ESCHATOLOGIE

Posted by admin | | dinsdag 28 oktober 2008 7:08 pm

Hoe satan de VN gebruikt om de wereld te leiden naar een luciferiaanse wereldorde

Beest uit de aarde

Rome in het licht van Daniel 7 en Openb. 13, 17 en 18

BABYLON MOEDER DER HOERERIJEN EN VELE GRUWELEN

Walter J. Veith over de derde tempel en de orde der Jezuïeten

Vijanden van Israël

 

Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Dat zij verre; want ik ben ook een Israëliet, uit het zaad Abrahams, van den stam Benjamin. God heeft Zijn volk niet verstoten, hetwelk Hij te voren gekend heeft. Of weet gij niet, wat de Schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende: Heere! zij hebben Uw profeten gedood, en Uw altaren omgeworpen; en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel. Maar wat zegt tot hem het Goddelijk antwoord? Ik heb Mijzelven nog zeven duizend mannen overgelaten, die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Alzo is er dan ook in dezen tegenwoordigen tijd een overblijfsel geworden, naar de verkiezing der genade. En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken; anderszins is de genade geen genade meer; en indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer; anderszins is het werk geen werk meer.

 

Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden. (Gelijk geschreven is: God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps; ogen om niet te zien, en oren om niet te horen) tot op den huidigen dag. En David zegt: Hun tafel worde tot een strik, en tot een val, en tot een aanstoot, en tot een vergelding voor hen. Dat hun ogen verduisterd worden, om niet te zien; en verkrom hun rug allen tijd. Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken. En indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid! Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak mijn bediening heerlijk; Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken, en enigen uit hen behouden mocht. Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden? En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig, en indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig.

 

En zo enige der takken afgebroken zijn, en gij, een wilde olijfboom zijnde, in derzelver plaats zijt ingeënt, en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden, Zo roem niet tegen de takken; en indien gij daartegen roemt, gij draagt den wortel niet, maar de wortel u. Gij zult dan zeggen: De takken zijn afgebroken, opdat ik zou ingeënt worden. Het is wel; zij zijn door ongeloof afgebroken, en gij staat door het geloof. Zijt niet hooggevoelende, maar vrees. Want is het, dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zie toe, dat Hij ook mogelijk u niet spare. Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God; de strengheid wel over degenen, die gevallen zijn, maar de goedertierenheid over u, indien gij in de goedertierenheid blijft; anderszins zult ook gij afgehouwen worden. Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden; want God is machtig om dezelve weder in te enten. Want indien gij afgehouwen zijt uit den olijfboom, die van nature wild was, en tegen nature in den goeden olijfboom ingeënt; hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geënt worden? Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelf), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen. Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil, Rom. 11 vers 1-28.

 

Flavius Josephus :  Flavius Josephus – Joods geschiedschrijver

 

Petrus Curtenius :   De verborgenheid der laatste tijden

 

Matthew Meade :  Nieuw leven in de doodsbeenderen

 

John Howe :  De uitstorting van de Heilige Geest

 

Robert Murray Mc Cheyne :  Onze schuld aan Israël

 

G. Hutcheson :  Inzake de bekering van Israël

 

John Bunyan :  De antichrist en zijn diepe val

.

Jonathan Edwards :  Het werk der verlossing

 

Jonathan Edwards :  De geschiedenis van het werk der verlossing

 

Isaäc da Costa :  Voorrede over de onvervulde profetie

 

Thomas Boston :   De bekering van Israël – preek over Zacharia 12 : 12

 

Mozes Lowman :  Openbaring van Johannes – inleiding

 

Mozes Lowman :  Openbaring van Johannes – hfdst. 4 t/m 13

 

Mozes Lowman :  Openbaring van Johannes – hfdst. 14 t/m 22

 

J.C. Ryle :  Het verstrooide Israël vergaderd

 

J.C. Ryle :  En alzo zal geheel Israël zalig worden

 

Koenraad Mel :  Bazuinen der eeuwigheid

.

Lindel :  De aanstaande openbaring van de mens der zonde

.

DJK :  lees en luister hier verder op deze website

.

.

Ds. K. Veldman over Rom. 11 vs 7.mp3    &   2012

Wat dan? Hetgeen Israel zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden.

.

Ds. K. Veldman over Rom. 11 vs 17-18.mp3    &   2012

En zo enige der takken afgebroken zijn, en gij, een wilde olijfboom zijnde, in derzelver plaats zijt ingeënt, en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden, Zo roem niet tegen de takken; en indien gij daartegen roemt, gij draagt den wortel niet, maar de wortel u.

.

Ds. K. Veldman over Rom. 11 vs 25-26.mp3    &   2012

Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelf), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.

.

Ds. K. Veldman over Rom. 11 vs 32-36.mp3    &   2012

Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergolden worden? Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

 

 

 

 

 

CIDI – Katernen over Israël 

 

1. Zionisme – De terugkeer van het Joodse volk naar het land Israel.pdf 

2. Jeruzalem – Drie religies in de Stad van Vrede.pdf

3. Vluchtelingen – Ontheemde Palestijnen en Arabische Joden.pdf

4. Vredesproces – kansen en obstakels voor Israel en de Palestijnen.pdf

5. Nederzettingen – Joodse aanwezigheid op de Westoever. pdf

6. Veiligheid – een einde aan het geweld tegen Israël.pdf

7. Israël Factsheet.pdf