Die ontleent, is des leners knecht, Spreuken 22 vs 7

Posted by admin | | zaterdag 25 april 2020 10:07 am

De rijke heerst over de armen; en die ontleent, is des leners knecht, Spreuken 22 vers 7.

Geliefde lezer, u zult aan de hand van de laatste berichtgevingen inzake het Covid-19 coronavirus wellicht gedacht hebben dat er veel onderwerpen bij zaten die het monetaire beleid inzake ons financiële stelsel ten aanzien van de wereldeconomie betroffen. Sommigen vinden dat ik m’n website met dit soort berichtgevingen devalueer tot een opinieplatform van bekende Nederlanders. Maar dan moet ik toch de vrees uitspreken en u in alle eerlijkheid aanzeggen dat u niet helemaal begrijpt wat er momenteel in de wereld gaande is. Daarbij wens ik ook Gods kinderen, die met de dwaze maagden in slaap zijn gevallen, eens flink wakker te bazuinen. Het is ulieden namelijk van ’s Hemels wege gegeven deze dingen te verstaan, en u bent door Zijn inwonende Geest verwaardigd geestelijke dingen met geestelijke samen te voegen waarvoor anderen geheel blind voor zijn, ook het opmerken inzake de vervulling der Bijbelse profetieën is u uit liefde van en door God gegeven tot vermaning, waarschuwing en vertroosting, terwijl Hij Zich voor de rest van deze wereld verborgen heeft gehouden, en u blijft maar fijn verder snurken en doen of er niks aan de hand is en geen enkel gevaar dreigt?! Hierbij zou ik eveneens deze volgende belangrijke vraag eens willen poneren; geschieden deze dingen ons van Gods wege of gebeuren deze dingen onder Gods toelating door de boze machten der duisternis, zoals bijvoorbeeld in het leven van Job zijn gehele bestaan in een dag door de kwade werkingen des satans omver werd geblazen, en hij met zweren geslagen uiteindelijk op de ashoop van zijn bestaan terecht kwam? Veel seculiere opmerkzame nuchtere Nederlanders, niet eens dwaze maagden die uitwendig op de wijze maagden leken, zijn Gods ware volk dat vaak traag van hart is om te verstaan hierin namelijk tot beschaming! Het betreft hier namelijk de grootste volksverlakkerij uit onze Nederlandse geschiedenis, en dan nog wel met name bewerkstelligt door onze eigen overheid die zich verschuilt achter de adviezen een stel globalistische deskundige virologen die vanuit het Outbreak Management Team orgaan hun gezamenlijk medisch advies geven zonder verlening van enige transparantie en bijbehorende openheid van zaken te geven over hoe zij tot hun eenzijdige adviezen gekomen zijn. Het OMT adviesorgaan van de overheid, die zich aan een geheimhoudingsplicht moet houden, kan dus op generlei wijze door andere wetenschappers en medici gecontroleerd of bekritiseerd worden, terwijl regeringsleiders reageren en doen alsof de wereld door een pest- of cholera pandemie is getroffen, en hiervoor in no-time het grootste deel van onze Nederlandse economie omver blazen. Nuchtere macro-economen die nog vrijuit mogen spreken beweren dat de vorige crisis van 2008 slechts een klein dipje was bij vergeleken wat er nu wereldwijd aan de hand is. Het is voor mij persoonlijk hierom ook onvoorstelbaar hoedanig sommige kerkleiders van kerkgenootschappen in Nederland middels open brieven hun publieke dank en steunbetuigingen jegens de Nederlandse regering en overheid uitspreken vanwege de genomen maatregelen. Dominee Van Aalst van de Ger. Gemeente in Klaaswaal staat op de kansel van zijn eigen gemeente zelfs te bidden wanneer er Deo Volente nou eindelijk eens een vaccin ter bestrijding van dit kwaadaardige Covid-19 virus verstrekt mag worden. Het is de dwaasheid gekroond en te krankzinnig voor woorden! In dit soort tijden zal openbaar komen wie het kwaad aanhangt en bemind, en wie God vreest en lief heeft. