Scheuring N.H.K.

Posted by admin | | vrijdag 24 oktober 2008 10:36 am

 artikel in pdf :   klik hier

 

En voor henlieden was geen plaats in de herberg

 

Dit artikel schreef ik(DJK) voor plaatsing in de Katwijksche Post, een week voor dat de Nederlands Hervomde Kerk uiteen viel in de HHK & PKN…

 

‘Gij zult wel weten welk een vrouw deze is’(Lukas 7),  waren de opgeblazen woorden van een mens die dacht deel te hebben aan de genade Gods in Christus, maar echter nog alles miste. ‘Simon, Ik heb u wat te zeggen’, waren de woorden van Christus tot een godsdienstige opgeblazen farizeeër, die dacht dat Christus intrek bij hem genomen had om zich daar een weinig te verpozen. Blind zijnde voor het feit, dat Christus zich nu nog wilde neder buigen om daar een zondares te ontvangen, in een huis van opgeblazen vrome godsdienstigheid. Om daar een hoer te ontvangen, bevlekt zijnde van schuld en ellende, die van schuld verslagen mocht wenen aan Zijne voeten vanwege de smart over haar bedreven kwaad, en haar vrij te spreken van schuld, straf en oordeel, en haar een recht te geven op het eeuwige leven. En dit is nu het grote verschil tussen een waarlijk door God ontdekte zondares in haarzelve, en een opgeblazen godsdienstige Simon de farizeeër. Deze vrouw mocht bewenen Hetgeen ze  miste, en die opgeblazen farizeeër mocht zich beroemen in hetgeen hij dacht te bezitten. En dit zijn nu de wezenlijke kenmerken van wat nu uit God geboren is, en niet uit God geboren is.

Deze farizeeër kende misschien iets van de angst en de benauwdheid van de straf der zonde, hetgeen hem de ijver gaf om op een godsdienstige wijze voor God in het reine te komen. Maar al had ge nu het geloof dat ge bergen kon verzetten, en al sprak ge de tale der engelen, en al had ge zelfs de gave der profetie, en al gaaft ge uw lichaam zelfs over ter verbranding, maar als ge nu niets kent van deze Goddelijke liefde die deze zondares wel in haar leven heeft leren kennen, dan deed het u geen nut. Dan waart ge niets in het oog van den Heere. Dit kan er dus allemaal zijn, en er nog verloren mee gaan(1Kor.13).

Simon wenste wel die tale Kanaäns te spreken, maar hij was nooit in Kanaän geboren.

Maar bij deze zondares ging het innerlijk om het kwaad der zonde, en zij kreeg hier een innerlijk geheiligde smart en droefheid naar God over, dewelke altijd een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid.(2 Kor. 7 : 10)

 

En nu de vraag aan ons godsdienstige kerkelijke opgeblazen hervormde Katwijk : “ Hoeveel van zulke schuldige zondaren en zondaressen zouden er nu nog in ons midden van de gemeente gevonden mogen worden !”

Ik wenste heel veel, want dan was er nog veel hoop voor ons hervormde dorpje, maar ik ben bang dat het tegendeel waar is. Het verdriet me om te zien hoe ons Katwijk waar voorheen zoveel ‘waar vroom leven’ was, grotendeels opgeslokt geworden is door opgeblazen godsdienstig kerkelijk farizeïsme. Het merendeel van onze hervormde ‘medebroeders’ en voorgangers, heeft te kennen gegeven dat het hun wens is om mee te gaan met de kerk van de PKN, die in de toekomst toch ook weer tot Rome zal gaan behoren, waar toch onze godvrezende voorvaderen zo voor gewaarschuwd hebben.

Kardinaal Simonis was immers één van de eerste die hen mocht feliciteren met hun voortreffelijke keuze voor de PKN, want wat zal de volgende stap zijn ? Ik denk dat deze Kardinaal het wel wist.  Men laat op een langzame maar zeer sluwe wijze toe om de geschriften en belijdenissen die naar de godzaligheid zijn, opgesteld door godvrezende oudvaders die mochten strijden tegen het Arminiaanisme en alle verfoeielijke dwalingen, te vervormen en zodanig te verdraaien dat iedereen in de PKN hier in mee kan, maar wenst niet meer in eerste instantie te luisteren naar wat het Woord ons hierin zegt. Buigen en respect en tolerantie betonen aan mannen die bij mannen liggen, deze mannen mogen zelfs de kansels gaan beklimmen. ‘We doen hier niet praktiserend aan mee’ zeggen de voorgangers die meegaan in PKN, van ons hervormde Katwijk, maar hoe lang zal het duren voordat de eerste homofiel en eerste vrouw in ons Katwijk de kansel bestijgt ? En hoelang zal het duren voordat die voorgangers misschien ook wel gedwongen worden om zelfs homo-huwelijken in te zegenen.

