Nieuws

Posted by admin | | donderdag 31 augustus 2017 8:03 pm

Laatst bijgewerkt :  18-01-2021    //    contact :  dkleenp@kliksafe.nl

Thomas Boston — Gaat in door de enge poort    &    uitgelicht citaat

Vermeulen geeft nieuw boek uit over het leven van ds. L. Gebraad    &    Preview

Massa vaccinatiedwang is roekeloos en totaal onnodig, zegt prof. Theo Schetters

Een vreselijke waarheid waarmee men Gods voortgaande schepping wil verhinderen

Prekenstatistieken 2020 downloads en beluisterde mp3-preken van deze website

FTH over Covid-19 reis naar de globalisering van deze wereld  (deel 1 t/m 7)

Ds. Overduin over Gal. 3:23-24 de onderscheiden bediening van Wet en Evangelie

Een dominee die aan alle wateren moest zaaien werd een middel voor een kroegenloper

Ds. Overduin over Gal. 3:21-22 de onderscheiden bediening van Wet en Evangelie

Laatste updates (8) inzake de berichtgevingen rondom uitbraak van coronavirus

Luther waarschuwt voor lieden met verborgen hoogmoed en zichzelf tot een doorn zijn 

DJK – vrijdagmiddag 20 november werd onze winkel in Katwijk overvallen  

Ds. K. Veldman over HC zondag 7 — Wat is een waar zaligmakend geloof?

Wybren van Haga van het FVD in opstand tegen coronabeleid van onze overheid

Ds. K. Veldman over HC zondag 6 – Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn, en waarom moet Hij tegelijk waarachtig God zijn?

Global reset – geruchten uit bankwereld vanaf 1 januari 2021 nieuw rentebeleid met herziening en herwaardering van lopende hypotheken en bedrijfsleningen, verhoogde rentetarieven en extra hoge risico opslagen voor hen die zich niet laten vaccineren 

Lange Frans in gesprek met edelmoedige huisarts Elke de Klerk over vaccinaties

Willem Middelkoop over geopolitiek en de aanstaande NWO financial global reset

Nov 2019 — De verborgen duivelse agenda achter de wereldwijde vaccinatieplicht

Note: Want de kinderen dezer wereld zijn voorzichtiger, dan de kinderen des lichts, Lukas 16:8b. Als ik deze en andere mensen over dit soort zaken hoor spreken, dan zie ik de Heilige Schriften inzake de toekomende dingen letterlijk voor m’n ogen in vervulling gaan. Wat mij echter verontrust is dat zijzelf niet vanuit een Bijbels perspectief ten diepste beseffen wat er momenteel in het wereldgebeuren gaande is. Dit komt omdat het hen volgens Markus 4:11-12 niet is gegeven de verborgenheden van het Koninkrijk Gods te verstaan. Maarten Luther schreef in dit verband dat de tekenen der tijden voor de ongelovigen verborgen zullen blijven. De Engelse predikant Joseph Charles Philpot vergeleek in zijn tijd de geleerden zonder ware godsvreze die bij tijden evenwel nog best mooie dingen uit de Heilige Schrift opdiepten waaraan hijzelf soms voorbij ging, met helpende muilezels die het goud uit de diepe mijnen van Zuid-Amerika op hun ruggen omhoog droegen zonder enig besef te hebben van de waarde die zij op hun ruggen hadden liggen. Op dergelijke wijze beluister ik deze kinderen der wereld, en probeer hierbij het kostelijke van het snode te scheiden. De waarschuwende boodschap van deze moedige muilezels is echter wel tot schande en beschaming van de vele lafhartige leraren binnen onze kerken die liever anderen het vuile werk laten opknappen terwijl zij hun naam, hun eer en hun positie middels een schijnvrome wijze zoeken te bewaren, en daarmee hun onkundige kerkvolk liever in het ongewisse laten. Ze moesten zich schamen!! Ik schrijf dit met name voor hen die zichzelf liever vast klampen aan de leugachtige berichtgevingen van de reguliere ‘mainstream media’ en daarmee de leugens voor waarheden houden en dit soort berichtgevingen afdoen als fabels en complotverhalen. Zij houden juist deze alternatieve berichtgeving voor verdacht, voor leugenachtig, en voor het zaaien van angst, en kunnen hierom niet begrijpen waarom ik dit soort seculiere mensen op mijn website aan het woord laat. Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg voeren tegen hetzelve? [Openb. 13:4b] Wie heeft er kracht en de wijsheid, en wie kan krijg voeren tegen de duistere werken en leugenachtige taal van dit beest dat de duivelse draak hem gaf te doen en spreken? Op dergelijke wijze zijn ook deze boodschappen voor de één als een reuke des levens ten leven wanneer zij de naderende voetstappen van hun dierbare Zaligmaker erin mogen beluisteren, en voor de ander als een reuke des doods ten dode. Straks komt de grote afval, en zullen zij zich als onwetende schapen gewillig naar de slachtbank laten leiden. Want, wanneer ik hen dan eerlijk op de man af vraag hoeveel voorgangers zij uit onze gezindte kunnen opnoemen die over deze dingen durven (s)preken, en hoeveel kinderen Gods zij kennen die het huidige wereldgebeuren beschouwen en kunnen verklaren bijvoorbeeld vanuit het Bijbelboek Openbaringen of vanuit de profetieën van Daniël, dan blijven de meesten het antwoord helaas schuldig. Om voornoemde redenen zijn veel kinderen van deze wereld voorzichtiger en waakzamer dan de wijze maagden in onze dagen die met de dwazen in slaap zijn gevallen. Wat zou het toch groot zijn als er eens leraren mochten opstaan die binnen dit kader enige moed en wijsheid kregen om met alle ernst te kunnen verklaren waarom het Koninkrijk der Hemelen nabij is gekomen, en waarom hun hoorders zich dienen te haasten en spoeden om huns levens wil. 

Ds. K. Veldman over HC zondag 5 – Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel, waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen?

Ds. K. Veldman in HHG Ouderkerk a/d IJssel – Dankdagpredicatie over Psalm 36

EO-coryfee Henk Binnendijk over zijn zoon Cees die de hand aan eigen leven sloeg

Vanwege deze censuur zijn veel kritische video’s van onze website verwijderd     

Ds. K. Veldman over HC zondag 4 – Indien de wet niet scherpelijk ten dode wordt gepreekt, is en blijft het evangelie krachteloos en doet het geen kracht ten leve. Alleen Gods heilige wet is de tuchtmeester tot Jezus Christus, en niet het evangelie.mp3

USA 1967 – leerlingen krijgen lesje mind-control van geschiedenisleraar, maak zelf toepassing voor deze tijd waarin de leugen regeert en tegensprekers moeten zwijgen

F. ter Horst over Covid-19 vaccin  &  Veel artsen noemen Covid-19 valse pandemie

Ds. Huijser voorziet spanningen vanwege solidariteit kerken met kroegen  NRC

Laatste updates (6) rondom berichtgeving uitbraak van het Covid-19 coronavirus

Ds. D.C. Overduin over Markus 10 vs 17-26 – De rijke jongeling kwam tot de Heere Jezus vragende: Goede Meester! wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërve?