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog vuil worde; en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde; en die heilig is, dat hij nog geheiligd worde, Openb.22:11. De opmerkzame lezer en luisteraar echter zal mogelijk begrepen hebben waar het uiteindelijk allemaal omdraait. Namelijk om onze vrijheid die op het spel staat, en dan wel met name de vrijheid van het ware christendom. Er is namelijk geen groter aangevochten goed dan de vrijheid die in Christus Jezus is. Het gaat uiteindelijk allemaal om de vrouw, dat is de enige ware Kerk, het organische Lichaam van Jezus Christus, en het Kind dat zij door smartelijke barensweeën heeft gebaard dat in de hemelen voor haar is opgenomen en veilig is bewaard, versta dit vanuit Openb.12:1-6. Haar zaligheid en eeuwige leven in en door Christus Jezus ligt derhalve voor eeuwig bewaard in de handen van een Drie-enig Heilig God in de hoogste hemelen. Deze vrouw is in de vrijheid Christi geplaatst, Die het Hoofd van deze levende Kerk is, verlost uit een heerschappij van verderfenis en slavernij van zonden en grote ellende, en als een bijwoner midden in deze wereld woont ondanks dat ze niet meer van deze wereld is. Tijdens haar verlossing werd in haar ziel de liefde Gods in Christus ingestort dewelke een onuitsprekelijke blijdschap en een vrederijk in haar ziel naliet, en waardoor ze alles lief kreeg wat God liefheeft en alles begon te haten wat God haat. Deze liefde Gods in Christus kan de zonden niet meer verdragen, want de vernieuwde natuur die uit God geboren is middels de geestelijke opstanding met Jezus Christus kan en wil niet meer zondigen, 1Joh.3:9-10. Terwijl haar oude zondige onbekeerde vlees niet anders wil dan zondigen en alles liefheeft hetgeen God haat en verboden heeft. Maar omdat de duisternis van deze wereld waarin deze vrouw als God het geeft bij tijden weleens mag getuigen haar ontstoken licht geheel niet kan verdragen, wordt zij gehaat met een dodelijke haat. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos. Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. (Joh.3:19-20) Dit was tevens de uiteindelijke reden van de oorlog tussen de twee volkeren die Rebecca in haar schoot droeg, waarvan de ogenschijnlijke meerdere de mindere zou gaan dienen. Het betreft hier de door God gezette eeuwige vijandschap tussen het Vrouwenzaad en het slangenzaad, waarvan de apostel in 2Kor.6:14-16 het volgende betuigt: Wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met den ongelovige? Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Satan heeft de bruidskerk van Christus zo menigmaal haar vrijheid willen ontroven, aanvankelijk middels leerdwalingen waardoor Gods verloste kinderen opnieuw onder een geestelijke heerschappij van dienstbaarheid werden gebracht. Denk in dit geval eens aan de uitzinnige Galaten die in de Geest begonnen waren en bijna in het vlees voleindigd waren, Gal.3:3. Daarna braken de christenvolgingen uit onder wrede Romeinse keizers. Denk ook aan de latere tijd van de inquisitie onder ophitsing van roomse Jezuïeten die de leer der reformatie ten dode toe bestreden. Gods kinderen mochten bij vernieuwing hun harten ophalen vanuit de geschriften en prediking der grote hervormers. Maar dit volk dat bij vernieuwing in vrijheid van hun Zaligmaker begon te getuigen moest terug gebracht worden onder de roomse tirannie van angst, vrees en dienstbaarheid. Het bloed van deze getuigende martelaren werd het zaad van de kerk uit de heidenen.

