NIEUWS

Posted by admin | | donderdag 31 augustus 2017 8:03 pm

Laatst bijgewerkt :  19-06-2024    //    Contact via whatsapp :  0653 785 106

DJK over Lukas 10 vers 25-37 Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij, tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn  &  een kort verslag

Ralph Erskine citaat uit preek over Haggai 2 vers 20: “De ziel nu, zoals ik gezegd heb, ontwaakt, gewond, vernederd en tot wanhoop van verlossing in zichzelf gebracht zijnde, en bevindende dat alle haar vorige toevluchten der leugenen haar begeven, ontfermt Zich de Heere over haar in hare nederigheid en openbaart Zijn Zoon in haar;…. de Geest des Heeren openbaart het Fundament en geeft de heerlijkheid daarvan in Gods licht te zien, werkt op hetzelfde ogenblik dat geloof, waardoor de ziel, een welbehagen hebbende in deze heerlijke vinding van oneindige wijsheid aangaande Christus, gelovig toe te stemmen en daarmee in te stemmen en te verzegelen dat God waarachtig is. Ze grijpt met een persoonlijke toepassing Christus aan tot haar voordeel. Dit is de dag der bruiloft en der kracht, Psalm110:3, 2Kor.6:9. Het is door het geloof dat wij God in Christus Jezus zien, de wereld met Zichzelf verzoenende. Wie deze genade, heerlijkheid en schoonheid van Hem ziet, kan niet uitdrukken wat zij aanschouwt; woorden kunnen deze heerlijkheid of zoetheid niet uitdrukken. Van deze dag af zijn zij kinderen der genade, die al de genadige eigenschappen van de Gezegende hebben; daarom begint de zegen werkelijk vanaf deze dag af. Van deze dag af aan zijn zij arm van geest, geestelijk treurenden, hongerigen en dorstenden enz, en worden zalig gesproken…van die dag af is de vloek weg genomen.” 

Ds. KV over Psalm 103 — Loof den HEERE, mijn ziel    &   ds. KV over Psalm 105

De heer A. Visser vanuit de NGB – Over de gevallen engelen, duivelen en demonen      

DJK over Exodus 12 vers 13-14  Wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbij gaan; en er zal geen plaag onder ulieden ten verderve zijn, en deze dag zal ulieden wezen ter gedachtenis, en gij zult hem den HEERE tot een feest vieren   &   een kort verslag

Het USA beest dat uit de aarde opkwam had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk

Torch of Lucifer on Masonic Statue of Liberty  &  US Statue of Liberty Symbolism

Ds. K. Veldman predicatie over Psalm 101   &    Ds. KV predicatie over Psalm 102

Ds. J. Lohuis over vaderlandse geschiedenis van het oranjehuis  &  bevrijdingsdag

Ds. M. Van Kooten kerkhistorische lezing over Luther en de Turken   &   Baudet

Louis Gaussen — verhandeling over de dromen van de profeet Daniël    &   PDF    

Ds. KV meditatie @home over HC zondag 2    &  KV meditatie over HC zondag 3

Mooi filmpje over migratiestromen van de 12 stammen Israëls  &  imperial history

De stam van Zebulon heeft wonderlijke paralellen met Nederland    &   lees hier

DJK beantwoordt boze brief van de heer S.A. Top over Berea avonden in Barneveld

ds KV meditatie @home over Psalm 99  &  ds KV meditatie @home over Psalm 100 

Babylon, moeder der hoererijen en vele gruwelen der aarde     &    samenvatting

Fragment duivelse kerkleer met valse wedergeboorte ds Verschuure Van der Groe

Project Whistleblower Docu Pfizer wetenschapper Justin Leslie bevestigt enorm grote risico’s en vreselijke bijwerkingen van Covid19 vaccins    &    Naomi Wolf

DJK over preek C.H. Spurgeon: hoeveel berouw heb ik van node?  Van der Groe

DJK over het onderscheid tussen de instelling en viering van het geestelijke pascha

Ds. KV in Vianen over Lukas 11-32  Bijzonder mooie preek over de verloren zoon

The Dimming — Exposing the Global Climate Change Geo Engeneering Program

Ds. A.J.T. Ruis – Vertroostende biddagpredicatie over Joh. 19 vers 28-29  Mij dorst