Leerzame catechisaties door ds. J.P. Paauwe – periode 1951-1956    &   E-books

Er zijn inmiddels 1223 preken van ds. D.C. Overduin en G. Overduin overgezet

Ds. D.C. Overduin over Hebr. 6:1-8 Die doornen en distelen draagt is verwerpelijk

DJK – een enkel persoonlijk woord over de bange tijd die we DV tegemoet gaan

Gerard Van der Hoeven geeft Bijbels commentaar op interview van Terdege in 2009 met L.J. Van Valen en zijn visie op de theologie en het werk van Thomas Shepard

Kohlbruggiaan D.C. Overduin over Gal. 3:10-12 – In deze bijzonder mooie predicatie wordt de vloekdood gezet op alle werkheilige wettische of evangelische verbeteraars. Ik wenste dat m’n vriend Ruben Jansen eens op dergelijke wijze het evangelie van Jezus Christus ging verkondigen tot eer van God en blijdschap van Gods kinderen.mp3 

Ds. D.C. Overduin over Gal. 2:11 Simon Petrus door de apostel Paulus in broederlijke liefde publiek bestraft omwille van de boodschap en vrijheid des evangeliums.mp3

Ds. KV – BBL over Psalm 25 – Tot U, o HEERE! hef ik mijn ziel op   &   Psalm 26

Ds. A. Kort ernstige leerrede over Maleachi 3 vers 2 – Maar wie zal den dag Zijner toekomst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt?  &   kerkdienst gemist

Ds. D.C. Overduin over Gal. 2:17 Christus een dienaar der zonde? Dat zij verre!

Verwijderde You-Tube Video — Bezorgde internist vertelt over Covid-19 vaccins

Klokkenluider (als vermeend Ghanese president) zegt harde waarheid inzake Covid-19 zwendel en bedrog, en ontmaskert satanische agenda van Rockefeller foundation

Ds. D.C. Overduin over Gal. 2 vers 21 – Ik doe de genade Gods niet teniet

Ds. K. Veldman over Psalm 24 — Verhoogt, o poorten!    BBL over Psalm 23

Ds. A. Kort op 14-06-2020 over Openb. 18:4-5 Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt

Wouter Raatgever over wat er allemaal speelt achter de schermen van coronacircus

Ds. C. Stelwagen over H.C. zondag 3 – Heeft God de mens dan verkeerd geschapen?

Ds. D.C. Overduin over Gal. 2:19 Door de wet der wet gestorven  Galatenbrief

Ds. K. Veldman over Psalm 22 – Mijn God, mijn God! waarom hebt Gij mij verlaten

Huisarts Rob Elens gaf zijn coronapatiënten een effectief antimalariageneesmiddel in combinatie met antibioticum, maar werd teruggefloten door gezondheidsinspectie

Ds. K. Veldman over H.C. zondag 3 – Maar zijn wij alzo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad?

Theologienet – ds. Kort over de wedergeboorte   &  Over het rechtvaardigend geloof

Youtube blokkeert getuigenis vermaarde viroloog Judy Mikovits    &    Xander

Kand. R.J. Jansen over Zacharia 3 vers 2 — De HEERE schelde u, gij satan!

Mooie uitleg over het 666 teken van het beest t.a.v. vaccins en chips  &  Luciferase

Ds. KV vanuit de DL over de volharding der heiligen in de weg van heiligmaking

Rev. Derek Prince geeft mooie uitleg over de verborgen boze werkingen des satans

DJK over Spr. 22:7 – De rijke heerst over de arme, en die leent, is des leners knecht

Willem Middelkoop geeft nuchtere visie over desastreuze aanstaande veranderingen van instortende wereldeconomieën en oneindig veel geldcreatie door centrale banken

Kand. R.J. Jansen (2017) Ernstige leerrede over Openbaringen 14 vers 9-10

Advocate in DE en cardioloog in CH opgesloten vanwege kritiek op coronabeleid

Laatste updates (4) rondom berichtgeving uitbraak van het Covid-19 coronavirus

Zuid-Afrikaanse website plaatst uitgelekte brief van ds. A. Kort aan gemeenteraad Krimpen a/d IJssel, met interview en toelichting op zijn brief   vervolg interview

Ds. KV preekt thuis voor webcam over Psalm 19   &   Psalm 20   &   Psalm 21

Twee preken ds. KV Ontario Canada 22-03-2020 van Engels naar Nederlands 

Laatste updates (3) rondom berichtgeving uitbraak van het Covid-19 coronavirus

Dr. H.F. Kohlbrugge – God heeft macht over alle plagen, deze ernstige leerrede over Openb. 16:9 sprak hij uit ten tijde van de Cholera epidemie uitbraak in Europa

M.G. Van der Hoeven – nuchter artikel over de gekte rondom de corona uitbraak

Drie biddagpreken ds. A. Kort – uitgesproken op woensdag 11-03-2020 te Krimpen

Onvergetelijke en zeer actuele citaten uit de biddagpreken van Th. Van der Groe

Ds. KV Harskamp tijdrede over Luk. 17:33 – Wie zijn leven zoekt te behouden

60 mp3-preken van ds. A.J. Britstra — HHG Nieuw Lekkerland 2019-2020

Ingezonden samenvatting J. Durham – Opdat de bediening niet gelasterd worde

Ds. K. Veldman over Genesis 7 — Noach vond genade in de ogen des HEEREN

DJK :  wat te denken van evangelisten als Johan Toet en Joop Gottmers ??

William Gadsby over het aanbod van genade en de verkondiging van het evangelie

Ds. K. Veldman – Het heilig evangelie dient Gods heilige wet, en niet andersom

Prof. Walter J. Veith – Lezing over de derde tempel en over de orde der Jezuïeten

Jonathan Edwards – Zondaars in de handen van een vertoornd God (Enfield 08-07-1741) Onder deze prediking van vloek en zegen gingen veel hoorders innerlijk verloren, en werden door een waar geschonken verenigend geloof in Jezus Christus behouden

Dec. 2019 Nieuwsbrief Hudson Taylor, een brief van ds. Wang Yi uit China

Prof. Walter J. Veith toont vanuit Daniel 7 en Openb. 13 duidelijk aan waarom de roomse hoer de antichrist is, de kleine hoorn tussen de tien hoornen, en Babylon de moeder van alle hoererij en vele gruwelen, met NL ondertiteling (aanbevelenswaardig!)

R.J. Jansen maakt ernstige misleidende misslag inzake antichrist  &  DJK rectificatie 

FTH uit het Nieuws:  Over Qassem Soleimani   &   Todd Bentley onder vuur

DJK – Overdenking over Rom. 8 vers 3-4  Het recht der wet in ons vervuld

Paganisme — Wat er zo gruwelijk is aan het vieren van kerst op 25 december

Ds. C. Stelwagen over HC zondag 23 – De kernboodschap van de Heilige Schrift

Ds. C. Stelwagen over Lukas 2:49 Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders? (zeer schone rede waarin God de Vader kostelijk wordt verklaard)

Bijzonder mooi eenvoudig en eerlijk getuigenis van James Jennings, als jong christen tot God bekeerd en verlost van zijn verschrikkelijke game- en pornoverslaving

In liefdevolle herinnering – de rouwdienst van ds. C. Stelwagen te Elspeet

Hervormd emeritus predikant ds. C. Stelwagen 74 jr. overleden (Hebr. 13:7)

DJK: twee van zijn meest onvergetelijke preken over die zondares uit Lukas 7

Ds. C. Stelwagen – Lukas 7:44a  Simon, ziet gij deze vrouw?  (in memoriam)

Ds. C. Stelwagen – Lukas 7:48 Hij zeide tot haar: uw zonden zijn u vergeven

Dominee A. Kort in Scheveningen over Joh. 16:7 – Het is u nut dat Ik wegga

KV in Driedorp over Psalm 40 – Uw wet in het binnenste van Mijn ingewand

Ds. Veldman in Elspeet over Hebr. 1:1-3   Hilversum over Hebr. 2 vers 11

Vriezenveen – Rom. 8:1 Geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn

Ds. K. Veldman in Driedorp over Mattheus 25 – De wijze en dwaze maagden

Ds. K. Veldman in Gameren over Jesaja 1 vers 27 – Sion door recht verlost

Ds. C. Stelwagen over 1 Thess. 1 vers 9-10  Tot God bekeerd van de afgoden

Ds. C. Stelwagen over Gal. 2 vers 19  &  Ds. K. Veldman over Gal. 2 vers 19

Op 31 okt. in Voorthuizen zongen we: Een Vaste Burcht is onze God.mp3

Kand. R.J. Jansen over geloofsdoop, weerlegging verbonds- en kinderdoopleer

Franklin ter Horst over de klimaathysterie in deze eindtijd   (update deel 11) 

Steve Keen over de waanzin van ECB beleid   &   Ruïnering financial system

Dr. Suzanne Humphries: “Ik heb nog nooit zulke gezonde kinderen gezien! 

