Verwachting – C.J. Buys

Posted by admin | | vrijdag 24 oktober 2008 9:39 am

“Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden? (Rom. 11:15)”

 

 

C.J. Buys – Israels aannemen, het leven uit de doden in pdf  :  klik hier

 

C.J. Buijs  in het slot van z’n boek :  Over de antichrist 

 

Een kerkhistorische documentatie over het nationaal en geestelijk herstel van het volk der Joden; de heilstijd der kerk tussen de val van de antichrist en het laatste oordeel en andere belangrijke verhandelingen betreffende de “leer der laatste dingen”

 

 

Proloog

Het is een ontstellende zaak, dat terwijl een goddeloze groe­pering als de zgn. Jehovah Getuigen ‑ die in wezen niet anders dan lasteraars zijn ‑ op een intense wijze met de toekomst­verwachting bezig zijn en daaraan bekendheid trachten te geven; de Reformatorische Kerken en christenen angstvallig zwijgen en dienaangaande geen enkele leiding geven. Ontstellend is het, dat “Jehovah lasteraars” en andere sekten, hun in aantal sterk uitbreidende volgelingen, vreselijk mis­leiden met allerlei toekomstverwachtingen, die op fantasie en niet op de Bijbel zijn gegrond; de leidslieden der Reformatorische Kerken, de christenen volledig “in de kou” laten staan.

 

Ontstellend is het, dat dáárdoor de reformatorische christenen geen weerwoord hebben ‑ laat staan een gefundeerde Bijbelse beschouwing ‑ tegen allerlei sektariërs die hun pad kruisen. Hierdoor worden velen een gemakkelijke prooi van het steeds luider klinkende geroep: “Ziet, hier is de Christus en ziet, Hij is daar.”

 

Ontstellend is het, dat een groot deel der losgeslagen jeugd zich keert tot allerlei Oosterse mystiek en godsdiensten óf met haar pop-godsdienst vroomheid zoekt in haar goddeloosheid; terwijl degenen die beter kunnen en móeten weten, de jeugd zonder profetisch getuigenis benaderen en het opgroeiend en wegzinkend opkomende geslacht, in de handen laat van ongeloof, bijgeloof en schijngeloof.

 

Het meest ontstellende is echter, dat, terwijl de kerk in haar recht­zinnige ontwikkeling uit de eeuwen die achter ons liggen, een schat van gegevens, verklaringen, aanwijzingen en profetieën, áán ons en vóór onze tijd en de vlak voor de deur staande toekomst heeft nagelaten, dit niet meer bekend is; ja, veelal wordt ver­duisterd en tegengestaan. Volgens Ds. Hendrik de Cock uit de vorige eeuw, hebben de Godgeleerden der vorige eeuwen, ons “als zieners de weg ge­wezen!” Wát zij “gezien” en wát zij “aangewezen” hebben op grond van Gods onfeilbaar Woord, is méér waard dan de voorspellingen en beschouwingen van alle sektarische stro­mingen van deze eeuw bij elkaar! Dit werk zal in zijn geheel het bewijs zijn van de waarheid van het bovengenoemde.

 

TOLLE LEGE ‑ NEEM EN LEES!

 

 

 

 

 

Ten geleide

Er is op de uitgeefster aandrang uitgeoefend, niet langer te wachten met het doen verschijnen van een werk, waarin gedocumenteerd uitéén wordt gezet, wat de Reformatorische Kerk in West Europa uit de vorige eeuwen, ons heeft nagelaten over de grote kerk‑ en wereldgebeurtenissen van deze tijd en de naaste toekomst. In concreto: wat de heersende kerkleer is geweest in het bloeitijdperk van de gereformeerde theologie over:

 

·        ten eerste: de toekomst van het volk der Joden;

·        ten tweede: de opkomst en val van de antichrist;

·        ten derde: het zogeheten “duizendjarig rijk”;

·        ten vierde: welke tijd aan deze gebeurtenissen zal vooraf­gaan.

 

En de theologie uit die tijd ‑ vooral die van Nederland, Schot­land en Engeland ‑ hééft ons wat te zeggen dienaangaande. Is er enerzijds een rijke oogst in Jozefs geestelijke voorraad­schuur voorhanden wat betreft de heilsleer ‑ zodat we stevig houvast kunnen hebben temidden van alle afwijkingen naar links en naar rechts ‑ een niet minder rijke oogst is opgeslagen van geschriften die ons niet in het onzekere laten omtrent datgene, wat onze vaderen uit de Heilige Schrift hebben ge­put, over de voortgang en toekomst van het Koninkrijk Gods. Wie delft in deze nagelaten goudmijnen, haalt de schoonste schatten naar boven! Vanwege de steeds benauwender en sterk verslechterende tijdsomstandigheden, was de uitgeefster van oordeel niet lan­ger te wachten, om tot een publicatie van dátgene te komen, wat vooral onze “oude schrijvers” hebben nagelaten. Dit werd nog bijzonder geaccentueerd door de recente oorlog in het Midden‑Oosten; de vierde heldenstrijd in 25 jaren van het dappere Israël met de Arabische volkeren.

