Naäman de Syriër

Posted by admin | | vrijdag 28 mei 2010 3:37 pm

 Artikel in pdf – klik hier

 

Gods voorzienigheid in het leven Naäman de Syriër

Naäman nu, de krijgsoverste van den koning van Syrië, was een groot man voor het aangezicht zijns heren, en van hoog aanzien; want door hem had de HEERE den Syriërs verlossing gegeven; zo was deze man een strijdbaar held, doch melaats. En er waren benden uit Syrië getogen, en hadden een kleine jonge dochter uit het land van Israël gevankelijk gebracht, die in den dienst der huisvrouw van Naäman was. Deze zeide tot haar vrouw: Och, of mijn heer ware voor het aangezicht van den profeet, die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen, 2Kon.5:1-3.

 

Geliefde lezer, wanneer God een verkoren zondaar gaat bekeren, dan brengt Hij de zondaar bij het Woord, zoals bijv. bij de kamerling van Candacé, of Hij brengt Zijn Woord bij die zondaar. Wat gelooft gij omtrent dit punt van de voorzienigheid God? Naäman nu, de krijgsoverste van den koning van Syrië, was een groot man voor het aangezicht zijns heren, en van hoog aanzien; want door hem had de HEERE den Syriërs verlossing gegeven; zo was deze man een strijdbaar held, doch melaats. Deze man was door Gods voorzienigheid een generaal geworden in het leger van Syrië. Door Gods voorzienigheid heeft hij oorlogen gevoerd, en door Gods voorzienigheid werd hij met melaatsheid geslagen. Tijdens zijn oorlog voeren maakte Naaman vele schatten tot zijn buit. Maar, dat een Joods slavinnetje zijn grootste buit was, had hij nimmer kunnen bedenken. Wat geloofde Naäman van Gods’ voorzienigheid? Toch helemaal niets?! Maar uit deze geschiedenis kunnen we zo duidelijk opmaken, dat niemand zijn eigen leven leeft. Wij allen moeten Gods heilige raad uitdienen, lezer. Dit gold ook Naäman de Syriër. Als God deze man niet met melaatsheid had geslagen, had hij nimmer een weg tot genezing gaan zoeken. Als hij nimmer oorlog had gevoerd met Israel, had hij ook geen Joods slavinnetje buit kunnen maken. Ja lezer, op deze wonderlijke wijze bracht God Zijn Woord in het leven van Naäman de Syriër. Wie had dat ooit kunnen bedenken? Zijn gedachten en Zijn wegen zijn vele malen hoger dan onze gedachten en wegen, lezer. Laten we daarom maar weinig spreken en veel zwijgen, want God is in de hemel en wij zijn op de aarde. Naaman had alles wat zijn hart begeerde, maar ook hij kwam erachter dat zijn geld en zijn vele goederen hem uiteindelijk niet gelukkig konden maken. Door zijn melaatsheid was de glans van zijn aardse rijkdom verdwenen. Ook voor Naäman was het uitenemende van het leven, slechts moeite en verdriet. Wat zal deze man het bij tijden bij zijn vrouw hebben uitgeweend: “nu hebben we alles, en zijn we nog niet gelukkig.” Een mens is van nature ziende blind, en horende doof. Slechts de levenden hebben last van hun dodigheden, maar de doden weten niet met al. Nu staat er zo in Rom. 8, het volgende : Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen. En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen. Naäman was zo’n gekende van eeuwigheid, ondanks dat hij het zelf niet wist. God gaat deze blinde heiden roepen tot het Woord van Zijn profeet in Samaria. Daartoe gebruikt God een dodelijke ziekte, en een Joods slavinnetje die Naaman de weg tot zijn behoudenis dienen te wijzen. Zou een mens niet stil worden van Gods aanbiddelijke voorzienigheid, lezer? Dat waren zijn tuchtmeesters tot Christus, lezer. Zou een mens niet wenen, hoe goed en genadig de Heere nog wilde wezen, voor zo’n vervloekte Syrische heiden? Naäman denkt (door zijn verduisterd verstand) dat de koning van Israel hem zal kunnen genezen. De koning van Syrië schrijft een begeleidende brief, en de koning van Israel raakt in paniek, omdat hij denkt dat Syrië een aanwendsel zoekt om een vernieuwde oorlog tegen Israël te beginnen. En dat allemaal om een verkoren zondaar op zijn plaats voor God te brengen waar God hem hebben wil, lezer! God is groot, ik weet dat Hij, hemel afgrond zee en aard, hoog van Zijnen troon bewaard, God is alle hulde waard, Psalm 135 (ber.).