Maar nu leven we in een tijd waarin satan de gehele wereld wederom zoekt terug te brengen onder een heerschappij van dienstbaarheid, en Gods scheppingsdoel en orde geheel wenst te verwoesten. De gehele wereld onder een heerschappij van een moderne vorm van slavernij, met als enig oogmerk de vernietiging van de duur gekochte bruidskerk van Jezus Christus. De huidige wereldeconomie is gefundeerd op een schuldenberg van ongeveer 65 duizend miljard US dollar, waarvan Amerika 25 duizend miljard US dollar voor zijn rekening neemt, Japan 12 duizend miljard US dollar, China 7 duizend miljard US dollar, plus Duitsland + United Kingdom + France + Italia + India gezamenlijk 14 duizend miljard US dollar. Bekijk hier the world debt clock of hier misschien duidelijker gevisualiseerd middels een infographic. U kunt zich hierbij bijvoorbeeld eens afvragen wat de waarde van bijvoorbeeld uw koophuis nog is wanneer deze schuldenberg straks als een plumpudding in elkaar zakt of als een zeepbel uiteen spat? Er worden virussen over de wereld uitgestrooid om ze vervolgens te bestrijden met vaccins en chips waarin materiaal verborgen zit waardoor men alle mensen op aarde kan controleren en volgen. Diegenen die dit zullen weigeren worden straks van de samenleving uitgesloten, en zullen niet alleen door overheden maar ook door de medemens vervolgd worden omdat zij de oorzaak zijn dat deze virussen blijven voort woekeren. Op financieel vlak is dit wezenlijk niet anders! Men maakt het geld eerst zo goedkoop dat ondernemers kansen bij uitstek zien hun zaken met geleend kapitaal verder uit te breiden, omzetten en winsten te verdubbelen, concurrentie uit te schakelen, en hun marktpositie te versterken, om vervolgens de hele boel middels zo’n virus in elkaar te laten zakken waarop de schatrijke plutocraten beslag leggen op al de bezittingen van vele failliete ondernemers die uiteindelijk als slaven van hun eigen banken achter blijven. Thomas Jefferson (US president 1801-1809), deed hierover eens de volgende wijze uitspraak: “Wanneer het Amerikaanse volk ooit zal toestaan dat private bankiers de belangen van hun nationale valuta gaan beheren en behartigen, eerst door inflatie, en vervolgens door deflatie, zullen deze bankiers en de bedrijven die in hun belangen meedelen het volk uiteindelijk van al hun goederen beroven totdat hun kinderen als daklozen zullen ontwaken in het continent dat hun vaderen gekoloniseerd en gesticht hebben. Ik ben van mening dat dergelijke bankinstellingen een grotere bedreiging voor onze vrijheid vormen dan een machtig groot gewapend leger. De uitvoerende macht over het geld moet derhalve van deze particuliere bankiers worden ontnomen en aan het volk (overheid) worden terug gegeven aan wie ze toekomt.” Want, wat doe je tegen een nationale en wereldwijde lock-down die je hele handeltje ineens plat legt en u vanwege zo’n schimmig virus met al uw personeel wekenlang thuis komt te zitten? Het was door sommige satanaanbidders voorzegt,  maar wie hield er rekening mee? We moest immers banger zijn voor kwaadaardige virussen dan voor een kernoorlog! Door de hebzucht gingen velen onderuit! Voor Napoleon was Frankrijk te klein, derhalve wilde hij heel Europa veroveren. En als God mij voor de uitleving van dit kwaad niet had bewaard, had ik er ook aan meegedaan. Uit liefde werd het mij niet gegund! Ik heb maar een klein juwelierszaakje waarin ik edelmetalen, juwelen en Zwitserse merkhorloges verhandel. Ik dacht zo bij mezelf: “het geld op de banken brengt heden ten dage haast niks meer op, als ik nu eens een flink bedrag van een bank tegen een lage rente kon lenen, zou ik m’n horlogevoorraad en mijn aanbod aanzienlijk verder kunnen uitbreiden waardoor ik nog meer verkoop en nog meer winst kon maken. Terwijl ik voor deze uitbreiding geen extra personeel hoefde aan te nemen en ook geen extra bedrijfshuisvesting nodig had. Ik kon het af met de middelen die ik ter beschikking had. Wat kon mij met zo’n laag risico dan verder nog gebeuren?