Vraag & Antwoord

Posted by admin | | donderdag 30 oktober 2008 6:53 am

    dkleenp@kliksafe.nl 

Wees scherp in de leer, en mild in het pastorale verkeer!

Geachte medereiziger naar de eeuwigheid, ik heb mijn website inmiddels een weinig opgeschoond. Ik heb gemerkt dat ik sommigen tot een ergernis ben geweest. Sommige stukken en mailwisselingen heb ik verwijderd. Alle dingen zijn wel oorbaar, maar alle dingen stichten niet. Door het plaatsen van sommige dingen wilde ik een waarschuwend geluid laten horen, voor zaken waarin ikzelf bijna ben gestruikeld. Maar kennelijk deed het meer afbreuk dan goed. De apostel beveelt zijn geestelijke zoon Timotheus: “..heb acht op uzelf en op de leer.” Het acht slaan op de leer heb ik gepoogd, maar bij tijden heb ik te weinig acht op mezelf geslagen. Ik ben daar door meerderen op gewezen. Ik heb weleens terug gescholden waar ik behoorde te zegenen, gesproken waar ik behoorde te zwijgen. Ik heb daar berouw over gekregen, en heb artikelen verwijderd waarvan ik denk dat het niet stichtelijk was. Ik hoop dat u me wilt vergeven. Van karakter ben ik vrij openhartig en recht voor z’n raap. Dat is Gods Woord trouwens ook. Maar de apostel Paulus betrachte toch meer listigheid en voorzichtigheid, door de Joden een Jood, en de Grieken een te Griek te wezen. Daarmee moet ik met m’n lompe geschrijf nog aan beginnen. Toch  wenste ik wel meer hoeren en tollenaren te mogen ontmoeten. Mensen die niets meer hebben en niets meer zijn, aan hen kan je nog wat kwijt. Zo ontmoette ik onlangs een man die me z’n gouden trouwring wilde verkopen. Ik kocht de ring en rekende af. Ik vroeg hem of ik hem nog enkele folders van de goudhandel waar ik werkte mocht aanreiken. Hij maakte een afwijzend gebaar, en zei me dat hij geen vrienden en kennissen meer had. “Bij deze heb ik een hele nare periode uit mijn leven afgesloten…” zo vertelde hij me. Ik kreeg het met hem te doen, en vroeg of hij nooit meer zou gaan trouwen. “Nooit meer van mijn leven….” zei hij. Maar je bent toch eens gelukkig met haar geweest, merkte ik hem op, en omdat hij ook naar de drank stonk, vroeg ik hem of hij nog wel werk had. “Nee, ook niet meer….” Ik vroeg hem hoe het dan verder moest, waarop de tranen in zijn ogen sprongen. Hij antwoordde: “Ik red me wel joh…” Ik begreep dat hij z’n trouwring aan mij verkocht had om z’n vergetelheid nog dieper in de drankfles te zoeken. Ik greep wat geld uit m’n eigen portemonnee en gaf hem dit geld, en ging naast hem staan. Hij kreeg nog meer tranen, en weigerde het geld en zei me dat ik hem niet kende en hij hierom dit geld niet kon aannemen. Ik zei: “neem het maar..” en dat we misschien toch weleens familie van elkaar konden zijn. Van