 

Maar het geschiedde, als Elisa, de man Gods, gehoord had, dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij tot den koning zond, om te zeggen: Waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hem nu tot mij komen, zo zal hij weten, dat er een profeet in Israël is.

Wanneer de rijke en wijze koningen der aarde geen raad meer weten, en daarmee ten einde raad zijn geraakt, weet God door Zijn profeet wel raad. Alzo kwam Naäman met zijn paarden en met zijn wagen, en stond voor de deur van het huis van Elisa. Daar stond de generaal uit Syrië met zijn vele goud en kostbaarheden, dat zijn koning hem had meegeven. Ja lezer, ook deze blinde heidenen moesten er nog achter komen, dat genade niet voor geld te koop is. Een mens moet juist alles verkopen, wil hij op de markt van vrije genade kunnen kopen. Wil hij verwaardigd worden om die gevonden schat in de akker te kunnen kopen, of die ene schone parel van grote waarde. Wie zou dat geheim nog verstaan, lezer? Ik wenste wel, zeer velen met mij, Jes.55:1-2.

 

Toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende: Ga heen en was u zevenmaal in de Jordaan, en uw vlees zal u wederkomen, en gij zult rein zijn. Maar Naäman werd zeer toornig, en toog weg, en zeide: Zie, ik zeide bij mijzelven: Hij zal zekerlijk uitkomen, en staan, en den Naam des HEEREN, Zijns Gods, aanroepen, en zijn hand over de plaats strijken, en den melaatse ontledigen. Zijn niet Abana en Farpar, de rivieren van Damaskus, beter dan alle wateren van Israël; zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden? Zo wendde hij zich, en toog weg met grimmigheid.

Ja lezer, dat is toch ook wat. Kom je als een hoge voorname generaal helemaal uit Syrië gereden, met je wagens van pracht en praal, en krijg je bij wijze van niet eens een bak koffie aangeboden. Elisa kwam niet eens aan de deur, lezer! Wat een wonder, en wat een schijnbare vernedering voor deze strijdbare Syriër. Naäman moest ook nog leren dat de weg tot de verhoging door de vernedering heenging. Niet door de werken, maar door het geloof, Gal.3:18. Daartoe moest hij afdalen in het water van de Jordaan. Weet u waarom het was, dat Elisa niet aan de deur kwam, en slechts een bode zijn woord tot Naäman liet spreken….?? Opdat Naäman niet Elisa, maar het Woord Gods zou geloven tot genezing en behoudenis…!! Hetzelfde vinden we terug wanneer het volk Israël door vurige slangen gebeten is geworden. Mozes krijgt van God een bevel om een koperen slang te maken, en een ieder die daarop zag, zou genezen worden. Ook hier ging het niet om de koperen slang, maar om het geloof in het Woord Gods tot behoudenis. Heel Israël had dit woord gehoord, maar slechts diegenen werden genezen die door het geloof in dat gesproken Woord Gods, op die koperen slang hadden gezien. Ja lezer, hoevelen hebben er niet met de Heere Jezus gewandeld die Zijn woorden gehoord hebben, maar nimmer in Zijn gesproken Woord geloofd hebben, en daarmee nimmer in Hem en Zijn Vader Die Hem gezonden had, geloofd hebben. Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven; die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis, die God getuigd heeft van Zijn Zoon, 1Joh.5:10. Zij volgden Hem om de broden en om de wonderen, maar verlieten hem ten laatste, Joh.6:66. Waarom? Omdat zij nimmer door het zaligmakende geloof van Zijn bloed gedronken, en van Zijn vlees gegeten hadden. Daarom waren zij nooit met Hem verenigd geworden, en misten ze Zijn verworven inwonende Geest. Naaman was toornig geworden, en kwam met vele betere alternatieven. Bent u ook zo’n dwaas, lezer? Bent u ook melaats van uw hoofdschedel tot aan uw voetzool toe, en wenst u ook nog door andere dingen genezen te worden, dan door het reinigende bloed van Jezus. Hoe kan ik daarvan dan genezen worden, zegt iemand mij? Dan moet ge u zevenmaal was in de Jordaan, lezer! Geestelijk wassen welteverstaan. Geestelijk in de kruisdood van Christus gedoopt worden. Geestelijk de kruisdood met Christus sterven, en met Hem opstaan uit uw graf van verderf en zonde, tot een nieuw leven uit Hem. Alleen zo kunt u verlost worden, van uw melaatsheid der zonden, lezer. Maar alleen zij dat zulk een woord van verlossing geloven, zullen zich kunnen en mogen wassen, de anderen die in hun melaatsheid zullen sterven, hebben deze woorden tot heil en vrede nimmer geloofd. Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God, Joh.3:18. Voor Naaman waren deze enkele woorden te simpel en eenvoudig. Want Naäman werd zeer toornig, en toog weg, en zeide: “Zie, ik zeide bij mijzelven: ……”  Bent u ook net zo’n arme dwaas als Naäman, lezer? Weet u het bij tijden ook beter als God hoe Hij u moet bekeren….?? Zegt u ook weleens bij uzelf: “Zie, ik zeide bij mijzelf, ik heb al toch zovele tranen geweend, toch al zovele gebedjes gebeden, toch al zoveel in de Bijbel gelezen, toch al zoveel kerkdiensten bezocht, toch al zo ernstig geprobeerd om naar Gods geboden te leven.” Geliefde lezer, zie daar de rivieren die u, te samen met Naaman, heimelijk probeert aan te wenden, waarin u denkt uzelf gewassen te hebben. Heimelijk en heel diep in uw hart, zegt u feitelijk hetzelfde als Naäman. Want, al deze voorwendselen zijn helpen toch ook mede tot afwassing…?? Of niet soms?? “Zie, ik zeide bij mijzelven, dit moeten toch kenmerken zijn van het nieuwe leven, want een dood mens gaat immers niet tot God schreeuwen…?? Zie, ik zeide bij mijzelven, nu ben ik aan Gods zijde toch ook al gerechtvaardigd, dat blijkt immers uit de voornoemde kenmerken…??”  Zie, ik zeide bij mijzelven, dit moet een beginsel van genade zijn…??”

