Henk Binnendijk n.a.v. overlijden van zijn zoon Cees B.

Posted by admin | | maandag 2 november 2020 10:35 pm

Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen? Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen. Een ieder boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelve aan hun vruchten kennen. Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is. (Matth.7:15-23)

 

https://www.allesoverkatwijk.nl/nieuws/algemeen/61148/grote-zorgen-over-vermiste-kees-binnendijk-53-

https://cip.nl/81917-lichaam-vermiste-cees-binnendijk-53-gevonden-in-zee-bij-katwijk

.

Waar was God toen Cees de zee inliep om zich te verdrinken?

 

deze video is inmiddels van youtube verwijderd

 

D.J. Kleen: Allereerst wil ik mijn medeleven betuigen aan de vrouw, zijn kinderen en verdere familie van Cees Binnendijk die hij met vele vragen en een ondraaglijk verdriet achterliet. Hartverscheurend waren dan ook de berichtjes die je via social mediakanalen voorbij zag komen met oproepen wie Cees B. had gezien? “Waar ben je, allerliefste?” Cees B. zou die dag zijn kind van school ophalen, maar is daar nooit meer verschenen. Cees zag het niet meer zitten en was die dag naar het strand gereden alwaar men zijn fiets dan ook heeft gevonden. Uiteindelijk vond zijn vrouw een briefje met de laatste woorden die Cees haar en zijn kinderen had achtergelaten inzake de reden en besluit van zijn heengaan. Verschrikkelijk en zeer smartelijk als je dit moet meemaken, en als ouders je zoon op deze wijze naar het graf moet dragen. Maar evenwel nog vele malen erger wanneer je vervolgens je eigen familie en allen die je lief en dierbaar zijn, en vele anderen die deze Henk Binnendijk hoog achten en derhalve graag beluisteren, misleidt middels een bedrieglijk getuigenis over dat toen zoon Cees de hand aan zijn eigen leven sloeg door zichzelf in de Noordzee te verdrinken hij vervolgens door engelen handen is opgevangen en de hemel is binnen gedragen. Veilig in Jezus’ armen! Evenzo zoals Lazarus in de schoot van Abraham werd gedragen, in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Terwijl het graf van Cees B. de aanwezigen moest verkondigen; vandaag ik en morgen gij…is het wel met u voor de eeuwigheid? Verschrikkelijk als je zodanig Gods Woord wenst te misbruiken en te verdraaien om je eigen zoon (zonder tranen van verdriet) de hemel in te praten, en tot dodelijk verderf van allen die deze Henk B. zo graag beluisteren. Ik schrijf dit niet om te willen grieven en spreek hiermee geen oordeel uit over de ziel van zijn zoon Cees Binnendijk, dat zij verre, want dit komt alleen God toe. Maar ik wil hiermee alleen ageren en ernstig waarschuwen tegen deze misleidende en bedrieglijke vertroostingen. Wanneer ik dan denk aan jongelingen van deze tijd die in de strikken van duisternissen, verslavingen en vreselijke depressies lopen waarvan ze menen dat er nooit meer een einde aan zal komen, en vervolgens deze icoon van de evangelische omroep beluisteren over ‘de goede afloop’ van zijn eigen zoon Cees en dan vervolgens misschien ook maar besluiten de hand aan hun eigen leven te slaan. Lieve mensen wees gewaarschuwd, wees hiervoor beducht en doe dit toch nooit!! Want dit is een valse vertroosting en een boodschap regelrecht uit de hel vandaan. Och wat is dit toch erg, we leven in een vreselijke tijd, en dan wel met name in een tijd waarin diegenen die de Waarheid nog aanhangen steeds meer worden tegen gestaan en daarentegen zelfmoordenaars op grond van Gods Woord worden zalig gesproken. Hoe is het toch mogelijk dat men zo’n leugenaar nog een podium in het voorgestoelte van de Nieuwe Kerk te Katwijk aan zee wenst te geven? Het geeft ook aan hoe profaan de hel de dienst uit maakt binnen de PKN-gemeente te Katwijk aan zee, en hoedanig ze zijn afgeweken van Gods Woord en zich hebben overgegeven aan dit soort evangelische vrijzinnigheid, en hun kerkgebouwen hiervoor zelfs lenen om deze valse boodschap te laten verkondigen. Maar het gebeurt, en hierom mogen deze dingen niet worden verzwegen, want God biedt u geen uitkomst door u in het water te laten verdrinken, of u voor een trein te laten springen, of u naar de strop te laten grijpen. Wanneer u de hand aan uw eigen leven slaat pleegt u een aanslag op het Beeld waarin God u heeft geschapen, en Hij zal u vragen wat u komt doen dewijl het uw tijd nog niet was om te sterven. Het is alleen de duivel die uit is op uw eeuwige ondergang en dodelijk verderf en u zulk een vreselijke dood van wanhoop wil laten sterven. Mag ik u enkelingen noemen uit Gods Woord die de hand aan eigen leven sloegen waarvoor geen enkele hoop meer was? Denk eens aan Judas Iskariot die zichzelf verwurgde, en aan koning Saul die zich in zijn zwaard liet vallen, en aan Achitofel die aan de strop eindigde. Geliefde lezer, u moest eens weten welk een valse en oneerlijke dienstknecht hier aan het woord is. Gelooft hem niet!! Ik heb in mijn eertijds weleens een interview van deze man bekeken dat hij had met de bekende voetballer Ruud Gullit, dit was in het EO programma fifty-fifty waarin de voetballer de helft van zijn tijd over voetbal mocht vertellen en Henk voor de helft van de programmatijd zijn boodschap van het evangelie, ik zal het nooit vergeten. Aan het einde van dit interview stelde Ruud Gullit hem de vraag welke voorstelling hij van de hemel moest hebben; “kan ik daar dan bijvoorbeeld ook weer gaan voetballen?” …..waarop Henk Binnendijk hem antwoordde:  “Ja, ik denk van wel hoor Ruud…” Ja lezer, dit is geen verzinsel maar echt waar gebeurd! Hoe wenst u bedrogen te worden, in de kerk, in de kroeg of op het voetbalveld? Het maakt de duivel immers geen verschil. De paus van Rome met zijn roomse zieltjeswinnerij had het Henk Binnendijk in deze beslist niet kunnen verbeteren. Lieve lezer of wie u ook mag zijn, bedenk dat God de Enige en Almachtige is in de hemel en op deze aarde die u kan verlossen uit vreselijke duisternissen, angstige depressies en verslavingen waarvan u denkt nooit meer verlost te kunnen worden. De Heere Jezus was ook machtig om de bezetene te Gardara van een legioen duivelen te verlossen. Met slechts één enkel woord wierp Hij ze uit om te vluchten in een kudde zwijnen. De duivel werkt alleen maar verwoesting en dodelijk verderf, misleiding en wanhoop, angst en vrees, leugen en bedrog. Hij kan niet anders, want dit is zijn bestaan ten voeten uit. Maar in Jezus Christus is uitkomst en verlossing, redding en zegen, liefde en vertroosting, eeuwige vreugde en een blijdschap die alle verstand te boven gaat, in Hem alleen. Hij ging voor Zijn kinderen de dood in opdat zij geen eeuwige vloekdood behoefden te sterven, en geeft hen sieraad voor as, vreugde-olie voor treurigheid, en een gewaad des lofs voor een benauwde geest! Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Verneder uzelf en buigt dan in ware boetvaardigheid diep in het stof voor het Opperwezen, berouw hebbende en belijdende uw vele bedreven zonden en Hij zal u er op Zijn tijd en wonderlijke wijze uit verlossen en u zal Hem de eer en lofprijzingen van geven. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God, Joh. 3:16-18. 

