Our Planet Earth

Posted by admin | | dinsdag 4 maart 2014 11:40 am

GODS CREATION OUR PLANET EARTH

 

DJK : God heeft de mens, als kroon op Zijn wonderlijke scheppingswerk, oren gegeven om de stem van Zijn Schepper te horen in het ruisen van de wind, ogen gegeven om Zijn Woord te lezen en Zijn schepping te bewonderen, en een hart om dit alles op te merken. God heeft de mens in Zijn beeld en naar Zijn gelijkenis geschapen, van wijsheid, gerechtigheid en heiligheid. De dieren lopen met hun hoofd neerwaarts maar de mens loopt met zijn hoofd opwaarts, derhalve is hij een theocratisch religieus wezen die op zijn Schepper is aangelegd. Door de zondeval ligt de gevallen mens in zijn bondshoofd Adam door eigen schuld in een verloren staat, en betoont zichzelf als een dwaas, als een onrechtvaardige, als een onheilige, en betoont hiermee als een dienstknecht der zonden waarmee zijn Schepper wezenlijk geen gemeenschap meer hebben kan. Nu heeft God de mens leren rekenen om de rijkdom van Zijn hemelse Schepper op waarde te schatten en in dat Licht zijn eigen broosheid en nietigheid te zien, maar wie ziet het en hoe weinigen merken dit op? Al zijn er velen die zien doch niet opmerken, en horen maar niet verstaan, toch zijn wij allen schepselen Gods, uit Zijn hand voortgekomen. Het zondig schepsel betoont zich dus als ziende blind en horende doof. Maarten Luther stelde, dat het Gods’ vermaak is om uit niets iets te scheppen, zo ook in de herschepping wanneer Hij een zondaar opnieuw geestelijk geboren doet worden, dat is van dood levend maakt, en hierdoor hersteld in Zijn beeld door het geloof in Jezus Christus. Deze Tweede Adam bleef staande waar de eerste Adam viel. Bent u al eens niets voor God geworden, lezer? Toen God u met het licht van Zijn heilige wet en wil begon te doorlichten, en Hij Zijn beeld waarin Hij u geschapen heeft in u begon op te eisen, wat bleef er toen nog van u over dan alleen schuld en zonde, dan alleen een helwaardig zondaar dat zijn rechtvaardig oordeel mijnde, verloren gaande schreeuwende om genade? Diegene die hier iets van doorleefd hebben, en het bloed van Christus uit vrije genade om niet over hun zondige geweten gestreken hebben gekregen, en daarmee vrede met God en zijn naasten …. weten dat er een God bestaat Die de hemel en de aarde geschapen heeft, en ook straks een nieuwe hemel en aarde scheppen zal. 

De atheïst echter, die vanuit de wetenschap niet eens een sprinkhaan kan namaken, leeft vanuit een stille hoop dat dit niet zo is, in deze is het bij hem dat de wens de vader van zijn goddeloze gedachten geworden is. Want, indien er een God is Die dit alles uit niets geschapen heeft, dan zijn de veroordelingen in zijn geweten ook van Hem afkomstig, en betuigt hij daar innerlijk mee dat Zijn heilige wet [waarin God zijn geweten geschapen heeft] goed is en hij slecht, en dan is er tevens een rechtvaardige straf op de bedreven zonden. Bij de Zwitserse stad Geneve hebben wetenschappers maar liefst 6 miljard euro gespendeerd voor een tunnel dwars door de bergen naar Italië, met daarin een pijpleiding waardoor zij de snelheid van het licht proberen te meten. Men probeert daardoor een dieper inzicht te krijgen in de energie en/of kracht waardoor of waarmee het universum uiteindelijk is ontstaan. Einstein stelde namelijk dat : Energie = massa x de lichtsnelheid in het kwadraat, ofwel : E = mc2. Ondanks dat Einstein als grondlegger van de kwantumfysica zelf, wellicht uit kracht van opvoeding, nog wel aan God geloofde, dit bleek namelijk uit zijn befaamde uitspraak: “God dobbelt niet met het heelal…”, (hij bedoelde hiermee dat God alles in een zekere orde geschapen heeft), moesten de meesten die zijn theorieën bestudeerden en vereerden hier weinig van weten.

