Laatste updates (5) rondom berichtgeving uitbraak van het Covid-19 coronavirus

Posted by admin | | maandag 15 juni 2020 10:35 am

LAAT U NIET VACCINEREN 

Opmerkelijk – Goudhater Warren Buffett stapt in goud en verkoopt bankaandelen

RTL – Z seminar met Willem Middelkoop over geopolitiek en goudbeleggingen

 

   25-10-2020

Note: Er gaan geruchten van bankmanagers uit de huidige bankwereld dat vanaf 1 januari 2021 [ter bestrijding van dreigende hyperinflatie] de liborrente en de hierop gebaseerde euriborrente losgelaten zal worden en daarmee alle lopende contracten hieraan gekoppeld, zoals verstrekte hypotheken op huizen, leasecontracten en bedrijfsleningen, zullen komen te vervallen, om vervolgens een nieuw meedogenloos rentebeleid te lanceren waardoor alle lopende contracten herzien en geherwaardeerd zullen worden op basis van een nieuw rentebeleid. Nadat ze de wereldeconomie hebben opgeblazen met het uitlenen van oneindig veel geld, dat ze uit niets hebben gecreëerd, en waaraan enorm veel geld is verdiend, heeft men nu besloten het probleem [dat ze zelf hebben veroorzaakt] te willen gaan bestrijden. Een uitgelezen moment nu veel ondernemers en particulieren vanwege het goedkope geld tegen verleidelijk lage rentetarieven tot over hun oren in de schulden verstrikt zitten en daarmee wezenlijk gevangen zijn genomen. Men gebruikt de coronacrisis als kapstok om het monetaire stelsel drastisch te herzien, en zal met nieuwe voorstellen gaan komen gekoppeld aan hogere rentetarieven die voor de meeste particulieren en ondernemers onbetaalbaar en derhalve onaanvaardbaar zullen zijn. Men zal hierop vervolgens binnen zeer korte tijd kunnen reageren, anders zullen de onderpanden op verstrekte leningen worden opgeëist. Zij die zich niet zullen laten vaccineren zullen nog zwaarder worden belast met hoge opslagtarieven in verband met verhoogde risicofactoren die deze keuze met zich meebrengt. Ze kunnen de liborrente nog tot 31 december 2021 laten doorlopen. De meesten zullen echter in 2021 een nieuw rentevoorstel krijgen. Hoe dit er precies uit zal gaan zien is nog onbekend, maar dat dit een vreselijk leed zal veroorzaken staat onomstotelijk vast. Dit heeft alles te maken met de global financial reset. De geldbeluste plutocraten die dit duivelse plan hebben bedacht zijn de eigenaren van centrale banken (waaronder de Rothschields) die straks na de aanstaande bankencrisis de taak van de omgevallen commerciële banken zullen overnemen. Deze hebzuchtige gemene duivels zijn op dergelijke wijze uit op de beroving van al uw geld en goederen. Als vergoeding voor deze diefstal stellen zij de failliete ondernemers en vele werklozen straks een gegarandeerd universeel basisinkomen [UBI] in het vooruitzicht, gecreëerd uit digitaal geld, om de mensheid uiteindelijk terug te brengen tot een bestaansminimum onder een heerschappij van socialisme en moderne vorm van slavernij. Overdenk binnen dit kader derhalve eens de volgende briljant gekozen woorden van de Amerikaanse president Thomas Jefferson uit 1776: “Wanneer het Amerikaanse volk ooit zal toestaan dat private bankiers de belangen van hun nationale valuta gaan beheren en behartigen, eerst door inflatie, vervolgens door deflatie, zullen deze bankiers en de bedrijven die in hun belangen meedelen het volk uiteindelijk van al hun goederen beroven totdat hun kinderen als daklozen zullen ontwaken in het continent dat hun vaderen gekoloniseerd en gesticht hebben. Ik ben van mening dat dergelijke bankinstellingen een grotere bedreiging voor onze vrijheid vormen dan een machtig groot gewapend leger. De uitvoerende macht over het geld moet derhalve van deze particuliere bankiers worden ontnomen en aan het volk (overheid) worden terug gegeven aan wie ze toekomt.”

