DJK – diversen

Posted by admin | | zaterdag 25 oktober 2008 10:20 pm

DJK over Jona 1 vs 9a “En hij zeide tot hen: Ik ben een Hebreeër…”

DJK over Jer. 31 vs 3 “…daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid”

DJK over Ex. 20 vs 1-2 : “Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland”

DJK over 1 Korinthe 10 : Allen onder de wolk, door de zee, dezelfde spijs gegeten

DJK over Titus 3:5 Over het geestelijk badwater der wedergeboorte   &   reactie

DJK over Hebr. 9 vs 16-17   “…..Want een testament is vast in de doden”

DJK over Phil. 4 vs 6-7  “En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat…”   

DJK over 1 Petr. 1:7 “Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker…”

DJK over Matth. 27:50-51 “En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde…”

===============================================

DJK :  Gods volk in donker    &    DJK :  Heersende pest in Nederland.

DJK : Artikel in Katwijksche Post omtrent de kerkscheuring in Katwijk

 

DJK : Het ruime hemelrond, verteld met blijden mond, Gods eer en heerlijkheid

DJK :  enkele gedachten die ik lang heb gekoesterd over het duizendjarig vrederijk 

DJK : Een enkele opmerking over de gemene werkingen des Geestes

 

DJK : Het zijn de goedertierenheden des Heeren die tot bekering leiden

 

DJK : Enkele dingen over het studeren van wijsbegeerte

.

DJK : Het verbond der genade in enkele punten uiteen gezet

.

DJK : Enkele dingen over mijn godvrezende opa D.J. Kleen

. 

DJK – Precious memories, 2e pinksterdag kregen we vrienden op bezoek  

.

DJK : Enkele gedachten omtrent het Ietsisme, een geloof van 1000 jaar oud

 

DJK : Enkele gedachten over het heilige recht Gods 

.

GBS Standvastig : Enkele verzamelde lezenswaardige artikelen uit dit blad

 

CNN : leven in kindergevangenissen, en wereldwijde christenvervolging

 

Verslag Israëldienst met ds. Naïm Khoury, First Baptist Church in Bethlehem

 

Debat drs. G. v/d Brink en prof. H. Philipse (=atheist)  &  RF commentaar

 

Ds. P. De Vries : leerzaam artikel over het aanbod van genade in de GGiN

 

Aanbod van genade : William Gadsby over het prediken van het Evangelie 

 

In het Spoor : Over gemengd zwemmen en zonnebaden, vroeger en nu

 

Enkele dingen over de omschrijving van de bekering van Hermanus Van der Hoven

 

Ingezonden : De antichrist ontsluierd  –  door Richard Bennett

.

Enkele gedachten over de Exodus Route in het kader van onderzoek Ron Wyatt

.

Wet & Evangelie:  Waar de eerste man nog leeft, kan de Tweede Man geen kracht doen

.

CNN 2005  –  Kinderleed in gevangenissen in het Verre Oosten.

Leerzame en onthullende lezingen over de eindtijd waarin wij leven met mooie uitleg vanuit Bijbelse profetieën en vergezichten, door Walter J. Veith en Spencer Smith  

Ds. A.T. Huijser indrukwekkende preek over Matth. 12 vs 43-45   &   DJK reactie

Kort nawoord over polemisch geschil ds. Kort versus Van der Brink  DJK versie

Reactie dominee A. Kort op arminiaanse leer dwalingen dr. G.A. Van den Brink 

DJK over wet en evangelie, indien de wet niet scherpelijk ten dode wordt gepreekt, is en blijft het evangelie krachteloos en doet het geen reddende en zaligende kracht ten leve

Enkele dingen over de oorlog tegen de boeren en ons voedsel    &   voedselcrisis

Heldere christelijke boodschap van een strijdvaardige onbekeerde politicus die het als een nuchtere hollander nog opneemt voor de boeren en visserij, de soevereiniteit en joods-christelijke wortels en waarden van zijn arme vaderland    &    luister hier

