Weerleggingen

Posted by admin | | vrijdag 13 november 2009 5:53 pm

DJK – 22 stellingen tegen de roomse leer en misstanden in onze kerken.pdf

Een enkel woord vooraf: Aan hen die menen dat ik de strijd tegen vlees en bloed heb, wil ik zeggen dat mijn strijd van een geheel andere aard is, namelijk tegen de duisternis dezer eeuw, en tegen de geestelijke boosheden in de lucht, Efeze 6:12. Het gaat mij om de zuivere leer der Waarheid die schier overal op Neerlands kansels bijkans geweken is. Ik gooi geen dominees weg, maar verwerp wél hun leerdwalingen op grond van de Heilige Schrift. Omdat ook ik slechts ten dele weet en profeteer, wil ik opmerken dat men vanuit mijn weerleggingen niet denken of suggereren moet, dat ik het alleen meen te weten. Misschien komt dit vanuit mijn stellig geschrijf op u weleens zo over. Een ieder schrijft naar dat hij geloof(d) heeft, en overeenkomstig van hetgeen hij overtuigd is. Het betreft hier immers geen wetenschappelijke betoog, waarin men vaak ruimte laat en openstaat voor andermans meningen. Ik wens alleen naar voren te brengen wat Gods Woord ons leert en wat daarin geschreven staat. Laat hen die mijn mening niet delen mij liever weerleggen vanuit Gods Woord, in plaats van de strijd tegen mijn persoon aan te binden. Ik sta altijd open voor kritiek, mits u vanuit het Woord tot mij komt. Aan hen die menen dat ik vrees dat straks ook enkele verworpenen de hemel zullen binnensluipen, wil ik zeggen dat God Zich door Zijn Woord en door deze weerleggingen van hen vrijmaakt. Hen is het Evangelie van vrije genade verkondigt, maar het werd hen een reuke des doods ten eeuwige doden. Aan hen die het geheel onverschillig is hoedanig er gepreekt en geleerd wordt, heb ik ook iets te zeggen. Zij redeneren van: ‘als een ziel is uitverkoren dan komt hij/zij er toch wel…’ Op zich geen onwaarheid, maar u vergeet dat God van eeuwigheid niet alleen een volk tot zaligheid heeft uitverkoren, maar ook de zuivere middelen daartoe. Was God dan niet machtig om destijds Zijn verkorenen onder het juk van de Roomse vloekleer te bekeren…?? Ja toch!! Maar het behaagde Hem anders. Hoe dan…?? Namelijk door de nije leer der reformatoren die op hun beurt teruggrepen op de leer van Jezus Christus en Zijn apostelen. De leer werd hervormd en de dwalingen werden vervloekt en afgezworen. Toen men de Waarheid weer zuiver beleed, begon de Geest Gods Zich rijkelijk aan het gepredikte Woord te paren waarop duizenden zielen tot waarachtige bekering werden gebracht. Aan hen die menen dat m’n weerleggingen vallen of staan omtrent de toonzetting waarin ze geschreven zijn, en daarmee betuigen de scherpte van Gods Woord niet kunnen en/of willen verdragen, wens ik de geestelijke donderklanken van Gods heilige wet toe. De scherpte en de veroordeling van dit Goddelijke Woord heeft mij doorstoken en verbrijzeld, Hand. 2:37, Jes. 57:15, maar ook in en door Christus Jezus vrijgemaakt. Ik wenste ook bij u, voordat u onder toorn en gramschap Gods over uw bedreven kwaad straks voor eeuwig verbrijzeld zult worden. Ge mocht eens ontwaken uit de doodslaap waarin u slapende bent, en te samen met Jona aan het dek van uw levenscheepje bemerken dat de storm is om uwentwil. Wanneer God den Heiligen Geest met u een heilige twist aanvangt en het uit Zijn heilige Wet neemt en het u verkondigt tot uw oordeel, vloek en bestraffing, dan