“ Ja lezer, zo waren mijn verderfelijke zondige gedachten weleens? Bij tijden streed en verzette ik mezelf hiertegen, maar in rustige perioden waarin we tijd en ruimte genoeg voor zo’n uitbreiding hadden, kwam deze ondernemersdrang weer boven drijven. Terwijl ik in de middelijke weg het brood van mijn bescheiden deel tot onderhouding van mijn lieve vrouw en kinderen naar alle tevredenheid mocht verdienen. Wat heb ik dat ik niet van God had ontvangen, mocht ik vaak in dankbaarheid betuigen. Maar dat verdorven zondige vlees toch, dat bij tijden zodanig de kop opsteekt en het nooit eens is met de weg des Heeren. En zie nu eens wat er is gebeurd, ik werd innerlijk diep beschaamd en ook bedroefd toen ik zag wat er bijvoorbeeld in de bloemenwereld gaande was, een handel waarin ikzelf voor gedurende twintig jaar werkzaam ben geweest. God heeft mij uit liefde voor het kwaad willen beschermen waarin velen zijn gestruikeld. Veel ondernemers gingen enorme leningen aan tegen een lage rente voor hun geplande bedrijfsexpansies, en kunnen in de huidige crisis hun leningen niet meer aflossen en rentelasten betalen. Ze hebben al meer dan genoeg aan hun maandelijkse bedrijfslasten. Kwekers moesten 70% van hun teelt vernietigen, veilingen draaien rode cijfers, en handelaren mochten de meeste grenzen van Europa niet meer over om hun handel aan de man te brengen. Alle handel werd in een keer plat gelegd. Denk hiernaast ook eens aan de horeca, de vliegtuigindustrie verlamd, reisorganisaties, autoverkopen gehalveerd, havenbedrijven plat, en vele andere sectoren binnen het bedrijfsleven. Wat ging er vervolgens gebeuren? Ondernemers stapten naar de banken om een overbruggingslening af te sluiten! Nog meer geld bijlenen en een nog zwaardere vorm van slavernij ondergaan om te redden wat er nog te redden valt! We hebben werkelijk niets geleerd van de kredietcrisis die nog maar net voorbij was. Met al dat ogenschijnlijke goedkope geld was het nu of nooit, de bomen groeiden de hemel in, en het kon voor velen haast niet op! Door de gretigheid en zondige hebzucht gingen velen onderuit. Want waar komt een groot deel van dit uitgeleende kapitaal uiteindelijk allemaal vandaan? Precies, namelijk bij de centrale private bankiers die de macht kregen om geld uit niets te creëren. De bankmanagers van centrale banken als de ECB, de FED en het IMF, pakten hun laptop en tikten een 1 met twaalf nullen in, en daar stond vanuit het niets digitaal weer 1000 miljard US dollar dat wereldwijd aan banken en multinationals wederom uitgeleend kon worden ter ondersteuning van de opgeblazen economie, en waardoor een nog zwaardere juk van slavernij werd opgelegd. Zie daar de macht van het geld! Op dergelijke wijze is er inmiddels een wereldwijde schuldenberg van 65 biljoen US dollar gemaakt! De rijke heerst over de armere ondernemers die het geld van node hebben om hun bedrijven te redden, en wie ontleent is des leners knecht. Amerika heeft de grootste economie van de wereld, de meest vermogende miljardairs, het grootste leger, maar ook de grootste staatsschuld van de wereld en daarentegen ook de grootste waffel ter wereld…terwijl hun economie voor een groot deel door China en Japan is gefinancierd. Pak hierom de USA eens bij de enkels vast en hou ze ondersteboven en er vallen misschien een paar bommen en schuld- bekentenissen uit hun zakken, maar wanneer het op geld aankomt zijn ze zo arm als de mieren geworden. Wat wil je als de overheid van de USA 3500 miljard US dollar per jaar uitgeeft terwijl er slechts 2000 miljard US dollar aan belastinggeld binnen komt. Dan kom je per jaar toch zo’n 1500 miljard US dollar tekort! Zie daar kort samengevat de verklaring van de imens grote schuldenberg van Amerika die vanaf eind jaren 80 en begin jaren 90 dewelke door enkele goddeloze presidenten is gecreëerd. Hoe lang blijft dit allemaal nog goed gaan? Hoe lang blijft het volk vertrouwen hebben in een munt waar geen enkele waarde meer tegenover staat, en derhalve niet meer waard is dan een rol wc-papier? Voorheen stond er nog goud tegenover de Amerikaanse dollar, vandaar de term destijds ‘the US dollar was as good as gold’, maar vanaf 1971 helemaal niets meer. President Nixon koppelde het goud los van de US dollar, zette vervolgens de gelddrukpersen aan, en het einde van de goudstandaard was een feit.

