Reformatie

Posted by admin | | vrijdag 31 oktober 2008 6:00 pm

Maarten Luther: Dit is de ware heilzame leer van het Christelijk geloof, namelijk, dat deze gewisse verzekering en dit getuigenis van de Heilige Geest, in het hart moeten zijn, zodat het geheel niet twijfelt, dat wij door Christus, Gods kinderen zijn, vergeving van zonden en het eeuwige leven hebben, en dat wij ook moeten weten, dat God met alle ernst dit geloof eist en verbied om hieraan te twijfelen, als Hij zegt: Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf; die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis, die God getuigd heeft van Zijn Zoon (1 Johannes 5:10). Hiermee is de schandelijke, verdoemde, duivelse leer der papisten, die hiertegen zonder schaamte voorgeven, dat het goed is als je twijfelt, en dat een christen moet twijfelen aan de genade, op een geweldige manier in de bodem geslagen. Dat is zoveel geleerd: dat het goed is Gods getuigenis niet te geloven! en dit is niet anders dan God een leugenaar noemen, de Heere Christus lasteren en te schande maken, de Heilige Geest in het openbaar op de mond slaan, en zo wezenlijk en waarachtig de mensen tot de onvergeeflijke zonde en lastering tegen de Heilige Geest te brengen en daarin vast te maken, zodat ze tot de duivel moeten varen en geen heil of troost van hun zaligheid ooit zullen hebben. 

.

Geschriften  van Luther op: maartenluther.com   &  Onderwerpen

.

Werken van Luther op: theologienet.nl      &     Merle d’ Aubigne

.

Luther Bijbel    &   Luthers verklaring van de Galatenbrief

.

Maarten Luther :  De knechtelijke wil (I)   &  deel II    &   deel III

.

Maarten Luther over de 7 boetespsalmen      (vernieuwde vertaling)

.

Maarten Luther :  Waarschuwende brief aan alle christenen

.

Maarten Luther :  De drie roomse muren

.

Maarten Luther :  De vrijheid van een christenmens

.

Luthers voorwoord bij zijn vertaling van het Nieuwe Testament

.

Luthers befaamde voorwoord bij zijn vertaling van de romeinenbrief

 

.

Maarten Luther :  Het onvoorwaardelijk Evangelie

.

Maarten Luther :  Het boek Jona     &    preek over Joh. 3 vs 16

.

Enkele dingen uit het leven van Maarten Luther (n.a.v. W. Van ’t Spijker)

.

Maarten Luther :  10 preken over lijden en sterven van Jezus Christus

.

Maarten Luther :  Poorten van het paradijs

.

Wandbord tot dagelijkse herinnering     &    Troostboekje

.

Maarten Luther :  Verklaring van Psalm 90

.

Citaten uit Luthers werken : deel I   &  deel II   &  deel III   &  deel IV

.

Luther over de verhouding van Wet en Evangelie   &    Gal. 3 vers 21-25

Maarten Luthers’ verklaring over Galaten 3:1-5   “…wie heeft u betoverd?”

Luther over Gal. 2:16 “…de mens niet gerechtvaardigd uit de werken der wet”

Maarten Luther over Gal. 2:19 “Want ik ben door de wet der wet gestorven”

Maarten Luther over Gal. 2:20  “Ik ben met Christus gekruist, en ik leef….”

Maarten Luther over Gal. 2:21 “Ik doe de genade Gods te niet….”

 

Maarten Luther : “Laten wij er toch aan denken, dat alle gezag dat de Schrift aan de leraren (predikanten) toekent, volledig in de ambtsbediening van het Woord bestaat en begrensd is. Want Christus heeft deze volmacht en dit gezag niet aan de mensen gegeven, maar aan het Woord, waarvan Hij die mensen dienaren maakte. De dienaren van het Woord mogen alzo door dit Woord, tot uitdelers waarvan zij gesteld zijn, onbevreesd alles wagen. Dat zij alle macht, heerlijkheid en groten van de wereld er toe mogen dwingen, zich ootmoedig onder de majesteit van het Woord te stellen. Dat zij door dit Woord allen, de grootsten en de kleinsten, mogen bevelen. Dat zij de tempel van Christus mogen oprichten en de heerschappij van de satan mogen verbreken. Dat zij de lammeren mogen weiden en de wolven doden. Dat zij de leergierigen mogen onderwijzen en vermanen, de wederspannigen en afvalligen terugwinnen en overtuigen. Dat zij dit alles mogen doen, echter alleen door het Woord van God. Zouden zij zich toch ooit eens van dit Woord afkeren om eigen droombeelden te volgen, dan mogen zij zich niet meer als leraar (predikant) laten gelden. Zij zijn dan veeleer verscheurende wolven, die men moet wegjagen! Want Christus heeft ons bevolen naar niemand anders te horen dan naar hen die ons leren, wat met het Woord van God overeenstemt”. 