nature zijn we beiden dezelfde vader der leugenen toegevallen, en derven daarom de heerlijkheid Gods. Ik zei hem dat ik net zo’n doorbrenger was als hij, maar ook dat er altijd een Weg terug is. Want, die slecht is…die kere zich herwaarts en kome tot Mij, zegt de Heere Jezus tot verloren zondaren. We zijn allen van de eigen lap gescheurd, alleen genade maakt verschil, en dat maakt onderscheid waar geen onderscheid is. Ik zei hem dat de hele wereld maar een luchtbel van ijdelheid is. De één zoekt zijn geluk in het geld, de ander in zijn vrouw, de ander in zijn bedrijf….maar het is al niets dan ijdelheid. Ik vertelde hem dat ik een vriend heb die weleens naar China moest om aardewerk in te kopen, die ontmoette een vrouw die er (net als jou) ook helemaal doorheen zat. Hij kwam met haar in gesprek en liep naar een pallet met prachtige potjes van aardewerk, en zei haar dat God ons allen volmaakt naar zijn Beeld geschapen had, wijzende naar het sierlijke potje dat hij in z’n handen had. Toen liet hij dat potje uit z’n handen vallen….en door onze zondeval in Adam zijn we dit geworden….en hij wees naar de potschreven van het potje. Die scherven doen ons zo’n zeer en brengen ons niets dan narigheid. “Mijnheer…” zei dat Chinese vrouwtje…..”wat bent u wijs!” Nee hoor, ik vertel u slechts wat u en ik zijn geworden. “Ja maar,….als je dat weet….dan ben je ontzaggelijk wijs!” zei dat Chinese vrouwtje. Ik keerde me terug naar m’n klant met z’n drankprobleem en vroeg hem of hij graag las. “Wat bedoelt u…” zei hij. Ik pakte een theologie-dvd uit m’n laatje en zei hem dat daar veel digitale boeken en preken opstonden. “Theologie…” zei hij….”dan bent u vast gelovig…, net als m’n broer. Weet u, lange tijd geleden zat ik er ook doorheen en toen kreeg ik in die put van ellende een figuurlijke hand op m’n rug die me toefluisterde dat ik nog verder moest….Ik vroeg toen aan m’n broer wat dat geweest kon zijn….maar hij wist daarop geen antwoord…..weet u wat dat geweest kan zijn…??” Ik haalde m’n schouders op, en vroeg hem of hij weleens in de Bijbel las. “Ik heb geen Bijbel…” zei hij. Ik vroeg hem of hij er een wilde hebben, en liep weer naar m’n laatje. Zo vriend, hier heb je een Bijbel en ga nu naar huis en val straks voor je bedje op je knietjes voor God en smeek om een nieuw hart en of Hij je van de drank wil verlossen. “Mijnheer, ik weet niet wat en hoe ik moet bidden….” Ik zei dat God niet naar mooie woorden zocht, maar ons hart aanziet. Zo keek Hij ook eens naar het hart van een goddeloze tollenaar die in de tempel zijn zonden voor Hem beleed, zeggende: ‘O God, wees mij de zondaar genadig…?!’ Hij bedankte me en gaf me een hand en stapte wenende m’n winkeltje uit.