Langzaam maar zeker rijst nu de vraag wie de schuldige is van het Covid-19 virus dat de wereldeconomie grotendeels heeft plat gelegd en grote schade toebracht. Hier kunnen we allerlei hypothesen over loslaten en opwerpen, zonder deze theorieën met feiten te kunnen bewijzen en onderbouwen. Wat echter wel een feit is, is dat Amerika in een handelsoorlog met zijn grootste concurrent China was verwikkeld, en dat de USA eveneens flink in het rood staat bij China. Om van deze enorme schuldenlast af te komen, zou het goed mogelijk zijn dat de Amerikaanse geheime dienst dit virus in China moedwillig heeft verspreid, om na verloop van tijd een enorme schadeclaim bij China neer te leggen. Duitse bedrijven hebben inmiddels ook al grote schadeclaims bij de Chinese overheid neergelegd. In het begin van de 14e eeuw is het gebeurd dat de Franse koning Filips IV de Schone, die vanwege vele gevoerde oorlogen kampte met een lege schatkist, een enorm geldbedrag van de schatrijke orde der tempeliers had geleend om zijn leger te versterken en uit te breiden, en zijn verdere begroting op orde te krijgen. Op een gunstig moment liet hij deze befaamde ridderorde publiek valselijk beschuldigen van ketterijen, van godslastering, van duivelsaanbidding en van allerlei schandelijke seksuele uitspanningen. Hierop schakelde hij de roomse inquisitie in die veel ridders van deze tempeliersorde voor het kerkelijk gericht sleepten en vervolgens levend liet verbranden. Voor deze sluwe Filips IV de Schone een eenvoudige manier om van zijn rijke schuldeisers af te komen, en tegelijk samen met de roomse paus beslag te leggen op de rest van hun goud en vele bezittingen. Een moderne versie van deze duivelse list zou immers goed denkbaar zijn, de USA heeft enorme bedragen van China geleend, verzeild opzettelijk in een handelsoorlog met China die de USA moeilijk kon winnen, verspreidt in China het schadelijke Covid-19 virus om vervolgens een enorme schadeclaim, van minimaal zo groot als hun openstaande schuld bij de Chinese overheid neer te leggen, waardoor ze in een klap van hun grootste concurrent en schuldeiser zijn verlost. Hierbij is het voor Amerika met hun oppermachtige media-imperium, ten aanzien van het gesloten communistische Chinese regime, nog maar klein kunstje om de wereldopinie op hun hand te krijgen. Dit zou tot oorlogen en grote onrust in de wereld kunnen leiden, mensenlevens tellen immers niet. Hoewel Amerika telkens moet blijven ontlenen om hun dure begroting op orde te krijgen, willen ze evenwel des leners knecht niet meer zijn, en moeten en zullen ten koste van alles de baas en grootste wereldspeler willen zijn en blijven. Van Japan met een staatsschuld van 12 duizend miljard US dollar, 238% van hun Bruto Binnenlands Product, per hoofd van de bevolking feitelijk de grootste staatschuld ter wereld, die mede hierom zelf ook een economische recessie tegemoet gaat, heeft Amerika naar