 

Ja lezer, hoevelen houden zich met zulk een ijdele hoop der spinnenkoppen niet op de been? Vervloekt die mens die daar zijn hoop en vertrouwen op durft te zetten. De Heere Jezus zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Zolang een mens nog niet gewassen is geworden met het geestelijk water der Jordaan, is hij nog dienstbaar, en daarmede vervloekt en verdoemelijk voor God. God kan immers Zijn recht niet buigen. God handhaaft immer Zijn heilige recht, en daartoe moet de zondaar ondergaan in het water van de Jordaan. Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding, Rom.6:3-5. Weet u wat het woord Jordaan in het Hebreeuws betekent, lezer? Het betekent afdaling, of stromende rivier. Daarnaast dienen we te beseffen en te overdenken alwaar de Jordaan gelegen was. De rivier de Jordaan was gelegen op de grens van het land Kanaan, lezer. Daar moest u eens een poosje over nadenken. Wat was de reden en tevens het geestelijk beeld, waarom Naomi haar schoondochters beproefde op de grens van Moab en Kanaän? Opdat niets onreins Kanaän binnen zou treden, lezer! Hier weer zo’n prachtig beeld met de Jordaan. Wat was het geestelijk beeld dat Israël onder leiding van Jozua heentoog door de Jordaan, en haar vijanden in het beloofde land kwam te overwinnen. Was dit geen prachtig beeld van de geestelijke doop en de heiligmaking die er onlosmakelijk aan verbonden is. Israël moest immers op Gods bevel onder leiding van Jozua al haar vijanden uitdelgen en vernietigen. Zo ook Gods verloste volk, lezer. Dat volk is geestelijk gedoopt met/in de kruisdood van Jezus Christus, en staan met Hem op tot een nieuw leven, waarna zij door het geloof al biddende in de kracht van de inwonende Geest van die meerdere Jozua, al hun overgebleven vijanden zekerlijk gaan overwinnen. Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst. Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid; In dewelke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelve leefde. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken, En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft, Kol.3:5-10.     

