Duistere agenda achter corona in Openbaringen voorspeld

Posted by admin | | zondag 11 juli 2021 5:07 pm

Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs; Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is.

 

Duistere agenda achter corona in Openbaringen voorspeld
   NL

Note — De verteller in deze bovenstaande docu zegt dat de mens vanuit een vrije wil zelf kan kiezen het goede of het kwade aan te hangen. Zoals u weet is dit in strijd en tegenspraak met de Bijbelse leer die wij aanhangen, dewelke ons leert dat de mens in een vijandige doodstaat is gevallen waardoor zijn wil ten kwade is geknecht en derhalve niet anders kan en wil dan het kwade aan te hangen. Door het doen van de werken der duisternis betuigt de gevallen mens in Adam dat hij een dienstknecht is van de vader der leugenen die hem tot het kwaad heeft verleid. De oorzaak van zijn doodstaat, zijn zonden, moet daarom worden weg genomen door de tussentreding van Gods Zoon, in en door een weg van recht en gerechtigheid. De apostel Johannes zegt, wij hebben God lief omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Dus wanneer God naar de mens gaat vragen, begint de mens naar God te vragen, Hem smekend om een genadige verlossing van zijn vele bedreven zonden door het gestreken bloed en volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Wanneer dit is verheerlijkt in het hart van een verloren en verkoren zondaar, is het verworven heil in Christus hem toegepast en gaat hij vanuit zijn vernieuwde geest willen wat God wil en haten wat God haat. Zijn onveranderde vijandige vlees dat nooit tot God bekeerd zal worden, en zich der wet Gods nooit wil onderwerpen, moet hij echter tot aan zijn sterfdag wenend meedragen. (luister hierover deze preek)

 

==============================================

 

OP HAAR VOORHOOFD STOND VERBORGENHEID

En een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren; Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn harer hoererij. En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der godslastering, en had zeven hoofden en tien hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering. (Openb. 17:1-6)

 

 

9/11 was an Occult Satanic Ritual
   EN

NL ondertiteling | Klik op afspelen en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens op Auto-Translate | Scroll naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is

 

 

Tim Gielen geeft briljante informatie inzake welke bedrijven de wereld bezitten en regeren

 

 

   klik hier

Dokter Carrie Madej brengt een dingende wetenschappelijk gefundeerde ernstige boodschap voor de gehele mensheid

 

 

 

 

Alexis Bugnolo over the masonic take-over of the world 

 

 

 

 

 

 

=============================================

 

Iedereen met een werkend waarnemingsvermogen, heeft inmiddels gezien dat de wereldwijde corona-campagne niets met volksgezondheid te maken heeft. Wat is dan WEL de bedoeling? WAAROM deze wereldwijde campagne? Met welk doel? Het doel is totale herinrichting van de wereld. Gebruik makend van beschikbare technologie. Stap voor stap:

 • 1. Het vernietigen van alle bestaande sociale en economische structuren
 • 2. De gehele mensheid daarmee in totale schaarste en ontreddering brengen
 • 3. Vervolgens introduceren van centrale/digitale rantsoenering (op absoluut bestaansminimum). Van leven naar overleven. Het systeem bepaalt wie overleeft en wie niet
 • 4. Het massaal uitdunnen en verzwakken van de wereldpopulatie via vaccins en verhongering
 • 5. Het installeren van de digitale dictatuur. Voor ieder individueel gedrag/consumptie is digitale toestemming/toegang vereist
 • 6. Totale digitale surveillance, op individueel niveau. Uitsluiting als bestraffingsmethode. Ongewenst gedrag? Geen toegang tot levensbehoeften! Ongehoorzaamheid = Sterven
 • 7. Overbodig maken van handhaving door politie en justitie. Het digitale systeem is bepalend. Nee is nee. Met een computersysteem valt niet te discussiëren
 • 8. Het centrale digitale systeem bestuurt alle mensen. Privileges voor gehoorzame mensen. Uitsluiting voor ongehoorzame
 • 9. De bestuurders zijn anoniem, en bevinden zich aan de andere zijde van de digitale muur. De wereld wordt door hen digitaal geregeerd vanaf één plek. Één wereldregering dus
 • 10. Alle mensen op de wereld, worden vanaf één centrale plek bestuurd. Zonder de mogelijkheid zich daaraan te onttrekken of er effectief bezwaar tegen te maken
 • 11. Afschaffen van geld, en vervangen door toegekende of afgenomen privilegepunten op basis van gewenst/ongewenst gedrag
 • 12. Totale centrale controle van ieder individu op de wereld. De eigenaren van het systeem bepalen via de technologie hoe en waar iedereen woont, welk werk hij/zij doet, wat hij/zij buiten het werk doet, wat hij/zij consumeert en wanneer, en wat hem/haar is toegestaan. En wat niet.

Om dit mogelijk te maken, moet de samenleving eerst worden vernietigd. Wie een nieuw gebouw wil neerzetten, moet het bestaande immers eerst slopen. De corona-campagne is de start van de sloop. De maatregelen zullen de gewenste ineenstorting veroorzaken. De ineenstorting zal een ongekende humanitaire ramp veroorzaken. De humanitaire ramp zal het nieuwe systeem “rechtvaardigen.”