Heersende pest in NL

Posted by admin | | dinsdag 13 januari 2009 7:38 pm

artikel in pdf :   klik hier

 

Heersende pest in behoudend kerkelijk Nederland

 

Geachte lezers, langs deze weg wil ik u aandacht vragen voor hetgeen ik onlangs las op de website van ds. W. Pieters

Het gaat om twee verschillende inzenders, die met vragen komen, die eigenlijk zeer duidelijke en heldere toonbeelden zijn van de heersende pest in behoudend kerkelijk Nederland. Ik heb er werkelijk geen andere woorden voor. Luther zei het eens: “de Paus en de rest, ik haat ze als de pest!” Nu, ik sluit me daar van harte bij aan, want ik wil maar even voorzichtig aangeven dat we, qua leer en prediking, bijna tot ROME en de Paus zijn teruggekeerd. Toonbeelden die zeer duidelijk aangeven wat vele mensen on-Bijbels en valselijk wordt aangepraat, op de mouw wordt gespeld c.q. wijs wordt gemaakt middels de prediking, maar ook middels het pastorale werk, d.m.v. huisbezoeken. Toonbeelden waarom velen, vaak onwetend, met een valse rustgrond en met een ingebeelde hemel straks voor eeuwig ter helle zullen varen. Beide stukken zijn overgenomen met medeweten en instemming van ds. WP t.b.v. plaatsing op deze website.

 

De eerste vraag :

‘Hoe openbaart de Zoon Zich in het hart?’

De vraagsteller schrijft hierbij: Ik heb hier veel strijd over, mede gezien het feit dat velen (bij navraag) zonder de openbaring van Jezus gerust verder leven, omdat – zegt men dan – dit niet elke gelovige ten deel valt.

Lees hier het antwoord van ds. WP :  klik hier

 

Commentaar – DJK : Nu ging het mij in deze, vele malen meer om de vraag die gesteld werd door de vragensteller, dan om het antwoord op deze vraag van ds. WP. Het is namelijk een vraag die in velerlei harten leeft bij mensen die met name kerken en hun onderwijs verkrijgen uit de afgescheiden kerken. Maar niet alleen daar, deze gedachten heersen nu bijna in heel behoudend kerkelijk Nederland. Hiermee wensen we niet af te geven op alle leraren uit die kerkverbanden, daar wij geloven dat er ook in die kerkverbanden nog ware knechten en kinderen Gods zitten, dat zij ons daarom zeer verre, maar eigenlijk juist temeer op de dwaalleer die in deze kerken wordt gebracht. Uit deze vraagstelling komt duidelijk naar voren dat de zgn. wedergeboorte in de leer en prediking losgekoppeld is geworden van de rechtvaardigmaking, wat eigenlijk ook weer naar voren komt in de onderstaande vraag. Wél wedergeboren, maar geen zaligmakende kennis aan het Borgwerk van Christus. Wel een zgn. (ver)nieuw(d) hart, maar geen kennis aan de schuldvergeving der zonden. De één komt wél tot deze kennis en een ander niet, want -zo zegt men – dat ligt onderscheiden, dat is een nadere weldaad. Weet u wat deze zielsmisleidende verderfelijke uitleg van leer daarmee  eigenlijk wil zeggen, geliefde lezer? Namelijk, dat iemand zonder de Heere Jezus naar de hemel kan gaan. Geestelijk met Iemand in het huwelijk getreden, maar niet weten met Wie….?? Mag ik u in dit verband aanraden om mijn artikel over Exodus 12 eens te lezen? Het volk Israel werd verlost uit haar diensthuis middels een weg van bloedstorting en gerechtigheid. Dit heeft een letterlijke betekenis naar het aardse Israel, maar ook een geestelijke betekenis aangaande het geestelijke Israel, Gods uitverkoren volk. “En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn aan de huizen, waarin gij zijt; wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbij gaan; en er zal geen plaag onder ulieden ten verderve zijn, wanneer Ik Egypteland slaan zal. En deze dag zal ulieden wezen ter gedachtenis, en gij zult hem den HEERE tot een feest vieren; gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting, Exodus 12:13-14″

Om wat breder in te gaan op de vraag over hoe de Zone Gods Zich openbaart aan het hart van de zondaar tot heil, vrede en zaligheid van die zondaar, raad ik u aan mijn verhandeling over ‘Jezus en blindgeborene’ eens te lezen.

=========================================================

 

De tweede vraag :

Wel een kind van God – en geen vergeving? 

Pas hadden wij huisbezoek. De ouderling vertelde dat hij wist een kind van God te zijn. Ook zei hij dat hij niet wist dat zijn zonden vergeven zijn. Ik vroeg toen hoe dit kon: horen bekering en vergeving van zonden dan niet bij elkaar? Hij antwoordde: van Gods kant wel, maar hij kon zelf niet zeggen dat zijn zonden vergeven zijn. Wilt u hier iets over schrijven in uw rubriek? Als bekering en vergeving van zonden uit elkaar getrokken worden, heeft dat dan gevolgen voor de beleving van de ellendestaat?

