Gemenebest Games

Posted by admin | | maandag 12 september 2022 9:26 am

Satanisch rituele inwijding Nieuwe Wereld Orde tijdens opening van de Gemenebest Spelen – Birmingham UK 2022

Lucifer weet dat God straks voor Zijn kinderen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal maken waarop gerechtigheid en vrede zal heersen. Om dit te verhoeden en om de verworven eer van de Heere Jezus Christus te ontroven, wil satan voor zijn volgelingen die hem aanbidden een nieuwe wereld orde stichten waarop ongerechtigheid en onvrede zal heersen, en vooral hij, in plaats van de Heere Jezus, verheerlijkt en geprezen zal worden. Voorheen werkten de machten der duisternis vaak op verborgen wijze, maar hier geschiedt het publiek zonder enige vorm van schaamte op zeer profane wijze. Ze kennen Gods Woord en spotten ermee. Vanuit dit stadion en deze arena schreeuwen deze duivelsaanbidders met duivelse symboliek en goddeloze teksten naar de hemel dat dit vast en zekerlijk staat te gebeuren, en dat niemand deze transitie van de oude wereldorde naar de nieuwe wereldorde zal kunnen tegen houden. Want die vervloekte verboden toren van Babel zal herbouwd gaan worden! Hier tijdens deze opening maken de machten der hel een statement naar de hemel het mensdom nog strakker en vaster in ketenen te zullen binden dan ze al geketend waren. God heeft het mensdom in vrijheid geschapen, maar satan wenst dit mensdom mee te trekken in zijn verderf. De techno duivels achter de MRNA nanotechnologie zijn inmiddels zover dat men Gods handtekening uit het menselijk DNA probeert te verwijderen. Persoonlijk denk ik dat, wanneer dit is geschiedt door middel van veelvuldig ingespoten vaccins, een mens door middel van grafeenoxide vergiftiging en andere technologische invloeden, denk hierbij ook aan 5G stralingen, uiteindelijk in een bionische robot verandert en vervolgens onder zulk een zware vorm van slavernij verkeerd waardoor zijn gehoor en denkvermogen op vreselijke wijze wordt beïnvloed en verduisterd, en hierdoor blindelings orders uit de hel zal navolgen en derhalve onvatbaar wordt voor de zalige boodschap van het heilig evangelie tot redding en bevrijding uit deze helse ketenen, en hierdoor uiteindelijk nooit meer tot bekering zal kunnen komen. Beluister hier even wat Robert Jensen opmerkt over een implanteerbare chip die al geruime tijd klaar ligt voor het ganse mensdom op aarde, en versta dit binnen het kader van Openb.13:16-17. Ten diepste is dit de zaak waar het om gaat en het kernpunt achter dit satanische plan, namelijk dat er geen beelddragers Gods meer geboren zullen (en kunnen) worden. Hierom zal de aanstaande tijd van vreselijke verdrukkingen zoals verwoord in Matth.24 verkort worden, omwille van de uitverkorenen die nog geboren moeten worden. Een beer slaat met zijn klauwen naar beneden, maar hier staat een vertoornde woedende stier die met zijn horens omhoog slaat naar de hemel om Gods’ kroon op Zijn wonderlijke schepping op voornoemde wijze te verwoesten en te ontroven. Maar straks zal de God des hemels en der aarde, Die de mens in Zijn beeld en naar Zijn gelijkenis heeft geschapen, op een vreselijke wijze ten gerichte komen en dit vervloekte goddeloze rijk gaan omkeren en vernietigen. Wee, wee, de grote stad Babylon, de sterke stad, want uw oordeel is in één ure gekomen, Openb.18. Haast en spoedt u dan om uws levens wil!

 

Deze Commonwealth Games werden op 28-07-2022 geopend door de aanstaande goddeloze koning van de United Kingdom, Charles III wiens moeder tevens een vrijmetselaar was. Het hoogtepunt van deze openingsshow in het Engelse Birmingham was, net als destijds de goddeloze popzangeres Katy Perry in 2015, het moment dat een roodgloeiend beest met een vrouw daarop zittend met rood en paars licht beschenen naar binnen werd gereden, met een profane verwijzing naar Openb.17, en naar de molochdienst waarin destijds het koperen beeld van een stier met vuur werd opgestookt om vervolgens kleine pasgeboren kinderen in zijn roodgloeiende handen te leggen. Om het gekrijs van de huilende stervende kindertjes te overstelpen werd er door priesters luid op trommels geslagen. Tegenwoordig gaat het wat meer ‘beschaafd’ en klinisch bij vergeleken de publieke wrede satanische kinderoffers van toen, jaarlijks worden er wereldwijd ongeveer vijftig miljoen ongeboren kinderen in de moederschoot aan stukken gesneden. Straks worden overheden die het lieten gebeuren, de artsen die ervoor betaald werden en uitvoerden, en de ouders die opdracht gaven, voor al deze abortusmoorden door de Schepper van hemel en aarde gevonnist en voor eeuwig gestraft. Als u meer wilt weten en horen over de aanstaande nieuwe wereld orde en over the great reset die momenteel over het ganse aardrijk wordt uitgerold, beluister dan deze leerzame lezingen van professor Walter J. Veith waarin hij veel verteld over de geheimen achter de hoerachtige rooms katholieke kerk.