Het beest uit de aarde = the money masters, history of central banking  kijk hier

DJK – waarom de geloofsdoop niet in plaats van de bloedige besnijdenis is gekomen

WEF sekte van Klaus Schwab is één grote internationale gewetenloze samenzwering

En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht, Efeze 5 vers 11-13.   (mijn steunbetuiging per e-mail)

Aanbeveling – Het coronabedrog, door Thierry Baudet    &   Toelichting bij FVD

DJK : zomaar enkele gedachten bij een artikel over de crash van digitale currency

Dodenherdenking 4 mei 2022  //  wereldwijd ruim 43 miljoen vermoorde kinderen

DJK – de hoerachtige rooms katholieke kerk in het licht van Daniël 7 en Openb. 13

Laatste updates (14) rondom berichtgeving uitbraak van het Covid-19 coronavirus

Kort verslag over de rechtszitting inzake de overval van vorig jaar op onze winkel

Bewijs uit Griekse grondtaal Openb 18 vs 23 ‘pharmakeia’ = big pharmacy toverij

Bionische nanotechnologie, ontdekking en toepassingen van grafeenoxide, begrijp wat dit d.m.v. vaccins kan doen onder invloed van magnetisme en 5G stralingen

DJK — Want de kinderen dezer wereld zijn voorzichtiger, dan de kinderen des lichts

Voor hen die het niet wisten – Gods handtekening en eigendomsbewijs in uw DNA

Leerzame docus over opmerken van waarheid, leugens en misleiding in deze wereld

Roomse gruwelen overeenkomstig Openb. 17 vers 3 — Paus in Vaticaan noemt Lucifer God en vader van de Heere Jezus Christus  klik hier

Ook bij ds. Teunissen is geopenbaarde Christus niet door recht geschonken  bijlage

Bekijk hier een indrukwekkende heldere samenvatting inzake de waarheid van ons huidige systeem en de aanstaande global reset, en andere documentaires.mp4

DJK – vrijdagmiddag 20 november werd onze winkel in Katwijk overvallen

Global reset – geruchten uit bankwereld vanaf 1 januari 2021 nieuw rentebeleid met herziening en herwaardering van lopende hypotheken en bedrijfsleningen, verhoogde rentetarieven en extra hoge risico opslagen voor hen die zich niet laten vaccineren

Lange Frans in gesprek met edelmoedige huisarts Elke de Klerk over vaccinaties

EO-coryfee Henk Binnendijk over zijn zoon Cees die de hand aan eigen leven sloeg

DJK over Spr. 22:7 – De rijke heerst over de arme, en die leent, is des leners knecht

DJK : wat te denken van evangelisten als Johan Toet en Joop Gottmers ??

DJK – Overdenking over Rom. 8 vers 3-4 Het recht der wet in ons vervuld

Bijzonder mooi eenvoudig en eerlijk getuigenis van James Jennings, als jong christen tot God bekeerd en verlost van zijn verschrikkelijke game- en pornoverslaving

5G een existentiële levensgevaarlijke bedreiging voor Gods schepping en mensheid

DJK – weerlegging onbijbelse kinderdoopvisie ds. Kort in kerkblad OGG (deel 12) 

Opnieuw bevestiging ger-gemleer binnen HHK door ds. Roelofsen  &  hele preek

Volgens kand. H. Roelofsen begint het nieuwe leven ook niet met Jezus Christus

VOC was kostbaar geschenk van God aan NL voor opvang van Zijn volk Israël

Een verademende Bijbelse lezing voor hen die worstelen met de uitverkiezing

Rouwdienst van mijn lieve moeder Dirkje Kleen-Krijgsman met voorwoord DJK

Mensen uit West Papoea Indonesië uitzinnig van vreugde met NT in eigen taal

Over de persoonlijkheidsstoornis van Burggraaf en zijn kwaadaardige eigenliefde

DJK – Kort verslag kerkdienst in Alblasserdam over Bijbelse doop en belijdenis

Legendarische leerrede R.J. Jansen over het recht Bijbels gebruik Heilige Doop

Leer der reformatie ds. KV – HC zondag 7  &  Vloekleer ds. Verschuure zondag 7

KJB emails aan DJK:  “Is het erg om dit (…) levendmaking te noemen?