 

De studie áán en vóór dit werk besteed is nog lang niet afge­rond. Het wachten dáárop zou echter nog jaren kunnen duren. Zeer terecht kan en moet men zich afvragen hoe de wereld­situatie over enkele jaren zal zijn. Het gehele wereldbeeld kan dan wel grondig gewijzigd zijn. Dat er wat te komen staat; dat er wereldwijde verschrikkingen op handen zijn, is voor ons een uitgemaakte zaak. We snellen naar een eind. Doch tevens naar een nieuw begin. Wat daar echter aan vooraf zal gaan moet allervreselijkst zijn. En dáárom ook wilde de uitgeefster niet langer wachten met deze verloren gegane getuigenissen en profetieën ons volk aan te bieden.

 

Het werk in de huidige vorm is voornamelijk bedoeld als een dogmenhistorisch betoog. Zo de Heere wil hopen wij later dit werk uit te breiden en verder te gaan met een Bijbels/dogmen­historisch betoog, om dáárna de Schriftgegevens en dogmen­historische gegevens te vergelijken en tot een conclusie te komen. Zo is er nog veel dat om uitwerking vraagt; hetgeen voor een belangrijk deel ook kan voortvloeien uit de ontvangst van dit werk. Men leze daarvoor vooral het “naschrift.” Wat echter in dit werk geboden wordt, zal in ruime mate al stof tot overdenking geven. Het zijn geen nieuwe, geen vreemde dingen die we naar voren brengen; wél verloren gegane! De gegevens der “oude theologie” die ons ter beschikking staan hebben we lang niet alle kunnen gebruiken. Zeer veel wacht nog op rubricering. Hetgeen wij echter hebben gebruikt is volkomen verantwoord. De plaatsen waar de gegevens te vinden zijn hebben we steeds vermeld. Mocht dat toch on­duidelijk of zelfs vergeten zijn; men vrage het ons na! Zoals reeds gezegd hebben we lang niet alle, ten dienste staande gegevens, gebruikt. Vandaar dat de behandelde onderwerpen dan ook niet als “afgerond” beschouwd kunnen worden. Vanwege het nog vrij plotselinge verschijnen van dit werk is bij voorbeeld de verhandeling over de “antichrist” zeker niet volledig te noemen. Aanvankelijk zou het volle accent van dit boek op het volk der Joden liggen. Daar de “aanneming der Joden” echter niet los te denken is van “het leven uit de doden”, moest noodzakelijkerwijs zeker ook het “vrederijk” aan de orde worden gesteld. Een verhandeling over de “antichrist” zou zelf aanvankelijk geheel achterwege blijven. Toch hebben de uitgeefster en samensteller gemeend daar niet geheel aan voorbij te gaan. Vandaar het opgenomen artikel ,,Moet de antichrist nog komend.” Ook dit gedeelte is voor­namelijk gestaafd met de “oude theologie.” De inhoudsopgave van dit werk geeft wel een duidelijke indruk van het belangrijke gegeven dat dit werk biedt. Alle citaten en verhandelingen van de “oudvaders” springen in dit boek duidelijk naar voren. Ter verduidelijking vooral voor onze tijd, hebben wij hun gegevens van begeleidende en verbin­dende tekst voorzien. Waar nodig en nuttig hebben wij in “noten” nog het één en ander toegelicht. Ook daarin hebben wij zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de oudvaders zélf!

 

Het hoofdstuk “Is het wereldeinde nabij?” hebben wij bedoeld als algemene inleiding op het geheel. In de daarop volgende hoofddelen zult u uitvoeriger documentatie vinden. Een nog niet eerder in de Nederlandse taal verschenen verhandeling van Jonathan Edwards over “Het duizendjarig rijk”, werd vertaald door de heer Van Essen. In het bijzonder vragen wij ook uw aandacht voor “In de schaduw van het Millennium”, waarin de op handen zijnde wegvaging van onze westerse beschaving en cultuur aan de orde komt, met de grote verschrikkingen die daarmee vergezeld zullen gaan. Meerdere belangwekkende stukken treft u aan. Men leze en herleze! En vooral; men toetse alles aan Gods Woord. En de Heere gebiede er genadiglijk Zijn zegen over.

 

“Zoekt in het Boek des Heeren en leest; niet één van deze dingen zal er feilen, het één noch het ander zal men missen.”

 

Wij wensen nog op te merken, dat wij de aangehaalde gedeelten van de “oude schrijvers”, behoudens enkele spellingswijzigingen, geheel gelaten hebben in de oorspronkelijke zinsbouw en woordkeus.

 

 

C.J. Buys – Israels aannemen, het leven uit de doden in pdf  :  klik hier

 

C.J. Buijs  in het slot van z’n boek :  Over de antichrist 

 

 

Bijbels toekomstblad : Verwachting jaargang 2001  –  2008

 

Bijbels toekomstblad : Verwachting jaargang 2009

 

Bijbels toekomstblad : kort opgemerkt door C.J. Buys