Bloed der martelaren

Posted by admin | | zaterdag 25 oktober 2008 11:02 am

Haemstedius – levensloop en  boek der martelaren    &   op internet

 

De hovaardij en opgeblazenheid der roomse pausen 

 

Historie der martelaren – deel 1

 

Historie der martelaren – deel 2

 

Historie der martelaren – deel 3

 

Historie der martelaren – deel 4

 

Historie der martelaren – deel 5

 

Historie der martelaren – deel 6

 

Historie der martelaren – deel 7

 

Het lijden en sterven van Ignatius – bisschop van Antiochië

 

PPS : “Het vergoten bloed der martelaren – het zaad der kerk”

Bloed der martelaren, tekeningen :   deel 2             

De gelofte en eedzwering die elke Jezuïet aan satan moet afleggen

“(….) ik beloof verder en verklaar dat ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, meedogenloze oorlog zal voeren, in het geheim of openbaar, tegen alle ketters, protestanten en liberalen, zoals ik geïnstrueerd ben te doen, om ze uit te roeien en te verdelgen van de gehele aarde; en dat ik geen leeftijd, sekse of stand zal sparen; en dat ik zal ophangen, doen wegkwijnen, zal koken, zal villen, zal wurgen en levend begraven deze schandelijke ketters, de magen en baarmoeders van hun vrouwen zal openrijten en de hoofdjes van hun kinderen tegen muren of rotsen zal verpletteren, met het doel hun afschuwelijke ras voor altijd te vernietigen. Wanneer dit niet openlijk gedaan kan worden, zal ik in het geheim de beker met gif gebruiken, een wurgtouw, het staal van een dolk of de loden kogel, ongeacht de eer, rang, waardigheid of autoriteit van de persoon of personen, ongeacht wat hun levensstaat mogen zijn, hetzij publiekelijk of privaat, zoals ik op enig moment kan worden op gedragen te doen door enig agent van de paus of overste van de broederschap van het heilige geloof, de Sociëteit van Jezus. Hiermee in overeenstemming, stel ik hierbij mijn leven ten doel, mijn ziel en al mijn lichamelijke krachten, en met deze dolk welke ik nu ontvang, zal ik met mijn naam ondertekenen in mijn eigen bloed, als bewijs daarvan; en zal ik valselijk blijken te zijn of zwak in mijn beslissingen, mogen mijn broeders en mede soldaten van de Militie van de Paus mijn handen en mijn voeten afsnijden, en mijn keel van oor tot oor, mijn buik geopend en brandend zwavel erin, met alle straffen welke op aarde toegepast kunnen worden en mijn ziel voor altijd gemarteld door demonen in een eeuwige hel! Dit alles, zweer ik, bij de zalige Drie-eenheid en de gezegende sacramenten, welke ik nu zal ontvangen, en van mijn kant uit te voeren en onschendbaar te houden; en roep ik al het hemelse en het prachtige hemels hof te getuigen bij het heilige sacrament van de eucharistie, en getuigen dezelfde verder met het schrijven van mijn naam en met het punt van de dolk gedoopt in mijn eigen bloed en bezegeld in aanwezigheid van dit heilig verbond… (lees hier verder)”

 

 

Openb. 19 vers 1-6 : En na dezen hoorde ik als een grote stem ener grote schare in den hemel, zeggende: Halleluja, de zaligheid, en de heerlijkheid, en de eer, en de kracht zij den Heere, onzen God. Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig; dewijl Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, en Hij het bloed Zijner dienaren van haar hand gewroken heeft. En zij zeiden ten tweeden maal: Halleluja! En haar rook gaat op in alle eeuwigheid. En de vier en twintig ouderlingen, en de vier dieren vielen neder, en aanbaden God, Die op den troon zat, zeggende: Amen, Halleluja! En een stem kwam uit den troon, zeggende: Looft onzen God, gij al Zijn dienstknechten, en gij, die Hem vreest, beiden klein en groot! En ik hoorde als een stem ener grote schare, en als een stem veler wateren, en als een stem van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, heeft als Koning geheerst. Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelf bereid.

 

 

met bijbehorende kanttekeningen:

 

1) na dezen hoorde
Dat is, nadat het Roomse Babylon nu eindelijk, door een bijzonder oordeel Gods, was verbrand en uitgeroeid, gelijk in Openb. 18 verhaald is.

2) ener grote schare
Namelijk dergenen die met Christus in den hemel triomferen, en Zijn troon omringden, Openb. 7:9; gelijk zij tot dezen lofzang in Openb. 18:20, door den engel worden vermaand.

3) Halleluja
Dat is, loofd God; een Hebreeuwse wijze van spreken, die in vele psalmen voorkomt; welke in het Griekse en andere Kerken ook behouden is, omdat zij zeer algemeen en bekend was, gelijk ook het woord amen, hosanna, abba, enz.

4) de zaligheid
Deze eigenschappen worden hier God niet toegewenst, daar Hij die altijd heeft bezeten; maar worden in Hem erkend en geprezen, omdat Hij die metterdaad nu voor een ieder had geopenbaard. Zie dergelijke hiervoren Openb. 5:12, en Openb. 7:12, en elders meer.

5) waarachtig
Dat is, naar Zijn waarheid en rechtvaardigheid uitgevoerd; daar Hij zulks tevoren den Zijnen had beloofd, en den vijanden Zijner gemeente gedreigd. Zie Ps. 9:9.

6) de grote hoer
Zie hiervoor Openb. 17:1.

7) ten tweeden maal
Namelijk om aan te wijzen met hoe groten ernst zij zulks deden.

8) in alle eeuwigheid
Grieks in de eeuwigheden der eeuwigheden.

9) de vier en twintig
Namelijk die met de vier dieren rondom den troon Gods waren. Waarvan zie breder Openb. 4:4,6, en Openb. 5:8.

10) uit den troon
Namelijk van den hemel, waarvan meermalen hiervoor is gezegd. En deze stem strekt daartoe, om alle dienstknechten Gods in hemel en op aarde te vermanen tot een nieuwen lofzang over de weldaden, die God Zijn gemeente in de laatste komst van Christus ten oordeel nu gaat bewijzen, gelijk uit de verklaring zal blijken.

11) gij al Zijn dienstknechten
Namelijk niet alleen gelovigen in hemel en op aarde, maar ook engelen, die zichzelf mededienstknechten der gelovigen erkennen te zijn, hierna Openb. 19:10, en Openb. 22:9.

12) grote schare
Grieks vele.

13) heeft als Koning
Dat is, nu komt de tijd dat Hij al Zijn vijanden onder onze voeten gebracht hebbende, en het rijk van den antichrist, van den satan en der wereld vernietigd hebbende, alleen zal heersen, en zulks voor de gehele wereld zal betonen; 1 Cor. 15:24. Want hoewel Hij altijd als koning heeft geheerst, zo is Zijn rijk onder velen, door de tirannie dezer anderen, en door Zijn verdraagzaamheid daarin, naar het oordeel der wereld, zeer verduisterd geweest.