Enkele gedachten over waarom de doop niet in plaats van de besnijdenis kwam

Het begin van het zaligmakende geloof volgens de kerkleer van ds. J. Van Belzen

Vd Groe – Schadelijk misbruik van gemene overtuigingen tot valse rustgrond

Bij deze christelijke rechter kwam t.a.v. zijn oude makker het recht voor de liefde

Zeer schoon en lieflijk getuigenis van Zoe Williams met NL ondertiteling

Onbegrijpelijk waarom ds Kort wijlen ds Mallan noemt inzake lezen oudvaders

Ds. J. Roos bespot zichzelf door boeken van Erskines en v.d. Groe aan te bevelen

MP3-opnamen – ontmoetingsdag te Leersum op 29 juli 2017   &  preken.mob

Vraagsteller uit afscheiding Bijbels beantwoord door C.B. Van Woerden sr.

In memoriam onze oude lieve vriend en broeder C.J. Buys uit Gouda

26 november 2016 te Leersum : Bezinning & Ontmoeting mp3-opnamen

Kant – Van Eisenach naar Betlehem (over de on-Bijbelse vervangingsleer)

Afgelopen zaterdag 11 juni bezinning & ontmoetingsdag te Leersum.mp3

Prachtige powerpoint : Over de apotheek van God

Lees dit artikel over cash geld etc. in het kader van Openb. 13:17

Nuchtere president Tsjechië over asielinvasie    &   Paard van Troye

Statement – DJK : dwaalleer is heimelijke bekering van veel kerkgangers

Reactie DJK op on-Bijbels commentaar ds. de Heer over boek ds. Kort

DJK boekrecensie: Het rechtvaardigend geloof – ds. A. Kort  &  forum

Zal dit een voorbode zijn van wat in Openbaringen 13:17 is voorspeld?

DJK – Zomaar enkele gedachten aan het einde des jaars gekomen zijnde

Antw. DJK op brief verontwaardigde CK van HHG Katwijk  &   SLOT

DJK – mailwisseling over Avondmaalgangers die er niets van verstonden

Refdagblad: Twee ingezonden reacties op artikel over doop  &  vervolg

DJK – Een testament is vast in de doden (Hebr. 9:16)   &  A.W.C. Van Dijk

Roomse zaligsprekingen binnen HHG Katwijk aan/zee   &  ds. A.C. Uitslag

Helaas: ook bij ds. Teunissen is geopenbaarde Christus niet door recht geschonken

