NIEUWS

Posted by admin | | donderdag 31 augustus 2017 8:03 pm

Laatst bijgewerkt :  16-03-2023  //  contact :  dkleenp@kliksafe.nl

Stop World Control — Uitgebreide documentaire over duivelse gruwelen onder eliten inzake ritueel misbruik, kindermoorden en de poorten naar macht en het grote geld

Wat samenstemming heeft het ware christendom nog met het SGP naamchristendom

Ds. K. Veldman in Ingersoll, Ontario – BBL over Psalm 66   &   BBL over Psalm 67

Ds. D.Chr. Overduin — Bijzonder ernstig waarschuwende oproep tot geloof en bekerking door middel van deze predicatie over Jesaja 55 vers 5-6 : Zoekt den Heere terwijl Hij te vinden is, en roept Hem aan terwijl Hij nabij is

Heruitgave Vermeulen — Hartelijke aanbeveling drie opnieuw uitgegeven boeken ds. A. Kort over het rechtvaardigend geloof en over de Bijbelse wedergeboorteleer, plus dagboek twaalf puriteinse meesterwerken   &   Setprijs aanbieding voor 30,00 EUR

En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk VERBORGENHEID; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde, Openb. 17 vs 3-5

Prof. Walter Veith – Het geheim achter duistere geheime genootschappen bijlage

DJK over Openb 13 – Verhouding Babylon versus Rome   versus   Hoer op het beest

Ds. K. Veldman in Ingersoll, Ontario – BBL over Psalm 62   &   BBL over Psalm 63

Ds. K. Veldman dankdagpreek – Oud Ger. Gemeente Gouderak   &  dankdagmiddag

Laatste nieuwsbrief F. ter Horst die aan terminale longkanker lijdt, dank en vaarwel!

Ds. W.J. Op ’t Hof over Openb. 13 vers 10 – Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis; indien iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen

Ds. A. Kort in Scheveningen vertroostend vanuit Matth. 7 vers 13-21 Gaat in door de enge poort…(…) …niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemel is

Lezenswaardig artikel over de 10 verloren stammen Israëls  &  Zebulon versus NL

Arno Wellens geeft heldere uitleg over CBDC   &  FVD over transgender waanzin

M.G. Hoeven over CBDC — State of Control met Central Bank Digital Currency

Maarten Luther over Gal. 3 vs 1-5 O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd?

Ds. K. Veldman dank en vaarwel!  download hier zijn 2022 preken via wetransfer

Stew Peters Networks presenteert schokkende onthullende docu :  Died Suddenly

Ds. C. Stelwagen over Rom. 4 vers 24-25 Maar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend worden, namelijk dengenen, die geloven in Hem, Die Jezus, onzen Heere, uit de doden opgewekt heeft, Welke overgeleverd is om onze zonden  wedergeboorte

Powerpoint Slides – Teaching and Defend Biblical Truth on Creation for christians

DJK over misplaatst onbijbels taalgebruik  &   Onderwijzende brief ds. J.H. Koster

DJK commentaar middels kort spraakbericht op artikel ds. Verschuure   &   deel 2

Ger. Gem. dominee A. Verschuure met zijn vervloekte valse duivelse hoerenleer en onbijbelse verklaringen van HC zondag 7, HC zondag 21 en HC zondag 23, waardoor velen zijn misleid en betoverd geworden, en met een ingebeelde hemel ter helle reizen 

Thomas Shepard – De ware bekering, vanaf hoofdstuk 3   &   gehele luisterboek

Robert F. Kennedy jr. online te gast bij Robert Jensen verteld over zijn bestseller

Ds. KV in Veenwouden over Rom. 2 vs 4 – Over de goedertierenheden des Heeren

Onbegrijpelijke toespraak ds. A. Kort bij traditionele kerkelijke herbevestiging van vier ambtsdragers op grond van hun historisch beleden geloof

Evangelisatiedienst in de Waalse kerk te Arnhem, waarin ds. L.W. Van der Meij en dhr. L. Maclean een eenvoudige bijbelse boodschap mochten brengen

Ds. Ruis – herdenking kerkhervorming   &   Ds. Van Herik over Rom. 3 vers 23-24

Kinderen uit Katwijk zingen een Vaste Burcht is onze God   &  Voorthuizen 31 okt

Ds. KV Culemborg – Gal. 5 : 17 Het onbekeerde vlees begeert tegen de verloste geest

Moedige huisarts in gewetensnood onthult duistere plan achter bedrieglijke vaccinatiebeleid van de overheid, het heeft wezenlijk niets met de zorg te maken

Ds. KV in Reeuwijk over Gal. 4 vs 1-7  &  Ds. KV in Ouddorp over Gal. 4 vs 19-31

DJK – Baudet meer bondgenoot van christendom dan velen beseffen   &    boodschap

Gruwelen van deze tijd, wat er gebeurd wanneer we voor het ongeboren leven bidden

BLCKBX vaccinatieschade reportage: als het misgaat, laat men u aan uw lot over (klik op afspelen en dan rechtsonder bij CC op Dutch voor NL vertaling)  &   Rob Roos

Ds. KV over Lukas 15 – Het verloren schaap   &   Ds. KV over Rom. 12 vers 9-21

DJK – note: ik ben het oneens met dominee Koppelaar inzake hetgeen hij opmerkt over dat de antichrist nog moet komen. Deze misvatting is van dezelfde aard als dat de Joden denken dat de beloofde Messias der Schriften nog moet komen, en dat de moslims hun Mahdi verwachten. Antichrist betekent in dit geval: in plaats van Christus, hetgeen een verloochening en minachting van het verworven middelaarsambt en enig volbrachte offer van de Heere Jezus Christus is, en een lastering tegen Zijn Godheid, en ziet derhalve op de pauselijke titel Vicarius Filii Dei, hetgeen plaatsvervanger van de eniggeboren Zone Gods betekent, die met zijn pauselijke helpers vanuit hun duivelse waangeloof de autoriteit en macht menen te hebben de zonden van mensen te kunnen vergeven (absolutie) waarmee God lijdelijk mag instemmen. Dit zijn en blijven de twee blasfemische hoofdzonden van het vervloekte roomse pausdom. Het ging mij in deze nog actuele lezing van ong. 10 jaar geleden om hetgeen hij opmerkt over de gruwelheden van het herlevende babylonische heidendom die via het roomse pausdom herleven

Ds. J. Koppelaar — lezing over het herlevende heidendom en haar vele afgoderijen

Studie over Openb. 13 – Verhouding Rome versus Babylon versus beest uit de aarde

Leerzame en onthullende lezingen over de eindtijd waarin wij leven met mooie uitleg vanuit Bijbelse profetieën en vergezichten, door Walter J. Veith en Spencer Smith