kunnen anderen u niet zoveel kwaad of pijn meer aandoen. Eén ding is wel waar, namelijk dat we in een tijd van grote spraakverwarring leven waarin velen de leer en uitdrukkingen van bepaalde dominees hebben verheven boven de rechtvaardigingsleer der apostelen. Wanneer je dit dan op grond van Gods Woord weerlegt, komt menigmaal de bedreven afgoderij met dominees en met hun dwaalleerringen zeer spoedig openbaar. Men begint dan veelal de staat van een dominee te verdedigen, die meestentijds in de weerlegging niet eens ter sprake is gekomen, om de eenvoudige reden dat ik géén Rechter ben. Men redeneert als volgt: ‘onze dominee is/was een bekeerde man en sprak daarom vanuit een zuivere leer’. Slechts weinigen beseffen dat een zuivere bevinding ook vanuit een valse leer voorgesteld kan worden. Daaraan staan velen van Gods volk helaas ook schuldig! Dat zijn de wijze maagden die slapende zijn met de dwaze maagden. Ik wenste hen door deze liefdevolle vermaningen wel wakker te mogen bazuinen. De meesten van Gods volk bakeren anderen, luisteren anderen op, en onderwijzen anderen, vanuit de leer die men iedere zondag wekelijks indrinkt. Er zijn slechts  weinigen die Schrift met Schrift verklaren, die spreken vanuit de zuivere leer der apostelen, en die Gods Woord boven de leer van alle leraren plaatsen. Die dit mogen doen, worden het meest verdrukt en geestelijk vervolgt door de uitwendige farizeïsche godsdienst. Het komt ook omdat men de uitwendige kennis is gaan verachten, velen doen helaas niet meer gelijk destijds de edele Bereeërs deden, ‘….mijn domineetje weet het wel voor mij, die onderzoekt wel voor mij…..en als mijn bekeerde / geleerde domineetje dwaalt……zou ik het dan wél zuiver kunnen zeggen? ’ Mensen geloven ook graag hetgeen zij willen geloven, zo blijkt helaas veelal het geval te zijn. En zo waakt men zeer krampachtig dat er geen heilige huisjes omver getrapt worden. Hierin komt de grootste vijandschap openbaar, namelijk dat wanneer ‘mijn dominee’ mogelijk dwaalt, ik misschien toch nog onbekeerd zou kunnen zijn… Dan gaat de strijd helemaal al niet meer om de zuivere leer, maar slechts om een valse en onzuivere bekering heimelijk te willen handhaven. Wat is een mens toch een vijand van zijn eigen zaligheid, en stekeblind in ’s hemels wegen. Terwijl ik toch niets anders zou wensen dan dat die vrome godsdienstige huichelaars eens goed door de verrotte plankenvloer van hun té vroege en valse bekering mochten zakken, voor dat het voor eeuwig te laat is. De goddeloze en vijandige Saulus Van Tarsen kon immers ook nog bekeerd worden. God maakte van deze vijandige blinde farizeeër de grootste apostel der heidenen! In deze geldt het toch ook beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald te zijn. Geliefde lezer, als u eens wist hoe ik gedwaald heb, maar ook hoedanig den Heere mijn ogen voor deze dingen heeft willen openen. Den Heere zegene dit eenvoudig onderwijs, niet uit haat, maar uit liefde bedoeld en geschreven. De Waarheid mocht u eens inwinnen en overwinnen, opdat ge u zelf kwijt zou geraken en God alleen over mocht houden. Tot nader onderwijs voor hen die dwalen, tot versterking van de broederen, en tot nadere ontdekking en tot waarachtige bekering voor hen die zich heimelijk rijker rekenden dan ze voor God waren. Dat schenke den Heere, uit vrije genade om niet, alleen om Jezus wil. 

