VALSE JODEN

Posted by admin | | dinsdag 10 oktober 2023 7:10 am

Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen die zeggen dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten, en bekennen dat Ik u liefheb (Openb.3:9)

DJK aanbeveling : Het is niet alles Israël wat Israël heet! Maar wie en waar is dan het echte Israël? De meeste christenen zijn het erover eens dat God een uitverkoren volk heeft, maar de identificatie van wie zij zijn is een andere zaak. Waar zijn de tien verloren stammen Israëls gebleven en/of uiteindelijk neergestreken? Van de grote hervormer Maarten Luther is het bekend dat hij tijdens zijn vertaling van de Bijbel in de Duitse spreektaal lange tijd versteld heeft gestaan waarom de Duitse taal zoveel Hebreeuwse stamwoorden bevat. Van Izak Da Costa is het bekend dat hij wist dat zijn verre voorouders afkomstig waren van het land van Heber, hetgeen de voormalige oude naam van het Iberisch schiereiland was, ofwel Spanje en Portugal. Het land van Heber, was een verwijzing naar de vele Hebreeërs die daar gewoond hebben. Niet alleen nazaten van de tien verloren stammen Israëls woonden daar maar ook velen zijn langs de handelsroutes langs de kusten van de Middellandse zee in opdracht van koning Salomo in het zuiden van Europa neergestreken en achter gebleven. Door de opkomende roomse inquisitie werden velen naar het noorden van Europa gedreven waar uiteindelijk ook de grootste wonderen ten tijde van de reformatie zijn geschiedt. Nergens op aarde zijn zulke grote wonderen gebeurd als in Europa, en dan met name het noorden van Europa. Sommigen merkten hierover op: in Schotland het diepst, in het Engeland het meest, en in Nederland het langst. Maar vergeet ook niet de vele godvrezende Waldenzen, de Albigenzen, de Commisarden, en de Hugenoten die in het Noorden van Italië en zuiden van Frankrijk hebben geleefd. Dit was alrede ten tijde van de voorloop der aanbrekende reformatie. Het is gebleken dat nergens op aarde God Zijn volk in het bijzonder heeft verkoren en vergaderd als in Europa. Zou het dan teveel zijn gezegd dat het zeer aannemelijk is dat velen van het verloren gewaande verloren tien stammenrijk via Syrië en Turkije uiteindelijk in Europa terecht zijn gekomen? Waartoe dan die dodelijke vijandschap van de Arabieren jegens het Jodendom? Ik geloof dat het is omwille van hen die nog moeten worden toegebracht vanuit Israëls tweestammen rijk en enkele nazaten uit het tienstammen rijk die terug naar Israël zijn gegaan. Denk in deze bijvoorbeeld aan Anna die met Simeon in de tempel was, verwachtende de Messias der Schriften. Anna was uit de stam van Dan, waarvan de meesten uiteindelijk in het Europese land Danmark zijn neergestreken. De stam van Zebulon waren zeevaarders die langs de Nederlandse kusten hebben gewoond. Wist u dat de opgegraven hunebedden, voorheen ondergronds, die overal in het noord-westen van Europa zijn gevonden, voor het gemigreerde Hebreeuwse volk afschijnselen van Israëlische spelonken waren waarin rijke en voorname lieden zich lieten begraven even gelijk als hun voorvaders Abraham en Sara ook in een spelonk werden begraven? En wist u dat de wijzen uit het oosten die de pasgeboren Heere Jezus in Bethlehem kwamen aanbidden, en goud, wierook en mirre brachten, hoogstwaarschijnlijk edele Israëlieten die nooit uit de ballingschap waren terug gekeerd? En wist u dat God onze lage landen een VOC geschenk gaf als beloning voor de opvang van zijn volk Israël dat werd voortgedreven door vijandige en gevaarlijke oosterse ruitervolken als de Mongolen en de Hunnen, vanuit het noorden van Assyrië uit hun ballingschap richting Europa waren getrokken?  