 

Ja lezer, de Jordaan lag op de grens van Kanaän. Welk een schone geestelijke betekenis. Dat wil dus zeggen, dat een ieder die geestelijk nooit gedoopt is in de kruisdood van Christus, met het reinigende water van de Jordaan, ook nimmer het geestelijke Kanaän in Jezus Christus zal gaan beërven, noch minder zal binnen treden. Alleen het water des eeuwigen levens, en het reinigende bloed van Jezus Christus, is de toegang tot het hemelse Kanaän. Deze is het, Die gekomen is door water en bloed, [namelijk] Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het, Die getuigt, dat de Geest de waarheid is, 1Joh.5:6. Mogen we dan ook nog kortelings overdenken waar de Jordaan haar oorsprong en einde heeft? Namelijk op de berg Hermon! Dat betekent ‘heilige berg’, en de Jordaan mondt uit in de Rode zee, geliefde lezer! Eigenlijk teveel om in slechts een overdenking allemaal mee te nemen. Toch wilde ik het niet onopgemerkt laten. Door het geestelijk wassen in de Jordaan worden de gelovigen geheiligd en gerechtvaardigd in en door reinigende bloed(=verzoening) van Jezus Christus, en door het water des heiligen Geestes(= Geest der vrijheid). Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen. En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven. En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen, Ezech.36:25-27. Om van uw melaatsheid der zonden verlost te worden, moet ge dus afdalen in het badwater der wedergeboorte, in het water des eeuwigen levens, lezer. Daartoe doopte Johannes de doper ook in de rivier de Jordaan. Dat heeft een geestelijke betekenis, lezer. Daar moet u eens over denken. Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden, Rom. 6:3-4. Deze woorden zijn voor Naaman de Syriër waarheid geworden, toen hij zevenmaal (= getal van de volheid) onderging in het water van de Jordaan, lezer. Een waarheid naar zijn aardse lichaam, maar ook naar het geestelijke. Maar eerst moet hij nog afdalen in dat water, lezer. Eerst moet hij zijn kleding nog uittrekken, en voor de dag komen met zijn onafzichtelijke melaatse lichaam. Maar Naaman wil in eerste instantie niet.

 

Dan heeft God ook nog voor een paar hulppredikers gezorgd, lezer. Weet u wie? Dat waren de knechten van Naäman die tot hem begonnen te spreken en hem bemoedigde om zich toch te gaan wassen in de Jordaan. Toen traden zijn knechten toe, en spraken tot hem, en zeiden: Mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zoudt gij ze niet gedaan hebben? Hoeveel te meer, naardien hij tot u gezegd heeft: Was u, en gij zult rein zijn?  Dat is toch wat, lezer? Daar moet een mens toch geloof voor hebben, om zodanig aan te houden. Mijn vader, zeiden ze tot Naäman. Dat betekent dat Naäman goed voor zijn knechten en slaven zorgde. Dit is wellicht ook de reden waarom dat Joodse slavinnetje de vrijmoedigheid nam, om in het belang voor haar heer met een goede raad naar voren te treden. Dat kan allemaal vanuit een historisch geloof, lezer. Maar bij Naäman werd het ook een zaligmakend geloof, toen hij zich ten laatste toch ging wassen. Naaman daalde af van zijn rijtuig, en kleedde zich uit. Bent u al door van uw klederen ontdaan, lezer? Bent u al omhangen met nieuw best Kleed…?? Naäman liet zich overreden, en liet al zijn andere alternatieven varen. Deze man was door Gods voorzienigheid aan het einde van al zijn werken gebracht, lezer. En mocht Jezus Christus door het geloof aan het einde der wet vinden, tot rechtvaardigheid. Zo klom hij af, en doopte zich in de Jordaan zevenmaal, naar het woord van den man Gods; en zijn vlees kwam weder, gelijk het vlees van een kleinen jongen; en hij werd rein.