Wat God in zijn Woord afwijst, verafschuwd en verbiedt, wordt in de PKN getolereerd en sluw om heen gedraaid. Wat nu nog zgn. ‘medebroeders’ zijn, zijn over een maand verachtelingen, die nu al worden aan gezegd dat ze over een half jaar hun pastorie uit moeten, en per 1 Mei as. hun ambt, dat ze van God – en niet van de synode – ,verkregen hebben, mogen neer leggen, en daarmede eigenlijk tegelijk brodeloos gesteld worden.

Dit moet voor een wereldling nu het voorbeeld zijn, hoe nu ons hervormd kerkelijk Katwijk elkaar nu mag dienen in de liefde van Christus. De wereld zet zich nog in voor hun naasten, zoals bij sommige asielzoekers in Nederland het geval is. Maar de broeders van het zelfde huis wensen liever elkaar te verdrukken, beschimpen, vervolgen en te vertrappen.

 

Dominees die in deze niet mee kunnen, worden in de kerkbode monddood gemaakt, en kunnen hun kudde niet meer langs een officiële weg van informatie en advies voorzien.

Dominees die op een kromme en verdraaide wijze verklaren, dat ze de kudde waar voor ze gesteld zijn, niet in de steek willen laten. Hiermede eigenlijk betuigende dat ze in dienst van mensen en misschien van een synode staan, in plaats van te zeggen dat God zelf hun Roeper en Zender is, en dus hiermee prefereren te luisteren naar wat mensen te zeggen hebben, dan wat God door middel van Zijn Woord en Geest tot hen hierover te zeggen heeft. Dominee Stam kwam er nog eerlijk voor uit, want hij moest menselijker wijs toch ook aan de financiële kant denken. En als je bemerkt, hoort en leest hoe weinig begrip er is, en hoe weinig ruimte er gelaten wordt voor de gewetensbezwaarden die niet mee kunnen in de PKN, dat ze eigenlijk alle ambtsdragers en voorgangers hiermede trachten te dwingen hun ambten neer te leggen die ze toch ook, als het recht ligt, van diezelfde God verkregen hebben, Dewelke zij ook proberen te belijden.

Dit geeft misschien wel een beetje aan, hoe lichtzinnig ze zelf in het ambt zijn gestapt, en misschien zelf zijn gaan lopen, wellicht zonder een Goddelijke roeping hiertoe verkregen te hebben.

 

Dominees die schrijven over ons dorpje aan de zee met zijn prachtige kerken, de Oude en de Nieuwe Kerk, zonder dit zou Katwijk “ons Katwijk” niet meer zijn. Dit hoort immers van oudsher bij Katwijk, ik noem het : “de Godsdienst ten top”. Halve voorwerpelijke waarheden worden verteld vanaf de kansels en geschreven in de kranten. Er wordt geschreven over de Paasvorst Jezus Christus, we moeten Hem belijden en in Hem geloven en het van Hem verwachten, zonder dat er van zonde en schuld gesproken wordt. ‘Ken dan uw ongerechtigheden’, zegt den Heere bij monde van profeet Jeremia (Jer. 3 : 13). Welk een waarde zou Christus hebben in ons leven, als we niet eerst door God zelf ontdekt zijn aan zonde, gerechtigheid en oordeel (Joh.16 : 8). Als we niet eerst samen met die schuldige hoer aan Zijn voeten hebben zitten te wenen. Pilatus was nog eerlijk, hij moest het zeggen : ‘Wat moet ik met Jezus doen ?’ – maar die hoer uit Lukas 7 en Maria Magdalena en de tollenaar in de tempel wisten het wél, zij mochten weten van hun bedreven kwaad, zij waren leeggeblazen door Goddelijke Liefde, en namen tenslotte door zaligmakende genade hiermede, de toevlucht tot Jezus. En met zulke halve voorwerpelijke waarheden en met zulke leraren wordt nu ons hervormde godsdienstige Katwijk, wat barst en uitpuilt van uitwendige godsdienstige kennis, misleid voor de eeuwigheid, misschien wel vanwege het feit dat deze leraren immer in deze blinde onwetendheid zijn gebleven.  Als er dan nú al zodanig in onze hervormde kerken geschreven en gepredikt wordt,  wat moet het dan worden in de PKN. “Kerken van goud, en dominees van hout !” En hiermede wordt sluipender weg steeds meer Gods eer, en de zaligheid van de ware Kerk van Christus geschonden, besmeurd en gekrenkt. Want in die ere Gods ligt de zaligheid van de Kerk van Christus. De rechte prediking die naar het Woord is : “de dood in Adam, en het leven in Jezus Christus”.    daar wensen velen niet meer van te weten en te horen, mede omdat ze gedurende langen tijd misleidt zijn geworden door hun leraren(misschien wel zonder dat deze leraren het zelf weten), omdat ze zelf hoogst waarschijnlijk nog geen kennis hebben van deze zaken(Joh. 3 : 10), anders zouden ze hier wel anders van gaan spreken. Hunner sprake maakt hen hierin openbaar.