Prof. Walter J. Veith over occult symbolisme binnen rooms katholieke kerken, merk op en versta hoedanig de leeuw, de beer en de panter in dit beest uit de zee zijn verweven

Dokter Vernon Coleman: Dit is waarom laffe artsen niet durfden op te staan en de waarheid over Covid19 en de vaccins te vertellen    &   Dokter H.C. Moolenburgh

Stage juffrouw luidt noodklok over wat kleuterschool wil doen   ds. Van Meggelen

Walter J. Veith lezing over de geheimen achter vrijmetselarij  &   verborgen agenda’s

Leerzame lezing door dhr. A. Visser bij inleiding NGB verhandeling, over de ambten in de vroegchristelijke kerk, en hoe deze uitgroeide tot een (roomse) staatskerk   &   DJK

Topondernemers verkopen massaal aandelen tijdens hoogconjunctuur, aanhoudende hyperinflatie, huidige monetaire stelsel ten einde, stijging goudprijs   &  Middelkoop   

Xander – De schatrijke man Jacob Rothschield is gestorven, waar zal hij nu wezen??

Ds. KV in Elburg over Joh. 10 vs 1-21   &   Ds. KV in Urk over Matth. 27 vs 13-37

Robert Jensen over Elon Musk en Neuralink die klaar staan om mensheid te chippen

Ds. KV over Psalm 95    &    Ds. KV over Psalm 96    &    Ds. KV over Psalm 97  

Ds. KV over Openb. 17 vers 1-6 Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren, met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben

Ds. KV over Lukas 7 vers 1-9 Over het grote geloof van een onwaardige centurion

Hoe is het mogelijk!? Onbekeerde valse leraar Gert Van der Brink loochent de doop in de kruisdood van Jezus Christus en verklaard derhalve niets van deze geestelijke afsnijding te kennen, maar meent evenwel toch de verlossende kracht van het evangelie en vrede met God te hebben ervaren   &   uitgelicht fragment 

Guido de Brés fragment uit een brief aan zijn vrouw en moeder  &  NGB inleiding 

Ds. KV in Ede over de dwaze maagden  Ds. KV over de gelijkenis der talenten

Enkele leerzame bijlagen over Hebreeuwse migratiestromen van na de ballingschap uit Assyrië richting Europa en herkenbare Israëlische familiewapens   &  Valse Joden

Ds. KV in Culemborg over Psalm 94 – O God der wraken! o HEERE, God der wraken! verschijn blinkende. Gij, Rechter der aarde! verhef U; en breng vergelding weder

Ds. KV over het laatste oordeel   &    Ds. KV over nieuwjaar, het oude is voorbij

Iets over de duivelse betovering van Babylon, Rome en Christendom rond 25 dec

Onderzoek naar wortels van de islam door dr. Jay Smith op basis 2 Kor. 10 vers 5

Schreeuw om Leven — oproep voor financiële steun, uw gebed en uw medeleven

Marcel de Graaff over misdaad tegen mensheid d.m.v. corona bedrog   &   klik hier

Lezenswaardig artikel —  Waar zijn de tien verloren stammen Israëls gebleven?

Ds. KV in Culemborg over Psalm 92    &    Ds. KV in Culemborg over Psalm 93

Ds. KV over Psalm 89    &   Ds. KV over Psalm 90    &   Ds. KV over Psalm 91  

Dr. Kent Hovind geeft briljant antwoord op vraag over het Heilige Wezen Gods

Nationaal gekroonde waanzin – NL wil 1000 miljard aan CO2 uitgeven  &   USA

Ds. KV @home – Bijbelse rechtvaardigingsleer: ellende, verlossing en dankbaarheid

Ds. J. Lohuis over Joh. 3 vers 3 – Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien

Wim Jongman plaatst leerzaam artikel over Judaïsme vs Zionisme  &   Khazaren

Ik wenste dat u ging inzien hoe kerken van onze gezindte het zionisme aanhangen 

Albert Pike – hoe de vrijmetselarij drie wereldoorlogen uitlokten   &   frontnieuws  