Ds. KV Culemborg – Psalm 68 (deel 1)  &  Ds. KV Culemborg – Psalm 68 vers 19

M. Sharman – Nu er weer volop geprikt wordt, is deze docu belangrijker dan ooit

Franklin ter Horst uit het nieuws 03-10-2022  &  FTH uit het nieuws 10-10-2022

Ds. K. Veldman in Ouddorp over Lukas 15 vs 11-32  Een vader had twee zonen…

Ds. A. Kort over Openbaringen 14 vers 18-20  &   Ds. A. Kort – Openb. 15 vers 1

Europarlementariër Marcel de Graaff fileert het corrupte Europees Parlement op zeer heldhaftige wijze inzake duivelse Great Reset agenda     &   Rob Roos van JA21

Ds. K. Veldman in Terneuzen over Joh. 13 vs 1-16   &  KV over Rom. 12 vers 1-3

Krachtig APB betoog Thierry Baudet, vele christenen tot beschaming  DEEL II 

Kort nawoord over polemisch geschil ds. Kort versus Van der Brink  DJK versie

Slotbrief  ds. Kort over leerdwalingen Van den Brink   Reactie G. v.d. Brink (3)

Ds. A.T. Huijser indrukwekkende preek over Matth. 12 vs 43-45   &   DJK reactie

Ds. K. Veldman in Vianen over Matth. 22 vers 1-14   &   Culemborg – Psalm 67

Reactie ds. Kort op dwalingen Gert Van den Brink   &   Reactie G. v.d. Brink  (2)

Ds. Kort over HC zondag 15, vr. 37 – Wat verstaat gij onder het woordje ‘geleden’

Satanische inwijding New World Order tijdens opening Gemenebest Games 2022   

Ds. KV in Leerbroek over Rom. 10 vers 4    &    VHG Urk over Rom. 11 vers 1-10

Reactie ds. Kort op dwalingen Gert Van den Brink   &   Reactie G. v.d. Brink  (1)

Aanbeveling — boek met onthullingen over Fauci, de gevaarlijkste dokter op aarde

Ds. KV in Culemborg over Psalm 66 — Komt, hoort toe, o allen gij, die God vreest!

Ds. A. Kort over Openb. 14 vers 10-11 En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt   &   Openb. 14 vers 12

Ds. K. Veldman in HHG Ter Aar over Openb. 3 vers 14-22   &  Over HC zondag 52

Jona Walk en Stan Baggen: wijziging WPG moet van de baan  Van Houwelingen

Massale menselijke slachting door globalism  &  Frontnieuws over grafeenoverdracht  

KV in Culemborg over Psalm 65 – Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij

Ds. KV over Lukas 18 vers 9-14  Twee mensen gingen op in den tempel om te bidden

Frontnieuws over grafeenoxide in vaccins     &     Frontnieuws over the great reset 

Ds. William Gadsby over de prediking van het evangelie en het aanbod van genade

DJK over wet en evangelie, indien de wet niet scherpelijk ten dode wordt gepreekt, is en blijft het evangelie krachteloos en doet het geen reddende en zaligende kracht ten leve

Arminiaan Gert v.d. Brink loochent totale verdorvenheid en doodstaat van de mens, en leert een vals evangelie    &   Eerlijk evangelie middels zuivere uitleg HC zondag 4 

Ds. KV in Urk, Elim over Rom. 7:1-6  &  Over huwelijksverhouding man en vrouw

Lees hier over duivels bedrog achter vaccins   Statistieken van ontvolkingsrapport

Ds. K. Veldman over Psalm 63 — Voorwaar, ik heb U in het heiligdom aanschouwd

Kredietanalist Zoltan Pszar waarschuwt voor economisch depressie  FTH nieuws

Ds. KV in Vriezenveen over Genesis 1 en Gen. 3    &   Genesis 4 over Kaïn en Abel

Luister ds. KV over Gal. vers 22 en vergelijk kand. Veldhuis zelfde tekst en woorden

Ds. K. Veldman over Markus 5 vers 25-34 — De wonderbaarlijke genezing en het toevluchtnemende geloof van de bloedvloeiende vrouw tot de Heere Jezus Christus

D. Maasbach – God heeft een twist en rechtszaak tegen Nederland aangespannen

Igor van Kaam over the great reset — Great awakening is begonnen   &   IC zorg

Ds. KV over Psalm 62 — Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil

Ds. L.W. Van der Meij geeft lezing over doctor H.F. Kohlbrugge in Katwijk aan zee

Ds. KV in Culemborg over Psalm 61 — O God! hoor mijn geschrei en mijn gebed

Advocatenblad – kabinet maakt oneigenlijk gebruik van wet bevolkingverplaatsing

Laatste drie preken van ds. K. Veldman in Breukelen, Terneuzen en Culemborg

BLCKBX – huisarts Frank Roodenburg doet boekje open over mRNA-gifspuiten  

Ds. W. Roos in HGC Doorn over Handelingen 2 vers 38    &    VHG Driedorp  

Enkele dingen over de oorlog tegen de boeren en ons voedsel    &   voedselcrisis

Volgens Mark Rutte moeten de boeren op beschaafde wijze demonstreren, zodat de overheid hun landerijen op leugenachtige en misdadige wijze kan stelen   &   Baudet  

Voorlaatste vier preken van ds. KV in Driedorp, Houten, Nederhemert en Elburg   

Heldere christelijke boodschap van een strijdvaardige onbekeerde politicus die het als een nuchtere hollander nog opneemt voor de boeren en visserij, de soevereiniteit en joods-christelijke wortels en waarden van zijn arme vaderland    &    luister hier

Ernstig waarschuwende preek ds. A. Kort over Openb. 14 vers 6-7  Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is gekomen; en aanbidt Hem

Ds. KV in Katwijk over Rom. 8 vers 1-4     &    Kesteren over 1 Tim. 1 vers 3-7

Ds. KV in Culemborg over Psalm 59 – Red mij van mijn vijanden  HHG Wezep

D.J. Van Keulen over Richteren 8 vers 27 – En Gideon maakte daarvan een efod, en stelde die in zijn stad, te Ofra; en gans Israël hoereerde aldaar denzelven na, en het werd Gideon en zijn huis tot een valstrik

Het beest uit de aarde = the money masters, history of central banking  kijk hier

