Piet Burggraaf en zijn kwaadaardige narcistische persoonlijkheidsstoornis

Posted by admin | | woensdag 20 juni 2018 12:31 pm

Trieste booswichten Piet Burggraaf en zoon Renee linken in 2013 aangekochte domein dewoesteweg.com door naar eigen website derokendevlaswiek.com

 

En gij, mensenkind! vrees niet voor hen, en vrees niet voor hun woorden, hoewel wederwilligen en doornen bij u zijn, en gij bij schorpioenen woont; vrees voor hun woorden niet, en ontzet u niet voor hun aangezicht, want zij zijn een wederspannig huis. Maar gij zult Mijn woorden tot hen spreken, hetzij dat zij horen zullen, of hetzij dat zij het laten zullen; want zij zijn wederspannig. (Ezechiël 2:6-7)             

16) doornen bij u zijn
Versta, mensen, die steken en kwaad doen met woorden of werken
 
17) schorpioenen woont
Anders: distelen. Versta, zeer listige en schadelijke lieden, die het verderfelijk venijn hunner boosheid behendiglijk weten uit te schieten

===================================================

DJK: Piet Burggraaf, een man vol verbittering en wrevel die erkenning, eer en roem zocht voor zijn geschonken licht en wijsheden, maar dit wezenlijk nooit heeft gevonden. Wanneer eigenliefde onbeantwoord blijft, slaat dit vroeg of laat uiteindelijk om in haat. Dit is naar mijn bescheiden mening kort samengevat de psychische ziekte waar Piet Burggraaf uit Canada sedert lange tijd aan lijdt. Wanneer men destijds in de jaren 80 en 90 de populaire studie psychologie wilde gaan volgen, was de eerste vraag die in de collegezaal door hoogleraren werd gesteld, met welke reden of insteek men deze studie wilde gaan volgen. Om anderen vooruit te willen helpen, of antwoorden te vinden op eigen frustraties en problemen? Bij het laatste antwoord mocht men de collegezaal meteen verlaten. Men had geen behoefte aan nog meer therapeuten die therapeut wilden worden om via hun toekomstige patiënten eigen problemen opgelost en beantwoord te krijgen. Als u hier graag meer over zou willen weten, Google dan eens op de term countertransference uit de psychologie. Hoeveel studenten zijn met deze achterliggende gedachte wellicht ook theologie gaan studeren, met het voorwendsel anderen te willen onderwijzen, terwijl ze van hun eigen drek nog niet zijn schoon gewassen en zelf nog met veel vragen, frustraties en problemen worstelen. Willende leraars der wet zijn, niet verstaande, noch wat zij zeggen, noch wat zij bevestigen, 1 Tim. 1:7. Je zou ze de kost moeten geven! De professoren en hoogleraren in de psychologie waren op dit punt wijzer en verstandiger dan hun collega’s die theologie doceerden, die elke intelligente kop tot deze studie verwelkomden en zulke belangrijke vragen liever achterwege lieten. Hier moest ik weleens aan denken als ik aan Piet Burggraaf dacht, en dan met name gelet op de ondertoon in de boodschap van zijn website. Daarin bemerk je een schreeuw van, waarom moest men mij en mijn boodschap niet, waarom schoof men mij met zoveel kennis en licht zomaar terzijde? Hoe hebben ze dit ooit gedurfd!? Deze frustratie reageert hij af op anderen die wel een boodschap hadden en derhalve nog iets te zeggen hadden, maar volgens hem dus wezenlijk helemaal niets te zeggen hebben. Want alleen Piet Burggraaf heeft het antwoord op bijna alle vragen! Waar kinderen Gods van zichzelf walgen en zich voor God verfoeien in het stof, daar blaakt deze leugenachtige narcist van opgeblazenheid en vermetelheid, en wentelt hij zich dagelijks in een warm bad van eigenliefde en zelfverheerlijking. Het woord narcisme is afkomstig uit de Griekse mythologie waarin een figuur met de naam Narcissus in de spiegel van het water kijkt en terstond verliefd werd op zijn eigen spiegelbeeld. Hoe weinig verschilt dit ten diepste van Burggraaf die verliefd werd op zijn eigen leugenachtig schrijven, zijn kwaadaardig handelen met voeten die zich haasten om onschuldig bloed te vergieten, zijn verkregen uitwendige kennis en verlicht verstand, in zijn geschreven boekjes, en in zijn preken waarin hij als een luidende schel openbaar komt? Deze man vol achterdocht en wantrouwen waant zich de laatste geroepen profeet Gods op aarde en denkt derhalve dat het centrum van de wereld om hem heen draait. Vervloekt is derhalve diegene die zijn woorden niet op waarde weet te schatten. Als u ooit met deze geestdrijver in conclaaf bent geraakt en u zich tijdens uw werk ernstig bezeerd door bijvoorbeeld met een hamer op uw duim te slaan, moet u er ernstig rekening mee houden dat deze hamerslag weleens een slag door Gods Hand geweest kon zijn die u bestrafte omdat u Zijn dienstknecht tegenstond. Waar de apostelen voorbij gingen had zelfs de schaduw van hun voorbijgang een gezegende uitwerking. Maar deze man die een lang spoor van vernieling achter zich heeft liggen weet niet wat vertrouwen is, omdat hijzelf niet te vertrouwen is. Naar zijn eigen zeggen bestaat alleen gecontroleerd vertrouwen. Zo de waard is, alzo vertrouwt hij zijn gasten. Een ieder die deze Piet Schrijfgraag tegenspreekt, in het aangezicht wederstaat, op grond van Gods Woord weerlegt, of hem op wat voor wijze dan ook voor de voeten loopt, wordt met de meest vreselijke verwensingen en bedreigingen neergesabeld, met de grond gelijk gemaakt, naar de hel verwezen, de grond ingeboord, beledigd, belasterd, te schande gezet, of zelfs onder het (profaan) aanroepen van de Naam des Heeren met de dood bedreigd. Naar zijn eigen zeggen heeft deze goeroe dan ook weleens de lichamen van sommige van zijn overwonnen tegenstanders in kanalen zien drijven.

