Th. Van der Groe

Posted by admin | | zaterdag 25 oktober 2008 10:38 am

Van der Groe over geloof en geloven

“Ik acht, dat het oprecht geloof bestaat uit twee delen, te weten: kennis en vertrouwen. Over de kennis zal ik hier kortheidshalve niet uitweiden, omdat daarover geen bezwaar bestaat; maar over het vertrouwen, hetgeen voornamelijk het wezen des geloofs is waar het hier alleen op aankomt, zal ik mijn waarachtig gevoelen hier neerstellen met de eigen woorden van Willem Teellinck in zijn ‘Huysboeck’ op blz. 100, omdat ik geen betere woorden kan vinden om mijn gevoelen uit te drukken. Zij luidde aldus: “Wat het vertrouwen betreft, hetwelk het andere deel des geloofs is; dat is een verzekerdheid des harten, steunende op de beloften Gods, die in het Evangelie geopenbaard zijn, welke een christen heeft, dat al zijn zonden om Christus’ wil vergeven zijn. Dit scheidt het zaligmakend geloof van alle andere soorten van geloof, want de duivel gelooft ook, maar hij heeft geen vertrouwen op de genade Gods, maar hij beeft, Jac. 2:19. Zo geloven ook veel mensen, dat Christus de Zaligmaker is, ja – letwel – sommigen verschijnen ook te vertrouwen dat Hij hun Zaligmaker is, maar hun vertrouwen is niet gefundeerd op Gods beloften, zoals die in het Evangelie geopenbaard zijn, maar steunt alleen op een sterke inbeelding van hun hersenen, die hun tenslotte begeeft, omdat het maar voor een tijd is, Luc.8:13, en hen beschaamd laat, Matth. 7:21. Het ware vertrouwen ontstaat dus uit de bijzondere toe-eigening van de beloften Gods ter zaligheid in Christus gedaan, zoals die in het Evangelie geopenbaard zijn,als namelijk het gelovig gemoed de beloften der zaligheid in Christus zó aanmerkt en aanneemt, alsof die in het bijzonder tot hem zelf gezegd waren, en wel zodanig, dat hij die aan zijn hartmin of meer opdringt, dan of God in ’t bijzonder en bij name hem toesprak en hem dit of dat beloofde en daardoor zijn ziel daarmee troostte. Zo maakt hij door deze bijzondere toe-eigening zich eigen, wat God in het algemeen in Zijn Woord voorstelt en beloofd heeft. Deze toe-eigening is het die ons deel aan Christus doet hebben; daarmee grijpen wij Christus aan en worden zo nauw met Hem verenigd, dat Hij de onze en wij de Zijne worden, Gal.2:20 en kanttek. Gal.2:16, zodat ook al Zijn verdiensten de onzen worden en daaruit ontstaat al dat vertrouwen, waar wij hier nu over spreken, zoals de apostel ons dat leert, dat wij hebben vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof aan Hem, Ef. 3:12”

 

Zie daar deze verzekerdheid des harten; deze toe-eigening der beloften Gods van de zaligheid en vergeving der zonden in Christus; dit aangrijpen van Christus, ons in de beloften des Evangelies aangeboden; dit vertrouwen der ziel op Christus en op de beloften van Gods genade, in het heilig Woord aan ons geopenbaard, dit, dit is bij mij het enige waar zaligmakende geloof. Ik ken geen ander geloof, waar de mens door zalig kan worden of deel aan Christus krijgen. Indien iemand een geloof stelt, welks wezen niet is een aannemen van Christus; een toe-eigenen van Gods beloften voor zichzelf; een verzekering des gemoeds van de genadige vergeving der zonden in Christus; een vertrouwen, verlaten, rusten en steunen des harten op Christus,en op Gods eigen Woord en genadige beloften in het heilige Evangelie; dan verklaar ik ronduit, dat ik aan zulk een gesteld geloof part noch deel wil hebben, maar dat met mijn ganse hart verwerp voor nu en altijd.”

 

 

Bijzonder lezenswaardige werken

Toetssteen der ware en valse genade  – uitgesplitst in 41 delen    

14 Biddagpredicaties van Theodorus Van der Groe      (lezenswaardig!)

Van der Groe over HC Zondag 7 :  Het wezen des geloofs   &  klik hier

17 preken over HC zondag 33 : Over de bekering tot God, en het ware geloof 

H.C. Zondag 4 nader belicht vanuit het gebed van de tollenaar   &   mp3

Van de valse rechtvaardigmaking der tijd- en waangelovigen     &   mp3

Tien valse schijnbekeringen in het Christendom    &   mp3

Over het heilig gericht des hemels in de vierschaar der consciëntie   &   mp3

Hoe de geveinsden Zijn algemene gaven ook deelachtig worden      &   mp3

Over de wedergeboorte en de vergeving der zonden    &   mp3

Het juk afgenomen   Th. Van der Groe

De rechtvaardiging door het geloof   Th. Van der Groe

De plicht van het lezen van de Heilige Schrift en andere godgeleerde boeken

Beschrijving van het oprecht en zielzaligend geloof     &    mp3

Het schadelijk misbruik van een algemene overtuiging    

Inzake de bekering van Israël   Th. Van der Groe

Van der Groe en de vertaling van Luthers verklaring van de Galatenbrief in NL

Die des nachts Zijn huis bewaakt  (leven en arbeid v/d Groe)   &   WS 1975

In het spoor : Boodschap van Th. Van der Groe aan erfstadhouder Willem IV

 