Misdadige centrale private banken van Rothschields etc, willen meer goud ‘kopen’ tegen inflatie die ze zelf veroorzaakt hebben, d.m.v. massa uitgeleende geldcreaties uit het niets, opkopen van staatsschulden, stimuleren van belangrijke economieën en opstapeling van crisissituaties. Waardeloos geprint geld ruilen/stelen ze voor goud

Franklin ter Horst uit het laatste nieuws over WEF en covidbedrog   melding

Ds. K. Veldman in Montfoort over Hand. 1 vers 8 – Gij zult Mijn getuigen zijn

Zeer moedige bijbelgetrouwe toespraak van wijlen dominee C. Stelwagen tot dominee G. Van Manen (intrede gergem) in de Hervormde kerk te Elspeet d.d. 07-01-2009

W. Van der Leest — kijk en huiver het verschil van kraanwater en mineraalwater

Ds. K. Veldman over 1 Korinthe 15 vers 20-43 Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is

DJK – waarom de geloofsdoop niet in plaats van de bloedige besnijdenis is gekomen

A. Visser over de geestelijke wapenrusting    &    De vrijheid van het kindschap

Ds. A. Kort over Galaten 2 vers 19 — Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou

Ds. KV in Vianen over Joh. 21 vers 1-14 Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs?

Europa – The last financial battle (part 1)    &   The last financial battle (part 2)

WEF sekte van Klaus Schwab is één grote internationale gewetenloze samenzwering

Aanbeveling – Het coronabedrog, door Thierry Baudet    &   Toelichting bij FVD

DJK : zomaar enkele gedachten bij een artikel over de crash van digitale currency

Van Kessel – samen op weg naar een NWO, luister hier over wat ze van plan zijn

Dodenherdenking 4 mei 2022  //  wereldwijd ruim 43 miljoen vermoorde kinderen

Ds. A. Kort over HC zondag 7, vraag 21 — Wat is een waar zaligmakend geloof?

Aanbeveling – A. Van de Velde, de wonderen des Allerhoogsten (herziene uitgave)

Interessant Weltschmerz interview met Th Baudet over het huidige wereldgebeuren

Pastor Derek Prince over herkenning van de verborgen boze werkingen des satans

Willem Middelkoop in gesprek met Verbrugge   &   op weg naar nieuwe wereldorde

Ronald Bernard doet veel onthullingen over de duistere financiële wereld waaruit hij verlost is geworden, middels interview door Jorn Luka van truemanshow op youtube

Xandernieuws komt na veel onderzoek op een vreselijk goddeloze wijze uit de kast

A. Visser lezing 3 – Luthers verklaring Galatenbrief    &  Romeinenbrief lezing 2

Prof. Walter J. Veith over het vreemde vuur van de charismatische bewegingen waarin op gruwelijke wijze met het werk van God de Heilige Geest de spot wordt gedreven

Ds. Van Sligtenhorst schaart in preek over HC zondag 7 heimelijke hoop en vertrouwen onder heerschappij der wet, alrede onder een waar geloof  (met reactie en naschrift) 

Ds. KV in Staphorst over Simon van Cyrene   &   een helwaardige moordenaar

NWO — Globalisten willen met Rusland sancties heel Europa failliet laten gaan

Aanbeveling – Prachtige kinderbijbel met illustraties door de heer D.J. Van Keulen

A. Visser en D.J. Van Keulen – leerzame duolezing in Barneveld over het voorwoord van Maarten Luther bij zijn vertaling van de Romeinenbrief    &   voorwoord

Ds. K. Veldman in Harskamp over 1 Joh. 2 vers 15-17 de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid, maar die den wil van God doet, blijft in der eeuwigheid 

Poetin koppelt roebel aan goud en energie, devaluatie voor USD en EUR   &   IMF

Van Kessel laakt achtergehouden Pfizer docs   &   enorme toename neurologie letsels

Wilco Vos lezing (1) over de media, de kerk en het merkteken van het beest – ofwel – Het complot rondom ons denken   &   lezing (2) over de generatie na de vaccinatie

Noord-Koreaanse veiligheidstroepen hebben een bloedbad aangericht bij een inval tijdens een geheime christelijke kerkdienst     &   lees en luister hier

Dwaalleer prof. dr. W.A. Zondag over (valse) geloofszekerheid en piëtisme bijbels aan de kaak gesteld, ingezonden door een broeder uit Berea 

Ds. K. Veldman in HHG Groenekan over Openbaringen 13 vers 8 – Zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten

Ds. KV over 1 Kor. 11 vers 3 – Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus

DVO – welke duivelse plannen heeft het WEF met Nederland?   &  grafeen oxide

Een gezin in een dorpje, 100 km zuid van Kiev, geen verlichting, nauwelijks te eten, om hen heen is het oorlog, zingend prijzen zij God en vragen Zijn ontferming

Ernstige en waarschuwende tijdrede A. Visser over een nuttige en profijtelijke voorbereiding op de jongste dag van de wederkomst van de Heere Jezus Christus

Frontnieuws — Aftellen tot ineenstorting van de petrodollar en USA dominantie

Destructieve reset van het kapitalisme    &   Dr. Coleman over eindfase great reset 

Hongersnood op komst? Nederlandse boer uit Oekraïne waarschuwt voor gevolgen

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne doet Europa schudden op zijn grondvesten

Rouwdienst van Aletta Pieterman, een christin en echtgenote van Hans Pieterman

Best mooie lezing door de heer Rennie Schoorstra over nanotechniek, Gog en Magog, een antichristelijke dictatuur, de toekomst van Israël, en het duizendjarig vrederijk

Moet het Westen hopen dat Putin oorlog met Oekraïne wint?    &   Gog en Magog

Ds. A. Kort in Kampen over Matth. 26 vs 12-13 Want als zij deze zalf op Mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot een voorbereiding van Mijn begrafenis

Oekraïne is de doodsteek voor NAVO   &  Grafeen overdracht op ongevaccineerden

De heer A. Visser over Bunyans christenreis — De man in de ijzeren spelonk in het licht van Hebr. 6 vers 4-6 ….eens verlicht geweest, maar toch afvallig geworden

A. Visser over Bunyans christenreis – De poort van de wedergeboorte    &   MP3

Kand. D.J. Van Keulen in Urk over Jesaja 54 vers 1      &     Markus 10 vers 15

Ds. A. Kort over HC zondag 4, vraag 11 — Is God dan ook niet barmhartig?