 

Zevenmaal ging Naäman onder in het water van de Jordaan, lezer. Het getal 7 ziet op de volheid. Wanneer God een zondaar reinigt, dan doet Hij dit nooit half. God trekt die zondaar door Zijn Vaderlijke trekkende liefde in Zijn heilig gericht, en doet hem ondergaan in de Doop van Christus Jezus. Christus Jezus is gedoopt onder vloek en de doem van Zijn hemelse Vader. Die op Hem Zijn toorn en gramschap heeft gestild. Jezus Christus heeft die toorn en die vloek over de zonden van Zijn volk weg willen dragen, lezer. Hij liet Zich in gehoorzaamheid, verbrijzelen. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, liet Hij Zich ter slachting leiden. Hij liet gewillig bespotten, gewillig honen, bespotten, voor een volk dat zich de eeuwige vloekdood waardig gezondigd heeft. Als u hier eens iets van krijgt in te leven, geliefde lezer. Dan zou u zich dood willen wenen, aan Zijn doorboorde voeten. Aan Zijn voeten worden alleen evangelische tranen geweend, lezer. Dan wenst die zondaar Hem uit liefde met nardus te zalven, en Zijn voeten te kussen. Heeft u weleens op dat plekje gelegen, lezer. Daar weet een mens niet meer dat hij nog op aarde is. Daar daalt de hemel af in zijn helwaardige ziel, en is hij dronken van Zijn Middelaarsliefde. En dat voor zo een als ik ben. Daar is een mens zichzelf een poosje kwijt, en mag hij leven in zijn dierbare Zaligmaker. Geliefde lezer, mag ik u daartoe opwekken? Om Hem gedurig te zoeken en vrezen, als het allerhoogste Goed. Als u daar iets van heeft mogen proeven, dan heeft de wereld en al haar begeerlijkheden zijn glans verloren. Heel de wereld niets waard, vergeleken bij die Goddelijke liefde. Met deze liefde in hun harten, hebben destijds de martelaren de worgpalen gekust, en konden zij bidden voor hun beulen, lezer. In deze liefde zongen zij de palmen op de brandstapels. In die liefde is God alles, wordt Hij verheerlijkt, en heeft de zondaar de hemelse vrede en blijdschap in zijn ziel. Deze liefde is ook de vervulling van Gods heilige wet, die dan zo licht als een veertje is. Naäman mocht zich wassen, op bevel van de profeet uit Samaria, en werd van zijn melaatsheid en zonden gereinigd. Voor Naäman was dit afdalen en wassen in de Jordaan ook een geestelijke Doop. Welk een wonder, lezer! En waar het geloof is, blijft aanbidding en dankbaarheid tot God in de ziel over. Daar kan ook de zondaar niet meer van zijn Verlosser en Weldoener zwijgen. Denk eens aan die overspelige vrouw uit datzelfde verachte Samaria. Komt, ziet een Mens, Die mij gezegd heeft alles, wat ik gedaan heb; is Deze niet de Christus?, waren de worden van een zondares die het met vele mannen gehouden had. Zo ook bij Naäman de Syriër!

 

Toen keerde hij weder tot den man Gods, hij en zijn ganse heir, en kwam, en stond voor zijn aangezicht en zeide: Zie, nu weet ik, dat er geen God is op de ganse aarde, dan in Israel! Nu dan, neem toch een zegen van uw knecht.    

  

Wanneer het geloof en de aanbidding in de ziel tot God, na zijn verlossing, overblijft, dan zou een mens zijn gehele vermogen er voor over hebben, om eeuwig op dat zalige plekje te blijven leggen, lezer. Maar de genezing en de genade Gods in Christus Jezus, wordt een verloren zondaar alleen geschonken uit vrije goedheid om niet. Toch wenst die zondaar altijd wat terug te doen. Dat doet de liefde, die het Voorwerp van zijn liefde zoekt. Zie ook hier, Naaman deed belijdenis van Zijn geloof, ten eerste om af te dalen in het water van de Jordaan op het woord van de profeet, en ten tweede door alleen nog maar goed en lof van deze God van Israël te willen spreken. Zie, nu weet ik, dat er geen God is op de ganse aarde, dan in Israel! Naaman kwam met vele geschenken die hij wenste te geven vanuit een dankbaar hart. Maar omdat niet de profeet Naaman genezen had, maar God den Heere HEERE, mocht de profeet de geschenken niet aannemen. Toch waren deze geschenken van dezelfde aard der liefde, als de geschenken van de wijzen uit het oosten, lezer. Het waren geschenken uit het geloof, dat werkende is door de liefde Gods in Christus Jezus. Geschenken van aanbidding. Zij kwamen door het geloof helemaal uit het oosten, gelijk Abraham destijds door het geloof uit Ur heentoog naar Kanaän. Zie ook hier een generaal die door het geloof gemeenschap zoekt met de man die hem de woorden van verlossing heeft gesproken. Als God het niet had verhoed, had Naaman een afgod van Elisa gemaakt. Daartoe nam God ook Filippus weg uit hen aangezicht van de verloste Moorman uit Candacé. Toch is dat wel begrijpelijk, lezer. Maar God is altijd jaloers op Zijn eigen eer, en omdat de profeet alleen die eer zocht weigerde hij de geschenken van Naäman de Syriër. Wat zal deze Naaman bij terugkomst in zijn land op een bijzondere wijze getuigt hebben van de God van Israël, lezer. Wat zal hij deze God hebben aangeprezen, om te dienen en vrezen. Welk een uitwerking zal dit in zijn gezin hebben gehad. Wat zal hij dat Joodse meisje in zijn armen genomen, en gekust hebben. Wat zal Naaman Gods wonderlijke voorzienigheid over zijn leven aanbeden hebben. Hier blijft alleen het wonder Gods over, lezer. Zie hier, en door deze geschiedenis wat God vermag, waartoe God machtig, en wat het geloof in Hem vermag, lezer.