Vraag over gebruik van homeopathie en nuchter antwoord van een christenarts

H.C. Moolenburgh een arts met een goddelijk beroep die zijn roeping verstond

Ds. K. Veldman over Lukas 5:12-16 Heere! zo Gij wilt, Gij kunt mij reinigen

Ds. C. Stelwagen – Joh. 4:13-14 Het levende water dat Hij haar gaf te drinken

Lerend ouderling Klaas Ras in Vierhouten (29-09-2019) kostelijke preekoefening over Joh. 3 vs 1-18 De nachtelijke ontmoeting tussen Nicodemus en de Heere Jezus

NOS – Nieuwsuur: Als euthanasie niet mag, dan liever je kind uithongeren

Jubilee Campaign – Gedenkt der gevangenen, alsof gij mede gevangen waart

Ds. C. Stelwagen over Markus 2 vs 5 Het toevluchtnemend geloof van vier trouwe vrienden die hun lamme vriend aan de voeten van de Heere Jezus neerlegden

Kand. R.J. Jansen over 2 Petrus 2:7-8  En Lot kwelde zijn rechtvaardige ziel

Kand. R.J. Jansen over Westminster Confessie Hfdst. 33 – Het laatste oordeel

Werner Stauder – De tien plagen in Egypteland  versus  Boston – 12 bijlslagen

Column Frank Knopers – ECB laat spaarders de rekening betalen   &  GOLD

Ds. A. Kort over HC zondag 7 – Wat is een waar zaligmakend geloof in Jezus?

Franklin ter Horst – De misleiding van de media  Oorlog Iran versus Israël

Ds. KV distantieert zich van DJK en R.J. Jansen inzake de doop   &  KV Quotes

G.J. Zwoferink – De leer der Gereformeerde Gemeenten getoetst aan Gods Woord

Lerend ouderling G.J. Roukens in Vierhouten (04-08-2019) kostelijke preekoefening over Rom. 3 vers 23-25 …en worden om niet gerechtvaardigd.mp3

Ds. KV op 07-07-2019 in Vrije Oud Ger. Gem. Oldebroek over Hebr. 9 vs 27-28

Ds. KV op 07-07-2019 in Oldebroek over Hand. 8 vers 24-40   &   Over de doop

Reactie van dhr W. Overbeek uit Canada op onbijbels doopstandpunt ds. A. Kort

Ouderling Klaas Ras in Voorthuizen (28-07-2019) Leespredicatie van Christmas Evans over Rom. 3 vers 9-24 met persoonlijk woord van toepassing.mp3

Ds. C. Stelwagen – Matth. 11:28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid zijn

Ds. C. Stelwagen – Gal. 4:6  Den Geest van Christus uitgezonden in uw harten

5G een existentiële levensgevaarlijke bedreiging voor Gods schepping en mensheid

FTH uit het nieuws – Palestijns terreur   &  duizenden moordenaars staan klaar

Verhelderende en leerzame brief met pastoraal hemels onderwijs van ds. J.H. Koster aan zijn zielenvriend Hendrik Jonker over het onderscheid tussen de zekerheid des geloofs in het hart en de volle verzekerdheid des verstands na opwas in dit geschonken geloof

Ds. KV in Driedorp 2019 – Gal. 2:4 Om te verspieden onze vrijheid in Christus

Kand. R.J. Jansen – Lezing (1) over het Avondmaal des Heeren   &   2e gedeelte

Herdenkingsdiensten 40 jarig ambtsjubileum ds. K. Veldman (geheel onderaan)

Kand. R.J. Jansen – 2 Kor. 3 vs 17 Waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid

Ingezonden – C.A. Van der Sluijs over de actualiteit van de Dordtse Leerredenen

Kand. R.J. Jansen – Leerrede over de gemeenschap der heiligen    Sacramenten

Dwaling van Joh. Calvijn in zijn institutie over de kinderdoop (lees blauwe tekst)

DJK – weerlegging onbijbelse kinderdoopvisie ds. Kort in kerkblad OGG  (deel 12)

Zielsmisleidende leerrede ds. M. Kempeneers waarin hij de kinderdoop verdedigd

Bijbels dooponderzoek en dooponderricht in de kerkorde van ds. C.H. Spurgeon

W. Vlastuin over doop en belijdenis: Je zegt niet ja tegen de kerk, maar tegen God

Ds. K. Veldman waarschuwt ernstig tegen onbekeerde ambtsdragers en onbekeerd belijdenis doen zonder waar geloof in Jezus Christus en vergeving van zonden

Ds. C. Stelwagen – Lukas 12:16-21 De rijke dwaas en zijn onvoorbereid sterven

Ds. K. Veldman (Hilversum 2013) Rom. 7 vers 26 Strijd tussen vlees en geest

Ronny Heyboer – Gods liefde uitdelen aan meest onbereikte stammen van Borneo

Ds. Veldman (Hilversum 2014) 1 Joh. 4:1 Beproeft de geesten of ze uit God zijn

Kand. R.J. Jansen – Lev. 13 vs 12-13 Over de reiniging van een melaatse in Israël

Opnieuw bevestiging ger-gemleer binnen HHK door ds. Roelofsen  &  hele preek

Volgens kand. H. Roelofsen begint het nieuwe leven ook niet met Jezus Christus

VOC was kostbaar geschenk van God aan NL voor opvang van Zijn volk Israël

Kand. R.J. Jansen – Mark 10:38 Kunt gij gedoopt worden met de doop waarmede Ik gedoopt zal worden? (djk – bij deze Bijbelse troostleer wens ik te leven en te sterven)

Eindtijd – Genocidale Kalergi Plan tot vernietiging Europese naties en wortels

Ds. C. Stelwagen – Rom. 5:20 De genade van Christus groter dan uw misdaden

Aanbeveling – Nederlandse predicaties van dominee Charles Haddon Spurgeon

In leer en prediking ds. du Marchie Van Voorthuysen, ds. P.J. Dorsman en ds. J.J. Roodsant was openbaring van Christus een heenwijzing naar bloed van Christus

Kand. R.J. Jansen over Hand. 9 vs 1-9 – Kostelijke bijbelse uitleg over hoe Saulus Van Tarsen op weg naar Damascus door het evangelie aan de wet was gestorven.mp3  

Ds. K. Veldman over Hand. 2:38 – Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt

Helder stukje over het doen van belijdenis des geloofs, door ds. W.J. Op’t Hof

Vlak voor de holocaust telde Europa meer dan 100.000 Messias belijdende Joden

Een verademende Bijbelse lezing voor hen die worstelen met de uitverkiezing

F. ter Horst over Openbaringen 18 – De val van het grote duivelse Babylon  

Ds. Stelwagen – Hebr. 12:5 Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren

