Refoforum.nl

Posted by admin | | zaterdag 25 oktober 2008 10:19 pm

 

 

Geachte lezer, op dit ‘reformatorische’ discussieforum heb ik enige weken gestreden, ter verdediging van de leer van vrije genade, om, kon en mocht het zijn, onder de zegen des Heeren, vele forummers op dit forum, kerkelijk afkomstig uit behoudend kerkelijk Nederland , eens aan het nadenken te zetten, aangaande de zuivere uitleg van de leer der apostelen én die van de reformatoren. Het is een redelijk heldere graadmeter van hoe men tegenwoordig denkt over de wedergeboorte, over de rechtvaardigmaking etc. Ik plaatste er destijds enkele van mijn geschreven artikelen, waarop dan sommige mensen anoniem konden reageren, en ik uitleg en motivatie gaf over m’n Bijbelse Schriftuitleg. De artikelen die ik op dit forum heb geplaatst, staan ook op deze website, onder : “artikelen & meditaties”.  Het lezen van de hieronder vermelde topic’s kan nuttig, stichtelijk en leerzaam zijn. Het geeft ook een vrij helder beeld, over wat de huidige en heersende gedachten in de harten van vele mensen zijn, én wat dit kan uitwerken in hun zielen tot hun eeuwig verderf, mits God het niet eens voor hen persoonlijk ten goede zal wenden, is mijn hartelijke wens én bede. Want, hoevelen op dit forum, hebben niet gedacht dat ik vanuit de hoogte schreef, zonder ook maar enige liefde jegens hen te willen betrachten. Deze verderfelijke gedachten vloeien dus voort vanuit de leerdwalingen in onze behoudende Nederlandse gereformeerde en hervormde kerken /gemeenten. Soms kwam ik wel eens uitspraken op dit forum tegen, van : “Het is zo irritant simpel om in Jezus te geloven, dat je wel stom zou zijn om het niet te doen…”  Toen ik dit las, kreeg ik een innerlijke behoefte én begeerte van Boven, om op dit forum, enkelen eens eerlijk Bijbels onderwijs te geven, daar toch ook zij, die ik niet eens ken, een ziel hebben voor de eeuwigheid. Niet alleen vanuit mijn roeping, maar werkelijk ook bedoeld vanuit de liefde van mijn hart, hoewel velen dit helaas nimmer zo hebben opgevat. Eén van de laatste stukjes die ik op dit forum schreef tot waarschuwing, vermaning en onderwijs, volgt onderaan deze pagina.

 

———————————————————————– 

 

Ik heb als DJK en later ook als DWW, veel geschreven in de volgende topics (=onderwerpen) – bij Theologie Algemeen, met name ook in deze volgorde :

 

1. Leer der Ger. Gemeenten 

forum-link :   klik hier

 

2. Rechtvaardigmaking door het geloof alleen 

forum-link :   klik hier

 

3. Over de oude mens in Romeinen 6:5-6 

forum-link :   klik hier

 

4. Is dan God ook niet barmhartig….? 

forum-link :   klik hier

 

5. Twijfelmoedige en kleingelovige verloste zielen 

forum-link :   klik hier

 

6. Wat is sterven aan de Wet, opdat ik Gode in Christus leve zou? 

forum-link :   klik hier

 

7. Het verschil tussen een wettisch en evangelisch berouw  

forum-link :   klik hier

 

8. Jezus en de blindgeborene 

forum-link :   klik hier 

 

9. Het verstaan van de H.C. in het kader van Gods heilig Recht  

forum-link :   klik hier 

 

10. Naäman en Gods gerechtigheid 

forum-link :   klik hier 

 

11. Een aangrijpend verhaal van een onbekeerde stervende jongen

forum-link :   klik hier

 

12. De bekering van John Warburton : Wet en Evangelie  

forum-link :   klik hier

 

13. Ben ik dan uw vijand, u de waarheid zeggende…?  

forum-link :   klik hier

 

 

Hardnekkige discussie waarin een on-Bijbelse levendmaking verdedigd wordt

 

DWW over de prediking des gerichts    &    De vrijheid in de exegese

 

 

————————————————————————————-

 

Geachte forummers,

 

” Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal hetzelve vinden.”(Mattheus 16:25). Om nog even in te gaan op de tekst in 1 Korinthe 15, waarin Paulus ons leert : “Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is!”U zou het zelf eens aan een boer of een landbouwer moeten vragen wat dit betekent. De meeste op dit forum leggen het sterven aan de Wet, namelijk uit als een zeer langzaam je leven af leggen in jezelf, langzaam sterven aan de Wet, om tegelijkertijd het leven in Christus te zoeken. Dit niet waar, en zeer onbijbels!! Diezelfde landbouwer zou het u namelijk zeggen, dat wanneer het gestrooide zaad, niet direct sterft, het anders meteen zou verrotten. Denk hierbij ook aan de gelijkenis van de Zaaier. Het zaad moest dus in de goede aarde vallen, wilde het kunnen sterven, kiemen, opwassen en vruchtdragen. En het gestrooide zaad in de goede aarde, ziet op de geestelijke kruisdood sterven met Christus!! Vandaar dat ik steeds naar voren bracht : “Hoe, en in welke weg is Christus Jezus uw eeuwig Deel geworden!” Het langzaam je leven afleggen, waar velen hier op dit forum over spreken en uit handelen, ziet op geestelijke ontdekking, maar is nog géén sterven aan de Wet. Deze ontdekking wordt geleerd op de vluchtweg naar de Vrijstad, Christus Jezus. Het gaat er dus niet buiten om, maar het is beslist niet zaligmakend. Het gaat dus immer om de uitkomst van dat vluchten, c.q. de aankomst. Bedenk daarom altijd voor de rest van uw verdere leven, dat de dwaze maagden en de dwaze bouwer, óók kennis hadden aan geestelijke ontdekking, hetgeen hen een huis deed bouwen, en aan dezelfde weg deed staan als de wijze maagden, verwachtende de Bruidegom. Deze geestelijke types leerden dus ontdekking kennen, middels de vloek- en doemwerkingen der Wet, maar leerden nimmer sterven aan die vloekeis der Wet. Kijk, en dát is nu het wezenlijke verschil tussen de wijze- en de dwaze bouwer. De dwaze bouwer had nimmer op een degelijk fundament leren bouwen, net zoals velen hier op dit forum, waar ik voor vrees, als ze zo blijven denken, en zo eenmaal zullen sterven. Dat graven van die wijze bouwer, zag op de geestelijke ontdekking, namelijk de vluchtweg tot Christus, maar toen hij op de rotsen terecht kwam, had hij een fundament voor zijn geestelijke huis gevonden. Toen pas was die wijze bouwer gestorven aan de Wet, opdat hij Gode in Christus leve zou. En dit fundament was nu bestand tegen alle winden, regen, stormen, orkanen en oordelen.

 

Wat betreft het beeld van de dwaze- en de wijze maagden. Ze hadden alle tien een gestalte van Godzaligheid, want ze werden door Christus vergeleken met maagden. Een beeld dus van reinheid, een beeld van géén innerlijk bedrog. De buitenkant was dus gelijk, maar innerlijk was er dus een wezenlijk verschil. Ze hadden ook allen hun eigen vat. Hetgeen ons leert, dat wij allen hetzelfde verdorven hart voor God hebben. Alleen genade en dus het geloof in Jezus Christus, maakt dus dat grote onderscheid. En nu waren die wijze maagden wijs genoemd, omdat zij van God een wijs hart hadden bekomen. Want in en van hunzelf waren zij net zo dwaas, als die dwaze maagden. Het was dus die genade, en het zaligmakende geloof in Hem, wat hen wijs maakte, en de tegelijk de reden waarom zij wijs genoemd werden. Wel vraagt u mij, hoe hadden zij dan die olie in hun vaten gekregen, wat zag op dat geloof in Hem, die genade van Hem, en die Geest der vrijheid uit Hem. Wel, hierom liet ik u de bovenstaande tekst zo menigmaal lezen : “Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is!”, en in Romeinen 6 vers 7 staat geschreven : “Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonden”, en in Galaten 3 : 19-25 staat o.a. geschreven: “maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester….” En wie kan dit nu in de goede zuivere context plaasten??? Nu dan, als het dan nog niet duidelijk en klaar genoeg is, laat ik de volgende woorden maar volgen van de Leraar der leraren, die uiteindelijk zijn opgetekend geworden in alle vier de Evangelien, vanwege de belangrijkheid van de inhoud van deze woorden : “Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal hetzelve vinden.” Dit geeft dus zeer duidelijk aan, dat die wijze maagden, de olie in hun vaten namen, door vrije genade om niet, toen zij de geestelijke kruisdood met Christus stierven aan de vloekeis der Wet, ten dode. Hetgeen hen de toegang was, en hen een recht gaf op het eeuwige leven. Dit was ook de reden waarom hun lampen ten laatste niet uit gingen…

 

“Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft, Gal. 2:19-20.”

 

Gedenk daarom gedurig aan het teken van Jona den profeet!

 

Hartelijke groet,

D.J. Kleen