Ds. Du Marchie Voorthuysen over zielmoordenaars en wolven in schaapsklederen

Een bijzonder godsdienstig verhaal door ds. J. Roos in Wachter Sions 01-09-2022

Ds. KV over Psalm 86     &    Ds. KV over Psalm 87   &    Ds. KV over Psalm 88  

Michael J. Murphy over het verband tussen geo-engineering en klimaatverandering 

Ds. K. Veldman in BBL over Psalm 85 met uitgebreide voorrede over Israël, en aan het einde van deze leerrede: ‘er is geen leven voor de bewuste rechtvaardigmaking’ 

H.A. Hofman anekdote over Julianus de afvallige poging tot herbouw van de tempel 

Prof. Walter J. Veith over de derde tempel — Wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? 

Middelkoop over BRICS reset — Verschuiving van de economische wereldmacht, einde van de machtige USD petrodollar aanstaande, OPEC leden gaan eigen wegen, steeds minder landen investeren nog in US staatsleningen, staatsschuld USA onhoudbaar 

Ds. KV @home – meditatie over Jesaja 40 vers 1-5 ….vervolg HC zondag 1, vraag 1 

Topinsider – Israël attack was inside job false flag operation   Stop World Control 

Th. Baudet maant terecht tot voorzichtig standpunt inzake Israël vs Hamas conflict 

Steven M. Collins over het onbekende Israël — Waar zijn de tien ‘verloren’ stammen Israëls gebleven? Verplichte kost voor allen die de Waarheid liefhebben!!

Top 10 van dingen die u kunt opmaken uit de sluipaanval van Hamas op Israël 

Ds. KV @home – meditatie over 1 Petrus 1 vers 3 – Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop 

Uitgifte tweede deel kinderbijbel voorganger D.J. Van Keulen    &   bestel hier 

Ds. KV @home – meditatie over Lukas 24 vers 13-35 ….vervolg inleiding HC 

Ds. A. Kort over Psalm 100 vers 4 – Gaat in tot Zijn poorten met lof, in Zijn voorhoven met lofzang; looft Hem, prijst Zijn Naam  

Ds. KV @home – meditatie over 1 Petrus 1:1-2 …een apostel van Jezus Christus

Joh. Calvijn verklaring Romeinenbrief    &    Joh. Calvijn verklaring Galatenbrief 

Oxford hoogleraar John Lennox veegt vloer aan met atheïsme: God is geen theorie of verzinsel, maar een Persoon en Wezen die de hemel en aarde uit niets heeft geschapen

Doctor Vernon Coleman over de 10 grootste leugens van de afgelopen laatste jaren 

Carine Knapen met follow the money visie Russia versus Ukrain  Victor Orban 

Ds. B. Van Leeuwen in HG Scherpenisse over 1 Petrus 5 vers 8-9 Zijt nuchter en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw 

Ds. K. Veldman – BBL over Psalm 82    &   Ds. K. Veldman – BBL over Psalm 83 

Ds. Op ’t Hof over Hand. 8 vers 26-39  Filippus en de kamerling uit Candacé 

Financieel Ab Flipse opent boekje over ons duistere systeem  &  Over exit strategie 

Luther over Joh. 10 vers 1b – Wie niet door de deur ingaat in de schaapsstal, maar op een andere manier binnenklimt, die is een dief en moordenaar (via H. Van Woerden)

Ds. K. Veldman – BBL over Psalm 80    &   Ds. K. Veldman – BBL over Psalm 81 

Franklin ter Horst R.I.P. in liefdevolle herinnering, download hier al zijn artikelen

Ds. K. Veldman – BBL over Psalm 78    &   Ds. K. Veldman – BBL over Psalm 79

Ds. W.J. Op ’t Hof over Joh. 5 vs 1-16 De genezing van de lamme man te Bethesda 

DJK – een enkele opmerking over het heilige beeld Gods en Goddelijke Drie-eenheid 

James Durham — Betrouwbare nieuwe vertaling van Het merg van het evangelie, of Christus gekruist met 72 preken over Jesaja 53    &   Alle werken A. Hellenbroek