DJK – ingezonden ter weerlegging :  Standen in het genadeleven door ds. Gerritsen 

Van der Groe – Schadelijk misbruik van gemene overtuigingen tot valse rustgrond

DJK :  Standenleer en andere grove dwalingen uit de afscheiding weerlegd 

DJK :  Open brief aan student M. Krijgsman over de zuivere uitleg van HC zondag 7 

P.H. den Boer :  De leer der Gereformeerde Gemeenten weerlegd 

Mailwisseling tussen P.H. Den Boer en GPPB. over de toepassing van Gal. 1:8-9 

G.J. Zwoferink :  De prediking van de Ger. Gemeenten getoetst aan Gods Woord 

HHG Katwijk : Wijk de Noord beroept door het geloof vijf dominees in één jaar tijd! 

A.A. Bart : Waar staan de Ger. Gemeenten in hun honderd jarig bestaan…?? 

Openbare aanklacht : Theologie van ds. A. Moerkerken (G.G.) loopt uit de hand 

Klacht van de hemel: Open brief over de rechtvaardiging in vierschaar der consciëntie 

Lezenswaardige brochures van de heer D.J. Bastmeijer  (aanhanger leer ds. Paauwe) 

J. Van de Gevel over het on-Bijbelse van de zuigelingendoop  &  J.J. Hollebrandse 

J. Durham over dwalingen in de leer : Opdat de bediening niet gelasterd worde 

Thomas Halyburton: Een zedig onderzoek naar rechtvaardiging en wedergeboorte 

DJK weerlegging: Uitleg ds. Mallan omtrent verondersteld geloof in wedergeboorte 

DJK weerlegging WS :  Dwaalleer ds. Mallan over Jes. 54 vers 1 & Gal. 4 vers 27 

DJK :  mailwisselling over de leer en prediking van ds. F. Mallan  

Waarschuwende brief van voormalig ouderling uit de GGiN te Bruinisse 

DJK – ingezonden ter weerlegging: Over het verkrijgen en toepassing van Beloftenis 

DJK over evangelist Willem den Hertog :  Het Evangelie in een arrestantencel  

DJK weerlegging meditatie uit de Saambinder :  Kerst voor de ziel – ds. C. Sonnenvelt 

DJK weerlegging WS: Dwaalleer ds. Mallan omtrent rechtvaardiging van eeuwigheid 

Reactie Betuwnaar omtrent het leerstuk over de rechtvaardiging van eeuwigheid 

Twee vrienden over de wedergeboorte en de rechtvaardigmaking 

DJK weerlegging WS :  Doch gij, spreek hetgeen der gezonde leer betaamt, Titus 2:1 

Weerlegging Stephan Bogert : uit Jeugdbode Ger. Gem. in Ned. –  Maart 2010, nr. 4 

Lezenswaardige brief omtrent weigering kinderdoop binnen de Ger. Gemeenten 

DJK : Waarschuwend artikel over narcistische schijnheiligheid op het erf der kerk 

Weerlegging door dr. Eduard Böhl :   “Het herstel van de mens in het beeld Gods” 

William Huntington :  Het arminiaans geraamte ontmaskerd 

Lezenswaardige briefwisseling tussen H.F. Kohlbrugge en A. Brummelkamp 

Artikel H. Bavinck : reactie op Kuypers’  Tractaat voor de reformatie der kerken 

Samenspraak over de leerdwaling van ds. R. Kok in de Ger. Gem.  &   klik hier 

G. Den Hertog : Iets over de diepere oorzaak van het leergeschil in de Ger. Gemeenten 

DJK weerlegging on-Bijbels onderwijs ds. J. Roos (GGiN) in WS van 6 Mei 2010 

Het milde standpunt van William Huntington omtrent de Heilige Doop 

Weerlegging DJK :   Der vromen ondervinding op weg naar de hemel  –  L. Myseras 

Arie Groeneveld :  Te melden het heil van Zijn gerechtigheid 

Matthew Meade : De bijna-christen ontdekt     (weerlegging van valse bevindingen) 

DJK : Vermenging Wet en Evangelie aangetoond, en verworpen 

DJK :  Verhandeling over de on-Bijbelse en Bijbelse verklaring van HC zondag 7 

Vergelijk: ds. Moerkerken over HC zondag 7.mp3  &  ds. KV over HC zondag 7  

DJK : ds. Moerkerken scheidt geschonken geloof van het geloven in Jezus Christus 

A. Van Dijk :  Die des nachts Zijn huis bewaakt  (leven, werk, en theologie v/d Groe) 

Uit Wachter Sions 1975: On-Bijbelse kritiek ds. Mallan op biografie Th. Van der Groe 