Rouwdienst van mijn lieve moeder Dirkje Kleen-Krijgsman met voorwoord DJK

F. ter Horst – Mooie Bijbelse uitleg over de grote hoer uit Openbaringen 17

Enkele kritische noten bij de opstelling Nashville verklaring   &   Lees hier

In het Spoor – Een ter dood veroordeelde sodomiet die ten laatste genade vond

R.J. Jansen – Gen. 1 vs 2-3 De schepping en herschepping door water en Geest

Ds. Lohuis over Dan. 3 vs 1 – Het afgodisch beeld van Nebucadnezar  & Netflix

Tweede Kamer keert zich tegen nuchter standpunt Baudet inzake immigratie

Kand. R.J. Jansen – Lukas 23:47-48 Het geloof van de hoofdman over honderd

31 oktober herdenking kerkhervorming olv ds. Van Leeuwen en ds. Stelwagen

Ds. K. Veldman zegt in preek over Rom. 3 best mooie dingen over de geloofsdoop 

Ds. A. Kort dreigt met roomse ban en excommunicatie in toespraak kinderdoop

Mensen uit West Papoea Indonesië uitzinnig van vreugde met NT in eigen taal

Over de persoonlijkheidsstoornis van Burggraaf en zijn kwaadaardige eigenliefde

DJK – Kort verslag kerkdienst in Alblasserdam over Bijbelse doop en belijdenis

Legendarische leerrede R.J. Jansen over het recht Bijbels gebruik Heilige Doop

Ds. P. den Ouden roept jong kerkvolk Katwijk op tot belijdenis van waangeloof

Kand. R.J. Jansen – Serie over Galatenbrief Alblasserdam  &  2 Thess. 1 vs 7-8

Ds. K. Veldman in Elspeet over Gal. 4 vs 22-23  Abraham had twee zonen

Ds. KV in Haaften – Waardenburg over Gen. 4 vs 3-4    &   Rom. 7 vs 1-6 

O.G.G. anekdotes – Pastorale brief over ambtsherstel ds. M. Van de Ketterij

Ds. KV in Nederhemert over Gal. 3:19-25 Gods Wet in de hand des Middelaars

CIP: Openhartig interview met ds. A. Kort – predikant OGG Krimpen a/d IJssel

Ds. C. Stelwagen – Lukas 7 vs 48 Hij zeide tot haar: Uw zonden zijn u vergeven

Ds. K. Veldman – 1 Joh. 2 vs 3 Hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben

David Icke over Syria, NWO, Agenda 21 and Depopulation  (NL ondertiteld)

Ds. C. Stelwagen over Gal. 3:2 – De Geest van Christus ontvangen uit de wet? 

Ds. A. Kort over HC zondag 23 – vraag 59     &    HC zondag 23 – vraag 60

Ds. A. Kort – HC zondag 21 vr. 56 Wat gelooft gij van de vergeving der zonden?

Theologienet – Complete Bijbelverklaring Matthew Henry   &  Maarten Luther

FTH – FEMA bouwt 800 detentiekampen in USA for total control  &  Agenda 21

Leer der reformatie ds. KV – HC zondag 7  &  Vloekleer ds. Verschuure zondag 7

Kand. R.J. Jansen in Urk over 2 Kor. 5 vs 5 – Die ons nu tot ditzelve bereid heeft

Ds. Stelwagen – Rom. 6:6 Dit wetende dat onze oude mens met Hem gekruisigd is

Over het beest uit de aarde dat lijkt op een lam maar spreekt uit bek van de draak

Ds. Stelwagen over Rom. 8 vs 15a – De werking van de Geest der dienstbaarheid 

Instemmend briefje aan M.G. vd Hoeven inzake Jacob’s bekering   Context

Geprikkelde reactie op hetgeen ds. A. Kort aanstipt over de PKN   &   predicatie

Reactie ds. A. Kort op dwaalleer van ds. J. Van Laar over uitleg Exodus 12: 12-14

Bij ds. J. Van Laar kan een zondaar zonder kennis aan het Bloed toch naar de hemel!

R.J. Jansen – 1 Petr 5:10-11 Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid

Ds. C. Stelwagen – Lukas 7 vs 44a Simon, ziet gij deze vrouw?  Wet & Evangelie

Preekfragmenten ds. J.P. Paauwe over rechtvaardigmaking en wedergeboorte

Ds. B. Van Leeuwen over NGB art. 12 Over de engelen  &  Over de duivelen

Vreselijk! Semiramis en haar kind dat op 25 dec. werd geboren  &  Digibron

KJB emails aan DJK:  “Is het erg om dit (…) levendmaking te noemen?

Boston over de Geest der dienstbaarheid in wedergeboorte (blz 31)  &  (blz 10)

Ds. KV over 1 Petrus 4:2-3 Het oude is voorbij, in Hem alles nieuw geworden

Ingezonden:  Geschiedvervalsing door ds. J. Schipper over wijlen ds. L. Boone

Enkele gedachten over waarom de doop niet in plaats van de besnijdenis kwam

NRC : hoe de smartphone technologie ons verslaafd maakt    &   AD – artikel

Kand. R.J. Jansen over moderne techniek, internet en smartphones   &   verslag 

FTH – Hamas bereidt zich voor op volgende oorlog met Israël   &  Hamas deel 2

Het begin van het zaligmakende geloof volgens de kerkleer van ds. J. Van Belzen

Vd Groe – Schadelijk misbruik van gemene overtuigingen tot valse rustgrond

Bij deze christelijke rechter kwam t.a.v. zijn oude makker het recht voor de liefde

Zeer schoon en lieflijk getuigenis van Zoe Williams met NL ondertiteling

Book ds. A. Kort – What is Regeneration? (english translation)   PDF

Onbegrijpelijk waarom ds Kort wijlen ds Mallan noemt inzake lezen oudvaders

Ds. J. Roos bespot zichzelf door boeken van Erskines en v.d. Groe aan te bevelen

MP3-opnamen – ontmoetingsdag te Leersum op 29 juli 2017   &  preken.mobi

F. ter Horst over het oude Babylon en haar nog steeds levende/dode afgoden

Onlangs gelezen indrukwekkende predicatie Deut. 32:35 – John. Edwards

Jonathan Edwards over helse pijnen   &  J. Edwards over Hemelse Liefde

Afscheidingsprincipes ds. Boone versus ds. Kersten uitgelegd  &  preview

Prof. dr. H.F. Stander – Objectieve studie over de doop in de vroege kerk

Vraagsteller uit afscheiding Bijbels beantwoord door C.B. Van Woerden sr.

In memoriam onze oude lieve vriend en broeder C.J. Buys uit Gouda

Ds. A. Kort over Openb. 20:2 Satan 1000 jaar gebonden   &  GBS dienst

Ds. A. Kort over 1 Joh. 3 vers 1   &   Predicatie over Kol. 1 vers 5

Ds. A. Kort – predicatie over Psalm 42 vs 3 met Stichting Ontmoeting

Wonderlijk, er is een God die leeft! Een storm beschermt Israël tegen IS

26 november 2016 te Leersum : Bezinning & Ontmoeting mp3-opnamen

Teken deze petitie tegen ontkenning geschiedenis van Israël door UNESCO

C.J. Buijs – Kort Opgemerkt (18) uit het nieuws en het kerkelijk leven.pdf

Elsevier – Twijfelachtige bekeringen islamitische asielzoekers   &  WO III

Ds. K. Veldman over Psalm 6 – Vernieuwde genade na ontvangen genade

Verweerschrift John Bunyan omtrent zijn standpunt over de Heilige Doop

15 onaangename en onmiskenbare feiten over bootvluchtelingen naar Europa

Metro – Gemeenten in NL teleurgesteld om geld nu asielzoekers wegblijven

Ds. A. Kort over HC zondag 7 vr. 20-21   &   HC zondag 7 vraag 22-23

Ds. A. Kort over HC zondag 7 vr 21 a  &  ds. Kort over HC zondag 7 vr 21 b

Uitgelicht – ds. KV over Luk 24:13-26 O onverstandigen en tragen van hart

C.J. Buijs – Kort Opgemerkt (17) uit het nieuws en het kerkelijk leven.pdf

C.J. Buijs ingezonden: Over de staatsgreep in Turkije & Gods Wondervolk

30 leerzame pastorale brieven van ds. Theodorus Van der Groe (1749 – 1760)

Barack Obama: “…we laten een soeverijn, stabiel en zelfstandig Irak achter…”