J. Alderliesten – Wordt vd Groe nog wel verstaan?   &  De leer der wet verduisterd 

A. Visser over de Dordtse Leerredenen (27) Over dat de overtuigingen van schuld en zonden de wedergeboorte nog niet is, maar de voorbereiding   &   vervolglezing 

Dr. Bert Koopman – Onderzoek naar de toeleidende weg en het voorbereidend werk 

Thierry Baudet geeft indrukwekkende speech voor beschamend lege Tweede Kamer 

Over de alarmerende richting waarin occulte (AI) kunstmatige intelligentie onze steeds meer gedemoniseerde samenleving probeert te sturen     &    lees hier verder

Ds. W.M. Van der Linden over HC zondag 41, het zevende gebod – Over het huwelijk, liefde en trouw, seksualiteit, LHBTI, en over het mannelijk en vrouwelijk geslacht

Ds. A. Kort over Openb. 16 vers 19 – En het grote Babylon is gedacht geworden voor God, om haar te geven den drinkbeker van den wijn des toorns Zijner gramschap 

Ds. K. Veldman – BBL over Psalm 76   &   Ds. K. Veldman – BBL over Psalm 77

John Owen over 2 Tim. 3 vers 1  —  Over de bederfelijke tijd waarin wij nu leven 

Maarten Luther over Joh. 6 vers 44 — Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader Die Mij gezonden heeft hem/haar trekke, en Ik zal hem opwekken ten uiterste dage 

Pastor Derek Prince over Efeze 5 vers 22-24 – Gij vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, gelijk den Heere; want de man is het hoofd der vrouw

Predicaties dr. Meine Veldman Oxford Church, Ingersoll 2023  wedergeboorte

Ds. K. Veldman – BBL over Psalm 74   &   Ds. K. Veldman – BBL over Psalm 75  

Telegraaf met droevig bericht over een doodgeslagen moedereend, maar over de jaarlijkse wereldwijde massamoord en ongehoorde noodschreeuw van 50 miljoen ongeboren kinderen in de moederschoot wordt in de media niets meer geschreven   …….omdat abortus maatschappelijk is geaccepteerd en wettelijk is toegestaan

Moeder Sietse H vermoord haar vier zuigelingen  &  DJK commentaar op rechtbank   

DJK — een wonderlijk voorval uit het dagboek van een evangelist 

Ernstige tijdrede ds. T. Cabaret over 2Thess.2:3 – Dat u niemand verleide in enigerlei wijze; want die komt niet tenzij dat eerst de afval gekomen is 

Brecht Arnaert geeft nuchtere visie over oorlog Oekraïne, en Rusland versus USA

Citaat Van der Groe over HC zondag 23, vraag 60 als reactie op artikel ds. Wisse

DJK – Vraag over verhouding tussen Timotheüs bekering en punt des tijds bekering   &   Hervormers en oudvaders over Bijbelse bevinding

DJK – Korte reactie op zeer populair boek ds. J. de Kok over de brede en smalle weg

C.A. Van der Sluijs reageert Bijbels op     Valse wedergeboorteleer Van der Brink

Ds. K. Veldman – BBL over Psalm 72   &   Ds. K. Veldman – BBL over Psalm 73

Ds. A. Simons geeft kortelings reactie middels BBL over Gal 2:1-9 vanaf  1:12:00 uur   DJK :  in waar geloof is geen trauma, maar aanbidding, blijdschap en vrede

Ds. KV over HC zondag 4, waarin hij stelt dat: “indien de wet niet scherpelijk ten dode wordt gepreekt, is en blijft het evangelie krachteloos en doet het geen kracht ten leve”

Ds. A. Simons vanuit halfremonstrantse prediking: overtuiging van zonden en afsnijding door Gods heilige wet mag geen voorwaarde zijn  vergelijk scriptie 1997

Ralph Erskine — citaten over geloof en geloven, en over kenmerken van tijdgeloof

Thomas Boston over Joh. 6 vers 44 — Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader Die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten uiterste dage

Christenvervolging – Door veranderingen van wetten mag je in Israël publiek niet meer over de Heere Jezus (s)preken, en geen stil gebed meer in publieke ruimtes UK