De verachte doch zeer befaamde natuurkundige Barry Setterfield uit Australië was een van de weinige die de natuurkunde vanuit Bijbels perspectief beschouwde als zijnde een benadering van de realiteit van Gods wonderlijke schepping. Hij probeerde de schepping in al haar schoonheid vanuit een wetenschappelijk oog te zien, zoals Gods Woord ons haar uitbeeld en voorstelt. Het is maar net waar een mens van overtuigd is, wat hij geloofd, en vanuit welk begin en eindpunt hij uiteindelijk naartoe wil redeneren. Benader je het ontstaan van het Omniversum vanuit de oerknal of vanuit hetgeen Gods Woord ons leert. De wetenschapper die niet in of aan God wenst te geloven heeft derhalve een ander uitgangspunt als deze wetenschapper uit Australië die zich ervan bewust was dat zijn wetenschap slechts een benadering is van hoe God het universum geschapen heeft. Setterfield stelde dat een tot stand gekomen wetenschappelijke theorie nooit mag en kan bepalen of de data juist is, maar de waargenomen data moeten de theorie bevestigen. Daarom kunnen de aangenomen stellingen en hypotheses van bijvoorbeeld Charles Darwin nooit aantonen dat de aarde vanuit een oerknal, en verdere voortgaande evolutie, is ontstaan, maar de data (de bomen, de planten, de dieren, de mens…etc) uit de natuur moesten de schepping door een hemelse Schepper bevestigen. De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk, Psalm 19:1-7. Het uitgangspunt van deze creationist was dus de Bijbel. Hoe kon men het verzinnen dat het geweten van een mens, die het onderscheid weet tussen goed en kwaad, uit een oerknal of uit evolutie is ontstaan? In deze zin des woords zijn de heidenen die nog nooit de Bijbel gelezen hebben zichzelf tot een wet, schrijft de apostel Paulus. Maar mede dus vanwege de vele anomalieën (afwijkingen of onregelmatigheden) die Setterfield naast veel wetenschappelijke theorieën vaststelde is deze man zo gehaat en veracht geworden. Men kon ze niet eenvoudig weerleggen. Wat Setterfield allemaal stelde en waarnam, gaf onrust binnen de wetenschap. Men had liever dat hij hierover zweeg. Derhalve was hij een een doorn in het oog van hen die gepromoveerd waren op stellingen die Setterfield met zijn wetenschappelijk onderzoek had omver geworpen. Als je Setterfield een poosje beluisterd, dan bemerk je dat de natuurkunde uiteindelijk geen exacte wetenschap is, maar slechts een voortborduren is op hetgeen anderen gezien en vastgesteld hebben, het is slechts een benadering van de Goddelijke realiteit in de schepping. Setterfield leefde vanuit dit besef: ‘Hoe zal toch een nietige aardworm ooit ten volle kunnen bevatten en doorgronden hoe God het ganse universum geschapen heeft?’ Hetgeen een ergernis is voor hen die alles met enige vastheid en zekerheid wilden vaststellen. De beroemde natuurkundige Isaac Newton zei eens: “Als ik verder heb gezien dan anderen, dan komt dat doordat ik op de schouders van reuzen stond.” Deze grote doch zeer bescheiden wetenschapper uit de 17e eeuw had hoge achting voor de wetenschappelijke benaderingen van zijn voorgangers, en was er zich terdege van bewust dat hetgeen hij kreeg te zien ook slechts een benadering van de waarheid was, en hij derhalve ook slechts ten dele wist en zag. Welk een schone gestalte! Van deze Isaac Newton is het ook bekend dat hij eens enkele van zijn geleerde collega’s uitnodigde om vanuit de wetenschap aan te tonen dat God bestaat, daarbij de hemel en de aarde geschapen heeft, maar ook straks op de grote Oordeelsdag alle schepselen voor Zijn Troon zal doen naderen. Toen zijn collega’s hadden plaats genomen nam hij een bak met houtkrullen en zaagsel waarin hij wat ijzervijlsel wierp, hij roerde vervolgens door de bak heen en vroeg zijn collega’s of zij geloofden dat hij nu het ijzervijlsel van de houtkrullen en zaagsel nog kon scheiden? De meesten meenden van niet, waarop Isaac Newton een sterke magneet uit zijn zak haalde en deze boven de bak hield. Zijn collega’s zagen hoe het ijzervijlsel zich aan de magneet vastklampte, waarop Newton hen zei: “….als nu een dood metaal hiertoe in staat is, waartoe is dan een levend God Die de hemel en aarde geschapen heeft niet in staat?” Toch wonderlijk dat God ook middels dit soort geleerden de mensheid nog ernstig waarschuwt om weder te keren van zijn eigen verkozen dwaalwegen.