Uw tong denkt enkel schade als een geslepen scheermes, werkende bedrog. Gij hebt het kwade liever dan het goede, de leugen, dan gerechtigheid te spreken. Gij hebt lief alle woorden van verslinding, en een tong des bedrogs. (Psalm 52 vers 4-6)

Ja lezer, je ijst en rilt ervan! Ik weet uit ervaring enigszins waar ik over spreek, want ook mij heeft hij tussen de regels van zijn schrijven meermaals op zeer subtiele wijze met de dood bedreigt. Als deze man echt een profeet des Heeren was geweest, had ik er dus niet meer geweest. Wanneer je dit met gesloten ogen zou aanhoren, zou je denken dat je met iemand uit de onderwereld te maken hebt, die dit soort intimidaties vaak gebruiken om hun boodschap kracht bij te zetten en hun opponenten angst proberen in te boezemen om hun beoogde doelen te bereiken. Maar toch zeker niet verwachten uit de mond van iemand die zich de reïncarnatie van William Huntington waant. Dit alles deed mij met enige huivering denken aan een fragment uit een lezing van Derek Prince over wat hij opmerkt over de handelsmerken of trademarks van witchcraft: manipulatie, intimidatie en dominantie. Deze goeroe uit Canada die vele e-mails ter beantwoording aan zichzelf schreef, onder valse namen schrijft, en er tientallen emailaccounts onder allerlei namen op nahoudt, schept er bijvoorbeeld ook behagen in om Gods kinderen tegen elkaar op te zetten, en zet geachte predikers en geroepen knechten Gods als dominee Veldman, dominee Stelwagen en dominee Kort op zeer vermetele en hovaardige wijze als grof vuil aan de kant, met als oogmerk zichzelf boven hen te verheffen. Het is werkelijk ongehoord, of er geen God meer bestaat. Je moet maar durven!! Hij heeft veel kritiek op dominee Veldman wiens prediking vele kinderen Gods in Nederland tot zegen, tot vermaning, tot nader onderwijs en vertroosting is geweest. Maar ook het boekje over de wedergeboorte van dominee Kort waardoor God een beroering ten goede in de gereformeerde gezindte werkte moest het ontgelden, en werd door Burggraaf vervloekt en verdoemd. Deze beroering had eigenlijk door zijn vele preekjes, artikelen en boekjes moeten geschieden. Hoe zal hij nu ooit nog van zijn halfvolle overgebleven container met boekjes afkomen? Wie wil dit liefdeloze vermetel geschrijf van deze doornhaag nog lezen dan? Zijn zoon René Burggraaf die eveneens erkenning en roem voor zijn verachte vadertje zoekt, strooit duivelse lasterpraat in NL rond over voornoemde predikers zodat hun hoorders voortaan naar zijn vader zullen luisteren. Enkele jaren geleden heeft zoon René ook het domeinnaam van dewoesteweg.com opgekocht, wie weet wat ze daar nog mee van plan zijn. Nu probeert Piet Burggraaf ook kandidaat Ruben Jansen inzake zijn Bijbelse doopstandpunt op grond van de traditie der kerk te bevechten, te beledigen, te beschadigen en te schande te zetten. Piet kon het van mij op grond van Gods Woord inzake de doop nooit winnen, nu probeert hij het bij een van m’n vrienden. Piet Burggraaf had naar eigen zeggen ook nog een roeping om in Afrika zending te bedrijven. De arme William Huntington moest op Gods bevel een kapel bouwen, hetgeen ook rijkelijk werd gezegend, en zijn God zorgde voor het geld en alle benodigde middelen. Maar Piet Burggraaf moest overal zelf voor zorgen, en begon overal, met name bij vermogende mensen, op schijnvrome wijze geld uit hun zakken te praten. Het doel heiligde wederom de middelen. Het bleef uiteindelijk bij een eenmalig Afrika tripje van enkele weken, betaald met geleend geld.

