John Hooper (1500 – 1555) Engels hervormer en grondlegger van het Puritanisme. Levend verbrand

Posted by admin | | vrijdag 29 juli 2011 12:31 pm

Johannes Hoper, geboren in Engeland, een zeer kundig man in de Latijnse, Griekse en Hebreeuwse talen, legde grote ijver aan de dag met prediken en schrijven, zoals een christelijk bisschop betaamt, om vele mensen tot kennis der Evangelische waarheid te brengen. Hij schreef een boek aan de hertog van Sommerset, beschermer van Engeland, betreffende Jezus Christus en Zijn ambt, benevens een ander boek tegen de drogredenen des duivels. In dit boek ontdekt hij de vreselijke leugens van Steven, de bisschop van Winchester, die de dwaling en afgoderij onderhield en beschermde, die gewoonlijk in het pausdom worden aangetroffen, en weerlegde die met bondige bewijzen. Hij schreef ook onder andere tegen de echtscheiding, die men ten tijde van koning Eduard de zesde om zeer nietige redenen met grote vrijheid toestond. Toen nu deze vrome bisschop van Glocester voortdurend met een bijzondere ijver predikte en onderwees, om het rijk van Christus uit te breiden, en het Evangelie te openbaren, wierpen hem de vijanden der waarheid, toen Maria koningin van Engeland was geworden, in de gevangenis. Door de bemoeiingen der pausgezinde bisschoppen veroordeelden zij hem om levend te worden verbrand. Aldus werd hij in de stad Glocester, waar hij bisschop was geweest, onder grote volharding, aan de Heere in de vlammen opgeofferd, en wet op de 9e Februari in het jaar 1555.

The First Martyrs of the Reformation

The Scottisch Covenant

History of the King James Bible