Het is bijvoorbeeld van prof. G. Wisse ook bekend dat hij contact zocht met wetenschappers om met hen over dergelijke zaken te twisten, in de stille hoop en bede dat God zijn woorden en inzichten wilde gebruiken tot hun bekering en redding. Denk ook eens aan de voormalig evolutionist prof. dr. Job Martin die, door nader onderzoek, later uiteindelijk een geharnaste creationist werd. Gelijk de apostel Paulus zolang in het farizeïsme verstrikt gezeten zat, en dit later als geen ander bestreed, zo zat deze man zeer lang verstrikt in de duivelse theorieën van het evolutionisme. Toch had God hem zijn leerdwalingen doen inzien, en kon hij tenslotte als geen ander deze goddeloze dwaalleer weerleggen omdat hij als geen ander wist hoe deze valse duivelse dwaalleer in elkaar stak. Ten laatste nog een aardige anekdote over een eenvoudig godvrezende man, bij wie al het bovenstaande wetenschappelijke termen wellicht boven zijn pet zou gaan, die aangevallen werd door wetenschappers die probeerden aan te tonen dat God Zijn bondsvolk Israël niet door de Rode Zee zou hebben verlost uit de hand van Farao en zijn drijvers, er zou in die tijd slechts 10 cm water in de Rode Zee hebben gestaan. Het eenvoudige antwoord van deze godvrezende man was: “….als dat zo zou zijn, dan wordt voor mij het wonder voor mij almaar groter, want dan heeft God het leger van Farao en zijn drijvers in slechts 10 cm diep water laten verdrinken!” Met dit antwoord had hij de mond van zijn belagers voor even gesnoerd.     