 

 

Losse predicaties in pdf-formaat

Jezus klopt aan uw deur  – predicatie over Mattheus 11 vers 20

Donkere tijden   predicatie over Micha 7 vers 1-2a

Bewaring en oordeel   predicatie over Openbaringen 3 vers 10-11a

Ik zal belijdenis doen van mijn overtredingen voor den Heere, Ps. 32 vs 5b

H.C. zondag 44 – Catechismuspredicatie over het tiende gebod

En Ik zal uw gesneden beelden…uit het midden van u uitroeien, Micha 5 vs 12

Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering, 2 Kor. 7: 10

Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden, Mattheus 5 vers 4

Zij zullen geleid worden met al blijdschap en verheuging, Psalm 45 vers 16

De oude mens en de afsterving ervan, predicatie over Efeze 4 vers 22-24

Betuigende beide Joden en Grieken de bekering tot God,  Hand. 20 vers 21

Vertoog van Gods oneindige genade in de oproep tot bekering, Jer. 3 vers 7

Een ernstige bestraffing van de Heiland, predicatie over Mattheus 11 vers 20

Een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid 

Gij liefhebbers des Heeren haat het kwade, predicatie over Psalm 97 vers 10

Ik ben zeer vrolijk in de Heere, mijn ziel verheugt zich in mijn God, Jes. 61:10

Ik zal de weg Uwer geboden lopen, als Gij mijn hart verwijd zult hebben

Over de opstanding van de nieuwe mens, predicatie over Mattheus 9 vers 17

Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen, Matth. 4 vers 17

Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen. Maar zondaars tot bekering

Want wij zijn Zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken

Het droevig oordeel en geestelijke blindheid van het volk – deel I

Het droevig oordeel en geestelijke blindheid van het volk – deel II

 

 

 

Citaten uit zijn biddagpreken

DES HEEREN LAST – Th. Van der Groe

Th. Van der Groe over de kerk van Nederland

Th. Van der Groe over Neerlands staatskerk

VAN DER GROE OVER DE KERK

 

 

 

Biddagpredicatie over  2 Kon. 22 vers 19-20.pdf

“Omdat uw hart week geworden is, en gij u voor het aangezicht des HEEREN vernederd hebt, als gij hoordet, wat Ik gesproken heb tegen deze plaats en derzelver inwoners, dat zij tot een verwoesting en vloek zullen worden, en dat gij uw klederen gescheurd en voor Mijn aangezicht geweend hebt; zo heb Ik u ook verhoord, spreekt de HEERE. Daarom zie, Ik zal u verzamelen tot uw vaderen, en gij zult met vrede in uw graf verzameld worden, en uw ogen zullen al het kwaad niet zien, dat Ik over deze plaats brengen zal. En zij brachten den koning het antwoord weder.”

 

 

Biddagpredicatie over  Amos 8 vers 1-2.pdf

“De Heere HEERE deed mij aldus zien; en ziet, een korf met zomervruchten. En Hij zeide: Wat ziet gij Amos? En ik zeide: Een korf met zomervruchten. Toen zeide de HEERE tot mij: Het einde is gekomen over Mijn volk Israël; Ik zal het voortaan niet meer voorbijgaan.”

 

 

Biddagpredicatie over  Amos 8 vers 9-12.pdf

“En het zal te dien dage geschieden, spreekt de Heere HEERE, dat Ik de zon op den middag zal doen ondergaan, en het land bij lichten dage verduisteren. En Ik zal uw feesten in rouw, en al uw liederen in weeklage veranderen, en op alle lenden een zak, en op alle hoofd kaalheid brengen; en Ik zal het land stellen in rouw, als er is over een enigen zoon, en deszelfs einde als een bitteren dag. Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik een honger in het land zal zenden; niet een honger naar brood, noch dorst naar water, maar om te horen de woorden des HEEREN. En zij zullen zwerven van zee tot zee, en van het noorden tot het oosten; zij zullen omlopen om het woord des HEEREN te zoeken, maar zullen het niet vinden.”

