Heldhaftige nuchtere Hollanders versus SGP pantoffelhelden tot beschaming

Posted by admin | | dinsdag 19 maart 2019 11:35 pm

Laat anderen het vuile werk niet alleen opknappen

  21-09-2022 

Beluister ook zijn krachtige APB bijdrage van 22-09-2021

 

DJK : Het is weer eens zover, seculiere politici met een christelijke boodschap die publiekelijk nog strijden voor de rechten en vrijheden, en normen en waarden, van ons verkwanselde vaderland worden door de staatkundig gereformeerde pantoffelhelden uit onze gezindte door het slijk gehaald. Om hun eigen lafhartigheid en verliezen te verbergen hebben ze eindelijk een stok gevonden om van zich af te slaan. Eerstens ging het met name om Geert Wilders, maar dit keer omdat de seculiere Thierry Baudet heeft gezegd dat hij meer met het heidendom heeft dan met het christendom. Zeg mij eens, wanneer dit ooit anders is geweest? Ik ben nooit van mening geweest, en/of heb nooit geloofd, dat Baudet een geestelijk bondgenoot van het christendom is geweest. Hoe zou dat mogelijk kunnen zijn? En toch ben ik nog steeds van mening dat deze man meer bondgenoot is dan hij van zichzelf weet en velen van ons beseffen, en tevens vele malen moediger strijd voor de christelijke vrijheden en waarden dan de schijnvrome lieden van de SGP, en ik zal u zeggen waarom. Hij heeft naar mijn bescheiden mening een helder beeld en nuchtere visie op het hedendaagse wereldgebeuren, waarbij velen van zijn naaste collega’s ziende blind zijn en hierom niet opmerken, en horende doof en derhalve niet verstaan. Na een enkele persoonlijke struikeling en een korte periode van verbijstering over het hedendaags wereldgebeuren, wat zeer begrijpelijk is, heeft hij zich laten onderwijzen en heeft ook zelf veel onderzoek gedaan en mocht hij dingen doorzien en opmerken waar anderen verblind voor bleven. Wat ik van Baudet minder goed kan waarderen is dat hij bijkans de gehele tweede kamer als domme koeien wegzet, en zich daarmee qua intelligentie en inzichten boven hen verheft. Niet dat hij daarin ongelijk heeft (glimlach), want de meesten in onze regering zijn gewoon en stel lafhartige landverraders die hun ziel aan het globalisme hebben verkocht, maar anderzijds, ga er maar eens aanstaan door jezelf in zo’n politieke slangenkuil in Den Haag te bewegen waarbij er van alle kanten op je wordt ingehakt en ingebeukt, en waar je bijkans door iedereen wordt geboycot en voor gek wordt verklaard. Sommigen menen dat hij minder antithetisch politiek had moeten bedrijven door alleen zijn eigen partijbeleid voor te houden en minder inhoudelijke kritiek te geven inzake het verborgen kwaad en de snode agendaplannen van regeringspartijen te ontmaskeren en blootleggen, om te voorkomen dat andere politici uiteindelijk niet meer met hem willen praten of zaken wensen te doen. Dit wordt gezegd door mensen of leidslieden die denken dat Baudet nog altijd de illusie heeft, of in de waan leeft, dat zijn collega’s vervolgens nog steeds graag met hem van gedachten willen wisselen. Maar niets is minder waar dan dat, het is overduidelijk dat Baudet en zijn partijgenoten deze hoop allang hebben opgegeven en derhalve alleen nog maar het Nederlandse volk wakker willen schudden tot bewustwording en daarmee hun eigen vaderland voor zijn ondergang wensen te behoeden. Je zou dit enigszins kunnen vergelijken met dat ik bijvoorbeeld nog enige hoop zou hebben, en in de waan zou leven, dat dominees uit de gergem nog graag met mij nog in gesprek zouden willen gaan terwijl ik het dodelijk verderf in hun prediking op grond van de Heilige Schrift aan de kaak stel. Nee lezer, want ook mij is het uiteindelijk alleen nog maar te doen, zo God het geeft en wil zegenen, om hun kerkvolk wakker te schudden en van het dodelijk verderf te redden. Gelijk de duisternis het licht niet kan verdragen, evenmin kan de leugen de waarheid verdragen. Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn, Joh.3:20-21. Het is mijn wens en bede dat dit voor Wilders en Baudet op geestelijke wijze ook eens een waarheid mocht worden. Maar zijn felle kritiek en antithese op de verborgen agenda en corruptie van onze overheid was uiteindelijk wel de reden waarom het gehele kabinet wegliep tijdens het APB betoog van Baudet, uit steunbetuiging aan D66 minister Sigrid Kaag, met een innerlijk voornemen deze lastige klokkenluider en zijn partijgenoten in het voortaan zoveel mogelijk de mond te willen snoeren