Bewijs van grafeen in dodelijke covid-injecties spreekt voor zich   &   NANOTECH 

Ds. A. Kort in Katwijk over Openb. 20 vs 11-12 En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden

Ds. A. Kort over Openb. 13 vers 13-15 En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken   

Serie leerzame lezingen door de heer A. Visser over werken van John Bunyan, Thomas Boston, Philip Henry en Zacharias Ursinus   &   wetransfer downloads

A. Visser 4e lezing christenreis – Gezeggelijk, de bijna-christen ontdekt    &   Meade

A. Visser 7e lezing christenreis – wedergeboren en toch nog een pak    toelichting

Brief ds. J.H. Koster uit Montfoort aan zijn vriend Jonker over de zekerheid des geloofs in het hart, en de volle verzekerdheid des verstands   &   William Guthrie

Ds. K. Veldman (tijdrede) Lukas 17 vs 33  Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden

Ds. KV (tijdrede) Markus 4 vs 20 – En dezen zijn, die in de goede aarde bezaaid zijn

Ds. Kort over HC zondag 3 – Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen?

Veelzeggend kort filmpje van moeder die haar kindje haar liefde even doet ontberen

Negatieve rente op spaargeld dit jaar vanaf 5000 EUR    &   Goud is ontraceerbaar

Volgens vaccinoloog Van den Bossche verergeren boosters de zaak   &   luister hier

Berekend berouw en inkeer van dominee C. Harinck op 88 jarige leeftijd inzake valse kerkleer ger-gem, als je niets meer te hebt te verliezen of verdrukking moet vrezen

Ds. D.Chr. Overduin over Jes. 59 vers 20 – En er zal een Verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen, die zich bekeren van de overtreding in Jakob, spreekt de HEERE

2021 preken.mobi stats – het afgelopen jaar werden 1,35 miljoen preken beluisterd

Prof. Walter J. Veith — Zeer bekwame uitleg over het beest uit de afgrond der aarde

Franklin ter Horst uit het nieuws — De alarmerende berichten over grote aantallen slachtoffers na vaccinaties nemen met de dag toe     &    lees hier

Prof. Walter J. Veith — Bijzonder mooie uitleg hoe en in welke vorm de vier beesten uit Daniël 7 samen terug komen in het beest uit de zee in Openb. 13     &   luister hier

Christelijke oproep om financiële steun voor evangelistenwerk in Oostblok  HVC

DJK – de hoerachtige rooms katholieke kerk in het licht van Daniël 7 en Openb. 13

Dagboek ds. J.P. Paauwe – zo vind men een roeping, niet gezocht, men treft haar aan

Moedige dokter H.C. Moolenburgh in 2014, merk op wat hij aan het einde zegt over het versataniseerde pharmakea systeem wat tegen elke prijs alle kinderen wilde vaccineren

Laatste updates (14) rondom berichtgeving uitbraak van het Covid-19 coronavirus

Ds. C. Stelwagen vanuit 1 Petrus 1 vers 3 – Over de ware en valse wedergeboorte

Kort verslag over de rechtszitting inzake de overval van vorig jaar op onze winkel

FTH — Staat er inderdaad een black-out of cyberaanval aan te komen of misschien zelfs een derde wereldoorlog waarbij EMP wapens worden ingezet?   lees hier

Ds. K. Veldman korte meditatie over psalm 55   langere versie via sermon audio

Oprecht klinkende waarschuwende boodschap van Peter B. Duijst uit Spakenburg, versta dit inhoudelijk in grote lijnen vanuit 1 Kor. 13 vers 9-13

Frontnieuws over grafeenoxide in covid19-vaccins  &  voor u uitgelicht en gelezen

Volgens vermoorde dr. Andreas Noack werkt graafeenoxide als kleine scheermesjes

Bewijs uit Griekse grondtaal Openb 18 vs 23 ‘pharmakeia’ = big pharmacy toverij

G.K. Verbaan — leerzame studie over het getal 666 n.a.v. Openbaringen 13 vs 18

Ds. A. Kort over Openb. 12 vs 13-14a En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd, die het manneken gebaard had.mp3

Medewerkers GGD medische informatielijn storten neer bij juridische confrontatie

Duitse politica Andrea Haberl klapt uit de school: “….het ging nooit over corona”

Tweede Kamer ergert zich mateloos aan heldere feiten en op waarheid gebaseerd sterk onderbouwd betoog door Thierry Baudet van Forum van Democratie

Ds. A. Kort dankdagpredicatie over Jesaja 63 vers 7   &   Matth. 6 – zijt niet bezorgd

Ds. W.J. Op ’t Hof in Katwijk a/zee – ernstige tijdrede over Openbaringen 10 vs 7-9

Raisa Blommestein weerspreekt leugens overheid die anti-vaxxers vals beschuldigen

Maastrichts UMC ziekenhuis 80 procent van patiënten gevaccineerd  &   klik hier

Moedig preekfragment van dominee Zwartbol in de O.G.G. te Gouderak 21-10-2021

Bionische nanotechnologie, ontdekking en toepassingen van grafeenoxide, begrijp wat dit d.m.v. vaccins kan doen onder invloed van magnetisme en 5G stralingen

Ernstige boodschap Carrie Madej – de oorlog om de mensheid tussen God en Satan

Ds. A. Kort over Openb. 12 vs 7-9 En er werd krijg in den hemel; Michael en zijn engelen krijgden tegen den draak   preekfragment over satans vernedering

Ds. Zweistra in HHG Alblasserdam – Bijbelse uitleg HC zondag 7 over waar geloof

Sterk betoog Kevin Stillwagon ontmaskering immuniteit verzwakking door vaccins

Bijzonder mooi! Jack Van der Tang spreekt uit zijn hart in zijn eenvoud en haagse platheid in alle ernst zijn hoorders aan, vanuit de boodschap van Openb. 18 vers 4

Mark Wooding – We beleven een massale psychose  (klik rechtsonder op CC // dutch)

Ds. M. Klaassen – Zwaar weer op komst, de tijd van rustig christendom is voorbij

DJK — Want de kinderen dezer wereld zijn voorzichtiger, dan de kinderen des lichts

Turkse TV toont gruwelijke beelden van misvormde baby’s door Pfizer en Moderna vaccins & Uitvinder mRNA technologie maakt vergelijking met nazi holocoast

Voor hen die het niet wisten – Gods handtekening en eigendomsbewijs in uw DNA

Leerzame docus over opmerken van waarheid, leugens en misleiding in deze wereld

Kand. D.J. Van Keulen over 1 Petrus 1 vers 6-9 In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen

Sterk betoog door rechtsgeleerde Raisa Blommestijn inzake weigering coronapas acceptatie, medische apartheid, dodelijke coronavaccins en tyrannieke testcultuur

Vaccinatiedwang – Rutte en De Jonge hebben hun beloften gebroken  9 leugens

C.H. Spurgeon over Openb. 12 — Wee degenen die de aarde en zee bewonen want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij maar weinig tijd heeft

Begrafenisondernemer John O’Looney legt uit hoe het ontvolkingsproject werkt

Heldhaftige Britse uitvaartondernemer steekt hoofd boven het maaiveld uit inzake het covidbedrog met depopulatie en sterilisatie als oogmerk  & ernstige waarschuwing

Ds. A. Kort over het gebed des Heeren — HC zondag 48 — Uw Koninkrijk kome

Ds. B. Van Leeuwen over Hebr. 13 vers 4-6 Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen: De Heere is mij een Helper, en ik zal niet vrezen, wat mij een mens zal doen?