 

   

NL ondertiteling | Klik op afspelen en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens op Auto-Translate |  Scroll naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is

 

Met veel geluid en luidruchtig vertoon werd dit duivelse gemaskerde beest met ijzeren ketenen de arena binnen gereden, getrokken door ogenschijnlijk vermoeide slavinnen en vrouwelijke dienaressen in bruine rokken. Een beeld van hoe zondaren vastgeketend zitten onder een heerschappij van slavernij in het diensthuis der verderfenis. Rook en vuur komt uit de bek van het beest met roodgloeiende corpus. Dit beest maakt hetzelfde geluid, c.q. spreekt dezelfde godslasterlijke taal, als de draak die hem zijn macht geeft. Alle aanwezigen in de arena zijn aanvankelijk onder de indruk en bevreesd, er heerst chaos en wanorde, vervolgens buigen ze voor dit beest en betonen hem eer door middel van de hoorntekens naast of voor hun hoofd te houden. De oranjekleurige randen van de arena zijn vlammen van digitaal vuur, eveneens onder het podium waarop allerlei dansers dansen ter ere van dit beest zijn beelden van vuurvlammen. Dit is het element, domein en werkterrein van de draak waarvan hij zijn kracht en macht heeft ontvangen, Openb.13:4. En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld, Openb.13:8. Het moge duidelijk zijn dat de namen op het masker van dit beest beslist niet staan geschreven in het boek des levens. God schreef Zijn heilige wet op twee stenen tafelen, de vader der leugenen schreef op een ijzeren masker wat de mensheid onder zijn aanstaande versataniseerde nieuwe wereldorde staat te wachten. Het masker dat dit beest aanvankelijk droeg, en later tijdens deze ceremonie door twee zwevende figuren werd verwijderd, ziet op het einde der tijden waarin de antichrist niet meer op verborgen wijze maar middels openbare zeer wrede en meedogenloze wijze zal werken en heersen. In deze tijd zullen de machten der hel onder Gods toelating voor een korte tijd op aarde heersen zoals ze nog nimmer geheerst hebben. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde, Openb.17:5. Wanneer het beest in het midden van de arena stil staat wordt het benaderd met toortsen van licht, hetgeen een eerbetoon is aan de uitgeworpen hemelse lichtdrager lucifer, de voormalige engel des lichts. Wanneer een vrouw dit beest nadert en aanraakt (gemeenschap) verandert de kleur van zijn ogen van rood naar wit. Ik zou er nog veel meer van kunnen zeggen, maar wil het hierbij laten. Het was ter info en tot kennisgeving van hoever en zeer nabij we inmiddels bij het einde zijn gekomen. Tijdens het bekijken van deze gruwelijke beelden vroeg ik mezelf af of alle mensen die aan dit duivelse spektakel meededen, ook daadwerkelijk beseften waar ze aan mee hebben gedaan? God zal ze in ieder geval geenszins onschuldig houden.

 

  VERTALING

NL ondertiteling | Klik op afspelen en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens op Auto-Translate |  Scroll naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is

 

Deze opening deed mij denken aan de eveneens satanische opening en inwijding van CERN en de Gotthardtunnel juni 2016 in Zwitserland, en de sinistere en occulte opening van het Songfestival in 2019 door de goddeloze popzangeres Madonna, een priesteres in de satanskerk, die door haar meester met honderden miljoenen is overladen. Deze vrouw, en veel anderen met haar, hebben hun ziel aan satan verkocht, het bracht hen op deze aarde tijdelijk veel gewin maar straks zullen ze eeuwig smarten en ondraaglijke pijnen moeten lijden in de vuurvlammen der hel. Het is bijvoorbeeld van protestzanger Bob Dylan bekend dat hij met vaste overtuiging over zichzelf heeft gezegd dat hij nooit meer tot God tot bekering zal kunnen komen. Ook hij is met groot succes en vele honderden miljoenen overladen en heeft zichzelf voorgoed vastgeketend aan de duivel, de mensenmoordenaar der beginne, die straks voor eeuwig zijn beulen op hem af zal sturen. Het is ronduit gruwelijk en verschrikkelijk, maar waar!! Op dergelijke wijze heeft het duistere beest uit de aarde, die het beest uit de zee (n.w.o.) ter hulpe komt, zijn dienaren en volgelingen met veel geld en goederen overladen. Denk in dit verband niet alleen aan goddeloze popsterren en filmsterren, maar ook aan de schatrijke bankiers achter centrale banken, die het gehele wereldwijde monetaire beleid achter de schermen telkens weer in hun eigen voordeel kunnen bepalen en weten te manipuleren. Deze geldduivels die een groot deel van hun vele miljarden te danken hebben aan de wereldwijde oorlogen die ze ten koste van vele duizenden mensenlevens hebben gefinancierd,  hebben ook vele miljoenen leningen verstrekt met waardeloos digitaal geld dat ze uit niets (uit hun computers) hebben gecreëerd, en straks wanneer de geplande recessies zich opstapelen en ondernemers en private geldleners hun financiële verplichtingen niet meer kunnen nakomen, wordt alles verkocht en komen al hun bezittingen en goederen deze geldduivels ten goede. Ik vraag mezelf nog steeds af hoeveel, of misschien beter gezegd hoe weinig, mensen dit vervloekte duistere systeem ooit hebben doorzien?