de mens gesproken ook weinig te vrezen. We kampen wereldwijd nog met de vreselijke gevolgen van de leiderschapscrisis van overheden. Er worden onrechtvaardige en onevenredige maatregelen genomen waardoor economieën omver worden geblazen. Overheden beloven financiële steun en bijstand, koeien met gouden horens, maar puntje bij paaltje krijgen de grote bedrijven hulp aangeboden en mogen de ondernemers van de MKB bedrijven (met 800.000 werknemers) en alle zelfstandige zzp’ers het financieel zelf uitzoeken. Waar is en blijft het perspectief dat onze overheid deze ondernemers heeft te bieden? Stelletje pantoffelhelden! De aantallen zieken van stress en depressies, zelfmoorden, en doden, vanwege enorme ontslaggolven die een aanstaande recessie gaat veroorzaken verzwijgt men liever. De coronamaatregelen blijven een verwoestend spoor trekken door de economieën. In de VS zitten nu al rond eind april 2020 ongeveer 26 miljoen Amerikanen werkloos thuis, tel daarbij de zzp’ers en freelancers op die door de lockdown verplicht thuis zitten, dan kom je uit op 32 miljoen werklozen. Dat is twintig procent van alle werkende Amerikanen! In Nederland en in Europa zijn de vooruitzichten niet veel beter. Er sterven er gemiddeld 3000 mensen per week, tijdens de coronacrisis bleven deze aantallen nagenoeg onveranderd. Misschien enkele procenten meer, maar inmiddels wordt wel bijna elke dode stelselmatig aan dit coronavirus gekoppeld. Overheden zijn continu bezig met angst en paniek zaaien. Mensen die gezonde en nuchtere kritiek leveren worden aangehouden en opgesloten. Overheden spreken nu van een applicatie die iedereen op zijn smartphone moet downloaden om dit virus te kunnen bestrijden. Ze zullen binnenkort de touwtjes van hun strakke maatregelen wellicht enigszins laten vieren, om het volk te laten wennen aan de noodzakelijkheid van deze volg-apps, het nieuwe vaccinatie- en chipbeleid, allemaal in het belang voor onze gezondheid en veiligheid, om vervolgens kort daarop middels een volgende namaakramp of een opzettelijk gecreëerde chaos de touwtjes met allerlei bijbehorende nieuwe maatregelen en restricties nog steviger aan te trekken. Ze zullen als motief opwerpen dat de wereldbevolking de geschonken vrijheden uiteindelijk niet aankon. Het gaat uiteindelijk om een wereldwijde dictatoriale controle over u en mij waardoor de mens zijn vrijheid geheel zal verliezen. Met als enig oogmerk, de aanbidding van satan over de ganse aarde en de uitroeiing van het ganse christendom. De kroonrechten, de roem, eer en glorie, die Jezus Christus alleen toekomen zoekt hij tot aan het bittere einde te ontroven. We moeten gevaccineerd en gechipt worden, waardoor zelfs het herschrijven van ons DNA mogelijk is gebleken, en diegenen die dit weigeren zullen van de samenleving worden buiten gesloten en naar verloop van tijd mogelijk worden aangezien als een gevaar voor de nieuwe 1,5 meter samenleving. 