Ds. K. Veldman over HC zondag 33  &  Over de reiniging der 10 melaatsen

FTH – laatste ontwikkelingen ISIS vs Yezidi’s, Hamas & antisemitisme UK

Dr. H.F. Kohlbrugge over Lukas 8 vs 4-15 – Gezaaid om vrucht te dragen

M. Ezinga over Geloofsdoop versus G.A. Van der Brink over de kinderdoop

Ds. A. Kort over HC zondag 6 vraag 16-17   & Vraag 18   &  Vraag 19

Ds. KV over Hand. 16 vs 16-34 – De bekering van de stokbewaarder te Filippi

K. Kant – Van Eisenach naar Betlehem (over de on-Bijbelse vervangingsleer)

L.J. Van Valen – Nikolaus Ludwig Graaf von Zinzendorf en de Hernhutters

Ds. A. Kort over Psalm 37 vs 4 – En verheugt u in den Heere (Scheveningen)

Afgelopen zaterdag 11 juni bezinning & ontmoetingsdag te Leersum.mp3

Uit het kerkblad OGG – Krimpen a/d IJssel & Nieuwe preken ds. A. Kort

C.J. Buijs – Kort Opgemerkt (16) uit het nieuws en het kerkelijk leven.pdf

Poetin ontmoet Henry Kissinger   &  Obama voor Palestijnse staat

NWO komt eraan!  & Turkse president wil Koerden verdrinken in bloed

In het Spoor: Over het referendum associatieverdrag Ukraine

Prachtige powerpoint : Over de apotheek van God

Search & Study the Bible! — https://www.blueletterbible.org/

Ds. K. Veldman over Openb. 20 vers 12 Het laatste Oordeel

Lees dit artikel over cash geld etc. in het kader van Openb. 13:17

Ds. KV leert evangelische heiligmaking versus leer ds. W.J. Teunissen

Nuchtere president Tjechie over asielinvasie    &   Paard van Troye

C.J. Buys : KO (15) Uit het nieuws en kerkelijk leven   &  Brief

Gastcolumniste in de Volkskrant: “Noem dat maar onschuldig!?

FTH : Moslimterreur in Denemarken   &  Moslimterreur in Zweden

Lees hier verder over het getal 666 en de RFID chips in de NWO

Kort verslag zangavond & aanbeveling Isaac Da Costa Fonds

MP3-opnamen BD te Leersum 26 sept. 2015   &   Kort Verslag

Leerzame predicatie over Rom. 8 vs 1-2 de zekerheid des geloofs

Telegraaf : Orgaanhandel in VS van foetussen door abortuskliniek

Dr. K. van der Zwaag reageert op boek ds. A. Kort over het geloof

Ds. K. Veldman in predicatie over HC zondag 44 omtrent heiligmaking

Kort Opgemerkt (14) uit oudvaders en eindtijd – C.J. Buys uit Gouda

Aanbeveling : Het rechtvaardigend geloof – ds. A. Kort   &  Uitgelicht

Statement – DJK : dwaalleer is heimelijke bekering van veel kerkgangers

Reactie DJK op on-Bijbels commentaar ds. de Heer over boek ds. Kort

DJK boekrecensie: Het rechtvaardigend geloof – ds. A. Kort  &  forum

Refdag 19 mrt 2015 – Interview met ds. A. Kort over zijn tweede boek

Zal dit een voorbode zijn van wat in Openbaringen 13:17 is voorspeld?

C.J. Buys uit Gouda – Kort opgemerkt uit het nieuws en kerkelijk leven

Ralph Erskine – De grote vraag (vb. uit 12 Puriteinse Meesterwerken)

Lezenswaardige werken William Romaine, vertaling J. Valk – Leersum

B. Florijn – Kerkhistorische lezingen over de nije leer der reformatie

Belangrijke Noten uit Catechisaties van ds. J.P. Paauwe aan kinderen

DJK – Zomaar enkele gedachten aan het einde des jaars gekomen zijnde

C.J. Buijs uit Gouda – Kort opgemerkt uit oudvaders en kerkelijk leven

S. Stoddard: Leidsman tot Christus & Verzoening door Jezus Christus

Antw. DJK op brief verontwaardigde CK van HHG Katwijk  &   SLOT

DJK – mailwisseling over Avondmaalgangers die er niets van verstonden

Ds. K. Veldman te Springford BBL over het boek Koningen – 2 Kron. 29

Spurgeon – satan heeft ons belet  &  Th. Brooks – Listen tegen de heiligen

Bible Prophecy: Steven Anderson 22 lezingen over het boek Openbaringen

31 oktober herdenking kerkhervorming – Ds. KV in Oud Beijerland 2009

Ds. K. Veldman over Matth. 25 de wijze maagden   &  dwaze maagden

Refdagblad: Twee ingezonden reacties op artikel over doop  &  vervolg

Ds. W. Roos over Matth. 5:4 Zalig zijn die treuren.mp3   &  Gal. 3 vs 10

Ds. K. Veldman in Springford – BBL over 2 Kon. 15 vs 32-38.mp3 NL

Carl Bernstein: Over beinvloeding CIA op media   &  German Editor

Ebenezer Erskine over het onderscheid tussen leven uit gevoel en geloof

Ds. P. den Ouden zet HHG Katwijk aan tot geestelijke hoererij omtrent HA

DJK – Een testament is vast in de doden (Hebr. 9:16)   &  A.W.C. Van Dijk

Hellenbroek over des Heeren Last – Wee hun, als Ik van hen zal geweken zijn!

Ds. K. Veldman vervolgt in Canada zijn BBL over Koningen met 2 Kon. 11

Bijbel – Statenvertaling 1637 ingelezen op mp3 is nu helemaal voltooid!

Van der Groe : Het schadelijk misbruik van algemene overtuigingen  & mp3

Roomse zaligsprekingen binnen HHG Katwijk aan/zee   &  ds. A.C. Uitslag

Aanbeveling: website OGG Krimpen a/d IJssel met mp3-preken ds. A. Kort

Begrafenisdienst Jan de Wit uit Urk o.l.v. ds. KV in Canada  EN / NL

Indrukwekkend afscheid ds. K. Veldman van zijn gemeente in Alblasserdam

C.J. Buys – Kort opgemerkt (11) uit oudvaders en het kerkelijk leven in NL

Dr. H.F. Kohlbrugge over de oude en nieuwe mens n.a.v. Rom. 6 vers 1-11.pdf

Ds. KV over HC zondag 17: rechtvaardiging, heiliging en heerlijkmaking.mp3

TERDEGE: ds. Tramper geeft Bijbels antwoord over waar geloof  &  Biddag

Ds. K. Veldman in Kampen over Genesis 7 – Over Noach en de zondvloed.mp3

Prof. dr. Job Martin weerlegt evolutietheorie als geen ander  &  Nature in HD

Helaas: ook bij ds. Teunissen is geopenbaarde Christus niet door recht geschonken

Ds. KV in Katwijk over Matth. 3 – Geen leven voor de rechtvaardigmaking!