Email van Rene Burgraaf waarin hij zijn duistere praktijken openbaart en toelicht

Gods kinderen kunnen in zonden vallen en durven dan soms hun knieën niet meer te buigen uit vrees dat hun hemelse Vader ze niet meer wil horen. Maar deze man die van het kwaad doen zijn dagelijks werk heeft gemaakt, durfde zonder enige schroom of weerhouding te beweren dat God hem ondanks al dat bedreven kwaad toch zeer nabij was. Het is maar dat u weet uit wiens keel deze gruwelen voort komen, en hoeveel waarde u hieraan hoeft te hechten. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht, Efeze 5:11-13. Goede wijn behoeft geen krans, maar bedorven wijn is vanwege z’n slechte geur en smaak niet meer te drinken. Dat spugen we uit! Zoals men een ratelslang in gevaar aan zijn geratel kan herkennen, zo kan deze man zichzelf onmogelijk ontdoen van het dodelijk venijn in zijn vermetel schrijven. Op een diabolusachtige wijze verdraait hij uw woorden om er vervolgens zijn giftige pijlen op af te vuren. Een slang is en blijft een slang en komt openbaar door zijn gesis of geratel wanneer er gevaar dreigt, en doodt zijn prooi door verwurging of dodelijk vergif, en een schorpioen kan zich niet ontdoen van zijn stekend gedrag. Ze zullen blijven bijten en steken waar ze hun prooien ook maar kunnen treffen. Dit ligt verklaard in de aard van deze beesten. Het is vrij duidelijk gebleken dat deze man aan een kwaadaardige vorm van eigenliefde lijdt. Hoe kan dit met genade bestaan, zou je zeggen? Matthew Meade schreef in zijn prekenboek ‘De bijna-christen ontdekt’ in dezelfde lijn als de apostel in 1 Kor. 13 dat iemand bijzonder veel kennis en grote geestelijke gaven (tot nut van anderen) kan hebben, en desondanks toch slechts een bijna-christen kan zijn. Daarbij noemt hij een treffend voorbeeld uit de natuur, namelijk over padden met een parel in hun kop doch hun buik vol dodelijk vergif hebben. Ik zou het bovengenoemde rijtje met kwaadaardigheden nog verder kunnen aanvullen en uitbreiden, hetgeen ik niet zal doen. Alle dingen zijn wel oorbaar, maar alle dingen stichten niet. Want wie ben ikzelf als God mij niet bewaart, alleen genade maakt verschil. Dat is onderscheid waar geen onderscheid is. Misschien denkt iemand dat ik dit schrijf om mezelf boven deze man te willen verheffen, of hem uit rancune te willen treffen, of om hem graag te willen vernederen. Ik kan alleen maar zeggen, beproef de geesten of ze uit God zijn. Het kwaad waar deze man zich dagelijks mee vermaakt is werkelijk niet uit God. Misschien worden sommigen nog enigszins gesticht door hetgeen hij schrijft of zegt, maar pas op dat u zich niet met deze geest uit de afgrond vermengd en zijn boze werken zult nadoen. Ik kan begrijpen dat sommigen die dit lezen en hiervan voor het eerst kennis nemen helemaal naar van worden. Leg het dan maar terzijde, want dan was het wellicht niet voor u bedoeld. Dan schrijf ik dit mogelijk voor anderen die op geestelijk vlak leiding zoeken en derhalve snel beïnvloedbaar zijn, opdat ge voorzichtig zult wandelen, zijn woorden niet zult vrezen en in z’n valstrikken niet verstrikt zult geraken. Het moest maar eens gezegd worden tot vermaning en ernstige waarschuwing! Kijk ook uit dat deze mooiprater geen geld uit uw zakken praat. Je moet dit enigszins zelf aan den lijve hebben ondervonden om te beseffen dat dit soort dingen bestaan, anders zou je het waarschijnlijk niet geloven. Kan God zo iemand voor anderen nog tot nut gebruiken? Ik geloof zeker van wel. Waar Bileam voornemens was om het volk Israël te vervloeken, gebruikte God zijn tong om Zijn volk te zegenen. Ook deze profeet moest erachter komen dat hij zijn eigen baas niet was. Denk ook aan Judas die als een middel in Gods handen anderen het evangelie verkondigde en in de Naam en kracht van Jezus Christus zelfs de duivelen uitwierp, maar zelf geen deel aan Hem had. De Geest Gods was op hem maar niet wonende in hem. Zeg ik hiermee dat Piet Burggraaf een duivel is? Ik hoop van niet, want dat zou vreselijk zijn. Maar gelet op zijn bedreven kwaadaardigheden, met name op godsdienstig vlak, dan vrees ik weleens. Dit oordeel komt alleen God toe. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druiven van doornen, of vijgen van distelen? Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen. Een ieder boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelve aan hun vruchten kennen. (Matth. 7:15-23) Wij mogen dus wel opmerken of de werken van iemand uit God in Christus zijn gedaan. 