Thierry Baudet slaat spijker op zijn kop met APB inzake coronabedrog & xander

Ds. C. Stelwagen over Matth. 15 vs 22-28 Over het beproefde toevluchtnemende hondengeloof van de onwwaardige Kananese vrouw die al haar rechten had verloren

NY 9-11, hoe wist de BBC ruim voor tijd dat gebouw 7 zou vallen?  & comment

Ds. A. Kort – Verhandeling Heidelberger Catechismus, jaargang 2016-2018  

Ds. A. Kort – Verhandeling Heidelberger Catechismus, jaargang 2019-2021 

Vermeulen geeft mooi dagboek opnieuw uit – Twaalf Puriteinse Meesterwerken

F. ter Horst — Volgens Hugo de Jonge en de media hebben we op dit moment te maken met een pandemie van de ongevaccineerden   Klaus Schwab

Ds. C. Stelwagen in preekfragment over Hebr. 2:15 – Over sommigen kinderen Gods die met de vreze des doods al hun leven in dienstbaarheid onderworpen zijn

Onthullende video over NWO agenda die wordt uitgerold  moedige moeder

Dr. Astrid Stuckelberger komt met verpletterende inzichten over het gevaar van Covid-19 injecties en grafeenoxide // klik op CC in video voor NL ondertiteling

Franse nobelprijswinnaar geneeskunde Luc Montagnier verwoordt het duidelijk

Boeren worden schandalig onteigent ter bestrijding van teveel stikstof uitstoot

EU wil alles weten, volledige controle, en u uiteindelijk van alles beroven, onder het mom van bestrijding tegen besmettingen, tegen terrorisme en witwas praktijken

The Great Reset — kroniek van een machtsneurose   artikelen over SDG

Kand. D.J. Van Keulen op HHG Urk – Elim over 2Kon.2:14   &  Markus 1 vs 17

Gruwelijke bijwerkingen vanwege giftige corona vaccinaties & bevolkingsreductie

David Icke over de Orwelliaanse dictatuur in NL   &  dr. Sean Brook – Oxford

Moedige advocaat met ernstige boodschap tegen Covid vaccins  World War III

Ds. C. Stelwagen over Rom. 1:16-17 – Het evangelium een kracht Gods tot zaligheid

F. ter Horst — Mensen die vaccins weigeren zullen volledig worden uitgesloten

Ds. A. Kort in het Refdagblad — Bijbel is altijd het richtsnoer, ook als ik voor een rechter sta  &  publieke steunbetuiging

Wereldberoemde procesadvocaat dokter Reiner Fuellmich bewijst samen met 1000 collega advocaten dat corona pandemie een ongekende misdaad tegen de mensheid is

Wetenschappers over gevaarlijk experiment — Corona op zoek naar de waarheid (II)

Roomse gruwelen overeenkomstig Openb. 17 vers 3 — Paus in Vaticaan noemt Lucifer God en vader van de Heere Jezus Christus  klik hier

Ook bij ds. Teunissen is geopenbaarde Christus niet door recht geschonken  bijlage

Lezing door dhr. A. Visser over geschonken genade door de weg van Gods heilige recht, overeenkomstig Gods Woord en vier betrouwbare oudvaders door de eeuwen heen

Kand. D.J. Van Keulen in HHG Voorburg over Matth. 6 vs 16   &  Psalm 65 vs 3

Alexis Bugnolo over the masonic take-over of the world   &  wereldwijde chaos

Ds. A. Kort op 22-07-2021 in de O.G.G. in Ned. Scheveningen over Joh. 14 vs 27a – Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u  &  preekfragment over die blijdschap en vrede

Ds. K. Veldman over Gal. 5:1 Over de vrijheid Christi  &  Afscheid Alblasserdam

Ds. J. Van Meggelen – 290 predicaties periode 2017-2021  uitgelicht 1 Joh. 5:12

De duistere agenda achter corona in het Bijbelboek Openbaringen voorspeld, en een betere uitleg en toepassing op deze woorden uit 2 Thess. 2:3-4 & Rutte ontmaskerd

BLCKBX – Hier is sprake van mindcontrol, en artsen moeten rekenen op vervolging

Dominee KV doet in 2021 schuldbelijdenis in leerdienst over HC zondag 30, over dat er geen belijdenis des geloofs gedaan kan/mag worden zonder waar geschonken geloof

Ds. KV waarschuwt in 2009 ernstig tegen onbekeerde ambtsdragers en tegen onbekeerd belijdenis doen zonder waar geloof in Jezus Christus en vergeving van zonden

Ds. K. Veldman op 29-06-2021 in Oud Ger. Gem. Gouderak over Jona de profeet

Dokter Carrie Madej brengt een zeer ernstige en dringende wetenschappelijk gefundeerde boodschap voor de hele mensheid

Edward Curtin — Na 15 maanden lezen, bestuderen, observeren en onderzoeken

Tim Gielen geeft briljante informatie inzake welke bedrijven de wereld bezitten

Laatste updates (12) rondom berichtgeving uitbraak van het Covid-19 coronavirus

Ds. K. Veldman 25 uitnodigingen van afgelopen periode NL 2020 – 2021

Kand. D.J. Van Keulen twee predicaties HHG Urk – Elim 30-05-2021.mp4

Ds. K. Veldman over Psalm 49 — Hoort dit, alle gij volken! neemt ter ore, alle inwoners der wereld, zowel slechten als aanzienlijken, te samen rijk en arm

Ds. D.Chr. Overduin – Heidelberger Catechismus jaargang 1982-1984

Ds. D.Chr. Overduin – Heidelberger Catechismus jaargang 1979-1981

Ds. D.Chr. Overduin – Heidelberger Catechismus jaargang 1973-1975

Ds. K. Veldman over HC zondag 23 – Over de volle verzekerdheid des verstands, versta vanuit 2 Petrus:5-11 en Kol. 2:2 , hier kan een verloste zondaar nadat hij met zijn hart heeft mogen getuigen, door opwas ook op verstandelijk en zakelijke wijze verklaren hoe God Zijn Vader, hoe de Heere Jezus Christus Zijn Borg en Zaligmaker, en hoedanig de Heilige Geest zijn Leidsman, uit vrije genade om niet is geworden

Ds. KV over HC zondag 21 – Wat gelooft gij nu van de vergeving van uw zonden, nadat ge door opwas nader in uw verlossing en kindschap bent onderwezen?