 

 

Biddagpredicatie over  Haggaï 1 vers 9.pdf

“Gij ziet om naar veel, maar ziet, gij bekomt weinig; en als gij het in huis gebracht hebt, zo blaas Ik daarin. Waarom dat? spreekt de HEERE der heirscharen; om Mijns huizes wil, hetwelk woest is, en dat gij loopt elk voor zijn eigen huis.”

 

 

Biddagpredicatie over  Hooglied 4 vers 16.pdf

“Ontwaak, noordenwind! en kom, Gij zuidenwind! doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn Liefste tot Zijn hof kwame, en ate zijn edele vruchten!”

 

 

Biddagpredicatie over  Hosea 5 vers 12-15.pdf

“Daarom zal Ik Efraïm zijn als een mot, en den huize van Juda als een verrotting. Als Efraïm zijn krankheid zag, en Juda zijn gezwel, zo toog Efraïm tot Assur, en hij zond tot den koning Jareb; maar die zal ulieden niet kunnen genezen, en zal het gezwel van ulieden niet helen. Want Ik zal Efraïm zijn als een felle leeuw, en den huize van Juda als een jonge leeuw; Ik, Ik zal verscheuren en henengaan; Ik zal wegvoeren, en er zal geen redder zijn. Ik zal henengaan en keren weder tot Mijn plaats, totdat zij zichzelven schuldig kennen en Mijn aangezicht zoeken; als hun bange zal zijn, zullen zij Mij vroeg zoeken.”

 

 

Biddagpredicatie over  Jeremia 22 vers 29.pdf

“O land, land, land! hoor des HEEREN woord!”

 

 

Biddagpredicatie over  Jeremia 23 vers 33.pdf

“Wanneer dan dit volk, of een profeet, of priester u vragen zal, zeggende: Wat is des HEEREN last? Zo zult gij tot hen zeggen: Wat last? Dat Ik ulieden verlaten zal, spreekt de HEERE.”

 

 

Biddagpredicatie over  Jeremia 45 vers 2-4.pdf

“Alzo zegt de HEERE, de God Israels, van u, o Baruch! Gij zegt: Wee nu mij, want de HEERE heeft droefenis tot mijn smart gedaan; ik ben moede van mijn zuchten, en vind geen rust! Zo zult gij tot hem zeggen: Zo zegt de HEERE: Zie, dat Ik gebouwd heb, breek Ik af, en dat Ik geplant heb, ruk Ik uit, zelfs dit ganse land.”

 

 

Biddagpredicatie over  Jeremia 45 vers 5.pdf

“En zoudt gij u grote dingen zoeken? Zoek ze niet; want zie, Ik breng een kwaad over alle vlees, spreekt de HEERE; maar Ik zal u uw ziel tot een buit geven, in alle plaatsen, waar gij zult henentrekken.”

 

 

Biddagpredicatie over  Jesaja 6 vers 8-11.pdf

“Daarna hoorde ik de stem des Heeren, dewelke zeide: Wien zal Ik zenden, en wie zal voor Ons henengaan? Toen zeide ik: Zie, hier ben ik, zend mij henen. Toen zeide Hij: Ga henen, en zeg tot dit volk: Horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart dezes volks vet, en maak hun oren zwaar, en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, noch met zijn oren hore, noch met zijn hart versta, noch zich bekere, en Hij het geneze. Toen zeide ik: Hoe lang, Heere? En Hij zeide: Totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij, en de huizen, dat er geen mens zij, en dat het land met verwoesting verstrooid worde.”

 

 

Biddagpredicatie over  Jesaja 24 vers 5-6a.pdf

“Want het land is bevlekt vanwege zijn inwoners; want zij overtreden de wetten, zij veranderen de inzettingen, zij vernietigen het eeuwig verbond. Daarom verteert de vloek het land, en die daarin wonen, zullen verwoest worden.”

 

 

Biddagpredicatie over  Jesaja 29 vers 10.pdf

“Want de HEERE heeft over ulieden uitgegoten een geest des diepen slaaps, en Hij heeft uw ogen toegesloten; de profeten, en uw hoofden, en de zieners heeft Hij verblind.”

 

 

Biddagpredicatie over  Lukas 12 vers 35-37.pdf

“Laat uw lendenen omgord zijn, en de kaarsen brandende. En zijt gij den mensen gelijk, die op hun heer wachten, wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft, opdat, als hij komt en klopt, zij hem terstond mogen opendoen. Zalig zijn die dienstknechten, welke de heer, als hij komt, zal wakende vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden, en zal hen doen aanzitten, en bijkomende, zal hij hen dienen.”

 

 

Biddagpredicatie over  Openbaringen 3 vers 10-11a.pdf

“Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen. Zie, Ik kom haastelijk; houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.”

 

 

Biddagpredicatie over  Psalm 119 vers 126.pdf

“Het is tijd voor den HEERE, dat Hij werke, want zij hebben Uw wet verbroken.”