En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht. (Efeze 5 vers 11-13)

Wanneer ik anderzijds besef hoedanig God mijn ziel in Christus als een goddeloos monster heeft willen redden, dan moet ik zeggen: zou God dit kwaad dan niet kunnen vergeven? Ja toch, ik geloof van wel. De zeer goddeloze Manasse (zoon van koning Hizkia) kon immers ook nog bekeerd worden. Een kind des Heeren kan zo laag niet vallen of ik ga naast hem liggen, maar deze man betoont middels zijn daden geen enkel berouw van zijn kwaadaardig handelen en leugenachtig schrijven. Wat ik zo vreselijk erg van dit alles vind is hoedanig en hoe menigmaal de Naam des Heeren hierdoor wordt tot onteert, en tot zelfrechtvaardiging zeer ijdel wordt misbruikt, en dat hem dit nooit tot zonde is geworden en in berouw tot God heeft gedreven, om te smeken hiervan verlost te worden. Waar de zonden ons gaan smarten kunnen wij er niet meer in blijven leven. Maar Piet bleef er ondanks de vele vermaningen en waarschuwingen zeer koppig en halsstarrig in doorgaan. Den Heere zegt zo bij monde van de prediker het volgende: Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad. Een farizeeër heeft goed en kwaad, maar Gods kinderen hebben enkel kwaad en al hun goed is niet uit hen, maar uit het volbrachte goed van hun dierbare Zaligmaker. Toch gaan ze door de inwoning van Zijn verworven Geest proberen te wijken van het kwade. De ingestorte liefde Gods in Christus Jezus haat immers alles wat God haat, en heeft alles lief wat God lief heeft. Die de Naam van Jezus Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Want de vruchten van de Geest van Christus is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. (Gal. 5:22) Deze liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; deze liefde is niet afgunstig; deze liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen; Zij handelt niet ongeschikt, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad; Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid; Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. (1 Kor. 13:4-7) Laten we hier ons hart eens naast leggen, lezer. Toen de Heere Jezus aan de paasmaaltijd aan de twaalf discipelen voorzei dat een van hen een duivel was die Hem die nacht zou verraden, staken elf van deze twaalf mannen de hand in eigen boezem, en riepen het uit: “Ben ik het, Heere?” De Heere zegt bij monde van Jacobus: ….toon Mij uw geloof uit uw werken. Dit zijn de werken der liefde. Een geloof zonder deze werken is een waangeloof zonder de liefde werkende. Het eerste liefdewerk des geloofs van de verloste stokbewaarder van Filippi was het wassen van de gegeselde ruggen van Paulus en Silas. Door zijn geschonken geloof was hij ingelijfd in het organische Lichaam der Kerk waarvan Christus het Hoofd is, derhalve werd hun pijn en lijden zijn innerlijke pijn en lijden, want als een lid lijdt dan lijden immers alle leden. Deze stokbewaarder heeft zijn eerste liefdeswerk met betraande ogen smekend om vergeving en in aanbidding tot God mogen doen. Het eerste werk des geloofs van die verloste zondares uit Lukas 7 was het bewenen en natmaken van de voeten van de Heere Jezus, waarna ze Zijn voeten droogde met haar lange haar. Het eerste werk der liefde van die zondares (met een verborgen zondig leven) uit Johannes 4 was dat zij haar kruikje liet staan en Christus op de markt van Samaria publiek begon te belijden. Ik wil deze boodschap ondanks alles toch met deze woorden uit Galaten 6 besluiten: Broeders, indien ook een mens vervallen ware door enige misdaad, gij, die geestelijk zijt, brengt den zodanige te recht met den geest der zachtmoedigheid; ziende op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt. Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus. Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelf in zijn gemoed.