Enkele leerzame bijlagen over Hebreeuwse migratiestromen na de ballingschap vanuit Assyrië richting Europa en herkenbare Israëlische familiewapens die overal terugkomen

De stam van Zebulon heeft wonderlijke paralellen met Nederland    &   lees hier

Bij de laatste wegvoering tijdens de ballingschap in 597 BC zijn de stammen Israëls in de kop van Assyrië neergestreken, om als een bufferzone te fungeren tegen vijandige ruitervolken uit het noorden en oosten van Azië. Het Assyrische rijk werd overgenomen door het machtige Babylonische rijk. Na de val van het Babylonische rijk door het rijk van de Meden en Perzen zijn door de onrust van vele oorlogvoeringen de migratiestromen naar het westen richting Europa in gedeelten op gang gekomen. Daarna werd Medo Persia door het Macedonische rijk overwonnen onder aanvoering van Alexander de grote. Vervolgens kwam het grote romeinse keizerrijk voor lange tijd aan de macht. Dit rijk werd omstreeks 400 AD vanuit het oosten aangevallen door het ruitervolk der Hunnen, aangevoerd door Attila. Al deze oorlogen brachten ook de grote volksverhuizingen tijdens de 4e en 6e eeuw teweeg. Het volk der Galaten (les gallois) in klein-azië die hun Keltische oorsprong in het Midden Oosten hadden, streken uiteindelijk in Gallië (France) neer. Bijzonder mooi om vanuit de wereldgeschiedenis te vernemen hoedanig het merendeel van de stammen Israëls in Europa terecht zijn gekomen, alwaar – na het pinkstertijdperk – gedurende de tijd der reformatie, en nog lang daarna, de grootste genade wonderen op aarde zijn geschied en ook de meest godzalige geschriften zijn nagelaten. Laat u niet misleiden, de valse Joden – ofwel de zionisten – die zogenaamd een thuisland zoeken, die onder leiding van de Rothshields, onder het mom van hun (valse) verkwanselde eerstgeboorterecht, het beloofde land Kanaän hebben opgeëist, willen de derde tempel herbouwen om daarmee het enig volbrachte volmaakte offerwerk van de Heere Jezus Christus op vreselijke wijze te schenden en te onteren. De plutocraten die door satan zijn overladen met de vele miljarden der aarde, zoeken via het vervloekte roomse pausdom met hulp van het USA beest uit de aarde vanuit Jeruzalem straks een nieuwe wereldorde uit te rollen waarin satan als God aanbeden wil worden. Deze wereld loopt ten einde, straks zal God een nieuwe hemel en aarde maken waarop vrede, gerechtigheid en liefde zal heersen, voor degenen die Hem liefhebben en vrezen, om dit te verhoeden en verstoren wil satan een nieuwe wereld orde stichten waarop onvrede, haat en ongerechtigheid zal heersen en de mensheid in een vreselijke vorm van slavernij zal worden gebracht. Bid dan gedurig voor de voorzegde val van het grote Babylon, dewelke niet meer is dan een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte; dewijl uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken gedronken hebben, en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht harer weelde. En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt [einde citaat]. Doe dus nooit mee met die vreselijk valse godsdienstige volksverlakkerij tot steunbetuiging aan de valse Joden waardoor helaas ook vele kerken uit onze gezindte misleid zijn geworden. Het zijn de grootste haters van God en Zijn eniggeboren Zoon, de beloofde en gekomen Messias der Schriften, namelijk de Heere Jezus Christus.

