Laatste updates (7) rondom berichtgeving uitbraak van het Covid-19 coronavirus

Posted by admin | | zaterdag 24 oktober 2020 6:40 am

LAAT U NIET VACCINEREN 

De schapen zijn er voor de wolven | Lange Frans in gesprek met edelmoedige huisarts Elke de Klerk die zich durft uit te spreken over de huidige staatsgreep die nu gaande is, de coronavaccinaties, en de financiële belangen achter griepprik

    NL

 

http://www.hetgekrookteriet.com/Diverse_artikelen/Corona-vaccin.html

F. ter Horst over de Covid-19 reis naar de globalisering van deze wereld

 

DJK – note: Want de kinderen dezer wereld zijn voorzichtiger, dan de kinderen des lichts, Lukas 16:8b. Als ik deze en andere mensen over dit soort zaken hoor spreken, dan zie ik de Heilige Schriften inzake de toekomende dingen letterlijk voor m’n ogen in vervulling gaan. Wat mij echter verontrust is dat zijzelf niet vanuit een Bijbels perspectief ten diepste beseffen wat er momenteel in het wereldgebeuren gaande is. Dit komt omdat het hen volgens Markus 4:11-12 niet is gegeven de verborgenheden van het Koninkrijk Gods te verstaan. Maarten Luther schreef in dit verband dat de tekenen der tijden voor de ongelovigen verborgen zullen blijven. De Engelse predikant Joseph Charles Philpot vergeleek in zijn tijd de geleerden zonder ware godsvreze, die bij tijden evenwel nog best mooie dingen uit de Heilige Schrift opdiepten waaraan hijzelf soms voorbij ging, met helpende muilezels die het goud uit de diepe mijnen van Zuid-Amerika op hun ruggen omhoog droegen zonder enig besef te hebben van de waarde die zij op hun ruggen hadden liggen. Op dergelijke wijze beluister ik deze kinderen der wereld, en probeer hierbij het kostelijke van het snode te scheiden. De waarschuwende boodschap van deze moedige muilezels is echter wel tot schande en beschaming van de vele lafhartige leraren binnen onze kerken die liever anderen het vuile werk laten opknappen terwijl zij hun naam, hun eer en hun positie middels een schijnvrome wijze zoeken te bewaren, en daarmee hun onkundige kerkvolk liever in het ongewisse laten. Ze moesten zich schamen!! Ik schrijf dit met name voor hen die zichzelf liever vast klampen aan de leugenachtige berichtgevingen van de reguliere ‘mainstream media’ en daarmee de leugens voor waarheden houden en dit soort berichtgevingen afdoen als fabels en complotverhalen. Zij houden juist deze alternatieve berichtgeving voor verdacht, voor leugenachtig, en voor het zaaien van angst, en kunnen hierom niet begrijpen waarom ik dit soort seculiere mensen op mijn website aan het woord laat. Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg voeren tegen hetzelve? [Openb. 13:4b] Wie heeft er kracht en de wijsheid, en wie kan krijg voeren tegen de duistere werken en leugenachtige taal van dit beest dat de duivelse draak hem gaf te doen en spreken? Op dergelijke wijze zijn ook deze boodschappen voor de één als een reuke des levens ten leven wanneer zij de naderende voetstappen van hun dierbare Zaligmaker erin mogen beluisteren, en voor de ander als een reuke des doods ten dode. Straks komt de grote afval, en zullen zij zich als onwetende schapen gewillig naar de slachtbank laten leiden. Want, wanneer ik hen dan eerlijk op de man af vraag hoeveel voorgangers zij uit onze gezindte kunnen opnoemen die over deze dingen durven (s)preken, en hoeveel kinderen Gods zij kennen die het huidige wereldgebeuren beschouwen en kunnen verklaren bijvoorbeeld vanuit het Bijbelboek Openbaringen of vanuit de profetieën van Daniël, dan blijven de meesten het antwoord helaas schuldig. Om voornoemde redenen zijn veel kinderen van deze wereld voorzichtiger en waakzamer dan de wijze maagden in onze dagen die met de dwazen in slaap zijn gevallen. Wat zou het toch groot zijn als er eens leraren mochten opstaan die binnen dit kader enige moed en wijsheid kregen om met alle ernst te kunnen verklaren waarom het Koninkrijk der Hemelen nabij is gekomen, en waarom hun hoorders zich dienen te haasten en spoeden om huns levens wil. 