 

Ja lezer, dit was nu een man met een verwoest leven, die niets meer had en niets meer was. Hij was alles kwijt en vatbaar voor een boodschap. Ik hoop en bid dat dit voor hem nog eens een blijde hemelse Boodschap mag worden. Een boodschap van heil, vrede en vertroosting voor een verloren zondaar. Wij allen hebben misschien wel een Bijbeltje, hij had er geen en had z’n leven vergooit en verkwanseld. Moet u dan ook eerst naar de drankfles grijpen om vatbaar te worden? Nee dat bedoel ik niet, maar wel zo slecht alles verloren hebbende. Daar schort het in onze dagen nog weleens aan. Wanneer er dan misschien nog enkele hoeren, tollenaren en dronkaards zijn, die niets meer zijn en hebben, die gebukt gaan onder een ondraaglijke last van schuld en zonden, schrijf me dan een mailtje, dan zal ik u trachten te antwoorden gelijk ik gepoogd heb bij die man waarvan ik u vertelde. Die dan slecht is, die kere zich herwaarts en kome tot Hem Die de enige Weg is tot zaligheid, de Waarheid is voor leugenstoffeerders, en het eeuwige Leven is voor zielen die hun bestaan voor God verloren hebben. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden.

 

 

Reactie van een inzender over de open brieven op deze website

 

Enkele reacties op m’n open brief aan student Krijgsman : klik hier

 

In de afscheiding wordt geestelijke bediening der wet niet meer gepreekt

 

Vraag van Jaap T. over het heilige Recht Gods met verwijzingen uit de Bijbel

 

Mailwisselling van VDB met een jonge vrouw uit de ger. gezindte

 

Mailwisselling over de doorleving van het heilige Recht Gods

 

Mailwisselling over twijfelmoedige en zwakgelovige verloste zielen

 

Een gouden kleinood van een dierbare vriend 

 

Vraag over hoe je een meditatie of preek maakt

 

Enkele vragen en dingen omtrent het Bijbelboek Ruth

 

Reactie per mail op weerleggingen omtrent leer ds. Mallan in WS

 

Opmerking over het betrachten van liefde en ootmoed in het schrijven

 

Vraag over het geloof van de tollenaar, Hizkia en de kananese vrouw

 

Van een inzender : enkele dingen omtrent de wedergeboorte

 

Vraag van een inzendster over het gebed en gebedsverhoringen

 

Mailwisselling over misstanden binnen het kerkelijke leven in NL

 

Reactie I  op : mailw. over misstanden binnen het kerkelijk leven in NL

 

Reactie II op : mailw. over misstanden binnen het kerkelijk leven in NL

 

Hoe weten jullie nu dat wat jullie belijden, ook werkelijk de waarheid is?

 

B.S. Van Groningen geeft antwoord aan vraagsteller op Refoweb over DWW

 

Openhartige brief van WK aan DJK over allerlei Bijbelse onderwerpen

 

Verzoek om weerlegging omtrent het lichtzinnig aannemen van de Heere Jezus

 

Ingezonden brief WV: “Hoe gevaarlijk is de website www.dewoesteweg.nl…??”

.

Mailwisseling tussen VDB en GPPB, met slotcommentaar door DJK

.

Het onderscheid tussen ware zielsbevinding en kille uitwendige opgeblazenheid

.

MGVH verdedigt uitwendige kennis en duistere werken van zijn vrind GPPB

 

Mailwisseling over open brieven op site DWW tussen A.M. den Braber en DJK

 

Mailwisseling tussen heer ‘Neutrale blik’ en DJK over dwaalleringen ds. F. Mallan

 

Mailwisseling tussen DJK en PFM, met betrekking tot zijn website Pentahof.nl

 

Waarin verschilt prediking ds. KV met prediking van de Afscheiding?   &  mp3

 

De gevoelens van mijnheer Peter Van D. over mijn website: www.dewoesteweg.nl

.

Een vraag over het sterven aan de wet in de weg van heiligmaking, naar Gal. 2:19

Ingezonden : Het visioen des Satans van duivelskunstenaar Jaap Van Zuijlekom

Bemoedigend mailtje over hoe ds. A. Kort de laatste tijd zo getrouw van leer trekt

Vraag van A.J. : Bij aanvang gerechtvaardigd, is dat een Bijbelse uitspraak?

Mailwisseling met Jan Guijt de schilder over de erfzonde en andere zaken

Mailwisseling met gergemmer over de leer die in de GGiN wordt geleerd

Vraag over hoe Christus Zich openbaart aan de ziel van een verloren zondaar

Briefje tot bemoediging en versterking aan een aangevochten verloste christin

Vijandige reactie van lezer die niet wil(de) sterven aan   &   Gal. 2 vers 19

DJK :  Vraag aan een Joodse rabbi over het Pesach en het Joods Nieuwjaar

Vraag van een inzender over boek, het genadeleven van Jacob en de discipelen

Vraag over de kennis van de kinderkens in Christus van hun God en Vader

Vraag over begeerte tot genade Gods vanuit houdbare of onhoudbare nood

Vraag per mail over de smalle poort en het kruis in Bunyans’ christenreis