  30-10-2019 

Heldere christelijke boodschap van een strijdvaardige onbekeerde politicus die het als een nuchtere Hollander nog opneemt voor de boeren en visserij, de soevereiniteit en joods-christelijke wortels en waarden van zijn arme vaderland    &    luister hier

Maar is het daarentegen dan ook onze roeping om Wilders en Baudet gedurig af te blijven zeiken om die enkele zetels in de Tweede Kamer te bewaken, of behoorden de kleine christelijke partijen hen waar nodig juist eens te gaan steunen? Wanneer het bijvoorbeeld gaat over het bedrieglijke vaccinatiebeleid, het goddeloze abortusbeleid, het feminisme en de transgenderagenda van onze overheid, de onrechtmatige landroof van boerenbedrijven, de oneindige asielopvang en het kostbare immigratiebeleid waar Europa onder zucht en kreunt, de aanstaande voedselcrisis, het misleidende stikstofbeleid en klimaatbeleid waaraan vele tientallen miljarden nutteloos worden verkwanseld, de enorme inflatie en energiecrisis. Allemaal zaken die ons vrije prachtige Nederland verwoesten en vernietigen!! Wat men in onze gezindte zelf niet aandurft verwijt men Baudet en Wilders dat zij het wel aandurven, zodat ze vervolgens hun eigen blindheid en lafhartigheid kunnen verbergen en ze zichzelf hiervan kunnen rechtvaardigen. Op dit punt bedrijven veel ogenschijnlijke dominees in onze gezindte een lafhartige koopmanschap door telkens anderen het vuile werk te laten opknappen en zelf de kat uit de boom te kijken. Ze hadden zo’n waarschuwend bassend geluid moeten laten horen ten tijde van de coronacrisis toen bijkans de helft van hun eigen gereformeerde gezindte uit angst en voorzorg zich onwetend met het grafeenoxide vergif liet vergiftigen. Hoeveel dominees waren er niet die allemaal in koor hebben geroepen dat die dodelijke vaccins een geschenk uit de hemel waren? En waar toen de christelijke leidslieden in onze gezindte vanuit een unanieme boodschap luidkeels hadden moeten spreken, bewezen ze hun trouw aan de overheid door angstvallig te zwijgen en lieten daarmee hun kerkvolk in de steek. De meesten van hen waren bevreesd voor de gevolgen en ontzegden op last van de overheid het merendeel van hun gemeente zelfs de toegang tot hun kerken, maar juist toen heeft de seculiere Thierry Baudet de bazuin geblazen en heeft zich zonder inhouden zeer moedig tegen dit duivelse bedrog publiekelijk uitgesproken en hierover zelfs een boek geschreven, ten schande van hen die zich op veinzende wijze beroemen op hun schijnvrome levenswandel en de daarbij behorende ‘christelijke’ politieke partijen. Het is werkelijk de dwaasheid gekroond, maar ook een teken van het laaghangende oordeel dat over onze kerken hangt. Toon mij uw geloof uit uw werken, leert ons Gods Woord! Soms denk ik weleens dat deze lafhartige blinde leidslieden niet eens meer weten wat een christelijke boodschap is. Wanneer u hierover nog steeds in twijfel bent, lees en bestudeer dan het uitgebreide gedocumenteerde onderzoek dat Robert F. Kennedy over de duistere praktijken van de Big Pharmacy heeft gepubliceerd. Hieronder volgt een kort fragment met een christelijke boodschap, lees wat ik onder christelijk versta, van de seculiere Geert Wilders die in dit geval terechte kritiek levert over dat de kinderen van de buren figuurlijk gesproken wel te eten krijgen terwijl onze eigen kinderen gebrek lijden, en dat de ouderenzorg in onze buurlanden belangrijker is en zwaarder weegt dan de verzorging van onze eigen ouderen. Vervloekt is het land wiens koning een kind is!