C.J. Buys – Gouda : Kort opgemerkt uit het nieuws en kerkelijk leven (10)

Toespraak ds. Van Voorthuysen op begrafenis van Pieter de Gast 1973.mp3

Th. Van Thuynen: Korte uitleggingen van het gereformeerd geloof

C.J. Buys: Kort opgemerkt uit nieuws en kerkelijk leven – deel 9    Opinie

J. Bunyan : De leer der wet en der genade verklaard   &  Komen tot Christus

Allen die op de aarde wonen zullen het beest aanbidden  &  Dominees in LA

Nieuwsuur – Israel vergeldt Syriërs goed voor kwaad middels medische opvang

Reformatorische predicatie van Maarten Luther over Galaten 3 vs 23-29

Synopsis hfst. 1-11 : Opgesteld door de theologen van de Dordtse Synode

Refdagblad: ds. J. Roos plaatst ‘zuiver beginwerk’ wederom onder oud beginsel

A.A. Bart – Waar staan de Gereformeerde Gemeenten? (digitale versie)

H.H.G. Katwijk aan/zee organiseert volleybaltoernooi voor kerkbouw

Nieuwe website met Joden die getuigen van hun geloof in Jezus Christus

Ds. KV over 1 Joh. 4 vs 1-3 Beproef de geesten of ze uit God zijn.mp3

C.J. Buys uit Gouda: Kort opgemerkt uit het nieuws en het kerkelijk leven

Ds. A. Kort leerrede over 2 Kor. 12:9a – 18 April 2013 te Oud Beijerland

Ds. KV over de kerkelijke ambten n.a.v. Hand. 1 vs 15-26   2013

John Norcott over het recht gebruik van de doop    &    J. Van de Gevel

Robert Fleming – London 1701 : Sleutel tot de openbaring

C.J. Buys uit Gouda : Kort opgemerkt uit het nieuws en kerkelijk leven (7)

Forum: Over het publiek getuigenis van Rachel Barkey  & Bart Jan Spruyt

Ds. KV – DL hfst 5:3-5 En verliezen soms voor een tijd het gevoel der genade

Ds. J. Barueth over Mattheus 7 vers 13-14 De enge poort des gerichts

Leerzaam voor onze jongeren: CIDI katernen over Israel en het Zionisme…etc

Kandidaat E. Van Ittersum uit Ter Aar over commotie rond boek ds. A. Kort

IJslandrecept voor herstel: Laat banken failliet gaan! & Wielrenner aanvaard straf

Zes preken van ds. H.J. Van Schuppen, predikant in de NHK te Lunteren

Dr. P. de Vries heeft klok horen luiden maar weet niet waar klepel hangt

Refdag.nl – SGP verliest zaak vrouwenstandpunt bij Europees hof   &  MP3

Ds. Kort over Matth. 4:3 De Heere Jezus in de woestijn door de duivel verzocht

Verwachting – C.J. Buys: kort opgemerkt (6) uit het nieuws en kerkelijk leven

Ds. KV over Richt. 16:22 – Simsons’ onreine ogen t.a.v. Christus’ reine ogen

Refdag – H.C. Van Woerden verzend LuthercitatenStervenskunst – Ursinus

Luther over Gal. 2 vs 6-14  Luthers nuchterheid en radicaliteit omtrent de verdediging van het Evangelie

Vierde reactie ds. De Heer in Saambinder over boek ds. Kort & commentaar DJK

Matthew Meade – De bijna-christen ontdekt (luisterboek).mp3   &   PDF

Reactie D.H. Van der Meer op boek ds. A. Kort   &   A.W.C. Van Dijk

Reactie van rijke jongeling   &   Vraag Rachel over afsnijding en inlijving

M. Meade – vijf preken over Ezechiel 37 : Nieuw leven in de doodsbeenderen

Commentaar op reactie van ds. J. Roos in WS door ex GGiN lid  &  klik hier

Tweede en derde reactie ds. J. Roos in WS op boek ds. A. Kort & Reactie DJK

Ds. KV vanuit DL hfst. 3-4 artikel 11-12  &  artikel 13-14 over de wedergeboorte

DJK : vergun mij nog enkele opmerkingen over het wezen- en welwezen des geloofs

Luthers’ sterfbed bestreden door dr. R. Suss   &  Reactie H.C. Van Woerden

Maarten Luther over Gal. 4:17 Zij ijveren niet recht over u   &   HARNAS

Tweede reactie ds. De Heer in de Saambinder over boek ds. Kort & reactie DJK

Reactie GGiN in Wachter Sions op boek ds. Kort door ds. J. Roos & reactie DJK

Ds. KV in Ter Aar over Gal. 5:14-26 Maar indien gij door den Geest geleid wordt

John Bunyan : voorrede bij de leer der Wet en der Genade verklaard

HCVW : Vernieuwde vertaling van de 7 boetepsalmen door Maarten Luther

Eerste reactie Ger. Gem. op boek ds. Kort door ds. De Heer   &   Comment DJK

Vraag per mail over de smalle poort en het kruis in Bunyans’ christenreis

FTH: manipulatie nieuws over Israel & kinderen beledigen Joodse soldaten

Leerzaam boek: De recht-gematigde christen – Jacobus Trigland.pdf

Vijandige open brief J.A. Bunt uit Rhenen aan dominee A. Kort   & Reactie DJK

C.J. Buijs uit Gouda – Kort opgemerkt (5)   &  Laatste ontwikkelingen Israel

DJK over het stappenplan van bloemboltheoloog ds. Moerkerken   &  klik hier

MP3-opnamen van bezinningsdag op 10 november te Leersum   &  Kort verslag

DJK over ds. W.J. Op ’t Hof : “Nadere reformatie, nu!”   &   Refdagblad.nl

FTH : Facebook – slippendrager van US Central Intelligence Agency

Franklin ter Horst over de herverkiezing van Barack Obama    &   lees hier

Vraag over begeerte tot genade Gods in Christus vanuit houdbare of onhoudbare nood

Ingezonden door C.J. Buys: Kritisch opgemerkt bij het overlijden van H.J. Hegger

Van een inzender : Kostelijk gedicht over een vreemde strijd

Ds. KV over 1 Kon. 21:1-23 Achab zeide tot Naboth: geef mij uw wijngaard

Ingelezen preken en downloads in English van kerkvaders, hervormers en oudvaders

Augustinus : De stad Gods (deel I) & De stad Gods (deel II)

Thomas Watson over trap en mate in de zonde, en het loon op de zonde

Ingelezen: Verklaring Heidelberger Catechismus – Van der Groe

Hugh Binning over Jes. 1 vs 16-17 “Wast u, en reinigt u…”  &  tweede preek

Leerzame stukken over het leerstuk van de heilige Goddelijke Drie-eenheid

Mailw. met RVI over de heersende spraakverwarring en over de werken der wet

C.J. Buys uit Gouda: kort opgemerkt – periode juli / augustus 2012

H.C. Van Woerden lanceert website met geschriften van Maarten Luther & mails

H.C. Van Woerden: verstuurde Luthercitaten per email van de laatste maanden

President Barack Hussein Obama geeft nu ook toe dat hij moslim is…!!

Ds. K. Veldman over Rom. 3 vs 19-22 “Want door de wet is de kennis der zonde”

Xander: Huidige wereldsituatie ondergraaft christelijke vervangingsleer over Israel

Theodorus Van der Groe: beschrijving van het oprecht zielzaligend geloof

Th. Van der Groe over de kenmerken van tijd- en waangelovigen   & klik hier

Ds. J. Roos zegent te vroeg in door valse wedergeboorteleer, en waarschuwt daarentegen evenwel toch ernstig tegen te vroege bekeringen…??