 

Ook u en ik moeten gewassen en gereinigd worden van onze melaatsheid der zonden, in het water des eeuwigen levens, voor het eerst en telkens weer bij vernieuwing, lezer. Gewassen en gereinigd in het bloed van Christus. Maar weet u, een mens gaat zich niet eerder wassen aleer hij aan een eind is gebracht met al zijn alternatieve geneeswijzen. Kunt u het nog stellen met uw vele geschreide tranen, lezer? Deze tranen kunnen kostelijk en zoet zijn, maar het is geen middel tot afwassing van uw vele zonden. Kunt u het nog stellen met uw kerkgang, of met uw Schriftonderzoek? Allemaal zeer dierbaar en kostelijk, maar het wast niets af. Ik weet een beter Middel, hoor hier welke woorden de Vader van de Heere Jezus sprak toen Christus Zijn drievoudig ambt van Zijn Vader ontving, door de Heilige Geest: “Deze is Mijn geliefde Zoon, in Dewelke Ik Mijn welbehagen heb, hoort Hem!” Hoort dan naar Hem, en wat Hij u te zeggen heeft, lezer. Want, in uw vele tranen, in uw kerkgang, en in uw vele boeken lezen, kan God geen behagen hebben. Hoort Hem, hoort naar Zijn Woord. Dat deed Naaman tenslotte ook, toen hij met al zijn geredeneer aan een einde gekomen was. Naaman was melaats, maar wist ook dat hij ongeneselijk ziek was. Daartoe ging hij een weg tot genezing zoeken. Alle dingen moesten medewerken ten goede, aleer hij afdaalde in het water van de Jordaan. Wij allen zijn melaats van zonden. Maar weet u ook dat u melaats bent? Weet u dat u reizende bent naar uw eeuwig huis? Heeft God bij u de eeuwigheid al in de tijd gebracht? Heeft het licht van Zijn heilige wet uw zondige melaatsheid aleens beschenen, waardoor uw zonden in uw hart begonnen te leven, en gij met Naäman een weg tot behoudenis ging zoeken? En heeft u deze behoudenis alrede gevonden, lezer? Bedenk dat uw zoektocht geen middel is tot afwassing en reiniging. Naaman moest zich ontdoen van kleding, en als een naakte zondaar afdalen in het rivierwater van de Jordaan. Dat moet u en ik ook, lezer. Wil het wel wezen voor de eeuwigheid. Het water des eeuwigen levens maakt alleen levend, en reinigt van alle zonden, lezer. Heb dan geen rust aleer ge met de heidense Naaman de Syriër geestelijk bent afgedaald in het badwater der wedergeboorte, tot het afleggen van uw oude bestaan voor God en uw vele zonden, en ge met Jezus Christus mag opstaan uit de doden tot een vernieuwd leven met Hem en uit Hem. De Heere zegene dit eenvoudige onderwijs, tot onderwijs en bekering van allen die dit lezen, is mijn hartelijke wens en bede, om Jezus wille. Amen

 

 

 

DJK