Pim Van Rijswijk over vastgoedmarkt en agenda 2030   &  onteigeningprocedure

Ds. KV in Ingersoll over Psalm 68   &   Psalm 68 – deel 2   &   Psalm 68 – deel 3

Kand. D.J. Van Keulen over Gal. 2 vers 1-10   &   Predicatie over Gal. 3 vers 1-4

Dhr. A. Visser — Serie lezingen over de Dordtse Leerredenen 1618 – 1619

Indrukwekkende gedragen hymn samenzang door Baptistische gemeente in Brazilië

Stop World Control — Uitgebreide documentaire over duivelse gruwelen onder eliten inzake ritueel misbruik, kindermoorden en de poorten naar macht en het grote geld

Wat samenstemming heeft het ware christendom nog met het SGP naamchristendom

Ds. K. Veldman in Ingersoll, Ontario – BBL over Psalm 66   &   BBL over Psalm 67

Ds. D.Chr. Overduin — Bijzonder ernstig waarschuwende oproep tot geloof en bekerking door middel van deze predicatie over Jesaja 55 vers 5-6 : Zoekt den Heere terwijl Hij te vinden is, en roept Hem aan terwijl Hij nabij is  (koptelefoon)

Heruitgave Vermeulen — Hartelijke aanbeveling drie opnieuw uitgegeven boeken ds. A. Kort over het rechtvaardigend geloof en over de Bijbelse wedergeboorteleer, plus dagboek twaalf puriteinse meesterwerken   &   Setprijs aanbieding voor 30,00 EUR

En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk VERBORGENHEID; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde, Openb. 17 vs 3-5

Prof. Walter Veith – Het geheim achter duistere geheime genootschappen bijlage

DJK over Openb 13 – Verhouding Babylon versus Rome   versus   Hoer op het beest

Ds. K. Veldman in Ingersoll, Ontario – BBL over Psalm 62   &   BBL over Psalm 63

Ds. K. Veldman dankdagpreek – Oud Ger. Gemeente Gouderak   &  dankdagmiddag

Laatste nieuwsbrief F. ter Horst die aan terminale longkanker lijdt, dank en vaarwel!

Ds. W.J. Op ’t Hof over Openb. 13 vers 10 – Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis; indien iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen

Ds. A. Kort in Scheveningen vertroostend vanuit Matth. 7 vers 13-21 Gaat in door de enge poort…(…) …niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemel is

Lezenswaardig artikel over de 10 verloren stammen Israëls  &  Zebulon versus NL

Arno Wellens geeft heldere uitleg over CBDC   &  FVD over transgender waanzin

M.G. Hoeven over CBDC — State of Control met Central Bank Digital Currency

Maarten Luther over Gal. 3 vs 1-5 O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd?

Ds. K. Veldman dank en vaarwel!  download hier zijn 2022 preken via wetransfer

Stew Peters Networks presenteert schokkende onthullende docu :  Died Suddenly

Ds. C. Stelwagen over Rom. 4 vers 24-25 Maar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend worden, namelijk dengenen, die geloven in Hem, Die Jezus, onzen Heere, uit de doden opgewekt heeft, Welke overgeleverd is om onze zonden  wedergeboorte

Powerpoint Slides – Teaching and Defend Biblical Truth on Creation for christians

DJK over misplaatst onbijbels taalgebruik  &   Onderwijzende brief ds. J.H. Koster

DJK commentaar middels kort spraakbericht op artikel ds. Verschuure   &   deel 2

Ger. Gem. dominee A. Verschuure met zijn vervloekte valse duivelse hoerenleer en onbijbelse verklaringen van HC zondag 7, HC zondag 21 en HC zondag 23, waardoor velen zijn misleid en betoverd geworden, en met een ingebeelde hemel ter helle reizen 

Thomas Shepard – De ware bekering, vanaf hoofdstuk 3   &   gehele luisterboek

Robert F. Kennedy jr. online te gast bij Robert Jensen verteld over zijn bestseller