Enkele leerzame bijlagen over Hebreeuwse migratiestromen na de ballingschap vanuit Assyrië richting Europa en herkenbare familiewapens die overal terugkomen    

Zo zijn er nog vele zaken op te merken. Let bijvoorbeeld ook eens op de vele aanwezige leeuwen en springende paarden in familiewapens en stambomen, hetgeen een verwijzing was naar de Leeuw uit de stam van Juda, die uiteindelijk allemaal uit het Midden Oosten afkomstig zijn. De adelaren zijn in Gods Woord ook altijd de meest dodelijke vijanden, in geestelijk en lijfelijk opzicht, van deze godvrezende geslachtslijnen geweest en gebleken. Eén ding is en blijft waar, namelijk dat de zonen der dienstbaren geenszins zullen erven met de zonen die uit de vrije geboren zijn. Tegen Gods gebod in heeft Israël zich vermengd met goddeloze omringende volkeren, de geslachtslijn van Edom bestaat bijvoorbeeld niet meer omdat ze helemaal is opgelost in het volk Israël. Hetzelfde zien we nu voor onze ogen voltrekken, door de zeer listig opgang gebrachte migratiestromen hebben de Europese volken (mede) door middel van hun goddeloze regeringen hen verwelkomt en zijn zich met deze goddeloze heidenvolken en hun afgoden gaan vermengen, zodat de lijn der godzalige geslachten vertroebeld zou worden om het werk van Gods Heilige Geest te hinderen, in de hoop dat er geen beelddragers Gods meer geboren zullen worden en zielen tot waarachtige bekering gebracht. In deze zelfde gedachtelijn denk ik dat het merendeel van het ware Israëlische volk ten diepste niet beseffen wie hun leiders zijn, en met welke duivelse bedoelingen hun meesters handelen. Hierom geloof ik dat het merendeel dergenen waarvan velen in onze gezindte denken ware Joden te zijn uiteindelijk geen ware Joden meer zijn. Velen van hen blijken de boze nazaten van Ezau en Ismaël die heimelijk het verbeurde eerstgeboorterecht denken te kunnen opeisen. Dit geldt eveneens de schatrijke valse schijnjoden binnen de financiële wereld en verzekeringswezen, denk ook aan de schatrijke eigenaren van Blackrock, Vanguard en State Street, die het merendeel van de Big Tech en Big Pharma in handen hebben en beheren, breid dit lijstje verder zelf uit, het zijn de werkers van het kwaad waar Psalm 36:12-13 van spreekt die hun knieën voor de vorst der duisternis hebben gebogen, hem blindelings volgen in zijn boze werken, en zijn door hem overladen met de schatten van deze aarde, Lukas 4:6-7. Dit zijn namelijk de grootste haters van het evangelie van de Heere Jezus Christus, en de lieden die de ondergang van het ganse mensdom voor ogen hebben of in slavernij zoeken te brengen, en de aarde voor zichzelf zullen gaan opeisen. En dit zijn tevens de goddeloze duivels die in opdracht van meester God in het diepste van Zijn Goddelijke bestaan zoeken te treffen, door samen met het jezuïtische roomse pausdom de derde tempel in Jeruzalem te herbouwen om de enige volmaakte en volkomen volbrachte Offer van de Heere Jezus Christus te schaden, te minachten, te bespotten, te vervloeken en te onteren, en Zijn opstanding uit de doden te verachten en te loochenen, en derhalve de ceremoniële dienst der offeranden in deze derde tempel opnieuw in te stellen. En het zijn ook deze geldduivels en plutocraten die schatrijk zijn geworden van oorlogen die verkocht zijn met leugen en bedrog, denk in dit geval aan NY 9-11 en de bedrieglijk ontketende oorlog tegen Irak wat miljoenen mensenlevens heeft gekost maar de US wapenindustrie ook miljarden dollars heeft opgebracht. Het zou mij hierom niets verbazen als hetgeen nu in Israël is gebeurd een inside job en/of een operatie onder een valse vlag was om een verdere uitrol van die duivelse nieuwe wereldorde met Jeruzalem als hoofdstad te bewerkstelligen.

Lezenswaardig artikel —  Waar zijn de tien verloren stammen Israëls gebleven?

