Walter J. Veith over de derde tempel en de orde der Jezuïeten

Posted by admin | | donderdag 30 januari 2020 1:25 am

Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met den ongelovige? Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levenden Gods; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen. En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige. (2Kor.6:14–18)

  NL

DJK : Ik weet niet of ik elke zondag naar zijn preken zou kunnen luisteren, daar hij vanuit een arminiaanse inslag de vrije wil van de mens voor God leert. Hierom hoort u in sommige van zijn lezingen de naam van John Wesley af en toe voorbij komen. Waarin deze zevendedagsadventist bijvoorbeeld ook dwaalt is, dat hij op grond van Gods Woord meent, dat Gods kinderen na hun overlijden een doodsslaap slapen tot de wederkomst van Jezus Christus, hetgeen in tegenspraak is met Luk.16:22, Luk.23:42-43 en Matth.25:10. Maar hetgeen hij mag brengen inzake de toekomende dingen met name vanuit het boek Daniel, de grote profeten, en het boek Openbaringen is wel bijzonder mooi. Ontberen doet in deze derhalve zeer waarderen, daar deze dingen in onze gezindte haast nooit bepreekt worden. Zijn legendarische speurwerk en onderzoek, zijn inzichten en de verbanden die hij legt, zijn Bijbelse numerologie en grote Schriftkennis in deze zaken vind ik bijzonder mooi. God die hem dit licht schonk alleen alle eer! Probeer deze ex-roomse geestelijke te beluisteren vanuit zijn afkomst, en niet te beoordelen van hoe u gewend bent sommige dingen te horen. Probeer ook hierin het kostelijke van het snode te scheiden. Deze man is zeer aangenaam naar hetgeen hij heeft, niet naar hetgeen hij niet heeft. Luther begon het roomse papisme pas echt te haten toen hij de gruwelen in Rome van nabij had gezien. “De paus en de rest, ik haat ze als de pest!” …zou ook het credo van deze zeer bekwame professor kunnen zijn die midden in deze duivelse kerkelijke troep heeft moeten verkeren, om deze geestelijke hoererij na zijn verlossing als geen ander op grond van Gods woord aan de kaak te stellen, te bestraffen en te ontmaskeren. Toen deze professor de Waarheid Gods ging lief krijgen, begon hij de roomse leugens te haten. Hierom geloof ik dat deze man wel degelijk een oprecht christen is, en een dienstknecht des Allerhoogsten. Zijn gedrevenheid, energie en grote kennis van de roomse belijdenisgeschriften, zijn onderzoek naar de vervloekte roomse sekte der Jezuïeten, en de boeken die hij wist te bemachtigen van de duivelse ‘inner circle’ der vrijmetselaren, mocht hij in de middelijke weg op zeer bijzondere wijze ontvangen om de duistere werken des satans op grond van het heldere licht van Gods Woord te ontbloten, te ontgronden, te bestraffen en te ontmaskeren. Tot roem en eer van God die hem de lust en gaven hiertoe schonk, en uit liefde en ernstige waarschuwing van zijn naaste medereizigers naar de eeuwigheid. Toen naderde Elia tot het ganse volk, en zeide: Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de HEERE God is, volgt Hem na, en zo het Baäl is, volgt hem na! (1Kon 18) Alle lezingen zijn NL ondertiteld

Klik hier als u meer lezingen van deze professor wilt bekijken     &    antichrist   

Lees hier verder over agenda 21 waardoor men de wereldpopulatie wil verminderen

Hoe satan de VN gebruikt om de wereld te leiden naar een luciferiaanse wereldorde

==================================================

 

OVER DE GEHEIME ORDE DER JEZUÏETEN

 

  NL

Als gevorderde Jezuïet dient men een eed af te leggen. Deze wordt de vierde eed genoemd. Slechts twee procent van de Jezuïeten legt deze eed af. De eed geeft toegang tot de hogere graad binnen de orde. Het begin van de eed luidt:

“Ik beloof en verklaar dat ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, meedogenloze oorlog zal voeren, in het geheim of openbaar, tegen alle ketters, Protestanten en Liberalen, zoals ik geïnstrueerd ben te doen, om ze uit te roeien en te verdelgen van de gehele aarde; en dat ik geen leeftijd, sekse of stand zal sparen; en dat ik zal ophangen, verbranden, doen wegkwijnen, koken, villen, wurgen en levend begraven deze schandelijke ketters, de magen en baarmoeders van hun vrouwen zal openrijten en de hoofden van hun kinderen tegen de muur zal verpletteren, met het doel hun afschuwelijke ras voor altijd te vernietigen. Wanneer dit niet openlijk gedaan kan worden, zal ik in het geheim de beker met gif gebruiken, het wurgende touw, het staal van de lange dolk of de loden kogel, ongeacht de eer, rang, waardigheid of autoriteit van de persoon of personen (…) zoals ik, wanneer dan ook, geïnstrueerd zal worden door een agent van de Paus of Superieur van de Broederschap van het Heilige Geloof, van de Jezuïeten Orde.”

