Laatste updates (11) rondom berichtgeving uitbraak van het Covid-19 coronavirus

Posted by admin | | maandag 29 maart 2021 1:14 pm

LAAT U NIET VACCINEREN 

 

GODS HANDTEKENING IN UW DNA     &   kijk hier 

 

Bekijk hier indrukwekkende heldere samenvattingen inzake de waarheid van ons huidige systeem en de aanstaande global reset, en andere documentaires

Youtube censuur — verwijderd interview met David Icke door Media London Real

Frontnieuws — schokkende onwetendheid inzake criminele fraude achter big pharma

Frontnieuws — extreme schade en bijwerkingen bij 74-jarige man na Covid-19 vaccin 

 

     NL

 

Trouw – minister De Jonge moet zelf ook geen nepnieuws over vaccins verspreiden

BLCKBX DOCU — Davos ontcijferd en het kapitalisme volgens Klaus Schwab 

Commonsense – artsen waarschuwen voor experiment op mensen door Hugo de Jonge

 

   EN

Alex Jones — The Endgame, Blueprint for Global Enslavement (2007)

 

E.J.Bron – Hoe zou dat toch komen? Twee derde deel van de artsen niet verschenen om zich te laten vaccineren

https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/pubs_archive/pubs-pdfs/2017/spars-pandemic-scenario.pdf

Frontnieuws – mRNA Covid-19 vaccins zijn gentherapie en geen vaccins volgens Amerikaanse gezondheidsautoriteit definitie

mRNA COVID-19 vaccins zijn gentherapie en geen vaccins volgens Amerikaanse gezondheidsautoriteit definitie

 

    AD

LAFFE AANSLAG OP MIERASKERK KRIMPEN a/d IJSSEL

Hart van Nederland — openhartig interview met dominee Kort van Mieraskerk

DJK – Telkens weer bedroevend hoedanig de reguliere media iemands woorden uit zijn verband trekken, verdraaien of verkeerd uitleggen. Want dominee Kort heeft nooit opgeroepen tot geweld, of op wat voor wijze dan ook geweld goed gekeurd en/of aangemoedigd, integendeel, hij riep in zijn preken zijn kerkvolk zelfs op om de vergevende liefde van Jezus Christus naar de wereld uit te dragen. Menselijk begrip voor gebruikt geweld vanwege gedurig getreiter door de media is onderscheiden van goedkeuring of instemming met geweld. Vergelijk dit eens met timmerman met een christelijke levenswandel die tijdens zijn werk met een hamer per ongeluk hard op zijn duim slaat en hierbij een vreselijk scheldwoord uitroept vanwege de schrik en de pijn. Hoewel het gebruik van zo’n krachtterm naar de mens gesproken heel begrijpelijk is, is dit evenwel nooit goed te keuren. Maar dit weet die timmerman die daarna met een veroordeeld geweten tot bezinning kwam zelf ook best wel. Uiteindelijk zijn wij allen van dezelfde lap gescheurd, niemand uitgezonderd, je moet maar eens flink je hoofd ergens tegenaan stoten. Of de gruwelen er dan uitkomen, of dat je het net nog kan inhouden maakt immers weinig verschil. Het ware te wensen dat die journalist die zijn recht zoekt te halen zijn daden van uitlokking en getreiter eens ging overdenken. Want als hij daar niet had staan provoceren, was dit geweld nooit tegen hem gebruikt. Ze stonden daar namelijk niet voor waarheidsvinding om te begrijpen wat het kerkvolk van dominee Kort beweegt om ook in deze crisistijd elke zondag ter kerke te gaan, slechts voor sensatiezoekerij. Ze zouden brodeloos zijn als het anders was! Satans droevige duisternis kan het ontstoken licht in de getrouwe herders en leraren die de heersende leugens tegenspreken en op grond van Gods Woord zelfs aan de kaak stellen maar niet verdragen, integendeel, hij haat ze met een dodelijke haat, en zend hierom zijn dienstknechten, niet overdag maar, des nachts om dit soort lafhartige daden te verrichten. Ik roep hierbij andere getrouwe leraren op om publiek naast dominee Kort te gaan staan, zet de bazuin maar aan uw lippen en houdt vooral niet in, want wie zijn leven zoekt te behouden zal het verliezen, maar die het verliezen zal om Zijnent’ wil, die zal het behouden, en tot een ieder die dit leest om dominee Kort een steunbetuiging per email te sturen, want deze man heeft de laatste tijd om Christus’ wil zo vreselijk veel narigheid over zich heen gekregen. Dit zal hij zeker waarderen, als u zijn emailadres niet heeft stuur dan naar maar mij, dan stuur ik uw mail wel naar hem door: dkleenp@kliksafe.nl   