Ds. K. Veldman over HC zondag 7 – Over de geloofsvereniging en vergeving der zonden, en bewuste geloofszekerheid geschonken in het hart van een verloste zondaar

Ds. K. Veldman – Heidelberger Catechismus, van HC zondag 1 t/m zondag 29

Ernstige tijdrede ds. A. Kort over Openb. 9 vs 16-21 En de overige mensen, die niet gedood zijn door deze plagen, hebben zich niet bekeerd van de werken hunner handen

AV interview — ds. Kort geeft terugblik op afgelopen jaar   AD interview

Ds. K. Veldman over Joh. 21 — de wonderbaarlijke visvangst  &  Simon Petrus door de Heere Jezus in zijn kindschap en knechtschap hersteld

Xander — terwijl mensen aan AstraZeneca vaccins blijven sterven  Pfizer

Huisarts Rob Elens op FB over het bedrog achter nieuw vaccinatieprogramma

Hart van Nederland — openhartig interview met dominee Kort van Mieraskerk

Lafhartige aanslag op Mieraskerk OGG Krimpen a/d IJssel & Corona update 11

Jolyn Van de Garde – Nuchter en helder artikel van een onchristelijke verslaggeefster die de wortels van haar christelijke opvoeding nooit is vergeten

Schokkende waarschuwing vanuit de UK inzake PCR test & Moeder belt RIVM

Bekijk hier een indrukwekkende heldere samenvatting inzake de waarheid van ons huidige systeem en de aanstaande global reset, en andere documentaires.mp4

John Bunyan – Bijzonder schoon hoofdstuk uit zijn boek Komen tot Jezus Christus, waarin hij zeer lieflijk verklaard waarom verloren zondaren welkom bij Hem zijn

Laatste updates (10) inzake de berichtgeving rondom uitbraak van coronavirus

A.W.C. Van Dijk over Hebr. 6 vers 4-6 – Bijbelse catechisatie zonder bevinding met veel zwart-wit stellingen en weinig pastorale nuance, maar helaas zonder vertroosting en bemoediging voor kleingelovigen die hier bij tijden mee worden bestreden. Soms denk ik weleens dat deze man alleen nog maar met grootgelovigen kan spreken.mp3

BLCKBX DOCU — Davos ontcijferd, het kapitalisme volgens Klaus Schwab

Ad Broere over veiligheid of vrijheid?  &  Michael Burry vreest hyperinflatie

FTH recente nieuwsbrief I  &  FTH nieuwsbrief II  &  FTH nieuwsbrief III

Prekenselectie ds. A. Kort periode Oud Ger. Gem. Krimpen 2020-2021 

Prof. Bob de Wit verteld het complete verhaal over de aanstaande global reset

Dr. Seldenrijk over vaccins en Gods Handtekening in lichaamscellen van mens

Bij hoge uitzondering op veler verzoek geplaatst – Het Hooglied van Salamo uitgelegd door ds. T. Cabaret (note – blijf het snode van het kostelijke scheiden)

Laatste updates (9) inzake de berichtgevingen rondom uitbraak van coronavirus

Ds. C. Stelwagen over Openb. 20 vers 11a …en ik zag een grote witte troon

Thomas Boston — Gaat in door de enge poort   &   uitgelicht citaat

Vermeulen geeft nieuw boek uit over het leven van ds. L. Gebraad   &   Preview

Prekenstatistieken 2020 downloads en beluisterde mp3-preken van deze website

FTH over Covid-19 reis naar de globalisering van deze wereld (deel 1 t/m 7)

Ds. Overduin over Gal. 3:23-24 de onderscheiden bediening van Wet en Evangelie

Een dominee die aan alle wateren moest zaaien werd een middel voor een kroegenloper

Ds. Overduin over Gal. 3:21-22 de onderscheiden bediening van Wet en Evangelie

Laatste updates (8) inzake de berichtgevingen rondom uitbraak van coronavirus

Luther waarschuwt voor lieden met verborgen hoogmoed en zichzelf tot een doorn zijn

DJK – vrijdagmiddag 20 november werd onze winkel in Katwijk overvallen

Wybren van Haga van het FVD in opstand tegen coronabeleid van onze overheid

Ds. K. Veldman over HC zondag 6 – Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn, en waarom moet Hij tegelijk waarachtig God zijn?

Global reset – geruchten uit bankwereld vanaf 1 januari 2021 nieuw rentebeleid met herziening en herwaardering van lopende hypotheken en bedrijfsleningen, verhoogde rentetarieven en extra hoge risico opslagen voor hen die zich niet laten vaccineren

Lange Frans in gesprek met edelmoedige huisarts Elke de Klerk over vaccinaties

Willem Middelkoop over geopolitiek en de aanstaande NWO financial global reset

Nov 2019 — De verborgen duivelse agenda achter de wereldwijde vaccinatieplicht

Ds. K. Veldman over HC zondag 5 – Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel, waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen?

Ds. K. Veldman in HHG Ouderkerk a/d IJssel – Dankdagpredicatie over Psalm 36

EO-coryfee Henk Binnendijk over zijn zoon Cees die de hand aan eigen leven sloeg

Vanwege deze censuur zijn veel kritische video’s van onze website verwijderd

Ds. K. Veldman over HC zondag 4 – Indien de wet niet scherpelijk ten dode wordt gepreekt, is en blijft het evangelie krachteloos en doet het geen kracht ten leve. Alleen Gods heilige wet is de tuchtmeester tot Jezus Christus, en niet het evangelie.mp3

USA 1967 – leerlingen krijgen lesje mind-control van geschiedenisleraar, maak zelf toepassing voor deze tijd waarin de leugen regeert en tegensprekers moeten zwijgen

F. ter Horst over Covid-19 vaccin & Veel artsen noemen Covid-19 valse pandemie

Ds. Huijser voorziet spanningen vanwege solidariteit kerken met kroegen  NRC

Laatste updates (6) rondom berichtgeving uitbraak van het Covid-19 coronavirus

Ds. D.C. Overduin over Markus 10 vs 17-26 – De rijke jongeling kwam tot de Heere Jezus vragende: Goede Meester! wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërve?