Na het afleggen van de bovenstaande eed wordt dan gezegd: “Ga dan de hele wereld in en neem bezit van alle landen in de naam van de Paus. Laat hem, die hem (de paus) niet zal accepteren als de Plaatsvervanger van Jezus en zijn Plaatsvervangende bestuurder op aarde, vervloekt zijn en uitgeroeid worden!”

=================================================

 

  EN

 

===========================================================

Lees hier verder over de orde der Jezuïeten en de zwarte paus

 

De Orde der Jezuïeten is in 1534 opgericht rond Iñigo Lopez de Loyola, beter bekent als Ignatius van Loyola. Loyala presenteerde aan de Paus een conceptplan voor een nieuwe Rooms Katholieke priester orde, de gemeenschap der Jezuïeten. Het doel van deze groep was het dienen van de Paus. De orde werd in 1540 goedgekeurd door paus Paulus III en Loyola werd de eerste Jezuïetengeneraal. De Jezuïeten, bleken in de loop der eeuwen zeer veel invloed -op de achtergrond- te hebben op de religieuze en politieke ontwikkelingen wereldwijd. Toen Iñigo Lopez de Loyola, macht kreeg in het Vaticaan plaatste hij zijn organisatie, de Illuminatie onder de Jezuïetenvlag. Het werd de belangrijkste tak van de Jezuïetenorde.  De Illuminatie zou uiteindelijk de hele wereld gaan controleren waaronder, de wereldeconomie, het internationale bankverkeer, legers, alle takken van occultisme en kerken. 

De oprichters van de SS inspireerden zich op de Jezuïetenorde en de internationale inlichtingendiensten hebben er hun wortels. Het gaat om een demonisch leger die de Aarde belegerd heeft. Helena Blavatsky zei ooit: “Alle legers van Satan samen, hebben niet zoveel kwaad aangericht op aarde als de Jezuïeten.” Blavatsky was zelf een occultist, in 1831 als Helena Petrovna von Hahn geboren in Rusland. Zij is onder meer bekend geworden door het door haar geschreven boek “De Geheimleer’ dat tussen 1888 en 1891 in twee delen verscheen en als haar belangrijkste occulte studie geldt. Adolf Hitler werd een groot liefhebber van dit boek. Blavatsky verafschuwde God, Jezus en het christendom. Ze ging zover, dat ze beweerde dat Satan een onschuldig slachtoffer was van Gods grillige en buitensporige toorn.

De Jezuïeten noemen zich de “Sociëteit van Jezus” maar het gaat in werkelijkheid om een club satanisten. Dat ze de naam Jezus gebruiken is niets anders dan bedrog.  Erik John Phelps heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar deze orde. Veel mensen denken dat het bij de Jezuïeten gaat om een onschuldige katholieke orde van priesters in zwarte gewaden die de mis opdragen. Maar volgens auteur Eric Phelps, is dat uiterlijke schijn want achter deze façade van goedheid ligt het kwaad, een dodelijk gezelschap van volgelingen van Lucifer die reeds vier eeuwen de wereldpolitiek manipuleren en op een slinkse manier de controle uitoefenen over de machtigste religies en overheden ter wereld, inclusief het christendom en de islam. Het betreft hier natuurlijk de ingewijden van de 4de graads professie of gelofte, een geheim genootschap waar de Jezuïeten in de lagere rangen geen weet van hebben. 

Waar het bij de Jezuïeten om draait is wereldcontrole onder leiding van diezelfde Jezuïeten. Phelps toont hun bemoeienis aan in oorlogen en gewelddadigheden in de wereld. Het gaat in werkelijkheid om een soort militaire organisatie met een generaal aan het hoofd. Iedere handeling, iedere misdaad, hoe afgrijselijk ook, is een verdienstelijk werk als het wordt uitgevoerd in het belang van de organisatie of in opdracht van de generaal. Het doel van deze organisatie is macht op de meest despotische manier. Absolute macht, universele macht, de macht om de hele wereld te regeren. Volgens Phelps vormen de Jezuïeten “het kwaadste der kwaden”.Niet alleen de grote en bekende Vrijmetselarij loges zoals The Scottish Rite staan onder controle van de Jezuïeten, maar ook Skull and Bones, Knights Templar, Orde van Sion, Thule Genootschap en de beruchte P2 Loge. De favoriete regeringsvorm van de Jezuïeten is het fascisme. Dat is precies de weg die zowel Europa als Amerika thans zijn ingeslagen.  Klik hier voor het bekijken van de video over Phelps onderzoek.