 

Matthew Meade over het onderscheid tussen gaven en genade 

Th. Van der Groe over valse schijnbekeringen binnen het christendom   

Ds. K. Veldman in Vriezenveen over de gestaltenis der dwaze maagden.mp3

Ds. W.C. Lamain – Over het nabijkomende werk des Heiligen Geestes.mp3 

Voor u gelezen – Uit : Rondom het kerkelijk leven – door ds. W.C. Lamain 

DJK – treffend artikel over narcistische schijnheiligheid op het erf der kerk

Luther over lieden met verborgen hoogmoed die zichzelf tot een doorn zijn 

 

============================================

KWAADAARDIG NARCISME

Laten we vooropstellen dat iedereen die leeft op deze aardbol wel een beetje narcistische trekken heeft. Eigenliefde is goed. Dat is ook normaal en gezond. In de maatschappij waarin we leven kun je ook bijna niet meer zonder. De wereld lijkt te verharden en veel mensen zijn op zichzelf en met zichzelf bezig. Of we nu kijken naar de privésituatie of naar de maatschappij, het is een feit dat narcisme meer aanwezig is in de huidige samenleving.

ONTWIKKELING

Kenmerken van narcisme ontwikkel je al als kind. Als kind ben je jong en onbevangen, ontdek je nieuwe dingen en heb je onzekerheden. Als kind wil je graag aandacht van mensen die je leuk vinden. Je hebt de neiging om andere kindjes en volwassenen te misleiden om te krijgen wat je wilt. Misschien speel je weleens de baas over andere kinderen. Allemaal eigenschappen die ieder kind onbewust heeft.

Naarmate je ouder wordt, zal dit kinderlijke (normale) narcisme overgaan in een gezonde dosis narcisme die ieder mens bezit. Gaat dit niet over en wordt het alleen maar sterker, bijvoorbeeld door trauma of aanbidding van de ouders, dan kan het zijn dat narcisme extreme vormen aanneemt en zich tot een stoornis ontwikkelt. Narcistische persoonlijkheidsstoornis is daarom ook een serieuze psychische aandoening die storend is voor de narcist en zijn omgeving.

KENMERKEN NARCISTISCHE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS

Narcistische persoonlijkheidsstoornis is een aandoening die vele kenmerken kent. Niet iedere narcist zal hetzelfde zijn of hetzelfde reageren. Het wordt vrijwel altijd gekenmerkt door grootheidswaanzin en extreme eigenliefde. Narcisten willen vaak alleen geassocieerd worden met mensen die zij zien als gelijken. De rest is in hun ogen minder. Een relatie met een narcist is erg moeilijk omdat narcisten niet in staat zijn zich in te leven en echte interesse te tonen. Bovendien kunnen zij moeilijk van anderen houden. De narcist is vaak zo met zichzelf bezig dat er weinig ruimte overblijft voor iemand anders.

KWAADAARDIG NARCISME

Wanneer spreken we nu van kwaadaardig narcisme? Als we kijken naar relaties die mensen hebben of hadden met iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis, dan kan dit kwaadaardige narcisme erg ver gaan. Een narcist is iemand die de eigenschap aanleert om te misleiden. Door mensen te manipuleren is het voor de narcist makkelijker om gedaan te krijgen wat hij wil. Een narcist kan iemand in het begin van de relatie een gevoel geven waardoor deze persoon emotioneel afhankelijk wordt. Probleem is dat de narcist niet echt liefde voor anderen kent. De narcist zal vroeg of laat toch eigenschappen van narcisme gaan vertonen, dit zit nu eenmaal in de aard van het beestje. Vaak is het dan voor de persoon waar de narcist een relatie mee heeft, het “slachtoffer”, al te laat. Deze is emotioneel gebonden en begrijpt waarschijnlijk niet eens waar dit gedrag vandaan komt. De narcist was immers altijd zo lief en charmant.

