R.M. Mc Cheyne

Posted by admin | | zaterdag 25 oktober 2008 10:48 am

Prekenbundels van Mc Cheyne

Onze schuld aan Israel

Wachtwoord der hervormers – gedicht van Mc Cheyne

Refdag.nl :  Danklied van R.M. Mc Cheyne

24 preken en 15 leerredenen van R.M. Mc Cheyne

40 leespreken van Robert Murray Mc Cheyne

Bijbellezingen  &  enkele portretten van R.M. Mc Cheyne 

.

.

.

Losse predicaties van R.M. Mc Cheyne

Arglistig is het hart, meer dan enig ding – Jeremia 17 vers 9-10

Ben Ik zo lange tijd met ulieden, en hebt Gij Mij niet gekend – Joh. 14 vs 9

Christus liefde tot de gemeente – Efeze 5 vers 25-27

Christus stilzwijgen onder Zijn gewillig lijden – Jesaja 53 vers 7

Daarom, geliefden! verwachtende deze dingen, benaarstigt u – 2 Petrus 3:14

Dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was – 2 Kor. 8 vers 9

De besturing van het huisgezin – Genesis 18 vers 19

De christen in gevangenschap – Psalm 137 vers 16

De dood van Stefanus – Handelingen 7 vers 59

De Geest door dankzegging verkregen – 2 Kron. 5 vers 13-14

De gelovige de zegen, de ongelovige de vloek – Zach. 8 vers 13

De godzaligen verlost – 2 Petrus 2 vers 9

De grauwigheid is op hem verspreid, en hij merkt het niet – Hosea 7 vs 9

De mens, van een vrouw geboren, is kort van dagen – Job 14 vers 1-2

De ongelovige gelovige Thomas – Johannes 20 vers 26-27

De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige – Matth. 9 vs 35-38

Want de tijd is voorts kort – 1 Korinthe 7 vers 29-31

Gedenkt aan de vrouw van Lot – Genesis 19 vers 26

Een scherpe doorn in het vlees – 2 Korinthe 12 vers 7-10

Een uitermate goed land – Numeri 14 vers 7-8

Een zoon zal de vader eren, en een knecht zijn heer – Mal. 1 vers 6

En de Geest Gods zweefde op de wateren – Genesis 1 vers 2

En de Heere was met hem en liet niet een van al Zijn woorden – 1 Sam. 3 vs 19

En gij Kapèrnaüm! die tot de hemel toe bent verhoogd – Matth. 11 : 20-24

En zij zullen over Hem bitterlijk kermen – Zacharia 12 vers 10

Ga heen, Mijn volk, ga in uw binnenste kamers – Jesaja 26 vers 20

Gelijk een hert schreeuwt naar ,de waterstromen – Psalm 42 vers 2

Gij wilt tot Mij niet komen – Johannes 5 vers 40

Heere, wij wilden Jezus wel zien – Johannes 12 vers 20-26

Het evangeliefeest (voorber. HA) – Jesaja 25 vers 6-8

Het gezicht van de dorre doodsbeenderen – Ezechiël 37 vers 1-14

Het huis en de dienaars van Christus bij Zijn tweede komst – Mark. 13:34-37

Het is zaliger te geven dan te ontvangen – Handelingen 20 vers 35

Hoort, gij doven, en schouwt aan, gij blinden, om te zien – Jesaja 42 vs 18-21

Ik dank u, Heere, dat Gij toornig op mij geweest zijt – Jesaja 12 vers 1-3

Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd – 2 Tim. 4 vs 7-8

Ik heb de Heere lang verwacht, en Hij heeft Zich tot mij geneigd – Ps. 40:1-3

Ik sliep, maar mijn hart waakte; de stem mijns Liefsten – Hooglied 5 vers 2

Ik, de HEERE, heb u geroepen in gerechtigheid – Jesaja 42 vers 5-8

In Uw hand beveel Ik Mijn geest; Gij hebt Mij verlost, Heere – Psalm 31 : 5

Israel welgelukzalig, verlost door de Heere – Deut. 33 vers 29

Jezus roepstem aan dorstende zondaren – Johannes 7 vers 37

Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten – Jesaja 49 vers 14-15

Keer weder tot Mij, want Ik heb u verlost – Jesaja 44 vers 21-22

Keert u tot mijn bestraffing – Spreuken 1 vers 20-23

Kom haastelijk mijn Liefste! en wees gij gelijk een ree – Hoogl. 8 vs 13-14

Maak u op, word verlicht, want uw licht komt – Jesaja 60 vers 1-3

Maar die is een Jood, die het in het verborgen is – Rom. 2 vers 28-29

Mijn God, Mijn God! waarom hebt Gij Mij verlaten – Matth. 26 vers 46

Mozes en Hobab – Numeri 10 vers 29

Overtuiging van zonde – Johannes 16 vers 8

Overtuiging van gerechtigheid – Johannes 16 vers 8

Troost, troost mijn volk, zal ulieder God zeggen – Jesaja 40 vers 1-2

Uw volk is mijn volk, en uw God mijn God – Ruth 1 vers 16

Vertrouw op den Heere met uw ganse hart – Spreuken 3 vers 5

Vijanden verzoend door de dood – Kollossenzen 1 vers 21-23

Volhard in het volgen van de Heere – Numeri 14 vers 24

Voorwaar, voorwaar Ik zeg u, dat één van ulieden Mij zal verraden –  Joh. 18:21

Want de liefde van Christus dringt ons – 2 Korinthe 5 vers 14-15

Want die onwaardiglijk eet en drinkt  – 1 Korinthe 11 vers 29-30

Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die één mens – Rom. 5 vers 19

Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet – Rom. 1 vers 15-18

Want Ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge – Jes. 44 : 3-4

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus – Rom. 8 vers 35-37

Wilt gijlieden ook niet weggaan – Johannes 6 vers 66-69

 

—————————————————-

.

Eens was ik een vreemdeling voor GOD en voor mijn hart.
Ik kende geen schuld en voelde geen smart.
Ik vroeg niet: mijn ziele doorziet gij uw lot?
Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor GOD?

.

Al sprak daar een stem uit de HEILIGE blaan.
Van het lam met de zonde der wereld belaan.
Ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk.
Ik stond blind en van ver in mijzelve zo rijk.

.

Ik deed als jeruzalems dochter weleer.
Ik ween om de pijn van mijn lijdende HEER.
En ik dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld.
ZIJN kroon had gevlochten en ZIJN beker gevuld.

.

Maar toen mij GODS GEEST aan mijzelf ontdekt.
Toen werd in mijn ziele de vreze gewekt.
Toen voelde ik wat eisen GODS HEILIGHEID deed.
En daar werd al mijn deugd een verwerpelijk kleed.

.

En toen vluchte ik tot JEZUS! want HIJ heeft mij gered!
HIJ heeft mij verlost van het vonnis der wet.
Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd HIJ.
Ik boog mijn hoofd en geloofde en mijn GOD sprak mij vrij.

.

Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis.
Dat CHRISTUS alleen mijn gerechtigheid is.
Nu tart ik de dood en verwin ik het graf.
Nu neemt mij geen satan de zegekroon af.

.

Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis.
Naar het erfgoed daarboven in het vaderlijk huis.
Mijn JEZUS geleidt mij door de aardse woestijn.
Gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn!

.