Treffende anekdote over poging van Julianus de afvallige tot herbouw van de tempel  

Het kon best weleens zo zijn dat bij de volgende poging tot herbouw van de tempel in Jeruzalem de inhoud van Openb.18 in vervulling zal gaan. Ezau zei dat ook hij rijkelijk gezegend was geworden maar had zijn recht op de eerstgeboortezegen geminacht en verkwanseld. Jacob daarentegen heeft zijn intense begeerte tot deze onmisbare rijke zegen aanvankelijk nooit kunnen verklaren, voor hem was de inhoud van het eerstgeboorterecht een zaak van dood of leven, een zaak van omkomen of behoudenis. Maar Jacob mocht uiteindelijk betuigen dat hij alles uit vrije genade om niet had ontvangen en DE ZEGEN in de beloofde Messias der Schriften had verkregen. God heeft Zijn kinderen op grond van het Borgwerk van hun dierbare Zaligmaker een nieuwe hemel en aarde beloofd waarop gerechtigheid, liefde en vrede zal heersen, terwijl satan aanstuurt op een nieuwe wereldorde waarin de zijnen met hun duistere werken en ongerechtigheden op wrede wijze zullen heersen en waarin hij als god vereert en aanbeden wenst te worden. Ik schrijf dit binnen het kader van hetgeen zich nu in Israël afspeelt. Bid voor hen die op Israëls voormalig grondgebied nog toegebracht moeten worden, opdat ook zij op Gods wonderlijke tijd en wijze tot verlossing mogen komen door een waar geschonken geloof in Jezus Christus. Zij zullen u en mij als geen ander het evangelie vanuit het Oude Testament gaan verkondigen! Want om hen is de strijd en de door God gezette vijandschap tussen het vrouwenzaad en slangenzaad in het Midden Oosten te doen, de anderen zijn en blijven in geestelijke gevangenissen en zullen daarin eeuwig omkomen en vergaan. Zomaar enkele krabbels en opmerkingen van een lekenprediker die lange tijd heeft gedacht dat er nog een duizendjarig vrederijk zou komen. Onderstaande twee boeken zijn een tegenhang jegens het heersende chilliasme onder velen in onze gezindte, op basis van gedegen onderzoek en waargebeurde feiten. Ze zullen u mogelijk en hopelijk antwoorden en verhelderende inzichten geven inzake de toekomende dingen die voor velen lange tijd verborgen zijn gebleven. Al was de helft ervan maar waar….!! Beluister en overdenk binnen dit zelfde kader ook de lezingen van professor Walter J. Veith. De grootste misleiding des satans is dat een groot deel van de christenen denken dat de antichrist nog moet komen, terwijl de moslims hun Mahdi, en de Joden de beloofde Messias der Schriften, spoedig verwachten. Merk op, wees nuchter en waakt, onderzoek alle dingen, behoud het goede! Wij weten ten dele en profeteren ten dele. Laat het voor u geen weerhouder zijn dat dit onderzoek is gedaan door onderzoekers uit de evangelische hoek, het betreft hier immers niet de rechtvaardigingsleer. Lees derhalve onbevangen zonder vooroordelen, en laat u nader onderwijzen. Leg bij alle dingen die gezegd en geschreven worden uw Bijbel ernaast, en doe niet gelijk vele onkundige goedgelovige roomse zielen die menigmaal redeneren: als mijnheer pastoor of onze eerwaarde bisschop het niet weet, hoe zou ik het weten? Maar doe gelijk destijds de edele mensen van Berea die dagelijks de Schriften onderzochten. Voor hen die nog steeds het verschil niet weten tussen het judaïsme en zionisme, luister even aandachtig naar deze orthodoxe aanhanger van het Judaïsme. Ten laatste hier nog de mening van een Israëlische journalist over de Hamasaanval op Israël in november 2023.