 

Robert Jensen — Het gevecht begint!!    &   order out of chaos

Couppoging tegen Trump een feit: Plotseling honderdduizenden stemmen voor Biden toegevoegd

Steeds meer keihard bewijs van massale verkiezingsfraude door Democraten

Operation Scorecard: Amerikaanse generaal bevestigt dat CIA stemcomputers hackt voor Biden

 

Lukas 16 vers 8b | Want de kinderen dezer wereld zijn voorzichtiger, dan de kinderen des lichts

 

De verborgen agenda achter de wereldwijde vaccinatieplicht

   NL

Tekst onder deze video: “Okay lieve mensen, het is tijd om je voor te bereiden op de grootste klapper ooit. Vele miljoenen mensen wereldwijd voelen het al lang aan, en zijn zich al geestelijk aan het voorbereiden. Ik hoop echt dat vele mensen deze video serieus nemen, en door alle leugens van de reguliere media heen kunnen prikken, want ik herhaal het voor de duizendste keer, er is een andere agenda aan de gang. Er zijn allang dingen gaande waar de massa geen ene fluit van weet. Ze zijn zich al aan het voorbereiden, maar de massa kijkt collectief de andere kant op. Vele artsen zoals Bradstreet, Jewell, Gaynor, Paas, Gonzales en vele vele anderen zijn vermoord of bedreigd omdat zij wisten wat er speelde, hadden de oplossing en hadden een groot netwerk. Het is zo beyond evil wat er gebeurd, dat mensen dit niet kunnen geloven. Ze kunnen het gewoon niet. En dat snap ik. Vele mensen worden op dit moment nu al aan de kant gezet omdat ze zich niet laten vaccineren, kijk naar de zorg en de kinderdagverblijven. Terwijl steeds meer banen verdwijnen en het werk vaker wordt verricht door Artificial Intelligence (AI), dit hoort allemaal bij het plan. De komende jaren zal dit uitbreiden voordat de grote klapper komen zal. De wereld staat aan de vooravond van verplichte vaccinaties en als dat eenmaal wordt toegestaan, dan wordt de kraan volledig opengedraaid bij pharma en volgen verplichte vaccinaties van wieg tot graf. Pharma kan hier ongelimiteerd kankerverwekkende virussen, retrovirussen, menselijk dna, chemicalieen en genetische gemanipuleerde organismes in stoppen, want zij zijn immuun voor vervolging. Maar het gaat verder, ik zeg je….. kijk de #video, het kan je leven en dat van je naasten redden.”

Klokkenluider: nieuw dodelijker virus wordt losgelaten in februari en totale lockdown

 

GLOBAL RESET | Om een nieuwe wereldorde te kunnen vestigen, moet de bestaande wereldorde eerst kapot gemaakt en geheel worden afgebroken

 

Karel van Wolferen | Wie heeft nog gezond verstand?

   abonneer hier

Oud NRC journalist en emeritus-hoogleraar Karel van Wolferen, die vele malen te gast is geweest bij Café Weltschmerz, is zijn eigen blad gestart; Gezond Verstand. “Een papieren Café Weltschmerz”, zo noemt hij het. Het eerste nummer heeft bij zowel de nationale media als in politiek Den Haag tot veel onrust geleid. Van Wolferen legt in dit gesprek met oprichter Max von Kreyfelt van Café Weltschmerz uit wat hij beoogt met zijn nieuwe initiatief.

   uitgelicht

 

 

Hongerstaking wegens schendingen journalistieke code

  NL

 

 