Deze preek van R. Erskine over Zach. 14:7 werd gelezen door D.H. Van der Meer

Franklin ter Horst: lezenwaardige nieuwsnippers per email juni / juli 2012

Ds. A. Kort in kerkblad OGG over Gal. 5 vers 1 “Sta dan in de vrijheid Christi…”

Joh. Calvijn over de boetvaardigheid in de wedergeboorte   & Catechismus

Ds. A.J. Britstra in Garderen over Hoogl. 1:4b “De Koning heeft mij gebracht…”

Enkele nuchtere Hollanders over de kredietcrisis in Nederland en Europa

Ds. K. Veldman over Rom. 10:10 “Met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid”

Richard Bennett : Een indrukwekkende documentaire over de roomse inquisitie

Ds. Joh. Van der Poel over Joh. 17:3 “En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen”

Wat China de laatste 15 jaar heeft gedaan, heeft Europa de laatste 40 jaar verzaakt

Tientallen schades ex-neuroloog aan patienten uitgekeerd, met DJK commentaar

Ds. C. Stelwagen (2x) over Efeze 1 vs 15-17 De Geest der wijsheid en der openbaring

Thomas Shepard: De gezonde gelovige (opnieuw uitgegeven!!)   &   pdf-bijlage

Enkele brieven van de godzalige Mary Winslow, een wijs moeder in Israel

D.H. Van der Meer : Een geestelijke samenspraak over de hemelvaart van Christus

John Norcott: 22 tegenwerpingen tegen de geloofsdoop Bijbels weerlegd  &  BRON

Beluister preekfragment ds. T. Cabaret over Hand. 2:11b en lees mijn commentaar

Enkele brieven van dr. H.F. Kohlbrugge aan zijn student Johannes Wichelhaus

Merk op punt 3 in voorrede van Hugh Kennedy & in boek van Th. Halyburton

Th. Watson: Een schriftuurlijk schilderij van een godvrezend mens    &   Briefje

Kort opgemerkt uit het nieuws en oudvaders, periode april/mei 2012 – C.J. Buys

Ralph Erskine over Haggai 2 vers 20 “Van deze dag af zal Ik u zegenen….”

D.H. Van der Meer: samenspraak over de opstanding van Jezus Christus uit de dood

In het spoor: Van der Groe’s boodschap aan erfstadhouder Willem IV

Vraag over de kennis van de kinderkens in Christus van hun God en Vader

Ingezonden : De antichrist ontsluierd – door Richard Bennett

Ds. K. Veldman voor de GBS in Wekerom over Joh. 21:01-12 De grote visvangst

Vragen over het selectief citeren van oudvaders omtrent het leerstuk van de doop

Enkele dingen over de omschrijving van de bekering van Hermanus Van der Hoven

Ds. J. Roos (GGiN) in de WS loochent wederom rechtvaardigingsleer der reformatie

C.J. Buys : beluister en merk op dat veel van ons voedsel op HALAL wijze bereid is

Vraag over boek, en het genadeleven van Jacob en de discipelen van de Heere Jezus

DJK : Mijn vraag aan een Joodse rabbi over het Pesach en viering Joods Nieuwjaar

Ds. A. Kort over Lukas 2 vers 22-35 De lofzang van Simeon    &    Deel II

H.C. Van Woerden: vernieuwde vertaling Luthers voorwoord bij de Romeinenbrief

Ingezonden vraag per mail over het verband van de doop tot de besnijdenis

D.H. v/d Meer: samenspraak over het lijden van Christus  & Tweede samenspraak

Ds. K. Veldman over 1 Kon. 19 vs 19-21 Over de roeping en zalving van Elisa.mp3

Ralph Erskine: De kinderen der beloftenis   &   Kostelijk fragment aan het einde

DJK over Openb. 20:1-3 Enkele gedachten over het duizendjarig Messiaans vrederijk

A. Groeneveld: De stem der ouden (hoe men voorheen elkaar bakerde) & ds. A. Kort

Franklin ter Horst over het toenemende en nog steeds springlevende antisemitisme

Ralph Erskine over Gal. 2:19 Gestorven aan de wet  & uitgebreide vijandige reactie

Reformatie : Johannes Calvijn over de eenheid en vrede der kerk & Geloofszekerheid

J. Owen : Kan een heersende verdorvenheid met ware genade bestaan?  &  doding

Briefje in het kader van Rom. 11:6, met aansluitende brief van William Huntington

F. ter Horst: Ik zal zegenen die u zegent, en vloeken die u vloekt  & The real Obama

Voor de kinderen: Strijd en Kroon (een verhaal waarin Goddelijke genade schittert)

J.C. Philpot over Rom. 6:5 Over de gelijkmaking van Christus’ dood en opstanding

Ds. K. Veldman in Ter Aar over Gal. 4:1-10 De erfgenaam als kind en dienstknecht

Ds. J. Roos bespot zichzelf door de werken gebr. Erskine en v/d Groe aan te bevelen

B.J. Spruyt: “protestant en katholiek hebben elkaar nodig” & reactie C.J. Buys

CNN : reportages over het droevig leed in kindergevangenissen in de Filippijnen

Ds. J.J. Roodsant over 1 Joh. 5:12 Die de Zoon heeft, die heeft het leven  & kanttek.

DJK over het geestelijk onderscheid tussen de instelling en viering van het pascha

Kort opgemerkt: lezenswaardige artikelen, ingezonden door C.J. Buys uit Gouda

Lord James: Amerikaanse FED sluist 15 biljoen dollar naar Europese banken

Thomas Watson over Kol. 3 vers 11 : “Maar Christus is alles, en in allen!”

Biddag in de financiele crisis: Nederland heeft met schuld leren leven.mp3

Oplaaiende Jodenhaat: “Voor jonge generatie eigenlijk alleen toekomst in Israel”

Franklin ter Horst over Openb. 18 vers 1-3 : “Ze is gevallen, de grote stad!”

Ds. K. Veldman in Ter Aar over Gal. 3 vs 19-29   & Kort verslag met commentaar

DJK over Exodus 7 vs 17 : Het Nijlwater in Egypteland veranderd in bloed

J. Alderliesten: Wordt de leer van Theodorus Van der Groe nog wel verstaan?

Belangrijke brief van Johannes Calvijn aan kardinaal Sadoleto  & uitgelicht citaat

LUCID : lezenswaardig artikel uit 1996, merk op wat reeds is uitgekomen! & PDF

Waarschuwing (II) Nederland is klaar voor onderhuidse chip  & RFID chip implants

NOS: politie wil boerkaverbod niet handhaven    &   DJK commentaar

J.C. Philpot weerlegging kinderdoop : “De doop is een geestelijke ordinantie!”

DJK : 22 stellingen tegen de roomse leringen en misstanden binnen onze kerken

DJK : enkele opmerkingen omtrent de verhouding van de besnijdenis  &  tot de doop

Franklin ter Horst over Babylon, overeenkomstig Openb. 17 – Openb. 18

Refoweb: Wanneer puntje bij paaltje komt, heeft ds. Harinck last van tennisarm!

M. Luther: Het onvoorwaardelijk Evangelie van vrije genade voor verloren zondaren

Ben Kok: De Nederlandse regering met schande overladen omtrent weigering excuses

Rutherford – Openb. 21:4 Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen & 12 predicaties

Een geestelijke samenspraak tussen een roerdomp en een steenuil   & Thomas Boston

DJK over Mattheus 2 vers 8b “….opdat ik ook kome en Datzelve aanbidde”

Thomas Sheppard over de dwaze maagden, Matth. 25:8 “…onze lampen gaan uit”

Een briefje tot bemoediging en versterking aan een aangevochten verloste christin

Een stille preek – door dominee James Ormiston uit Bristol

DJK over 2 Kor. 5:17 “Het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden”

Ingezonden door C. J. Buijs uit Gouda: Zal 2012 het jaar van de waarheid worden?

Prekenstatistieken: 2009-2011   &  DJK : een enkele opmerking daarover

Ds. KV noemt hekel punt omtrent kerkelijke ambten  & Uit preek over HC zondag 7

Kerk  & Staat: Over het geschil tussen George Whitefield en de gebroeders Erskine

Dr. Kohlbrugge – Oudjaarspredicatie Psalm 90 “Leer ons alzo onze dagen tellen”.mp3

DJK over Gal. 4 vers 4-5 : “Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is…”

Ds. L.G.C. Ledeboer: Roepstemmen uit de gewesten der eeuwige rampzaligheid

F. ter Horst: “Obama noemt Irakoorlog groot succes” & Syrische martelpraktijken

Vraag over staatsverwisseling en openbaring van Christus aan verloren zondaar

Roomse misbruikschandalen zijn begin val en ondergang moeder der hoererijen

Ingezonden: vraag met antwoord bij en rondom het artikel over de derde weg

J. Alderliesten : Is de leer der wet verduisterd….?? (apologetisch onderwijs)

Eerw. heer Van Ittersum (hervormingsdienst – Scherpenisse) De roeping van Samuel

D.H. Van der Meer over de leer der Reformatie t.o.v. de Nadere Reformatie  & brief

Mailwisseling over de leer die in de GGiN wordt geleerd   &   toonzetters

Enkele dierbare brieven van John Warburton sr. aan zijn zoon John Warburton jr.

