Canon & Vertaling

Posted by admin | | vrijdag 31 oktober 2008 5:33 pm
De canonvorming van de Heilige Schrift

 

Schema – Bijbelvertalingen :   klik hier     &   Deux Aes Bijbel

 

Bijbel & Geloof.com :  Verschillen tussen Antiochië en Alexandrië

 

Statenvertaling :  http://www.getrouwevertaling.nl/index.html

 

F. ter Horst :  Archeologische vondsten bevestigen de Bijbel   

 

A. van der Kooij :  Canonvorming van het Oude Testament

.

DJK :  lees, luister en download hier verder op deze website

 

 

 

Ds. K. Veldman over de Heilige Schrift

.

N.G.B. artikel 3-5  :  Over het Woord van God.mp3

.

N.G.B. artikel 6-7 :  Het onderscheid tussen de canonieke en apocriefe boeken.mp3 

.

 

Ds. A. Moerkerken over het ontstaan van de Heilige Schrift

 

Het ontstaan van de Heilige Schrift  (deel 1)  :    klik hier

 

De schrijvers van de Heilige Schrift  (deel 2)  :     klik hier

 

Het gezag van de Heilige Schrift      (deel 3)  :     klik hier

 

DJK : Hoewel wij het in de leer met ds. A. Moerkerken niet eens kunnen zijn, lees daartoe mijn verhandelingen en artikelen, zijn deze Bijbellezingen over het ontstaan van de Bijbel, en over de Bijbelschrijvers etc, toch best leerzaam. Onderzoekt alle dingen, behoudt het goede.

 

 

 

 

Nederlandse Staten Vertaling 1637 

 

Historie van de Statenvertaling   &   GBS uitgave   &   Digitale oude versie

 

C. Valk over de geschiedenis van de Nederlandse Staten Vertaling 1637

 

C. Valk over de vervlakking van de HSV  ten opzichte van de getrouwe  SV

 

Voors en tegens van de Herziene Statenvertaling  &   Voorbeelden uit Genesis

 

Herziene Staten Vertaling : Satans’ vervalsing!  door N.C. Verhoef   &   klik hier

 

GBS lezing over de Herziene Staten Vertaling door ds. Schot, en ds. H. Zweistra

.

Ds. K. Veldman voor de GBS in Wekerom over Joh. 21:1-12 De grote visvangst

.

Refdag.nl : Overzicht dossiers Bijbel en Bijbelvertalingen

 

 

 

 

Lezenswaardige artikelen uit Standvastig – GBS

 

Boekbespreking over het evangelie van Maria Magdalena

 

Prof. K. van der  Toorn publiceert boek over ontstaansgeschiedenis OT

 

Het Judas-evangelie en de Bijbelse Canon 

 

 

 

 

Apocriefe Boeken :

 

Waarom de apocriefe boeken niet tot de canon van de Bijbel behoren

 

http://www.statenvertaling.net/apocriefen.html

 

DJK :  Qua tijdsorde, zijn de apocriefen geschreven in de eeuwen tussen het OT en NT. Het voornaamste apocriefe boek is het boek van Jesus Ben Sirach, wat ook de Reformatoren destijds het meest hebben gewaardeerd als naslagwerk. De boeken Judith en Tobith zijn geheel on-Bijbels, en daarmede verwerpelijk. Veracht de waarschuwingen van onze vaderen niet, alvorens u besluit de apocriefe boeken te gaan lezen.  

 

 

 

 

 

 

.

Ontstaansgeschiedenis van de Bijbelvertaling in de Engelse taal waarin geloofshelden als John Wyclif en William Tyndale een voorname rol hadden, waardoor vele zielen tot verlossing en vrijheid kwamen en de rooms katholieke kerk zijn kerkelijke macht en gezag over het kerkvolk uiteindelijk verloor

Toen satan zag dat de christenvervolgingen middels de roomse inquisitie tot uitroeiing van het organische Lichaam van Christus Jezus zijn doel miste, probeerde hij het door middel van Gods Woord te vervalsen. Dienstknechten van de duivel kwamen met allerlei verarmde en valse nieuwe vertalingen waarin het werk van Christus werd verduisterd. Hoeveel aanslagen zijn er sindsdien niet gedaan op het vertaalwerk van de King James Bijbelvertaling en de Nederlandse Staten Vertaling van 1637. 

.

Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is. (Openb. 22:18-19)

 

 

==================================================

DJK : Hoewel prof. Walter Veith juist veel achting heeft voor grote hervormers als Luther en Calvijn, houdt hij sommige kerkvaders uit de vroege kerk voor verdacht wanneer hij sommige citaten van hen in de volgende twee lezingen voorleest. Dit komt omdat de kerkvaders zowel door de protestanten als ook door theologen van de rooms katholieke kerk geclaimd werden om hun leerstellingen te staven en te bekrachtigen. Omdat professor W.J. Veith uit de RKK komt, zijn de werken die zij nalieten hem wellicht alleen in de vervalste rooms katholieke versie bekend, en niet in de protestantse versies waar vanuit Luther en Calvijn juist veel geciteerd hebben. Lees bijvoorbeeld hier hoe een roomse geestelijke op zijn website sommige vroege kerkvaders voor het karretje van de roomse eucharistie doctrine probeert te spannen. Om deze reden heb ik enkele werken van kerkvaders in de onvervalste protestantse versie eronder geplaatst. 

   NL

Over de vroege kerk en de kerkvaders    &   Citaten van sommige kerkvaders

Werken van Aurelius Augustinus      &   Kerkvader Ambrosius van Milaan

Over de kerkstrijd tussen Augustinus en Pelagius tegen de leer van de vrije wil

Kerkvader Athanasius over de incarnatie of vleeswording van Jezus Christus

   NL

Kijk en lees hier voor een overzichtelijk schema van de Bijbelvertalingen

Lees hier over het verschil tussen Bijbel Codex Antiochië en Codex Alexandrië

Negen gedegen punten waarom de N.B.V. onaanvaardbaar en onbijbels is

Hoe betrouwbaar is de H.S.V. Bijbel van 2010?    &    GBS Bijbel

Geschiedenis van de Engelse Bijbelvertaling King James Version