De ogenschijnlijke rijken heersen over de armen van geest, maar toch zal de meerdere de mindere blijven dienen. Daar zorgt God voor! De uitwendige rijke godsdienst heeft de godshuizen gebouwd en onderhouden zodat Gods arme wedergeboren kinderen het Woord Gods konden horen en bij tijden ook weleens aan de Tafel des Heeren mogen deelnemen, tot vertroosting en versterking van hun geschonken geloof in Jezus Christus. Ik geloof dat vanwege deze coronacrisis niet alleen op economisch vlak maar ook op kerkelijk vlak een kaalslag is gevallen onder hen bij wie hun religie niet meer dan uit hun kerkgang bestaat dewelke nu geheel is weggevallen. Doordat de kerkgang ophoudt, vallen ook de financiële inkomsten van vele kerken weg, waardoor dominees en kerkgebouwen niet meer naar behoren betaald en onderhouden kunnen worden. Grote evenementen en festivals waar veel mensen bij elkaar komen, hieronder vallen ook kerkdiensten met meer dan 100 mensen, worden straks als laatste vrijgegeven, onder voorbehoud van vaccinaties. Hierom denk ik dat de ware Kerk van Jezus Christus straks weer wordt terug terug gedreven naar de huisgemeenten waar het uiteindelijk allemaal is begonnen, met predikers als William Huntington en John Warburton die naast hun woordbediening ook hun gewone werk hadden tot onderhouding van hun gezinnen. Hoeveel dominees zullen er dan straks nog over blijven? Alle andere naamchristenen zullen zich gevaccineerd en wel ter slachting laten leiden. De christenvervolging in moderne vorm is inmiddels begonnen middels de anderhalve meter samenleving, waarin mensen afstand van elkaar moeten nemen en derhalve ook geen broederlijke handen meer gegeven mogen worden. Ik wil de ware christenen oproepen elkaar gewoon wel de rechterhand te blijven geven en elkaar op te blijven zoeken, zij die gedurig vrezen zullen vanzelf afvallen. Wellicht zal iemand die enigszins moedeloos is geworden van al dit soort nare berichtgevingen, mij opmerken: “Wat heb ik aan al deze informatie waarop ikzelf toch geen invloed heb of waaraan ik toch niets kan veranderen? Is er misschien ook nog een woord hoop in het hedendaagse wanhopige wereldgebeuren?!” Dit zou ik met een wedervraag vanuit de Heidelberger Catechismus kunnen beantwoorden; namelijk: Wat is uw enige hoop beide in leven en in sterven? Dan alleen de Heere Jezus Christus en Dien gekruisigd! Een andere hoop kan ik u niet verkondigen. Toch wenste ik dat u dit soort berichtgevingen eens mocht opvatten vanuit de gedachte; haast en spoed u om uws levens wil. Om mede tot dit besef te komen, is het nodig te weten de dingen die we DV spoedig kunnen verwachten en op ons af gaan komen. Velen kijken voor wat betreft het huidig wereldgebeuren niet verder dan hun neus lang is. Ze reageren op elke gebeurtenis op zichzelf, zonder te zien en beseffen dat er een agenda over de wereld wordt uitgerold. Ze zien geen verbanden en kunnen hierom moeilijk inschatten wat er vervolgens gaat gebeuren. Anderen redeneren van: beter eerst bekeerd worden, en zich dan pas met de toekomstige dingen bezig houden. Dan vraag ik u; heeft God de toekomende dingen dan voor niks in Zijn Woord laten optekenen? Al deze dingen die u misschien soms moedeloos en innerlijk bezorgd maken, zouden kunnen medewerken tot uw bekering. De duivel heeft ook het allerliefst dat u in een zorgeloze doodsslaap blijft slapen zonder de gevaren op te merken die over ons gaan komen. Ook de wereldwijde schuldenberg die nooit meer afgelost kan en gaat worden, mocht u persoonlijk eens aangrijpen. Het is slechts een schijntje van de schuldenberg die u middels uw val in Adam en in uw persoonlijke leven heeft gemaakt voor God. Zoveel kwaad tegen zoveel Goeds bedreven, het mocht u eens in de schuld voor God brengen. U leeft als het ware op een creditcard van genadetijd waarvan u straks de rekening krijgt gepresenteerd die door uzelf of door een Ander betaald zal moeten worden, wil het wel zijn voor de eeuwigheid. Heeft u zich weleens afgevraagd hoe dit ooit weer goed kan komen tussen God en uw onsterfelijke ziel voor de eeuwigheid? Het farizeïsme denkt nog steeds de zaligheid te kunnen beërven, door middel van een leven van deugden en plichten. Lees hier in Markus 10: En ziet, een zeker wetgeleerde stond op, Hem verzoekende, en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En Hij zeide tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? En hij, antwoordende, zeide: Gij zult den Heere, uw God, liefhebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand; en uw naaste als uzelven. En Hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord; doe dat, en gij zult leven.     