Van de mannelijke katholieke orden is het de grootste, met ongeveer 19.000 leden waarvan ruim 13.000 priesters. Het manifest van de Jezuïeten bevat de meeste grove misdaden die de Jezuïeten mogen begaan om de RK-leer te verdedigen en mensen binnen de RK-kerk vast te houden. Nog voor de Franse Revolutie de RK-kerk ‘dodelijk zou verwonden’ en haar paus zou onthoofden, was de RK-Jezuïetenorde al op volle sterkte en volledig operationeel. En de Jezuïeten en hun leer bleef ook na de onthoofding van de paus actief en doorgaan zelfs tot op de dag van vandaag. Het doel was de Reformatie, Protestantisme en Orthodoxie, te ontmantelen en uit te roeien.

Als gevorderde Jezuïet dient men een eed af te leggen. Deze wordt de vierde eed genoemd. Slechts twee procent van de Jezuïeten legt deze eed af. De eed geeft toegang tot de hogere graad binnen de orde. Het begin van de eed luidt:

“Ik beloof  en verklaar dat ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, meedogenloze oorlog zal voeren, in het geheim of openbaar, tegen alle ketters, Protestanten en Liberalen, zoals ik geïnstrueerd ben te doen, om ze uit te roeien en te verdelgen van de gehele aarde; en dat ik geen leeftijd, sekse of stand zal sparen; en dat ik zal ophangen, verbranden, doen wegkwijnen, koken, villen, wurgen en levend begraven deze schandelijke ketters, de magen en baarmoeders van hun vrouwen zal openrijten en de hoofden van hun kinderen tegen de muur zal verpletteren, met het doel hun afschuwelijke ras voor altijd te vernietigen. Wanneer dit niet openlijk gedaan kan worden, zal ik in het geheim de beker met gif gebruiken, het wurgende touw, het staal van de lange dolk of de loden kogel, ongeacht de eer, rang, waardigheid of autoriteit van de persoon of personen (…) zoals ik, wanneer dan ook, geïnstrueerd zal worden door een agent van de Paus of Superieur van de Broederschap van het Heilige Geloof, van de Jezuïeten Orde”.

Na het afleggen van de bovenstaande eed wordt dan gezegd:“Ga dan de hele wereld in en neem bezit van alle landen in de naam van de Paus. Laat hem, die hem (de paus) niet zal accepteren als de Plaatsvervanger van Jezus en zijn Plaatsvervangende bestuurder op aarde, vervloekt zijn en uitgeroeid worden”.

Paus Clemens XIV verbood de Jezuïetenorde in het rooms-katholieke Europa van 1773 en zei over hen: ‘Zolang er Jezuïeten zijn, kan er nooit vrede komen.’

Volgens de Guatemalteekse oud-bisschop Gerard Bouffard zijn de Jezuïeten de werkelijke leiders van het Vaticaan. Ook zegt hij dat de paus zijn orders krijgt van de generaal-overste van de Jezuïeten. Hij zei verder dat de Katholieke Kerk de vrijmetselarij gebruikt om haar geheime plannen uit te voeren. Hij verwees onder meer naar Italiaanse en Franse kranten die in de jaren tachtig onthulden dat meer dan 150 hooggeplaatste priesters lid waren van vrijmetselaarsloges, waaronder P2 en andere geheime genootschappen. Omdat de Jezuïetenorde in de VS alleen al de controle heeft over 28 grote universiteiten, de Council on Foreign Relations (CFR) en veel banken zoals Bank of America en het Federal Reserve System oefent zij een grote invloed uit op de wereldwijde politieke en economische besluitvorming. Bekijk hier een lijst van instellingen van over de hele wereld, met name universiteiten, die toebehoren aan de jezuïetenorde.

De occultist Robert Muller zegt in publicaties dat hij zwaar beïnvloed is door de Jezuïtische priester Teilhard de Chardin, (1881-1955), Frans paleontoloog en mysticus en onder meer bekent van diens lange termijn denken voor de eenwording van de wereld. De Chardin, ook wel de vader van de New Age beweging genoemd, zag de VN als de progressieve, institutionele belichaming van zijn filosofie. In 1955 schreef  hij ,,Hoewel de vorm nog niet te onderscheiden is, zal de mensheid op een dag ontwaken in een ‘pan-georganiseerde’ wereld.” Chardin meende dat de mensheid zich in een hoger, vrediger, ruimdenkend spiritueel ras zou transformeren.

