Reformatie

Posted by admin | | vrijdag 31 oktober 2008 6:00 pm

“Laten wij er toch aan denken, dat alle gezag dat de Schrift aan de leraren (predikanten) toekent, volledig in de ambtsbediening van het Woord bestaat en begrensd is. Want Christus heeft deze volmacht en dit gezag niet aan de mensen gegeven, maar aan het Woord, waarvan Hij die mensen dienaren maakte. De dienaren van het Woord mogen alzo door dit Woord, tot uitdelers waarvan zij gesteld zijn, onbevreesd alles wagen. Dat zij alle macht, heerlijkheid en groten van de wereld er toe mogen dwingen, zich ootmoedig onder de majesteit van het Woord te stellen. Dat zij door dit Woord allen, de grootsten en de kleinsten, mogen bevelen. Dat zij de tempel van Christus mogen oprichten en de heerschappij van de satan mogen verbreken. Dat zij de lammeren mogen weiden en de wolven doden. Dat zij de leergierigen mogen onderwijzen en vermanen, de wederspannigen en afvalligen terugwinnen en overtuigen. Dat zij dit alles mogen doen, echter alleen door het Woord van God. Zouden zij zich toch ooit eens van dit Woord afkeren om eigen droombeelden te volgen, dan mogen zij zich niet meer als leraar (predikant) laten gelden. Zij zijn dan veeleer verscheurende wolven, die men moet wegjagen! Want Christus heeft ons bevolen naar niemand anders te horen dan naar hen die ons leren, wat met het Woord van God overeenstemt”.

.

Werken van Luther op de website:  maartenluther.com

.

Werken van Luther op  theologienet.nl      &     Merle d’ Aubigne

.

Lutherbijbel    &   Luthers verklaring van de Galatenbrief

.

Maarten Luther :  De knechtelijke wil (I)   &  deel II    &   deel III

.

Maarten Luther over de 7 boetespsalmen      (vernieuwde vertaling)

.

Maarten Luther :  Waarschuwende brief aan alle christenen

.

Maarten Luther :  De drie roomse muren

.

Maarten Luther :  De vrijheid van een christenmens

.

Luthers voorwoord bij zijn vertaling van het Nieuwe Testament

.

Luthers befaamde voorwoord bij zijn vertaling van de romeinenbrief

.

Maarten Luther :  Het onvoorwaardelijk Evangelie

.

Maarten Luther :  Het boek Jona     &    preek over Joh. 3 vs 16

.

Enkele dingen uit het leven van Maarten Luther (n.a.v. W. Van ’t Spijker)

.

Maarten Luther :  10 preken over lijden en sterven van Jezus Christus

.

Maarten Luther :  Poorten van het paradijs

.

Wandbord tot dagelijkse herinnering     &    Troostboekje

.

Maarten Luther :  Verklaring van Psalm 90

.

Citaten uit Luthers werken : deel I   &  deel II   &  deel III   &  deel IV

.

Luther over de verhouding van Wet en Evangelie   &    Gal. 3 vers 21-25

Maarten Luthers’ verklaring over Galaten 3:1-5   “…wie heeft u betoverd?”

Luther over Gal. 2:16 “…de mens niet gerechtvaardigd uit de werken der wet”

Maarten Luther over Gal. 2:19 “Want ik ben door de wet der wet gestorven”

Maarten Luther over Gal. 2:20  “Ik ben met Christus gekruist, en ik leef….”

Maarten Luther over Gal. 2:21 “Ik doe de genade Gods te niet….”

.

Jean Cauvin (1509 – 1564)

Calvijn over de boetvaardigheid en de wedergeboorte   &   Catechismus

.

Calvijn over de rechtvaardiging door het geloof    &    Institutie 

.

Belangrijke werken en leespreken van Johannes Calvijn : klik hier

.

Levensweg van Luthers vriend Phil. Melanchton   &   kleine professor

.

Confessie van Augsburg    &   Inleidend woord bij deze confessie

.

P. den Ouden : enkele dingen over de rijksdag te Augsburg

.

Leven en arbeid van Willem Farel in Frankrijk

.

Theodorus Beza, volgeling en opvolger van Johannes Calvijn

.

Bucer en Tremellius, theologen tijdens de reformatie

.

Pierre Viret, de vergeten reus van de reformatie   &   medestander Calvijn

.

Aonio Palerio :  De weldaden van Christus de Gekruiste voor christenen

.

Petrus Datheen :  Een christelijke samenspreking uit Gods Woord

 

 

 

 

Dominees over de nije Leer der Reformatie

 

Ds. K. Veldman over Rom. 3 vers 19-22  Herdenking kerkhervorming 1517.mp3 

 

Ds. K. Veldman over Gal. 3 vers 22-26   Herdenking kerkhervorming 1517.mp3

.

Maandelijkse hervormingsbijeenkomsten in Ter Aar o.l.v. ds. K. Veldman 

 

Ds. J.P. Paauwe over de kerkhervorming en de nije leer der reformatie.mp3

.

Reformatieherdenking ds. E. du Marchie Van Voorthuysen en ds. Tj. de Jong

.

Ds. C.M. Buijs: Inleiding bij de verhandeling Heidelberger Catechismus.mp3

 

Prof. dr. A. Baars : lessen uit de reformatie.mp3

 

Prof. dr. A. Baars : het pastoraat bij Johannes Calvijn.mp3

 

Prof. dr. A. Baars : Calvijn over de Goddelijke drieëenheid.mp3 

 

 

De reformatie in Europa in vogelvlucht