   NL

DJK — Prijzenswaardig en zeer moedig wat deze vrouw na gedegen onderzoek durft op te merken. Een beschaming voor veel dominees die uit angst en vrees deze onderwerpen liever verzwijgen. Ik geloof als christen op grond van Gods Woord dat het waar is wat ze zegt, het beest uit de zee is een satanische nieuwe wereld orde die nu over de gehele wereld wordt uitgerold. Het beest uit de aarde met twee hoornen (usa en islam) spreekt dezelfde taal en schiet het beest uit de zee ter hulp. Het is een oorlog tegen Jezus Christus en Zijn verkorenen. Voor een nieuw begin en reset moet eerst het oude worden afgebroken om aan het nieuwe te kunnen bouwen. Je ziet het allemaal stap voor stap in vervulling gaan en voor ogen gebeuren, vreselijk hoe onze volksvertegenwoordigers zich ervoor lenen hun volk lafhartig te verraden en te misleiden voor het hogere doel dat zij voor ogen hebben. Maar het moet zo gaan, opdat de beker van Gods gramschap nog sneller gevuld zal worden. Allen die hieraan meegewerkt zullen hebben, zullen straks gevonnist worden voor een heilige alwetend God in de Hemel, en straks voor eeuwig vergaan in een toorn en vuur dat nooit meer uitgeblust zal worden. Mijn hoop en uitzien is hetgeen staat opgeschreven in Openb. 18 waarin de grote val van dit duivelse rijk wordt voorzegt. Ik vond het mooi met welke Bijbeltekst ze haar klokken luidende waarschuwing besloot vanuit 2 Tim. 1 vers 7: Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde, en der gematigdheid. Laat u nooit vaccineren!! Vertrouw alleen op God, Hij alleen is uw hemelse Schepper en Rechter. Satan mag nog even zijn staart roeren, maar zijn harige kop is op Golgotha eraf geslagen, Hij en degenen die hem aanbidden voeren een verloren strijd. Jezus Christus komt straks zegevierend terug op de wolken des hemels en zal Hij al Zijn vijanden onder Zijn voeten verdelgen. Valt Hem dan te voet in boetvaardigheid, belijdende al uwe zonden smekende alleen Hem om vergeving. Hij heeft het immers gezegd: Gij die vermoeid en belast zijt, kere zich herwaarts en kome tot Mij en Ik zal u rust geven. Het bloed van Jezus Christus Gods Zoon reinigt van alle zonden. O God bekeer ons, zo zullen wij bekeerd zijn.

Voor nader onderzoek:  https://www.weesdeweerstand.nl/satanisch-masterplan/

 

================================================

 

Iedereen met een werkend waarnemingsvermogen, heeft inmiddels wel opgemerkt dat de wereldwijde corona campagne werkelijk niets met de volks gezondheid te maken heeft. Wat is dan wél de bedoeling? Waarom deze wereldwijde campagne? Met welk doel? Het doel is totale herinrichting van deze wereld. Gebruik makend van beschikbare technologie. Stap voor stap:

 • 1. Het vernietigen van alle bestaande sociale en economische structuren
 • 2. De gehele mensheid daarmee in totale schaarste en ontreddering brengen
 • 3. Vervolgens introduceren van centrale/digitale rantsoenering (op absoluut bestaansminimum). Van leven naar overleven. Het systeem bepaalt wie overleeft en wie niet
 • 4. Het massaal uitdunnen en verzwakken van de wereldpopulatie via vaccins en verhongering
 • 5. Het installeren van de digitale dictatuur. Voor ieder individueel gedrag/consumptie is digitale toestemming/toegang vereist
 • 6. Totale digitale surveillance, op individueel niveau. Uitsluiting als bestraffingsmethode. Ongewenst gedrag? Geen toegang tot levensbehoeften! Ongehoorzaamheid = Sterven
 • 7. Overbodig maken van handhaving door politie en justitie. Het digitale systeem is bepalend. Nee is nee. Met een computersysteem valt niet te discussiëren
 • 8. Het centrale digitale systeem bestuurt alle mensen. Privileges voor gehoorzame mensen. Uitsluiting voor ongehoorzame
 • 9. De bestuurders zijn anoniem, en bevinden zich aan de andere zijde van de digitale muur. De wereld wordt door hen digitaal geregeerd vanaf één plek. Één wereldregering dus
 • 10. Alle mensen op de wereld, worden vanaf één centrale plek bestuurd. Zonder de mogelijkheid zich daaraan te onttrekken of er effectief bezwaar tegen te maken
 • 11. Afschaffen van geld, en vervangen door toegekende of afgenomen privilegepunten op basis van gewenst/ongewenst gedrag
 • 12. Totale centrale controle van ieder individu op de wereld. De eigenaren van het systeem bepalen via de technologie hoe en waar iedereen woont, welk werk hij/zij doet, wat hij/zij buiten het werk doet, wat hij/zij consumeert en wanneer, en wat hem/haar is toegestaan. En wat niet.

Om dit mogelijk te maken, moet de samenleving eerst worden vernietigd. Wie een nieuw gebouw wil neerzetten, moet het bestaande immers eerst slopen. De corona-campagne is de start van de sloop. De maatregelen zullen de gewenste ineenstorting veroorzaken. De ineenstorting zal een ongekende humanitaire ramp veroorzaken. De humanitaire ramp zal het nieuwe systeem “rechtvaardigen.”