij sommige kerkvaders uit de vroege kerk voor verdacht wanneer hij sommige citaten van hen in de volgende twee lezingen voorleest. Dit komt omdat de kerkvaders zowel door de protestanten als ook door theologen van de rooms katholieke kerk geclaimd werden om hun leerstellingen te staven en te bekrachtigen. Omdat professor W.J. Veith uit de RKK komt, zijn de werken die zij nalieten hem wellicht alleen in de vervalste rooms katholieke versie bekend, en niet in de protestantse versies waar vanuit Luther en Calvijn juist veel geciteerd hebben. Lees bijvoorbeeld hier hoe een roomse geestelijke op zijn website sommige vroege kerkvaders voor het karretje van de roomse eucharistie doctrine probeert te spannen. Om deze reden heb ik enkele werken van kerkvaders in de onvervalste protestantse versie eronder geplaatst. 

 

DE STRIJD OM DE BIJBEL
   213 / NL

Over de vroege kerk en de kerkvaders    &   Citaten van sommige kerkvaders

Werken van Aurelius Augustinus      &   Kerkvader Ambrosius van Milaan

Over de kerkstrijd tussen Augustinus en Pelagius tegen de leer van de vrije wil

Kerkvader Athanasius over de incarnatie of vleeswording van Jezus Christus

 

DE BIJBEL AANPASSEN
   214 / NL

Kijk en lees hier voor een overzichtelijk schema van de Bijbelvertalingen

Lees hier over het verschil tussen Bijbel Codex Antiochië en Codex Alexandrië

Negen gedegen punten waarom de N.B.V. onaanvaardbaar en onbijbels is

Hoe betrouwbaar is de H.S.V. Bijbel van 2010?    &    GBS Bijbel

Geschiedenis van de Engelse Bijbelvertaling King James Version

 

REVOLUTIES, TIRANNEN EN OORLOGEN
   215 / NL

 

DE ISLAMITISCHE CONNECTIE MET RKK
   216 / NL

 

DE MISDAAD VAN ALLE EEUWEN
   217 / NL

 

TWEE BEESTEN WORDEN VRIENDEN
   218 / NL

 

DE WIJN VAN BABYLON
   219 / NL

 

EEN VROUW OP HET BEEST
   220 / NL

 

EEN NIEUWE WERELDORDE
   221 / NL

 

DE NEW AGE AGENDA
   223 / NL

 

CHARISMATISCH VREEMD VUUR
   225 / NL

 

DE VN EN ZIJN OCCULTE AGENDA
   226 / NL

 

DE STRIJD DER GIGANTEN
   227 / NL

 

DE CLIMAX VAN DE GESCHIEDENIS
   234 / NL

 

HET LANG VERWACHTE MILLENIUM
   235 / NL

 

W.J. Veith – The secret behind secret societies.mp4

W.J. Veith – A harlot woman rides the beast.mp4

W.J. Veith – Satanic agenda behind leaders and governments exposed

W.J. Veith – The coming crash and the plan behind clearly explained

W.J. Veith – Behind the scene who controls the world.mp4

W.J. Veith – Jesuits black pope and his astonishing agenda.mp4