 

Geliefde lezer, laat u nooit vaccineren met deze dodelijke vaccins, en laat u ook nooit chippen, en probeer indien mogelijk zo snel als mogelijk uw schulden af te lossen, of benader anders betrouwbare vermogende mensen uit uw omgeving met het verzoek of ze de financiering op uw woonhuis tegen een redelijke rente van de bank willen overnemen. Zodat u straks niet bent overgeleverd aan de barmhartigheden van deze hebzuchtige geldduivels. Probeer ook op allerlei gebied zelfvoorzienend te worden, koop extra vriezers en sla houdbare voedselvoorraden in, en koop goud in kleine coupures (5gram / 10gram) die in tijden van nood en gebrek als ruilmiddel kunnen fungeren, want er gaan vreselijke hongersnoden komen waarmee men de wereldpopulatie wil gaan verminderen. Joseph Stalin heeft in zijn tijd ook de boeren van hun landerijen onteigend waardoor er een enorm gebrek ontstond inzake de voedselvoorziening binnen de U.S.S.R, hetgeen miljoenen mensenlevens heeft gekost. Zie nu vandaag de dag ook weer eens wat er gebeurd, met leugen en bedrog probeert men het boerenleven onmogelijk te maken om vervolgens hun landerijen voor een habbekrats over te nemen. Bedenk dat de boeren in Nederland ongeveer 60% van alle grond bezitten.

   APB 2022

Beluister hier ook zijn krachtige APB bijdrage op 22-09-2021

 

Maar denk in deze ook eens aan de schatrijke plutocraten achter de wereldwijde media en farmaceutische industrie waarmee men een groot deel van het mensdom op aarde zoekt te misleiden en vervolgens te vermoorden. En de duivel zeide tot de Heere Jezus: ik zal U al deze macht, en de heerlijkheid derzelver koninkrijken geven; want zij is mij overgegeven, en ik geef ze, wien ik ook wil; Indien Gij dan mij zult aanbidden, zo zal het alles Uw zijn. En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Ga weg van Mij, satan, want er is geschreven: Gij zult den Heere, uw God, aanbidden, en Hem alleen dienen, Luk.4:6-8. Geliefde lezer, wat is uw element en wat zijn uw werken, wie is uw God en waar zal u straks zijn? Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad, Pred.12:14. Den Heere zegt in Zijn Woord; zoekt eerst het Koninkrijk der Hemelen, en al het andere zal ik u toewerpen. Zoek toch niet de waardeloze dingen die op deze aarde zijn, maar zoek de dingen die Boven zijn. Werp alle ongerechtigheden van u en belijd uw vele zonden en wanbedrijven voor God, en zoekt dagelijks de dingen van de eeuwigheid. Want een iegelijk die de Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden, Rom.10:13. Deze goddeloze wereld en al haar begeerlijkheden gaan straks voorbij, doe uw werk biddend en smeek God gedurig om bekering en een nieuw hart dat uit Hem geboren is, en alles liefheeft wat Hij liefheeft en alles haat wat God haat, want de tijd is voorts kort en is zeer nabij dat de Heere Jezus zal terugkomen op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. Dan zal Hij allen die voor de draak en dit beest hebben gedanst en gebogen vonnissen, en voor eeuwig in het helse vuur werpen. Waar zal u straks staan, bij de bokken of bij de schapen, aan de linker of rechterzijde van de troon van het Lamme Gods?

 

En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt, Openb.18:4. De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid, Gal.5:19-22. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog vuil worde; en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde; en die heilig is, dat hij nog geheiligd worde. En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen liefheeft, en doet, Openb.22:11-15. Hoe lang hinkt gij nog op twee gedachten? Zo de HEERE God is, volgt Hem na, en zo het Baäl is, volgt hem na!

 

THRAED ON THE SLAVE TRADE – – BIND THAN IRON LINK ANY THIGHTER – CHRONIC HUNGER – HARDER PEOPLE MISTAKE HUMILIATION FOR WEAKNESS 

 

===============================================

 

NL ondertiteling | Klik op afspelen en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens op Auto-Translate |  Scroll naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is

 

En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide. Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil. En dan zullen er velen geergerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen. Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel, de profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!) Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen; die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen; en die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen. Maar wee de bevruchten, en den zogenden vrouwen in die dagen! Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat. Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden. Ziet, Ik heb het u voorzegd! Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet uit; Ziet, hij is in de binnenkamer; gelooft het niet. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen. Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve. En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is. Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur. (Mattheüs 24 vers 4-33) 

 

Ds. A. Kort over Openb. 14 vers 10-11 En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt.mp3