Leerzame catechisaties door ds. J.P. Paauwe – periode 1951-1956   &   E-books

Er zijn inmiddels 1223 preken van ds. D.C. Overduin en G. Overduin overgezet

Ds. D.C. Overduin over Hebr. 6:1-8 Die doornen en distelen draagt is verwerpelijk

Gerard Van der Hoeven geeft Bijbels commentaar op interview van Terdege in 2009 met L.J. Van Valen en zijn visie op de theologie en het werk van Thomas Shepard

Kohlbruggiaan D.C. Overduin over Gal. 3:10-12 – In deze bijzonder mooie predicatie wordt de vloekdood gezet op alle werkheilige wettische of evangelische verbeteraars. Ik wenste dat m’n vriend Ruben Jansen eens op dergelijke wijze het evangelie van Jezus Christus ging verkondigen tot eer van God en blijdschap van Gods kinderen.mp3

Ds. D.C. Overduin over Gal. 2:11 Simon Petrus door de apostel Paulus in broederlijke liefde publiek bestraft omwille van de boodschap en vrijheid des evangeliums.mp3

Ds. A. Kort ernstige leerrede over Maleachi 3 vers 2 – Maar wie zal den dag Zijner toekomst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? 

Ds. D.C. Overduin over Gal. 2:17 Christus een dienaar der zonde? Dat zij verre!

Verwijderde You-Tube Video — Bezorgde internist vertelt over Covid-19 vaccins

Klokkenluider (als vermeend Ghanese president) zegt harde waarheid inzake Covid-19 zwendel en bedrog, en ontmaskert satanische agenda van Rockefeller foundation

Ds. D.C. Overduin over Gal. 2 vers 21 – Ik doe de genade Gods niet teniet

Ds. A. Kort op 14-06-2020 over Openb. 18:4-5 Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt

Wouter Raatgever over wat er allemaal speelt achter de schermen van coronacircus

Ds. C. Stelwagen over H.C. zondag 3 – Heeft God de mens dan verkeerd geschapen?

Ds. D.C. Overduin over Gal. 2:19 Door de wet der wet gestorven   Galatenbrief

Huisarts Rob Elens gaf zijn coronapatiënten een effectief antimalariageneesmiddel in combinatie met antibioticum, maar werd teruggefloten door gezondheidsinspectie

Ds. K. Veldman over H.C. zondag 3 – Maar zijn wij alzo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad?

Theologienet – ds. Kort over de wedergeboorte & Over het rechtvaardigend geloof

Youtube blokkeert getuigenis vermaarde viroloog Judy Mikovits   &   Xander

Kand. R.J. Jansen over Zacharia 3 vers 2 — De HEERE schelde u, gij satan!

Mooie uitleg over het 666 teken van het beest t.a.v. vaccins en chips & Luciferase

Pastor Derek Prince geeft mooie uitleg over verborgen boze werkingen des satans

DJK over Spr. 22:7 – De rijke heerst over de arme, en die leent, is des leners knecht

Willem Middelkoop geeft nuchtere visie over desastreuze aanstaande veranderingen van instortende wereldeconomieën en oneindig veel geldcreatie door centrale banken

Kand. R.J. Jansen (2017) Ernstige leerrede over Openbaringen 14 vers 9-10

Advocate in DE en cardioloog in CH opgesloten vanwege kritiek op coronabeleid

Zuid-Afrikaanse website plaatst uitgelekte brief van ds. A. Kort aan gemeenteraad Krimpen a/d IJssel, met interview en toelichting op zijn brief & vervolg interview

Twee preken ds. KV Ontario Canada 22-03-2020 van Engels naar Nederlands

Dr. H.F. Kohlbrugge – God heeft macht over alle plagen, deze ernstige leerrede over Openb. 16:9 sprak hij uit ten tijde van de Cholera epidemie uitbraak in Europa

M.G. Van der Hoeven – nuchter artikel over de gekte rondom de corona uitbraak

Drie biddagpreken ds. A. Kort – uitgesproken op woensdag 11-03-2020 te Krimpen

Onvergetelijke en zeer actuele citaten uit de biddagpreken van Th. Van der Groe

Ds. KV Harskamp tijdrede over Luk. 17:33 – Wie zijn leven zoekt te behouden

60 mp3-preken van ds. A.J. Britstra — HHG Nieuw Lekkerland 2019-2020

Ingezonden samenvatting J. Durham – Opdat de bediening niet gelasterd worde

Ds. K. Veldman over Genesis 7 — Noach vond genade in de ogen des HEEREN

DJK : wat te denken van evangelisten als Johan Toet en Joop Gottmers ??

William Gadsby over het aanbod van genade en de verkondiging van het evangelie

Ds. K. Veldman – Het heilig evangelie dient Gods heilige wet, en niet andersom

Prof. Walter J. Veith – Lezing over de derde tempel en over de orde der Jezuïeten

Jonathan Edwards – Zondaars in de handen van een vertoornd God (Enfield 08-07-1741) Onder deze prediking van vloek en zegen gingen veel hoorders innerlijk verloren, en werden door een waar geschonken verenigend geloof in Jezus Christus behouden

Dec. 2019 Nieuwsbrief Hudson Taylor, een brief van ds. Wang Yi uit China

Prof. Walter J. Veith toont vanuit Daniel 7 en Openb. 13 duidelijk aan waarom de roomse hoer de antichrist is, de kleine hoorn tussen de tien hoornen, en Babylon de moeder van alle hoererij en vele gruwelen, met NL ondertiteling (aanbevelenswaardig!)

R.J. Jansen maakt ernstige misleidende misslag inzake antichrist & DJK rectificatie

FTH uit het Nieuws: Over Qassem Soleimani  &   Todd Bentley onder vuur

DJK – Overdenking over Rom. 8 vers 3-4 Het recht der wet in ons vervuld

Paganisme — Wat er zo gruwelijk is aan het vieren van kerst op 25 december

Ds. C. Stelwagen over HC zondag 23 – De kernboodschap van de Heilige Schrift

Ds. C. Stelwagen over Lukas 2:49 Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders? (zeer schone rede waarin God de Vader kostelijk wordt verklaard)

Bijzonder mooi eenvoudig en eerlijk getuigenis van James Jennings, als jong christen tot God bekeerd en verlost van zijn verschrikkelijke game- en pornoverslaving

In liefdevolle herinnering – de rouwdienst van ds. C. Stelwagen te Elspeet

Hervormd emeritus predikant ds. C. Stelwagen 74 jr. overleden (Hebr. 13:7)