Ds. KV in Veenwouden over Rom. 2 vs 4 – Over de goedertierenheden des Heeren

Onbegrijpelijke toespraak ds. A. Kort bij traditionele kerkelijke herbevestiging van vier ambtsdragers op grond van hun historisch beleden geloof

Evangelisatiedienst in de Waalse kerk te Arnhem, waarin ds. L.W. Van der Meij en dhr. L. Maclean een eenvoudige bijbelse boodschap mochten brengen

Ds. Ruis – herdenking kerkhervorming   &   Ds. Van Herik over Rom. 3 vers 23-24

Kinderen uit Katwijk zingen een Vaste Burcht is onze God   &  Voorthuizen 31 okt

Ds. KV Culemborg – Gal. 5 : 17 Het onbekeerde vlees begeert tegen de verloste geest

Moedige huisarts in gewetensnood onthult duistere plan achter bedrieglijke vaccinatiebeleid van de overheid, het heeft wezenlijk niets met de zorg te maken

Ds. KV in Reeuwijk over Gal. 4 vs 1-7  &  Ds. KV in Ouddorp over Gal. 4 vs 19-31

DJK – Baudet meer bondgenoot van christendom dan velen beseffen   &    boodschap

Gruwelen van deze tijd, wat er gebeurd wanneer we voor het ongeboren leven bidden

BLCKBX vaccinatieschade reportage: als het misgaat, laat men u aan uw lot over (klik op afspelen en dan rechtsonder bij CC op Dutch voor NL vertaling)  &   Rob Roos

Ds. KV over Lukas 15 – Het verloren schaap   &   Ds. KV over Rom. 12 vers 9-21

DJK – note: ik ben het oneens met dominee Koppelaar inzake hetgeen hij opmerkt over dat de antichrist nog moet komen. Deze misvatting is van dezelfde aard als dat de Joden denken dat de beloofde Messias der Schriften nog moet komen, en dat de moslims hun Mahdi verwachten. Antichrist betekent in dit geval: in plaats van Christus, hetgeen een verloochening en minachting van het verworven middelaarsambt en enig volbrachte offer van de Heere Jezus Christus is, en een lastering tegen Zijn Godheid, en ziet derhalve op de pauselijke titel Vicarius Filii Dei, hetgeen plaatsvervanger van de eniggeboren Zone Gods betekent, die met zijn pauselijke helpers vanuit hun duivelse waangeloof de autoriteit en macht menen te hebben de zonden van mensen te kunnen vergeven (absolutie) waarmee God lijdelijk mag instemmen. Dit zijn en blijven de twee blasfemische hoofdzonden van het vervloekte roomse pausdom. Het ging mij in deze nog actuele lezing van ong. 10 jaar geleden om hetgeen hij opmerkt over de gruwelheden van het herlevende babylonische heidendom die via het roomse pausdom herleven

Ds. J. Koppelaar — lezing over het herlevende heidendom en haar vele afgoderijen

Studie over Openb. 13 – Verhouding Rome versus Babylon versus beest uit de aarde

Leerzame en onthullende lezingen over de eindtijd waarin wij leven met mooie uitleg vanuit Bijbelse profetieën en vergezichten, door Walter J. Veith en Spencer Smith

Ds. KV Culemborg – Psalm 68 (deel 1)  &  Ds. KV Culemborg – Psalm 68 vers 19

M. Sharman – Nu er weer volop geprikt wordt, is deze docu belangrijker dan ooit

Franklin ter Horst uit het nieuws 03-10-2022  &  FTH uit het nieuws 10-10-2022

Ds. K. Veldman in Ouddorp over Lukas 15 vs 11-32  Een vader had twee zonen…

Ds. A. Kort over Openbaringen 14 vers 18-20  &   Ds. A. Kort – Openb. 15 vers 1

Europarlementariër Marcel de Graaff fileert het corrupte Europees Parlement op zeer heldhaftige wijze inzake duivelse Great Reset agenda     &   Rob Roos van JA21

Ds. K. Veldman in Terneuzen over Joh. 13 vs 1-16   &  KV over Rom. 12 vers 1-3

Krachtig APB betoog Thierry Baudet, vele christenen tot beschaming  DEEL II 

Kort nawoord over polemisch geschil ds. Kort versus Van der Brink  DJK versie

Slotbrief  ds. Kort over leerdwalingen Van den Brink   Reactie G. v.d. Brink (3)