Lees hier verder over de historie, herkomst en hedendaagse invloed van de Khazaren 

Wim Jongman plaatst met schroom leerzaam artikel over Judaïsme versus Zionisme          

Historische onwetendheid was lange tijd de voedingsbodem voor het hier en daar opspruiten van meestal goedbedoelde pogingen om de, ten onrechte als verloren beschouwde, stammen van Israël te lokaliseren. Een evolutionistische farizeïsche cultuur, die de Bijbelse geschiedenis beschouwt als menselijke verzinsels, behandelt deze pogingen onmiddellijk als onkruid: fantasie, fabels en dwaling. Steven M. Collins laat zich hierdoor niet hinderen. Zijn vergelijkende studie van de Bijbelse en profane historie stelde hem in staat te komen tot een gedocumenteerde beschrijving van 3000 jaar Israëlitische wereldgeschiedenis. De grote verdienste van Collins is, dat hij niet op gebruikelijke wijze een verzameling losse en uiterst smalle theorieën geeft, maar een breed samenhangend geheel; wetenschappelijk verantwoord en toch vlot en boeiend geschreven. 

De periode van Abraham tot de tijd der Richteren laat hij hier buiten beschouwing. Maar vanaf de opkomst van het Davidische koninkrijk volgt hij de lotgevallen van alle stammen van Israël tot in de moderne tijd. Daarbij beperkt hij zich niet tot de gebaande smalle paden van de Grieks-Romeinse tradities, die de hoofdmoot vormen van de historische kennis in de westerse cultuur. Ook ‘barbaren’ als Feniciërs, Puniërs, Parthen en Scythen passeren de revue. En plotseling komt de ogenschijnlijk dorre Bijbelse geschiedenis op indrukwekkende wijze tot leven en blijken de herhaalde profetieën aan Abraham, Izak en Jakob aangaande menigten van volken en koninkrijken, die uit hen zouden voortkomen, op grandioze wijze te zijn vervuld. En de toekomst? Verplichte kost voor allen die de waarheid liefhebben. Na lezing van dit boek zal uw visie op de Bijbel, de geschiedenis en de toekomst niet meer dezelfde zijn!!

=========================================================

 

Bronvermelding bovenstaande video — Stop World Control 

 

==========================================================

 

 

Het bewijs. Zorgvuldig en duidelijk geschreven en gedocumenteerde geschiedenis die zonder redelijke twijfel bewijst wie het echte volk van Israël vandaag de dag is. Hier volgt een overzicht van de belangrijke onderwerpen:

Migraties van Israël vanaf de tijd vóór Exodus (1493 v.Chr.) tot 280 v.Chr. – omvat het meest actuele historische en archeologische bewijsmateriaal dat beschikbaar is. Heraldiek van Israël – vergelijkt de symbolen die worden gebruikt voor de verschillende stammen van Israël met de mensen die vandaag de dag traditioneel met deze symbolen worden geassocieerd Talen van Israël – een openbaring van de opvallende overeenkomsten tussen de Hebreeuwse taal van het bijbelse Israël en de talen van hun hedendaagse nakomelingen. De oorsprong van de Joden – een gedocumenteerd historisch onderzoek dat de Joden identificeert vanaf de Babylonische ballingschap van het huis van Juda tot de huidige mensen die zichzelf “Joden” noemen. Jodendom – waar het vandaan komt, wat het is en wat het leert. Deze openbaring is misschien niet wat je dacht! Alle kaarten, diagrammen en afbeeldingen zijn ook in levende kleuren opgenomen!

Voordat u kunt begrijpen wat de Bijbel zegt en wat hij daarmee bedoelt, moet u weten wie wie is. Het is alsof je naar een toneelstuk gaat. Als je niet weet wie de acteurs in het verhaal zijn, kun je het ook niet begrijpen. Als u Boek Eén gelezen heeft, begrijpt u al de noodzaak om de “Joden” en “heidenen” correct te identificeren. Het identificeren van Bijbels Israël vandaag (Boek Twee) brengt je naar het volgende niveau en tot op de dag van vandaag. Het identificeren van Bijbels Israël vandaag geeft u de feiten om de waarheid te ontdekken die verborgen of verboden is in de kerken van vandaag over wie het ware Israëlische volk vandaag de dag is. Kan dit boek u helpen uw erfgoed te ontdekken? Nu weet je het zeker!