H.H.G. Katwijk aan/zee organiseert volleybaltoernooi voor kerkbouw

Forum: Over het publiek getuigenis van Rachel Barkey  & Bart Jan Spruyt

Dr. P. de Vries heeft klok horen luiden maar weet niet waar klepel hangt

Vierde reactie ds. De Heer in Saambinder over boek ds. Kort & commentaar DJK

Commentaar op reactie van ds. J. Roos in WS door ex GGiN lid   &   klik hier

Tweede en derde reactie ds. J. Roos in WS op boek ds. A. Kort & Reactie DJK

Ds. KV vanuit DL hfst. 3-4 artikel 11-12  &  artikel 13-14 over de wedergeboorte

DJK : vergun mij nog enkele opmerkingen over het wezen- en welwezen des geloofs

Tweede reactie ds. De Heer in de Saambinder over boek ds. Kort & reactie DJK

Reactie GGiN in Wachter Sions op boek ds. Kort door ds. J. Roos & reactie DJK

Eerste reactie Ger. Gem. op boek ds. Kort door ds. De Heer   &   Comment DJK

Vraag per mail over de smalle poort en het kruis in Bunyans’ christenreis

Vijandige open brief J.A. Bunt uit Rhenen aan dominee A. Kort   & Reactie DJK

DJK over het stappenplan van bloemboltheoloog ds. Moerkerken   &  klik hier

MP3-opnamen van bezinningsdag op 10 november te Leersum   &  Kort verslag

DJK over ds. W.J. Op ’t Hof : “Nadere reformatie, nu!”   &   Refdagblad.nl

Vraag over de kennis van de kinderkens in Christus van hun God en Vader

Vragen over het selectief citeren van oudvaders omtrent het leerstuk van de doop

Enkele dingen over de omschrijving van de bekering van Hermanus Van der Hoven

Vraag over boek, en het genadeleven van Jacob en de discipelen van de Heere Jezus

DJK : Mijn vraag aan een Joodse rabbi over het Pesach en viering Joods Nieuwjaar

DJK over Openb. 20:1-3 enkele gedachten over het duizendjarig Messiaans vrederijk

Ds. J. Roos bespot zichzelf door de werken gebr. Erskine en v/d Groe aan te bevelen

DJK over het geestelijk onderscheid tussen de instelling en viering van het pascha

Ds. K. Veldman in Ter Aar over Gal. 3 vs 19-29   & Kort verslag met commentaar

DJK over Exodus 7 vs 17 : Het Nijlwater in Egypteland veranderd in bloed

NOS: politie wil boerkaverbod niet handhaven    &   DJK commentaar

DJK : 22 stellingen tegen de roomse leringen en misstanden binnen onze kerken

DJK : enkele opmerkingen omtrent de verhouding van de besnijdenis  &  tot de doop

DJK over Mattheus 2 vers 8b “….opdat ik ook kome en Datzelve aanbidde”

Een briefje tot bemoediging en versterking aan een aangevochten verloste christin

DJK over 2 Kor. 5:17 “Het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden”

DJK over Gal. 4 vers 4-5 : “Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is…”

Vraag over staatsverwisseling en openbaring van Christus aan verloren zondaar

DJK : Leidsch Dagblad zet ds. Vlietstra onterecht in kwaad daglicht  & B.J. Spruijt

DJK weerlegging dwaalleer ds. J. Roos (GGiN) over artikel Tabernakel nr. 46

Refdagblad: Kasten met oude vroomheid – ouderling G.M. Van Zuijlen uit Katwijk

Rectificatie artikel over genade voor/door recht ds. Heemskerk uit Genemuiden

Mailwisseling met Jan Guijt de schilder over de erfzonde   &  slotreacties

Enkele dingen over Gods Majesteit in Zijn wonderlijke schepping en herschepping.pps

DJK meditatie over Jona 1 vers 9a “En hij zeide tot hen: Ik ben een Hebreeer”

‘Bij aanvang gerechtvaardigd’, is dat een Bijbelse uitspraak van A.F.R. Van der Veen?

Ontstellend en bedroevend nieuws uit Scherpenisse omtrent (ds) Joh. Van der Sleen

DJK over het verband tussen het geloof in HC zondag 7 en de opwas in zondag 23

DJK: enkele ervaringen en ontboezemingen omtrent het gezelschapsleven in NL

DJK : zomaar enkele gedachten bij torenhoge staatschuld van de Verenigde Staten

Luister hoedanig ds. Brugge de leer van Kohlbrugge verdraait tot zijn eigen verderf

Luister en vergelijk: ds. Moerkerken over Zondag 7   &  ds. KV over HC zondag 7

Het badwater der wedergeboorte belicht vanuit Dordtse synode, (lees kanttek..!!)

Vraag uit de Wachter Sions: Is er echt geen leven voor de bewuste rechtvaardiging?

Twaalf jaar voor Sietse H. wegens moord op haar 4 zuigelingen  &  DJK commentaar