Ds. A.T. Huijser indrukwekkende preek over Matth. 12 vs 43-45   &   DJK reactie

Ds. K. Veldman in Vianen over Matth. 22 vers 1-14   &   Culemborg – Psalm 67

Reactie ds. Kort op dwalingen Gert Van den Brink   &   Reactie G. v.d. Brink  (2)

Ds. Kort over HC zondag 15, vr. 37 – Wat verstaat gij onder het woordje ‘geleden’

Satanische inwijding New World Order tijdens opening Gemenebest Games 2022   

Ds. KV in Leerbroek over Rom. 10 vers 4    &    VHG Urk over Rom. 11 vers 1-10

Reactie ds. Kort op dwalingen Gert Van den Brink   &   Reactie G. v.d. Brink  (1)

Aanbeveling — boek met onthullingen over Fauci, de gevaarlijkste dokter op aarde

Ds. KV in Culemborg over Psalm 66 — Komt, hoort toe, o allen gij, die God vreest!

Ds. A. Kort over Openb. 14 vers 10-11 En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt   &   Openb. 14 vers 12

Ds. K. Veldman in HHG Ter Aar over Openb. 3 vers 14-22   &  Over HC zondag 52

Jona Walk en Stan Baggen: wijziging WPG moet van de baan  Van Houwelingen

Massale menselijke slachting door globalism  &  Frontnieuws over grafeenoverdracht  

KV in Culemborg over Psalm 65 – Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij

Ds. KV over Lukas 18 vers 9-14  Twee mensen gingen op in den tempel om te bidden

Frontnieuws over grafeenoxide in vaccins     &     Frontnieuws over the great reset 

Ds. William Gadsby over de prediking van het evangelie en het aanbod van genade

DJK over wet en evangelie, indien de wet niet scherpelijk ten dode wordt gepreekt, is en blijft het evangelie krachteloos en doet het geen reddende en zaligende kracht ten leve

Arminiaan Gert v.d. Brink loochent totale verdorvenheid en doodstaat van de mens, en leert een vals evangelie    &   Eerlijk evangelie middels zuivere uitleg HC zondag 4 

Ds. KV in Urk, Elim over Rom. 7:1-6  &  Over huwelijksverhouding man en vrouw

Lees hier over duivels bedrog achter vaccins   Statistieken van ontvolkingsrapport

Ds. K. Veldman over Psalm 63 — Voorwaar, ik heb U in het heiligdom aanschouwd

Kredietanalist Zoltan Pszar waarschuwt voor economisch depressie  FTH nieuws

Ds. KV in Vriezenveen over Genesis 1 en Gen. 3    &   Genesis 4 over Kaïn en Abel

Luister ds. KV over Gal. vers 22 en vergelijk kand. Veldhuis zelfde tekst en woorden

Ds. K. Veldman over Markus 5 vers 25-34 — De wonderbaarlijke genezing en het toevluchtnemende geloof van de bloedvloeiende vrouw tot de Heere Jezus Christus

D. Maasbach – God heeft een twist en rechtszaak tegen Nederland aangespannen

Igor van Kaam over the great reset — Great awakening is begonnen   &   IC zorg

Ds. KV over Psalm 62 — Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil

Ds. L.W. Van der Meij geeft lezing over doctor H.F. Kohlbrugge in Katwijk aan zee

Ds. KV in Culemborg over Psalm 61 — O God! hoor mijn geschrei en mijn gebed

Advocatenblad – kabinet maakt oneigenlijk gebruik van wet bevolkingverplaatsing

Laatste drie preken van ds. K. Veldman in Breukelen, Terneuzen en Culemborg

BLCKBX – huisarts Frank Roodenburg doet boekje open over mRNA-gifspuiten  

Ds. W. Roos in HGC Doorn over Handelingen 2 vers 38    &    VHG Driedorp  

Enkele dingen over de oorlog tegen de boeren en ons voedsel    &   voedselcrisis

 

NIEUWS ARCHIEF PAGINA