  

Lees hier het antwoord van ds. WP :  klik hier

 

Commentaar – DJK :  Geliefde lezer, vanuit deze verderfelijke on-Bijbelse gedachten van deze ouderling worden niet alleen de mensen middels de huisbezoeken op een ontzaggelijke wijze bedrogen en misleidt voor de eeuwigheid, maar worden er ook leespreken uitgezocht om ’s zondags voor te lezen aan de vacante gemeenten in de desbetreffende kerkverbanden, waarvoor zij menen gesteld te zijn geworden als zielen(mis)leiders. Ik weet waarover ik spreek, want ik heb het van zeer dichtbij mee gemaakt en ervaren. Het antwoord op deze vraag van ds. WP vind ik persoonlijk helderder en Bijbelser, dan zijn antwoord op de vorige vraag. Maar nu het ergste van alles, deze ouderling zal zijn volk nooit willens en wetens bedriegen voor de eeuwigheid, nee, want ook hij is geslagen en mee gezogen in de leerdwaling waarmee God behoudend kerkelijk Nederland geslagen heeft, zonder dat hij het zelf weet.  “En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven, 2 Thess. 2:11” – lees a.u.b. ook eens het verband van deze tekst! Kijk lezer, en dat is nu het oordeel wat er op Nederlands behoudende kerken rust, maar ook gelijk de reden waarom het onafwendbare oordeel eens zal gaan beginnen bij het huis Gods. Want wie zal kunnen wenden wat er heden ten dage in de kerken allemaal loos is. Wie zal die desbetreffende dominees naar huis gaan sturen om hen te zeggen dat zij beter ander werk kunnen gaan doen, in plaats van hun gemeenten te misleiden voor de nimmereindigende eeuwigheid. Wie zal die desbetreffende ouderlingen en diakenen het gaan aanzeggen dat zij, voor het welzijn en voor het welvaren van hun gemeenten, beter hun ambten neer kunnen leggen? Wie zal de vele H. Avondmaaltafels in kerkelijk Nederland nog kunnen wenden en keren, waar door velen (vaak onwetend) het verbroken Lichaam van Christus tot een oordeel gegeten wordt, en waarmee dus een ontzaggelijke vloek over de gemeenten gehaald wordt? Is dit dan niet de vloek, namelijk dat zo vele dominees, ouderlingen en diakenen een Christus aanprijzen en prediken die ze zelf niet kennen als hun schuldovernemende Borg en Middelaar….?? Hierin moet ook ikzelf als eerste de hand in eigen boezem steken, want ook wij hebben aan deze dwaasheden zeer lange tijd mee gedaan, totdat den Heere het behaagde mij uit deze dwalingen te verlossen. Dat is nu onderscheid, waar geen onderscheid is, geliefde lezer. Misschien kunt u nu daarom ook een weinig meer begrijpen hetgeen mij drijft om anderen te waarschuwen van en over hetgeen ik van dichtbij gezien en ervaren heb. Want, wie zal deze vloek over gans behoudend kerkelijk Nederland nog kunnen weren of wenden? Ik hoop dat u nu een weinig meer zult kunnen begrijpen waarom wij geen enkele verwachting meer van de huidige kerkelijke denominaties in Nederland, meer hebben. God zal wel eens terug gaan komen, en nog eens rijkelijk gaan werken in Nederland, dat geloof ik vast en zeker, maar dat zal wezen na de ontzaggelijke gerichten, en let hierbij ook gedurig op het volk Israël. Maar nooit meer op en middels de brokstukken en de puinhopen die wij, ook ik, van deze planting Gods in NL gemaakt hebben.

“Twist tegen ulieder moeder, twist, omdat zij Mijn vrouw niet is, en Ik haar Man niet ben; en laat ze haar hoererijen van haar aangezicht, en haar overspelerijen van tussen haar borsten wegdoen. Opdat Ik ze niet naakt uitstrope, en zette ze als ten dage, toen zij geboren werd; ja, make ze als een woestijn, en zette ze als een dor land, en dode ze door dorst; En Mij harer kinderen niet ontferme, omdat zij kinderen der hoererijen zijn, Hosea 2:1-3”

 

 

D.J. Kleen

 

 

 

Beluister in dit verband ook eens deze preek van ds. T. Cabaret. Een zeldzame zeer actuele Bijbelse rede, waarvan je zou denken dat hij hem vorige week heeft uitgesproken. Klik op link onder :  Bijzondere tijdrede van ds. T. Cabaret over 2 Thess. 2 vers 3

 

Lees ook :  Standenleer en andere dwalingen weerlegd – DJK

 

Lees ook :  De leer der Gereformeerde Gemeenten weerlegd – P.H. den Boer

 

Lees ook :  Is er leven voor de rechtvaardigmaking? – Bastmeijer