DJK: twee van zijn meest onvergetelijke preken over die zondares uit Lukas 7

Ds. C. Stelwagen – Lukas 7:44a Simon, ziet gij deze vrouw? (in memoriam)

Ds. C. Stelwagen – Lukas 7:48 Hij zeide tot haar: uw zonden zijn u vergeven

Dominee A. Kort in Scheveningen over Joh. 16:7 – Het is u nut dat Ik wegga

KV in Driedorp over Psalm 40 – Uw wet in het binnenste van Mijn ingewand

Ds. Veldman in Elspeet over Hebr. 1:1-3  Hilversum over Hebr. 2 vers 11

Vriezenveen – Rom. 8:1 Geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn

Ds. K. Veldman in Driedorp over Mattheus 25 – De wijze en dwaze maagden

Ds. K. Veldman in Gameren over Jesaja 1 vers 27 – Sion door recht verlost

Ds. C. Stelwagen over 1 Thess. 1 vers 9-10 Tot God bekeerd van de afgoden

Ds. C. Stelwagen over Gal. 2 vers 19  Ds. K. Veldman over Gal. 2 vers 19

Op 31 okt. in Voorthuizen zongen we: Een Vaste Burcht is onze God.mp3

Kand. R.J. Jansen over geloofsdoop, weerlegging verbonds- en kinderdoopleer

Franklin ter Horst over de klimaathysterie in deze eindtijd (update deel 11)

Steve Keen over de waanzin van ECB beleid  &  Ruïnering financial system

Dr. Suzanne Humphries: “Ik heb nog nooit zulke gezonde kinderen gezien!

Vraag over gebruik van homeopathie en nuchter antwoord van een christenarts

H.C. Moolenburgh een arts met een goddelijk beroep die zijn roeping verstond

Ds. K. Veldman over Lukas 5:12-16 Heere! zo Gij wilt, Gij kunt mij reinigen

Ds. C. Stelwagen – Joh. 4:13-14 Het levende water dat Hij haar gaf te drinken

Lerend ouderling Klaas Ras in Vierhouten (29-09-2019) kostelijke preekoefening over Joh. 3 vs 1-18 De nachtelijke ontmoeting tussen Nicodemus en de Heere Jezus

NOS – Nieuwsuur: Als euthanasie niet mag, dan liever je kind uithongeren

Jubilee Campaign – Gedenkt der gevangenen, alsof gij mede gevangen waart

Ds. C. Stelwagen over Markus 2 vs 5 Het toevluchtnemend geloof van vier trouwe vrienden die hun lamme vriend aan de voeten van de Heere Jezus neerlegden

Kand. R.J. Jansen over 2 Petrus 2:7-8 En Lot kwelde zijn rechtvaardige ziel

Kand. R.J. Jansen over Westminster Confessie Hfdst. 33 – Het laatste oordeel

Werner Stauder – De tien plagen in Egypteland versus Boston – 12 bijlslagen

Column Frank Knopers – ECB laat spaarders de rekening betalen & GOLD

Ds. A. Kort over HC zondag 7 – Wat is een waar zaligmakend geloof in Jezus?

Franklin ter Horst – De misleiding van de media   &   Oorlog Iran versus Israël

Ds. KV distantieert zich van DJK en R.J. Jansen inzake de doop  &   KV Quotes

G.J. Zwoferink – De leer der Gereformeerde Gemeenten getoetst aan Gods Woord

Lerend ouderling G.J. Roukens in Vierhouten (04-08-2019) kostelijke preekoefening over Rom. 3 vers 23-25 …en worden om niet gerechtvaardigd.mp3

Ds. KV op 07-07-2019 in Vrije Oud Ger. Gem. Oldebroek over Hebr. 9 vs 27-28

Ds. KV op 07-07-2019 in Oldebroek over Hand. 8 vers 24-40   &   Over de doop

Reactie van dhr W. Overbeek uit Canada op onbijbels doopstandpunt ds. A. Kort

Ouderling Klaas Ras in Voorthuizen (28-07-2019) Leespredicatie van Christmas Evans over Rom. 3 vers 9-24 met persoonlijk woord van toepassing.mp3

Ds. C. Stelwagen – Matth. 11:28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid zijn

Ds. C. Stelwagen – Gal. 4:6 Den Geest van Christus uitgezonden in uw harten

5G een existentiële levensgevaarlijke bedreiging voor Gods schepping en mensheid

FTH uit het nieuws – Palestijns terreur & duizenden moordenaars staan klaar

Verhelderende en leerzame brief met pastoraal hemels onderwijs van ds. J.H. Koster aan zijn zielenvriend Hendrik Jonker over het onderscheid tussen de zekerheid des geloofs in het hart en de volle verzekerdheid des verstands na opwas in dit geschonken geloof

Ds. KV in Driedorp 2019 – Gal. 2:4 Om te verspieden onze vrijheid in Christus

Kand. R.J. Jansen – Lezing (1) over het Avondmaal des Heeren  &   2e gedeelte

Herdenkingsdiensten 40 jarig ambtsjubileum ds. K. Veldman (geheel onderaan)

Kand. R.J. Jansen – 2 Kor. 3 vs 17 Waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid

Ingezonden – C.A. Van der Sluijs over de actualiteit van de Dordtse Leerredenen

Kand. R.J. Jansen – Leerrede over de gemeenschap der heiligen   &   Sacramenten

Dwaling van Joh. Calvijn in zijn institutie over de kinderdoop (lees blauwe tekst)

DJK – weerlegging onbijbelse kinderdoopvisie ds. Kort in kerkblad OGG (deel 12)

Zielsmisleidende leerrede ds. M. Kempeneers waarin hij de kinderdoop verdedigd

Bijbels dooponderzoek en dooponderricht in de kerkorde van ds. C.H. Spurgeon

W. Vlastuin over doop en belijdenis: Je zegt niet ja tegen de kerk, maar tegen God

Ds. K. Veldman waarschuwt ernstig tegen onbekeerde ambtsdragers en onbekeerd belijdenis doen zonder waar geloof in Jezus Christus en vergeving van zonden

Ds. C. Stelwagen – Lukas 12:16-21 De rijke dwaas en zijn onvoorbereid sterven

Ds. K. Veldman (Hilversum 2013) Rom. 7 vers 26 Strijd tussen vlees en geest

Ronny Heyboer – Gods liefde uitdelen aan meest onbereikte stammen van Borneo

Ds. Veldman (Hilversum 2014) 1 Joh. 4:1 Beproeft de geesten of ze uit God zijn

 

NIEUWS ARCHIEF PAGINA