“De meeste christenen zijn het erover eens dat God een uitverkoren volk heeft, maar de identificatie van wie zij zijn is een andere zaak. In Deel Twee documenteert en onderscheidt Lawrence Blanchard zorgvuldig het verschil tussen het ware Israëlische volk van de Bijbel, in tegenstelling tot degenen die zichzelf Joden noemen en de beoefenaars van het Jodendom in de wereld van vandaag zijn. Dit deel twee corrigeert veel van de verkeerde identificaties van wie wie is in de Bijbel door middel van historische verslagen, heraldiek (met prachtige kleurenreproducties) en vergelijkende taalkunde. Het was een spannende en inspirerende presentatie. Het haalt de controverse weg uit wie God kiest en verdrijft oude mythen.” – Mark D., KY

Meer systematisch georganiseerd, grondiger gepresenteerd in een logische keten van onderling verbonden thema’s die op briljante wijze de beoordeelde informatie bestreken, wat tot enkele essentiële conclusies leidde. De levendig gekleurde historische herauten, symbolen, enz. van onze geschiedenis zijn de beste collectie die ik ooit heb gezien.” – FL, MI

“Deel 2 bundelt informatie uit vele bronnen en geeft een overzicht van de geschiedenis van de twaalf stammen. Vervolgens worden de heraldiek en talen van Europa gevolgd met de twaalf stammen. Geweldige introductie voor iedereen die geïnteresseerd is in ons nationaal erfgoed.” – GB, NY

“Dr. Blanchard vergeestelijkt Gods verbonden en beloften aan Israël niet weg, noch judiseert hij het Evangelie. Identificeren van Bijbels Israël is een fascinerende Bijbelse reis naar de grotendeels onbekende migraties van de veronderstelde verloren stammen van Israël. Als u slechts een paar korte hoofdstukken leest, zult u al snel ontdekken dat er iets grondig mis is in de hedendaagse joods-christelijke theologie. Ik heb me altijd afgevraagd hoe het Kaukasische volk geworteld is in het Bijbelse christendom en tot de meest geavanceerde beschavingen onder de naties behoort, en toch vermoedelijk slechts ‘heidenen’ zijn zonder echte bijbelse betekenis. Wanneer u dit boek leest, zult u niet langer vasthouden aan zulke bedrieglijke overtuigingen.” – Pastoor Dave B., ID

“Ik heb zojuist Boek II (Identificatie van het Bijbelse Israël vandaag) uitgelezen. Zeggen dat ik van dit boek heb geleerd, zou een understatement zijn. Ik wil graag uw toewijding aan uw onderzoek bedanken. Ik weet dat de Heilige Geest je heeft geholpen je te leiden. Ik zou een hele dissertatie kunnen schrijven over de leerstellingen van dit boek. Dankzij dit boek heb ik nu de kennis om naar de Bijbel te kijken en mijn familiewapen, evenals het wapen van vele naties, op één lijn te brengen met het Bijbelse Israël. Broeder Blanchard geeft de lezer een schat aan bronnen waarmee hij de migraties van Israël kan ontleden. Dit boek geeft de lezer ook de zegeningen en structuur die Jahweh aan de twaalf stammen heeft gegeven. Boek I en Boek II zijn een essentieel hulpmiddel om de waarheid aan nieuwe gelovigen te tonen en zijn relevant voor Bijbelgeleerden die het Bijbelse Israël jarenlang hebben bestudeerd. Tot nu toe is deze serie de meest leerzame die ik heb bestudeerd. Het zit vol met nuggets.” – Lonnie Underwood, Kentucky

Bronvermelding van bovenstaande vertaalde tekst