Reactie van D. Hendriks op weerlegging DJK over leergeschil ds. Mallan vs Van Dijk 

Ds. Vlastuin over doop en belijdenis : ‘Je zegt niet ja tegen de kerk, maar ja tegen God’ 

Zielsmisleidende uitleggingen voor een vraagsteller uit de O.G.G.  – ds. G. Gerritsen 

Ds. A. Kort spreekt terecht zijn bezorgdheid openlijk uit omtrent de leer in de O.G.G 

Vraag uit de Wachter Sions : Is er dan echt geen leven voor de rechtvaardigmaking? 

Ds. Zweistra omschrijft waarin Teellinck, Brakel, Comrie afweken van Calvijn 

Luister en huiver hoe ds. Brugge de leer van Kohlbrugge verdraait tot eigen verderf 

Ds. Schultink (GGiN) loochent bewuste geloofskennis van Christus in wedergeboorte 

DJK weerlegging dwaalleer ds. J. Roos (GGiN) over de tabernakel artikel 46 

D.H. Van der Meer: Zet de oude palen niet terug, die uw vaderen gemaakt hebben 

J. Alderliesten: Is de leer der wet verduisterd…??   (apologetisch onderwijs) 

J. Alderliesten : Wordt de leer van Theodorus Van der Groe nog wel verstaan? 

Belangrijke brief van Johannes Calvijn aan kardinaal Sadoleto   &  uitgelicht citaat 

Ds. J. Roos bespot zichzelf door boeken van Erskines en Van der Groe aan te bevelen 

Beluister preekfragment van ds. T. Cabaret over Hand. 2:11 met mijn commentaar 

Ds. J. Roos zegent te vroeg in door valse wedergeboorteleer, en waarschuwt tegen te vroege bekeringen? 

DJK over het stappenplan van bloemboltheoloog ds. A. Moerkerken   &   klik hier 

Aanbeveling boek ds. A. Kort over de wedergeboorte     &    Recensie DJK

Vijandige open brief van dr. ir. Bunt aan ds. A. Kort    &    Reactie DJK

Ellenlange discussie omtrent boek ds. A. Kort : Wedergeboorte of Schijngeboorte?

Refdagblad: ds. J. Roos plaats ‘zuiver beginwerk’ wederom onder oud beginsel

Th. Van Thuynen :  Korte uitleggingen van het Gereformeerd Geloof

Th. Van Thuynen : Verweerschrift tegen aanval van prof. A. Driessen 

Kasten met oude vroomheid – Ouderling G.M. Van Zuijlen (Ger Gem Katwijk a zee)

Helaas! Ook bij ds. Teunissen is geopenbaarde Christus niet geschonken door recht 

Roomse zaligsprekingen binnen H.H.G. Katwijk aan/zee   ds. A.C. Uitslag 

Ds. P. den Ouden zet HHG Katwijk aan tot geestelijke hoererij omtrent HA 

Antwoord DJK op brief van verontwaardigde CK van HHG Katwijk aan zee

Ds. K. Veldman: Beproeft de geesten of zij uit God zijn (naar 1 Joh 4:1-3)

Ds. K. Veldman: Evangelische heiligmaking versus Wettische heiligmaking 

K. Kant – Van Eisenach naar Betlehem   (over de on-Bijbelse vervangingsleer!!)

Onbegrijpelijk waarom ds Kort wijlen ds Mallan noemt inzake lezen oudvaders

Bij ds. J. Van Laar kan een zondaar zonder kennis aan het Bloed toch naar de hemel!

HHK – Bij kand. H. Roelofsen begint het nieuwe leven helaas ook niet met Christus

Leer der reformatie ds. KV – HC zondag 7    &   Leer uit de hel ds. A. Verschuure