Zomaar een enkele gedachten toen ik deze webpagina samenstelde. Bewonder Gods wonderlijke schepping in de onderstaande documentaires, en laat de enkele opmerkingen die men zegt over de oerknal en evolutie maar varen, veeg het maar gerust onder uw zolen. Kijk slechts naar de beelden, en bewonder hoe vernuftig en schoon de Schepper van hemel en aarde deze beestjes geschapen heeft, en merk op hoe Hij dit alles nog onderhoudt, maar luister niet teveel naar de bijbehorende uitgesproken Engelse teksten die meestentijds gedaan zijn door mensen die weigeren in Hem te geloven. Na het zien van deze documentaires zult u wellicht nog meer beseffen welk een grove belediging het is wanneer een mens niet in een Hemelse Schepper wil geloven. Als de schepping in zijn gevallen staat nog zo wonderschoon is, hoe mooi moet onze hemelse Schepper Zelf dan niet zijn en al hetgeen Hij voor Zijn verkorenen heeft bewaard? Dit waren de eenvoudige woorden van een predikant die bij een speciale gelegenheid eens een prachtige boeket bloemen kreeg van zijn gemeente. Ten laatste, bedenk en vergeet dus niet hoe wonderschoon de schepping voor de zondeval geweest moest zijn, bij vergeleken hoe het nu is, kon het zijn met een wenend hart, en merk op hoe sommige dieren elkaar nu zelfs opjagen en meedogenloos verscheuren om hun honger te stillen. Toen de mens door zijn val in Adam de vrede met zijn Hemelse Schepper, verloor hij ook de vrede met zijn naasten, sloeg uiteindelijk Kain zijn broeder Abel dood, en was ook  de vrede onder de dieren geweken. Het lam en het kalf die voorheen voor het hol van de berin sliepen moesten gaan vluchten en vrezen voor hun leven…., allemaal omdat de mens zijn Hemelse Schepper had verlaten, en een dienstknecht van de werken des duivels geworden is. Maar God baande dwars door de dood en het volmaakte gebrachte bloedoffer van en door Zijn eigen lieve Zoon, nog een weg terug voor hen die Hij van eeuwigheid geliefd en verkoren heeft, voor een volk dat een hartverscheurend berouw kreeg over hun vele bedreven zonden en door een waar geloof wenend de toevlucht tot hun Verlosser nam. Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen. (….) Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage, lees en herlees in Joh. 6:37-58) Het bloed van Jezus Christus, Gods’ Zoon, reinigt van alle zonden.

NL ondertiteling | Klik op afspelen, CC en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens Auto-Translate |  Scroll dan naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is

 

Our Planet | Coastal Seas

 

Our Planet | Forests

 

Our Planet | From Deserts to Grasslands

 

Our Planet | Jungles

 

Our Planet | Fresh Water

 

NL ondertiteling | Klik op afspelen, CC en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens Auto-Translate |  Scroll dan naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is

 

Our Planet | Frozen Worlds

 

Our Planet | High Seas

 

Our Planet | One Planet

 

Planet Earth Giraffes Africas Gentle Giants

 

NL ondertiteling | Klik op afspelen, CC en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens Auto-Translate |  Scroll dan naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is

 

God of Wonders    (NL)

 

Incredible Nature Hummingbirds

 

Nature Parrots in the Land of Oz

 

Birds of Paradise

 

NL ondertiteling | Klik op afspelen, CC en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens Auto-Translate |  Scroll dan naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is

 

Amazing Norway | Beautiful Nature

 

Yellowstone National Park

 

 Amazing Nature

  

African Serengeti   

  

The Great Migration

 

The Great Salmon Run

   (BBC

 

Kings of Camouflage

 

NL ondertiteling | Klik op afspelen, CC en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens Auto-Translate |  Scroll dan naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is

 

The American Eagle

 

 

.Montana from Above

.

National Parks USA

We thank Thee each morning for a newborn day where we may work the fields of new mown hay We thank Thee for the sunshine and the air that we breathe Oh Lord we thank Thee.

 

We thank Thee for the rivers that run all day we thank Thee for the little birds that sing away we thank Thee for the trees and the deep blue sea Oh Lord we thank Thee.

 

Oh yes we thank Thee Lord for every flower that blooms birds that sing, fish that swim and the light of the moon. We thank Thee every day as we kneel and pray that we were born with eyes to see these things.

 

We thank Thee for the fields where the clovers grow we thank Thee for the pastures where the cattle may roam. We thank Thee for Thy love so pure and free Oh Lord we thank Thee.

 

Oh yes we thank Thee Lord for every flower that blooms birds that sing, fish that swim and the light of the moon. We thank Thee every day as we kneel and pray that we were born with eyes to see these things.

 

We thank Thee for the fields where the clovers grow we thank Thee for the pastures where the cattle may roam We thank Thee for Thy love so pure and so free Oh Lord we thank Thee.