 

Ik kan begrijpen als onkerkelijke mensen gaan denken : ‘Van deze kerkelijke troep wens ik verschoond te blijven, en als dit nu die broederlijke liefde moet zijn, waar altijd zoveel over gesproken wordt – dan wens ik daar nooit ter kerke te gaan!”   

Maar de beker van Gods gramschap moet vol worden. Maar ik zou niet graag in de schoenen staan van diegenen die dit bewerkstelligd hebben en aan deze ergernissen van vervolgingen en verdrukkingen en misleidingen, meegedaan hebben. (Zach. 2 : 8)

Bij mij schreeuwt het nu ook van binnen : ‘ Wie zijt gij om dit te zeggen ‘  – dan kan ik slechts antwoorden : ‘ DIT ZIJN NIET MIJN WOORDEN, MAAR DIT LEERT ONS DE HEILIGE SCHRIFT, WAAR WIJ ALLEN VOOR HEBBEN TE BUIGEN !’ 

Ik weet niet hoe lang het nog getolereerd zal worden, maar de waarheid mag gelukkig nog gezegd worden, en er is gelukkig nog geen censuur op de vrijheid van meningsuiting.

 

En daarom is het mijn hartewens om de voorgangers en ambtsdragers die aan deze gang niet wensen mee te doen, hen langs deze weg te bemoedigen, om toch niet te zwichten en te buigen voor deze verdrukking en vervolging om Christus’ wil, die in het licht van de eeuwigheid, maar een korte tijd zal duren. Christus zegt : ‘In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen .”(Joh. 16 : 33)  Ze hebben Mij gehaat, ze zullen ook u haten – en als dit dan aan het groene Hout geschiedt, wat zal er aan het dorre hout geschieden (Luk. 23 : 31)! en een dienstknecht is nooit meer dan zijn Meester. Schoon gij dan in u zelven arm zijt en ellendig, zal Hij aan u gedenken, gedurig en bestendig! Want bergen zullen wijken, en heuvelen wank’len, maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbonds mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere uw Ontfermer (Jes. 54 : 10). Mocht de Heere u deze wijsheden en zekerheden willen schenken, in uw moeilijke taken en werk.

Dit alles moet misschien ook wel medewerken ten goede, opdat de kerk in haar leer en belijdenis van al haar vuilheden en ongerechtigheden gezuiverd mag worden.

Men heeft van alle kanten zo vaak gezegd dat men voor deze zaken gedurig in gebed moest blijven, maar ik zeg het eerlijk : ‘Ik heb tegen deze oordelen nooit in kunnen bidden, en het verdriet me hoe laag het is afgelopen met die kerk der reformatie, maar ik hoop toch dat de Heere hiermede ook bij elkaar zal gaan brengen, diegenen die bij elkaar horen. Ik wil tegelijkertijd een oproep doen aan alle gewetensbezwaarden die niet mee kunnen in de PKN, dat ze hun geld zullen bewaren voor die leraren, die de onderwerpelijke bevindelijke  Waarheden nog aan het hart liggen, en hen hierin rijkelijk te zullen ondersteunen, vanuit de liefde van uw hart. Ik doe wat mijn geweten me zegt, doe u dan het uwe’. Ik bemoedig u langs deze weg om toch maar staande te blijven, in de leer die naar de godzaligheid is, en niet te staren op hen wier ogen uit puilen van vet.(Ps. 73 : 7)

 

Zo hebben we dus uit Lukas 7 mogen leren dat : ‘Godsdienstige wijsheid opgeblazen maakt en zichzelf zoekt en verheerlijkt, maar Goddelijke Liefde blaast leeg en doet wenende den Heere zoeken en vinden !’

Tenslotte wil ik dit stukje beëindigen, door iets aan te halen van wat ik gelezen heb van de heer G.P.P. Burggraaf, waar ik het met hem op dit punt roerend mee eens was, namelijk. : “ Hoe lang hinkt gij nog op twee gedachten, NHK-volk en priesters ? Zo de Heere God is, volgt Hem na, en zo de PKN-leer het is, volgt hem na ! Als u met de PKN wilt participeren zult u uw pastorie en traktement (en ambt, en kerkgebouwen) mogen behouden en van de emirituskas verzekerd zijn, maar aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen met schuld, als een IKABOD(de eer is gevankelijk weggevoerd), omdat Hij ons eerst heeft liefgehad in Christus en ons uit louter genade nog bedienen zal met REHOBOTH.”

 

 

 

 

 

D.J. Kleen – Katwijk