Jolyn Van de Garde – Nuchter en helder artikel van een onchristelijke verslaggeefster die de wortels van haar christelijke opvoeding nooit is vergeten

 

BLCKBX — Wat je van youtube niet mocht zien

 

TIM GIELEN DOET BRILJANTE ONTHULLINGEN INZAKE WAT VELEN NIET WETEN.MP4

 

 

   kijk verder

WYBREN VAN HAGA GEEFT NUCHTER VERSLAG VAN HUIDIGE STAND VAN ZAKEN CORONA IN HOLLAND

 

 

===================================================

 

GEWELDADIGE AANHOUDING TE MIDDELBURG 

   JENSEN

VIER POLITIE AGENTEN IN GEWETENSNOOD

   BPOC

Buiten Parlementaire Onderzoek 2020 inzake politieverhoor

     kijk verder

 

Schokkende waarschuwing vanuit de UK inzake PCR test  &  Moeder belt RIVM

 

Bronvermelding – https://jensen.nl/niets-is-wat-het-lijkt-de-jensen-show-323

 

==========================================================

 

Note: Want de kinderen dezer wereld zijn voorzichtiger, dan de kinderen des lichts, Lukas 16:8b. Als ik deze en andere mensen over dit soort zaken hoor spreken, dan zie ik de Heilige Schriften inzake de toekomende dingen letterlijk voor m’n ogen in vervulling gaan. Wat mij echter verontrust is dat zijzelf niet vanuit een Bijbels perspectief ten diepste beseffen wat er momenteel in het wereldgebeuren gaande is. Dit komt omdat het hen volgens Markus 4:11-12 niet is gegeven de verborgenheden van het Koninkrijk Gods te verstaan. Maarten Luther schreef in dit verband dat de tekenen der tijden voor de ongelovigen verborgen zullen blijven. De Engelse predikant Joseph Charles Philpot vergeleek in zijn tijd de geleerden zonder ware godsvreze, die bij tijden evenwel nog best mooie dingen uit de Heilige Schrift opdiepten waaraan hijzelf soms voorbij ging, met helpende muilezels die het goud uit de diepe mijnen van Zuid-Amerika op hun ruggen omhoog droegen zonder enig besef te hebben van de waarde die zij op hun ruggen hadden liggen. Op dergelijke wijze beluister ik deze kinderen der wereld, en probeer hierbij het kostelijke van het snode te scheiden. De waarschuwende boodschap van deze moedige muilezels is echter wel tot schande en beschaming van de vele lafhartige leraren binnen onze kerken die liever anderen het vuile werk laten opknappen terwijl zij hun naam, hun eer en hun positie middels een schijnvrome wijze zoeken te bewaren, en daarmee hun onkundige kerkvolk liever in het ongewisse laten. Ze moesten zich schamen!! Ik schrijf dit met name voor hen die zichzelf liever vast klampen aan de leugenachtige berichtgevingen van de reguliere ‘mainstream media’ en daarmee de leugens voor waarheden houden en dit soort berichtgevingen afdoen als fabels en complotverhalen. Zij houden juist deze alternatieve berichtgeving voor verdacht, voor leugenachtig, en voor het zaaien van angst, en kunnen hierom niet begrijpen waarom ik dit soort seculiere mensen op mijn website aan het woord laat. Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg voeren tegen hetzelve? [Openb. 13:4b] Wie heeft er kracht en de wijsheid, en wie kan krijg voeren tegen de duistere werken en leugenachtige taal van dit beest dat de duivelse draak hem gaf te doen en spreken? Op dergelijke wijze zijn ook deze boodschappen voor de één als een reuke des levens ten leven wanneer zij de naderende voetstappen van hun dierbare Zaligmaker erin mogen beluisteren, en voor de ander als een reuke des doods ten dode. Straks komt de grote afval, en zullen zij zich als onwetende schapen gewillig naar de slachtbank laten leiden. Want, wanneer ik hen dan eerlijk op de man af vraag hoeveel voorgangers zij uit onze gezindte kunnen opnoemen die over deze dingen durven (s)preken, en hoeveel kinderen Gods zij kennen die het huidige wereldgebeuren beschouwen en kunnen verklaren bijvoorbeeld vanuit het Bijbelboek Openbaringen of vanuit de profetieën van Daniël, dan blijven de meesten het antwoord helaas schuldig. Om voornoemde redenen zijn veel kinderen van deze wereld voorzichtiger en waakzamer dan de wijze maagden in onze dagen die met de dwazen in slaap zijn gevallen. Wat zou het toch groot zijn als er eens leraren mochten opstaan die binnen dit kader enige moed en wijsheid kregen om met alle ernst te kunnen verklaren waarom het Koninkrijk der Hemelen nabij is gekomen, en waarom hun hoorders zich dienen te haasten en spoeden om huns levens wil.