“Laten wij er toch aan denken, dat alle gezag dat de Schrift aan de leraren (predikanten) toekent, volledig in de ambtsbediening van het Woord bestaat en begrensd is. Want Christus heeft deze volmacht en dit gezag niet aan de mensen gegeven, maar aan het Woord, waarvan Hij die mensen dienaren maakte. De dienaren van het Woord mogen alzo door dit Woord, tot uitdelers waarvan zij gesteld zijn, onbevreesd alles wagen. Dat zij alle macht, heerlijkheid en groten van de wereld er toe mogen dwingen, zich ootmoedig onder de majesteit van het Woord te stellen. Dat zij door dit Woord allen, de grootsten en de kleinsten, mogen bevelen. Dat zij de tempel van Christus mogen oprichten en de heerschappij van de satan mogen verbreken. Dat zij de lammeren mogen weiden en de wolven doden. Dat zij de leergierigen mogen onderwijzen en vermanen, de wederspannigen en afvalligen terugwinnen en overtuigen. Dat zij dit alles mogen doen, echter alleen door het Woord van God. Zouden zij zich toch ooit eens van dit Woord afkeren om eigen droombeelden te volgen, dan mogen zij zich niet meer als leraar (predikant) laten gelden. Zij zijn dan veeleer verscheurende wolven, die men moet wegjagen! Want Christus heeft ons bevolen naar niemand anders te horen dan naar hen die ons leren, wat met het Woord van God overeenstemt”. (Maarten Luther)

 

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons ’t eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad’ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.