Ze beseffen maar niet dat een mens niet kan erven door gedane werken, maar alleen op grond van geboorte of wedergeboorte. Denk niet te snel dat het bij u geheel anders is. Dit kan u immers pas zeggen als u aan de eis van Gods heilige wet tot een volkomen gehoorzaming met Christus een kruisdood in uw geweten bent gestorven. Omdat de mens in een (verbroken) werkverbond is geboren kan hij niet anders dan verbeteringen voortbrengen die God niet kunnen behagen. Als de zonden in het hart gaan leven wordt dit werkverbond immers ook weer levend. Al Gods kinderen hebben zich hier aanvankelijk ook schuldig aan gemaakt, de een langer dan de ander. Maar ik zeg u op grond van Gods Woord: indien de rechtvaardigheid door de werken wet is, zo is dan de Heere Jezus Christus tevergeefs gestorven. Is dan de wet tegen de beloftenissen des Evangeliums Gods? Dat zij verre; want indien er een wet gegeven ware, die machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn, (Galatenbrief). Hierom klonk het vanuit de hoge hemel bij de doop van de Heere Jezus door Johannes de doper: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Dewelke Ik Mijn welbehagen heb, hoort Hem. Ik hoop dat u enigszins zult begrijpen hoe erg het is en welke enorme schuld u op zichzelf heeft geladen doordat u nog nooit in de Heere Jezus Christus heeft geloofd en daarmee Zijn gestorte reinigende bloed blijvend heeft vertreden. Straks zal de Geest Gods de gehele wereld, daar hoort u ook bij, overtuigen van zonden omdat ze in Hem niet geloofd hebben. Ken dan alleenlijk uw ongerechtigheden, en weet dat ge tegen den Heere uw God heeft gezondigd, en buigt en vernederd uzelf dan in het stof voor deze God die tiert van goedheid jegens verdorven zwarte zondaren. Jegens doorbrengers van Zijn kostelijke genadetijd. De vernieuwing des geestelijken levens begint met de vergeving van uw bedreven zonden. Dan pas is de oorzaak van de toorn Gods weg genomen, en heeft Gods heilige wet haar veroordelende zeggenschap over u verloren. De straf die ons de vrede aanbrengt was op de Heere Jezus Christus, en door Zijn striemen is Zijn volk tot eeuwige genezing geworden. Hij alleen kan u door Zijn lieve Zoon tot redding zijn, dat schenke Hij u uit vrije genade om niet. Bekeert u dan en breng vruchten voort der bekering waardig. Het bloed van de Heere Jezus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Mijn hoop, uitzien en enige verwachting in deze bange tijden is de vervulling van Openbaringen 18, waarin de val van het duivelse Babylonische rijk wordt voorzegd. Dit ziet op de Steen zonder handen afgehouwen die het beeld van Nebucadnezar met een slag vernietigde, lees in Daniel 2. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?! Christus Jezus is als Verwinnaar uit de strijd gekomen, Hij is uit de doden opgestaan tot uw rechtvaardigmaking en is naar de hemel opgevaren tot Zijn Vader en tot uw Vader, om u een plaats te bereiden. Hoe het ook zal gaan, het hele wereldgebeuren ligt in Zijn Goddelijke handen. Satan en zijn trawanten hebben niet meer macht dan macht die God hen heeft gelaten. Bedenk ook dat de beker van Zijn toorn gevuld moet worden, en deze is bijna vol. De Heere Jezus komt straks als Rechter terug op de wolken des hemels om de volkeren van deze aarde in Zijn gericht te brengen en te vonnissen. Van alles, wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees God, en houd Zijn geboden, want dit betaamt allen mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad. (Pred. 12:13-14) Amen

 

D.J. Kleen