Narcisten hebben de neiging om hun klauwen in hun slachtoffer te zetten en deze niet snel te laten gaan. Deze persoon danst immers naar hun pijpen en die willen ze niet kwijt. Zolang de narcist de juiste aandacht krijgt is hij tevreden. Krijgt hij niet de juiste aandacht, dan kan hij gedrag gaan vertonen wat, buiten het “standaard” narcistische gedrag, abnormaal is. Denk hierbij aan emotioneel misbruik, antisociaal gedrag, sadisme en/of paranoïde neigingen, jaloezie, ziekelijke achterdocht, het aanpraten van schuldgevoel en misschien wel fysiek misbruik. Allemaal met het doel de narcist tevreden te stellen en zijn slachtoffer te kleineren en afhankelijk te houden.

Een relatie met een persoon die lijdt aan narcistische persoonlijkheidsstoornis kan een zeer vermoeiende en slopende strijd zijn. Vaak komen “slachtoffers” gebroken uit een dergelijke relatie, niet wetende wat ze de afgelopen jaren met hun tijd hebben gedaan. Deze is immers verspild aan iets wat een illusie was. Kwaadaardig narcisme is gevaarlijk voor iedereen die er mee te maken heeft en het misbruik kan ver gaan. Lees hier meer over loskomen van een narcist.

 

Bron – https://narcistischepersoonlijkheidsstoornis.nl/kwaadaardig-narcisme/

 

In de Griekse mythologie werd Narcissus verliefd op zijn eigen spiegelbeeld

 

======================================================

 

“Ik heb vaak gedacht, en ik geloof dat dit ook waar zal blijken te zijn in de dag des oordeels, dat velen in onze dagen die veel geleerd hebben en zich vertonen in ambtsgewaad, die eerbied inboezemen bij hun gehoor, de gave der welsprekendheid hebben en kunnen putten uit een aantal goed en zorgvuldig gekozen evangelieteksten, tegelijkertijd verkeren onder de geest der dienstbaarheid. Iedere christen die verkeert onder de werkingen van de geest der liefde en der gematigdheid, kan dit opmerken en voelen door de dienstbaarheid en wettische ijver die zij brengen over degenen die onder hun gehoor zitten, want het zijn niet slechts woorden die hun uitwerking hebben op de kudde – die raken slechts het verstand – maar de kudde drinkt de geest van de herder in, of deze nu wettisch of evangelisch is. Omdat zulke predikanten geen bevindelijke beschrijving kunnen geven van de vrijheid van de Heilige Geest, zijn ze denk ik instrumenten om veel ellendige zielen in de ketenen te houden door, net als Mozes, de kudde naar de Horeb te leiden. De predikant kan anderen de vrijheid verkondigen, terwijl hij zelf een dienstknecht der verdorvenheid is, zoals de Schriften getuigen. Eens hoorde ik iemand van deze stempel preken. Ik was zo onder de indruk van zijn eerbiedwaardige voorkomen, zijn welsprekendheid en zijn goed gekozen uitdrukkingen, dat ik dacht dat ik hem, als het in mijn vermogen had gelegen, wel naar het graf gevolgd zou hebben en toch verheugde ik mij slechts over zijn welluidende stem. Desondanks bracht hij mij onder zo’n wettische geest, dat ik, terwijl ik naar huis ging, kermde vanwege mijn harde hart tot mijn borst er pijn van deed en ik ervoer hoe mijn ziel daardoor nog lang in de strikken bekneld bleef. Ik ken enige mensen die het ene deel van de dag zitten onder een zeer evangelische predikant en het andere deel van de dag onder iemand die de wet preekte, en ze zien geen verschil. Ze komen van jaar tot jaar ook geen stap vooruit op de weg der bekering. Ik ben heel bang dat ze, als ze nog zeven jaar gediend hebben, nog even ver van de berg Gilead verwijderd zien als nu, want de berg Sinaï is als de bergen van Gilboa, waarop dauw noch regen valt.”

 

Citaat uit : Het Koninkrijk der Hemelen ingenomen door gebed – W. Huntington