 

====================================================

 

Iedereen met een werkend waarnemingsvermogen, heeft inmiddels wel opgemerkt dat de wereldwijde corona campagne werkelijk niets met de volks gezondheid te maken heeft. Wat is dan wél de bedoeling? Waarom deze wereldwijde campagne? Met welk doel? Het doel is totale herinrichting van deze wereld. Gebruik makend van beschikbare technologie. Stap voor stap:

 • 1. Het vernietigen van alle bestaande sociale en economische structuren
 • 2. De gehele mensheid daarmee in totale schaarste en ontreddering brengen
 • 3. Vervolgens introduceren van centrale/digitale rantsoenering (op absoluut bestaansminimum). Van leven naar overleven. Het systeem bepaalt wie overleeft en wie niet
 • 4. Het massaal uitdunnen en verzwakken van de wereldpopulatie via vaccins en verhongering
 • 5. Het installeren van de digitale dictatuur. Voor ieder individueel gedrag/consumptie is digitale toestemming/toegang vereist
 • 6. Totale digitale surveillance, op individueel niveau. Uitsluiting als bestraffingsmethode. Ongewenst gedrag? Geen toegang tot levensbehoeften! Ongehoorzaamheid = Sterven
 • 7. Overbodig maken van handhaving door politie en justitie. Het digitale systeem is bepalend. Nee is nee. Met een computersysteem valt niet te discussiëren
 • 8. Het centrale digitale systeem bestuurt alle mensen. Privileges voor gehoorzame mensen. Uitsluiting voor ongehoorzame
 • 9. De bestuurders zijn anoniem, en bevinden zich aan de andere zijde van de digitale muur. De wereld wordt door hen digitaal geregeerd vanaf één plek. Één wereldregering dus
 • 10. Alle mensen op de wereld, worden vanaf één centrale plek bestuurd. Zonder de mogelijkheid zich daaraan te onttrekken of er effectief bezwaar tegen te maken
 • 11. Afschaffen van geld, en vervangen door toegekende of afgenomen privilegepunten op basis van gewenst/ongewenst gedrag
 • 12. Totale centrale controle van ieder individu op de wereld. De eigenaren van het systeem bepalen via de technologie hoe en waar iedereen woont, welk werk hij/zij doet, wat hij/zij buiten het werk doet, wat hij/zij consumeert en wanneer, en wat hem/haar is toegestaan. En wat niet.

Om dit mogelijk te maken, moet de samenleving eerst worden vernietigd. Wie een nieuw gebouw wil neerzetten, moet het bestaande immers eerst slopen. De corona-campagne is de start van de sloop. De maatregelen zullen de gewenste ineenstorting veroorzaken. De ineenstorting zal een ongekende humanitaire ramp veroorzaken. De humanitaire ramp zal het nieuwe systeem “rechtvaardigen.”