  

Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot, Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan met opgestoken vaan; hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog, maar zal als kaf verdwijnen.

Gods Woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken.
Beef, satan! Hij, die ons geleidt, zal u de vaan doen strijken!
Delf vrouw en kind’ren `t graf, neem goed en bloed ons af,
het brengt u geen gewin: wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken  [M. Luther]

 

   18-10-2020

 

========================================================

 

Onafhankelijke onderzoeksjournalist Millie Weaver aangehouden  &  Shadow Gate

Enkele documentaires over Bill Gates – Wie is deze man, en waar is hij mee bezig?

Verwijderde You-Tube Video — Bezorgde internist vertelt over Covid-19 vaccins

Klokkenluider zegt harde waarheid inzake Covid-19 zwendel en bedrog, en ontmaskert satanische agenda van Rockefeller foundation

Nederlandse vertaling: LockStep document van de Rockefeller Foundation

 

Lukas 16 vers 8b | Want de kinderen dezer wereld zijn voorzichtiger, dan de kinderen des lichts

 

Willem Middelkoop | Een nieuwe bankencrisis is onafwendbaar

   NL

Karel van Wolferen | Een nieuwe blik op het karakter van de noodtoestand

   NL

 

DJK – note: Want de kinderen dezer wereld zijn voorzichtiger, dan de kinderen des lichts, Lukas 16:8b. Als ik deze en andere mensen over dit soort zaken hoor spreken, dan zie ik de Heilige Schriften inzake de toekomende dingen letterlijk voor m’n ogen in vervulling gaan. Wat mij echter verontrust is dat zijzelf niet vanuit een Bijbels perspectief ten diepste beseffen wat er momenteel in het wereldgebeuren gaande is. Dit komt omdat het hen volgens Markus 4:11-12 niet is gegeven de verborgenheden van het Koninkrijk Gods te verstaan. Maarten Luther schreef in dit verband dat de tekenen der tijden voor de ongelovigen verborgen zullen blijven. De Engelse predikant Joseph Charles Philpot vergeleek in zijn tijd de geleerden zonder ware godsvreze, die bij tijden evenwel nog best mooie dingen uit de Heilige Schrift opdiepten waaraan hijzelf soms voorbij ging, met helpende muilezels die het goud uit de diepe mijnen van Zuid-Amerika op hun ruggen omhoog droegen zonder enig besef te hebben van de waarde die zij op hun ruggen hadden liggen. Op dergelijke wijze beluister ik deze kinderen der wereld, en probeer hierbij het kostelijke van het snode te scheiden. De waarschuwende boodschap van deze moedige muilezels is echter wel tot schande en beschaming van de vele lafhartige leraren binnen onze kerken die liever anderen het vuile werk laten opknappen terwijl zij hun naam, hun eer en hun positie middels een schijnvrome wijze zoeken te bewaren, en daarmee hun onkundige kerkvolk liever in het ongewisse laten. Ze moesten zich schamen!! Ik schrijf dit met name voor hen die zichzelf liever vast klampen aan de leugenachtige berichtgevingen van de reguliere ‘mainstream media’ en daarmee de leugens voor waarheden houden en dit soort berichtgevingen afdoen als fabels en complotverhalen. Zij houden juist deze alternatieve berichtgeving voor verdacht, voor leugenachtig, en voor het zaaien van angst, en kunnen hierom niet begrijpen waarom ik dit soort seculiere mensen op mijn website aan het woord laat. Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg voeren tegen hetzelve? [Openb. 13:4b] Wie heeft er kracht en de wijsheid, en wie kan krijg voeren tegen de duistere werken en leugenachtige taal van dit beest dat de duivelse draak hem gaf te doen en spreken? Op dergelijke wijze zijn ook deze boodschappen voor de één als een reuke des levens ten leven wanneer zij de naderende voetstappen van hun dierbare Zaligmaker erin mogen beluisteren, en voor de ander als een reuke des doods ten dode. Straks komt de grote afval, en zullen zij zich als onwetende schapen gewillig naar de slachtbank laten leiden. Want, wanneer ik hen dan eerlijk op de man af vraag hoeveel voorgangers zij uit onze gezindte kunnen opnoemen die over deze dingen durven (s)preken, en hoeveel kinderen Gods zij kennen die het huidige wereldgebeuren beschouwen en kunnen verklaren bijvoorbeeld vanuit het Bijbelboek Openbaringen of vanuit de profetieën van Daniël, dan blijven de meesten het antwoord helaas schuldig. Om voornoemde redenen zijn veel kinderen van deze wereld voorzichtiger en waakzamer dan de wijze maagden in onze dagen die met de dwazen in slaap zijn gevallen. Wat zou het toch groot zijn als er eens leraren mochten opstaan die binnen dit kader enige moed en wijsheid kregen om met alle ernst te kunnen verklaren waarom het Koninkrijk der Hemelen nabij is gekomen, en waarom hun hoorders zich dienen te haasten en spoeden om huns levens wil.

