Wet & Evangelie

Posted by admin | | dinsdag 28 oktober 2008 11:43 am

Waar de eerste man nog leeft, kan de Tweede Man geen kracht doen!

 

—————————————————————————-

 

Dood en Leven, Vloek en Zegen, Zonde en Genade

De Wet in haar geestelijke bediening ten dode, vervloekt – verdoemt en zoekt de geestelijke dood van de ontwaakte zondaar, en het Evangelie maakt de goddeloze zondaar geestelijk levend, nadat de zondaar de geestelijke kruisdood met Christus is gestorven onder de vloekeis der Wet, en met Hem uit de dood is opgestaan tot een vernieuwd geestelijk leven uit Hem door inlijving, door de toegepaste beloften van het Evangelie, middels het ingestorte zaligmakende geloof in Hem, welke immer is werkende door de liefde. Want, waar Adam en zijn verdoeming in Gods’ heilig recht niet wordt geleerd, wordt Christus en Zijn verzoening ook nimmer begeerd…!! 

 

———————————————————————–

 Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten: Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; (Rom. 3: 19-24)

 

Nu dengene, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. (Rom. 4:4-5)

 

Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus; Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. (Rom. 5:1-2)

 

Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven; (Rom. 6:6-8)

 

Weet gij niet, broeders! (want ik spreek tot degenen, die de wet verstaan) dat de wet heerst over den mens, zo langen tijd als hij leeft? Want een vrouw, die onder den man staat, is aan den levenden man verbonden door de wet; maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens anderen mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden; maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens anderen mans wordt. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen, namelijk Desgenen, Die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden. Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden, die door de wet zijn, in onze leden, om den dood vruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter. (Rom. 7:1-6)

 

En zonder de wet, zo leefde ik eertijds; maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. (Rom. 7:9)

 

Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. (Rom. 8:1-4)

 

Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft. (Gal. 2:19-20)

 

Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, dien het beloofd was; en zij is door de engelen besteld in de hand des Middelaars. En de Middelaar is niet Middelaar van een, maar God is een. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verre; want indien er een wet gegeven ware, die machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de Schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld, en zijn besloten geweest tot op het geloof, dat geopenbaard zou worden. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder den tuchtmeester. Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. (Gal. 3:19-26)

 

Maar wat zegt de Schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon; want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met den zoon der vrije. (Gal. 4:30)

 

Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade vervallen. Want wij verwachten door den Geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid. (Gal. 5:1-5)

 

 

 

Maarten Luther over de verhouding van :  Wet  &  Evangelie

 

Dachsel over de Galatenbrief :  klik hier

 

Matthew Henri over de Galaten- en Romeinenbrief :  klik hier

 

Romeinen 6, met kanttekeningen :  klik hier

 

Romeinen 7, met kanttekeningen : klik hier

 

 

 

Ralph Erskine : Over het sterven aan de wet en het leven naar het Evangelie

 

Thomas Boston :  De twaalf bijlslagen

 

Robert Traill :  De rechtvaardiging door het geloof alleen

 

Edward Fisher :  Het merg van het Evangelie 

 

Marrowmen : Twaalf antwoorden op vragen over Wet & Evangelie

 

Ds. A. v/d Zwan : The marrowmen over Wet & Evangelie, het aanbod van genade

 

Ds. J. Brons : Lezing over de strijd en de betekenis van de marrowmen in Schotland

 

Ds. A. v/d Zwan : Lezing over de leer van Robert Traill, geestelijk vader van de the marrowmen

 

 

Kohlbrugge over de verhouding van Wet & Evangelie

 

Preek over : Romeinen 5 vers 9

 

Preek over : Romeinen 6 vers 6a

 

Preek over : Galaten 2 vers 19-20a

 

Preek over : Galaten 2 vers 20

 

Preek over : Galaten 3 vers 13

 

Preek over : Galaten 4 vers 27

 

Preek over : Gal. 4 vers 21-31 en Gal. 5 vers-1

 

 

Het Evangelie als de enige regel des levens

 

De wet van Christus :  De gebroken bak en de springbron

 

De wet van Christus :  Vijf brieven over Wet en Evangelie

 

Het kind der vrijheid in de banden der wet – leerrede over Gal. 5:1

 

Het Evangelie, de enige regel des levens    printbijlage

 

William Huntington over de wet

 

De wet des gemoeds en de wet der zonde door Paulus onderzocht

 

De zedelijke wet niet beledigd door het Evangelie – Matth. 5 vers 17-20

 

De wet bevestigd door het geloof in Christus – preek over Rom. 3 vers 31

 

——————————————————————————–

 

Ds. H.J. Van Schuppen :

 

Sterven en leven : 6-tal predicaties  &  levensbeschrijving

 

Ds. K. Veldman : preken over de geestelijke werking van Wet en Evangelie