.

Calvijn over de boetvaardigheid en de wedergeboorte   &   Catechismus

.

Calvijn over de rechtvaardiging door het geloof    &    Institutie 

.

Belangrijke werken en leespreken van Johannes Calvijn : klik hier

.

Levensweg van Luthers vriend Phil. Melanchton   &   kleine professor

.

Confessie van Augsburg    &   Inleidend woord bij deze confessie

.

P. den Ouden : enkele dingen over de rijksdag te Augsburg

.

Leven en arbeid van Willem Farel in Frankrijk

.

Theodorus Beza, volgeling en opvolger van Johannes Calvijn

.

Bucer en Tremellius, theologen tijdens de reformatie

.

Pierre Viret, de vergeten reus van de reformatie   &   medestander Calvijn

.

Aonio Palerio :  De weldaden van Christus de Gekruiste voor christenen

.

Petrus Datheen :  Een christelijke samenspreking uit Gods Woord

 

 

 

 

Preken en lezingen over reformatie en kerkhervorming

Wet en Evangelie — uitleg Romeinen en Galatenbrief

 

 

 

Reformatie in Europa in vogelvlucht

 

DE POORTEN VAN HET PARADIJS
Luthers niet gedateerde belevenis in de torenkamer van het Augustijnenklooster in Wittenberg (voor 1517)

“Ik kon de rechtvaardige, de zondaar straffende God niet liefhebben, integendeel, ik haatte Hem zelfs. Ondanks dat ik als monnik onberispelijk leefde, voelde ik mijzelf toch een zondaar voor God en werd erg gekweld door mijn geweten. Ik durfde niet te hopen dat ik door mijn voldoening aan God, Hem op enige wijze zou kunnen verzoenen. En hoewel ik niet openlijk in lastering tegen God uitbarstte, morde ik toch inwendig ontzaglijk tegen Hem. Alsof het nog niet genoeg zou zijn dat God, die geplaagde, met alle soorten van ongeluk beladen, door de erfzonde en de wet der Tien Geboden eeuwig verloren zondaar, nu ook nog door het evangelie ellende op ellende zou vermeerderen, en met Zijn gerechtigheid en Zijn toorn moest bedreigen.

Zo woedde ik wild met een verward geweten. Evenwel klopte ik als een wanhopige bij Paulus aan om deze plaats [uit de brief aan de Romeinen] te verstaan. Ik had een brandende dorst om te weten wat Paulus bedoelde. Toen heeft God Zich over mij ontfermd! Dag en nacht was ik diep in gedachten verzonken, totdat ik eindelijk acht gaf op het tekstverband van de woorden: ‘Want daarin wordt de gerechtigheid die voor God geldt, geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven staat: “De rechtvaardige zal door zijn geloof leven (vgl. Romeinen 1:17).”’ Toen begon ik de gerechtigheid Gods te verstaan, als zulk één waardoor de rechtvaardige door de gave Gods leeft, namelijk uit het geloof. Ik begon nu te zien dat dit de bedoeling is: door het evangelie wordt de gerechtigheid Gods geopenbaard, namelijk de passieve [gerechtigheid], door welke de barmhartige God ons door het geloof rechtvaardigt. Zoals geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal door zijn geloof leven (vgl. Romeinen 1:17).’

Toen voelde ik mijzelf als geheel en al opnieuw geboren, en door open poorten trad ik het paradijs zelf binnen. Toen kreeg ik een geheel ander gezicht op de hele Bijbel. Ik ging de Schrift, voor zover ik die in gedachten kon krijgen, door en vond ook bij andere woorden hetzelfde. Bijvoorbeeld: werk van God, betekent: dat werk dat God in ons werkt; kracht van God, – door welke Hij ons kracht geeft, wijsheid Gods, – door welke Hij ons wijs maakt. Datzelfde geldt voor: Gods sterkte, Gods heil, Gods eer. Met evenzo grote haat waarmee ik eerst het woord ‘Gods gerechtigheid’ gehaat had, met evenzo grote liefde verhoogde ik nu datzelfde woord als het allerliefste dat ik had. Op die manier is deze plaats van Paulus voor mij werkelijk de ‘poort van het paradijs’ geworden.”

MAARTEN LUTHER // WA 54, 179-187