 

 

 

Iedereen met een werkend waarnemingsvermogen, heeft inmiddels wel opgemerkt dat de wereldwijde corona campagne werkelijk niets met de volks gezondheid te maken heeft. Wat is dan wél de bedoeling? Waarom deze wereldwijde campagne? Met welk doel? Het doel is totale herinrichting van deze wereld. Gebruik makend van beschikbare technologie. Stap voor stap:

 • 1. Het vernietigen van alle bestaande sociale en economische structuren
 • 2. De gehele mensheid daarmee in totale schaarste en ontreddering brengen
 • 3. Vervolgens introduceren van centrale/digitale rantsoenering (op absoluut bestaansminimum). Van leven naar overleven. Het systeem bepaalt wie overleeft en wie niet
 • 4. Het massaal uitdunnen en verzwakken van de wereldpopulatie via vaccins en verhongering
 • 5. Het installeren van de digitale dictatuur. Voor ieder individueel gedrag/consumptie is digitale toestemming/toegang vereist
 • 6. Totale digitale surveillance, op individueel niveau. Uitsluiting als bestraffingsmethode. Ongewenst gedrag? Geen toegang tot levensbehoeften! Ongehoorzaamheid = Sterven
 • 7. Overbodig maken van handhaving door politie en justitie. Het digitale systeem is bepalend. Nee is nee. Met een computersysteem valt niet te discussiëren
 • 8. Het centrale digitale systeem bestuurt alle mensen. Privileges voor gehoorzame mensen. Uitsluiting voor ongehoorzame
 • 9. De bestuurders zijn anoniem, en bevinden zich aan de andere zijde van de digitale muur. De wereld wordt door hen digitaal geregeerd vanaf één plek. Één wereldregering dus
 • 10. Alle mensen op de wereld, worden vanaf één centrale plek bestuurd. Zonder de mogelijkheid zich daaraan te onttrekken of er effectief bezwaar tegen te maken
 • 11. Afschaffen van geld, en vervangen door toegekende of afgenomen privilegepunten op basis van gewenst/ongewenst gedrag
 • 12. Totale centrale controle van ieder individu op de wereld. De eigenaren van het systeem bepalen via de technologie hoe en waar iedereen woont, welk werk hij/zij doet, wat hij/zij buiten het werk doet, wat hij/zij consumeert en wanneer, en wat hem/haar is toegestaan. En wat niet.

Om dit mogelijk te maken, moet de samenleving eerst worden vernietigd. Wie een nieuw gebouw wil neerzetten, moet het bestaande immers eerst slopen. De corona-campagne is de start van de sloop. De maatregelen zullen de gewenste ineenstorting veroorzaken. De ineenstorting zal een ongekende humanitaire ramp veroorzaken. De humanitaire ramp zal het nieuwe systeem “rechtvaardigen.”