Een derde weg! Treffende ervaringen van een onbekend ambtsdrager

Dr. H.F. Kohlbrugge over Kol. 3 vs 1-5 Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn

FTH : Israels laatste bondgenoten! & Russisch vliegdekschip naar Syrische wateren

Ds. KV over Rom. 10:15 Hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden

C.H. Spurgeon over ambtelijke roeping en waakzaamheid  &  Jonathan Mitchell

Ds. W.J. Teunissen over Johannes 3 vers 5 “Wedergeboren uit water en Geest”

Het PLO-bewind verwerft lidmaatschap UNESCO  & Poetin voorspelt Harmagedon

DJK : Leidsch Dagblad zet ds. Vlietstra onterecht in kwaad daglicht  & B.J. Spruijt

J. Van de Gevel – Geloofsdoop of zuigelingendoop? & twee brieven J.C. Philpot

Vier luisterpreken van ds. Ralph Erskine, waaronder een HA preek over Kol. 3:3

DJK weerlegging dwaalleer ds. J. Roos (GGiN) over artikel Tabernakel nr. 46

Ds. K. Veldman: herdenkingsdienst kerkhervorming, Oud Beijerland 2009

Staat Syrie op de rand van een militaire confrontatie met Israel?doodscultuur

Franklin ter Horst: USA kan niet ongestraft tegen Israel strijden…!!   &   NOS

Voorwoord van Luther bij zijn vertaling van het Nieuwe Testament  &  klik hier

Refdagblad: Kasten met oude vroomheid – ouderling G.M. Van Zuijlen uit Katwijk

John Bunyan: De antichrist en zijn diepe val (lezenswaardig!)

Reformatieherdenking ds. E. Du Marchie Van Voorthuysen en ds. Tj. de Jong

Ds. KV over werkverbond en genadeverbond (2000) Lodenstein College Amersfoort

Ds. Stelwagen over Rom. 5:15-17 (over de erfzonde, eerste Adam en Tweede Adam)

Ds. A. Kort over Joh. 6 vers 47 in kerkblad Oud Ger. Gemeenten September 2011

Koenraad Mel: Bazuinen der eeuwigheid, het laatste oordeel en ’s werelds ondergang

Rectificatie artikel over genade voor/door recht ds. Heemskerk uit Genemuiden

Mailwisseling met Jan Guijt de schilder over de erfzonde   &  slotreacties

Martelaren: achter elke tekening zit een verhaal, klik erop en lees verder  & voorbeeld

The silent scream, helemaal onderaan de schokkende documentaire ‘Eclipse of reason’

Ds. Van Duivenbode heeft altijd met een geheim op kansel gestaan   & Katw. Post

Lindel : De aanstaande openbaring van de mens der zonde (2 Thess. 2 vs 3)

Lezenswaardig: Franklin ter Horst over Eurobabel en de vrouw op het beest & NOS

Ds. A. Kort over het opbouwen van contacten (uit: kerkblad Oud Ger. Gem. 2010)

Enkele dingen over Gods Majesteit in Zijn wonderlijke schepping en herschepping.pps

Theodorus Van der Groe en zijn vertaling van Luthers verklaring Galatenbrief

Week 37: DJK over Jona 1 vers 9a “En hij zeide tot hen: Ik ben een Hebreeer”

Stichting Evangelisatie Canada in Waddinxveen met ex-moslim dr. Amar Djaballah

‘Bij aanvang gerechtvaardigd’, is dat een Bijbelse uitspraak van A.F.R. Van der Veen?

C.H. Spurgeon over Joh. 6 vs 44, met daarbij enkele dingen over zijn bekering

Bemoedigend mailtje over hoe ds. Kort op zijn post in de O.G.G. van leer trekt

Ontstellend en bedroevend nieuws uit Scherpenisse omtrent (ds) Joh. Van der Sleen

Oudvaders over doding voor de levendmaking  &  ds. Stelwagen over Rom. 8:15

Ds. KV over Rom. 8:15 “Gij hebt niet ontvangen de Geest der..”   &  Harskamp

Reformatie: Calvijn over de Galatenbrief van de apostel Paulus & Romeinenbrief

DJK over het verband tussen het geloof in Zondag 7 en de opwas in Zondag 23

Ds. Schultink loochent bewuste geloofskennis van Christus in wedergeboorte

Ds. Kort maakt bezorgheid openlijk kenbaar omtrent de leer in kerkblad O.G.G.

Catechismus van Geneve   &  Geloofsbelijdenis van Geneve door Joh. Calvijn

De toeleinde weg tot Christus bij W. Huntington: ‘door de hel naar de hemel’

DJK: enkele ervaringen en ontboezemingen omtrent het gezelschapsleven in NL

DJK : zomaar enkele gedachten bij torenhoge staatschuld van de Verenigde Staten

Calvijn over Hebr. 5:12-14/Hebr. 6:1-6 “Want gij, daar gij leraars behoordet te zijn”

Luister hoedanig ds. Brugge de leer van Kohlbrugge verdraait tot zijn eigen verderf

Het antwoord van H.F. Kohlbrugge aan Brummelkamp omtrent leer der afscheiding

Ebenezer Erskine over Mattheus 16:27 “Christus komende ten oordeel op de wolken”

Luister en vergelijk: ds. Moerkerken over Zondag 7   &  ds. KV over HC zondag 7

Het badwater der wedergeboorte belicht vanuit Dordtse synode, (lees kanttek..!!)

E. Erskine over welke winden over de strijdende Kerk waaien, lees blz. 7-9

Reformatie : 10 predicaties van Luther over het lijden en sterven van Jezus Christus

Reformatie : Maarten Luther over het boek Jona (vertaald door dr. K. Exalto)

Ds. KV over Kol. 2 vs 11 Over de geestelijke besnijdenis, en geestelijke doop & PDF

Dr. Kohlbrugge in een bijzondere leerrede over het geloof in God den Heilige Geest

Ds. H. Zweistra omschrijft waarin Teellinck, Brakel en Comrie afweken van Calvijn

Kerkhistorische lezing over leven en werk van Stephen Charnock – door L.J. Van Valen

Leerzaam: Creation Ministeries & 15 lastige vragen voor evolutionisten.pdf

Jan Zijlstra geneest niet, maar maakt slachtoffers (Ned. Dagbl)  & lezing dr. Teeuw

Kerkhistorische lezing door ds. Hoefnagel over : Guido des Bres    &   brieven

Joh. Calvijn : De zekerheid des Heils is de grondslag van het Christendom

Vraag uit de Wachter Sions: Is er echt geen leven voor de bewuste rechtvaardiging?

William Fenner: Moedwillige onbekeerlijkheid is de grofste vorm van zelfmoord

Zielsmisleidende uitlegging voor een vraagsteller uit de O.G.G. door ds. G. Gerritsen

GBS lezing over de Herziene Staten Vertaling, door ds. Schot en ds. H. Zweistra

Twaalf jaar voor Sietse H. wegens moord op haar 4 zuigelingen & DJK commentaar

Nuchter stukje van ouderling Philibert (OGG) over beroepingswerk en ambten

Ds. Joh. v/d Poel over Luk. 22:62 “En Petrus naar buiten gaande, weende bitterlijk”

Schepping: Hoe bestaat het! (hdst. 1) Hoe kunnen we weten dat God bestaat…??

Luther over Gal. 2:20 “Ik ben met Christus gekruist, en ik leef, doch niet meer ik”

Luther over Gal. 2:19 Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leve