Dr. A. Rivera, een voormalig R.K. priester doet ook een boekje open over de ware bedoelingen van het Vaticaan. Dr. Rivera is geboren in Spanje, en werd in 1942 op 7-jarige leeftijd naar het Seminarie (een religieuze school) gestuurd. Daar werd hij getraind door de Jezuïeten en werd een speciale ‘agent’ van hen. Een van zijn opdrachten was te infiltreren binnen de kerken, de Pinksterbeweging, Baptistengemeenten en Evangelische Gemeenten. Ook heeft hij een periode in het Vaticaan andere Jezuïeten opgeleid. Door deze periode in het Vaticaan kreeg hij de kans de uitgebreide archieven van de Rooms Katholieke kerk te bestuderen. Deze archieven gaan terug tot het begin van het christendom, en beschrijven allerlei gebeurtenissen, die eeuwenlang onbekend zijn gebleven. Er zijn onder andere gedetailleerde verslagen van martelpraktijken op christenen en Joden door de Inquisitie.

Wereldoverheersing is hét doel van het Vaticaan, geholpen door de Jezuïeten en hun  organisaties. Het systeem van de illuminatie, Jezuïeten en aanverwante orden is opgebouwd als een ’ringen-systeem’ te vergelijken met een steen die in het water valt, en steeds bredere kringen veroorzaakt. Deze steen is te vergelijken met de ingewijden in de samenzwering, de Illuminatie. De eerste kring buiten het centrum vertegenwoordigt de Council on Foreigh Relations, de Trilaterale commissie, Bilderbergers en ronde tafelgroepen zoals de club van Rome. De hele wereld is vergiftigd met en door de Jezuïeten, en, uiteindelijk, satans plan. Zo zijn ze ook verantwoordelijk voor de introductie van technieken zoals tongentaal, en allerlei andere dwaasheden binnen de charismatische beweging om zo de gelovigen te misleiden. 

De voormalige ”president van de EU”, Herman van Rompuy behoorde tot de Jezuïeten evenals twee andere oud leerlingen van de Jezuïetenorde; Mario Draghi, sinds november 2011 voorzitter van de Europese Centrale Bank en Mario Monti, een Italiaans politicus, senator voor het leven en econoom. Monti is tevens hoofd van de Europese  Trilaterale Commissie en een Bilderberger. Ook Mariano Rajoy van 21 december 2011 tot 1 juni 2018 premier van Spanje is een door de Jezuïeten opgeleide globalist. Ook de voormalige vicepresident van de Verenigde Staten, Joe Biden is een Jezuïet, die erelidmaatschap en -graden heeft van de Jezuïtische St. Joseph’s Universiteit in Philadelphia. Ook de op 28 september 2016 overleden voormalige Israëlische president Simon Peres was een Jezuïet.

Ook de op 14 februari 2018 overleden voormalig Nederlandse premier Ruud Lubbers heeft zijn scholing van de Jezuïetenpriesters gehad! Allemaal behartigen ze de belangen van het Vaticaan en delen ze visie van het Vaticaan, die door paus Benedictus XVI in zijn op 7 juli 2009 uitgebrachte encycliek ‘Caritas in Veritate’ (Liefde in Waarheid) werd uiteengezet en waarin hij pleitte voor een soort economische wereldregering die de hele planeet met elkaar moet verenigen.

Bron:  https://www.franklinterhorst.nl/De%20orde%20der%20Jezu%C3%AFten.htm

 

===============================================================

Ex-Jezuïet Alberto Rivero (geb. 1935) opende een boekje over de duivelse werkwijze van het genootschap der Jezuïeten. Deze protestant hield lezingen waarin hij de noodklok wilde luiden inzake de misleidingen van het Roomse pausdom, en werd door velen derhalve voor gek verklaard als zijnde een complotdenker die zich liet leiden door allerlei conspiracy theorieën etc, en werd in 1997 hoogstwaarschijnlijk vermoord

   EN

   EN

 

========================================================

 

KEVIN SHIPP – EX CIA AGENT
   EN

 

TED GUNDERSON – EX FBI AGENT
   EN

 

BILL SCHNOEBELEN – EX FREEMASONER EXPOSES SATANIC RITUALS AND PRACTICES IN THE SECRET WORLD OF FREEMASONARY

   EN

 

=========================================================

 

Hoe deze duivelse orde der Jezuïeten opereert binnen de hoogste regeringskringen en elite van de Verenigde Staten van Amerika (zet het geluid uit)

 

  NL

 

Niburu – Satanische sekte wil derde wereldoorlog om ons allemaal te verenigen