       

  25-10-2022

Baudet en Wilders die de Bijbel niet kennen, misschien wel als een boek van goede deugden en plichten beschouwen, en nog minder weten dat God Zijn verkoren bondsvolk Israël ten alle tijden heeft verboden zich met omliggende heidense volkeren te vermengen, beseffen beter welk een verwoestende werking het heeft, en/of ook voor ons Nederlandse volk zal hebben, wanneer vreemde volken en met al hun religies en eigen normen en waarden onophoudelijk onze kant uit blijven komen voor onderdak en asielopvang. Moest Israël dan niet gaarne herbergzaam zijn voor hen die vanwege oorlogen of andere oorzaken op de vlucht waren, natuurlijk, maar Israël diende ook de wolven in schaapsklederen buiten haar deuren en nationale grenzen te houden, en dit geldt ons christenen niet minder!! Het is alleen de vraag of wij doorzien met welke opzet crisis op crisis wordt gestapeld en oorlogen worden uitgelokt zodat middels de oneindige opvang van buitenlanders onze eigen cultuur en vrijheden worden verwoest en vernietigd. En juist in deze heilige scheikunde scoren de seculiere Wilders en Baudet veel hogere cijfers dan alle schijnvrome leidslieden in onze gezindte bij elkaar, en zijn ze het christendom meer van dienst dan zijzelf wellicht beseffen. God heeft met name in het Noorden van Europa destijds grote wonderen gedaan, en bleef daarna nog getrouwelijk door de lijn van de verkoren geslachten wonderlijk heen werken. Maar wat nu, wanneer steeds meer vrouwen uit die lijn der geslachten zich gaan vermengen met aanhangers van de islam en andere heidense religies? Lucifer weet dat God straks voor Zijn verkorenen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal maken waarop gerechtigheid en vrede, liefde en blijdschap zal heersen. Om dit te verhoeden en om de verworven eerkroon van de Heere Jezus Christus te ontroven, wil satan voor zijn volgelingen die hem aanbidden een nieuwe wereld orde stichten waarop ongerechtigheid en onvrede zal heersen, en waarin vooral hij, in plaats van de Heere Jezus, verheerlijkt en geprezen zal worden. God heeft het mensdom in vrijheid geschapen, maar satan wenst het ganse mensdom mee te trekken in zijn eeuwig verderf. De techno duivels achter de MRNA nanotechnologie zijn inmiddels zover dat men Gods handtekening uit het menselijk DNA probeert te verwijderen. Persoonlijk denk ik dat, wanneer dit is geschiedt door middel van veelvuldig ingespoten vaccins, een mens door middel van grafeenoxide vergiftiging en andere technologische invloeden, denk hierbij ook aan 5G stralingen, uiteindelijk in een bionische robot verandert en vervolgens onder zulk een zware vorm van slavernij verkeerd waardoor zijn gehoor en denkvermogen op vreselijke wijze wordt verduisterd en hierdoor blindelings orders uit de hel zal navolgen en derhalve onvatbaar wordt voor de zalige boodschap van het heilig evangelie tot redding en bevrijding uit deze helse ketenen, en hierdoor uiteindelijk nooit meer tot bekering zal kunnen komen. Ten diepste is dit de zaak waar het om gaat en het kernpunt achter dit satanische plan, namelijk dat er geen beelddragers Gods meer geboren zullen (en kunnen) worden. Hierom zal de aanstaande tijd van vreselijke verdrukkingen zoals verwoord in Matth.24 verkort worden, omwille van de uitverkorenen die nog geboren en toegebracht moeten worden. 

 

  APB 2016

Een moment om nooit te vergeten! Hier staat een seculiere Geert Wilders in 2016 als een roepende in de woestijn de schijnvrome Kees Van der Staaij van de SGP een Bijbels lesje te leren, door hem luidkeels toe te bazuinen om de verscheurende wolven met hun valse godsdiensten zoveel als mogelijk buiten onze nationale deuren te houden. Het zou toch andersom moeten zijn, zou je denken! Als er nog zulk soort moedige mannen in de SGP waren die de feiten zoals ze zijn zo scherp durfden te stellen en benoemen, zou ik SGP blijven stemmen. Maar helaas is het anders, het zijn een stel schijnvrome angsthazen en bangbroeken geworden die geen verdrukkingen willen lijden omwille van de Waarheid. Ze laten liever anderen het vuile werk opknappen en verdrukkingen lijden. Deze schijnchristenen die hun nationale geschiedenis zijn vergeten, zijn gedoemd deze te herhalen. Ze zijn kennelijk vergeten hoe Nederland door God een vrij soeverein land is geworden, en hoedanig God onze lage landen heeft willen verlossen van het juk der Spanjaarden. Grote wonderen heeft God daartoe verricht, lees het boek eens van de Wonderen des Allerhoogsten van Abraham Van de Velde. Sommige Spanjaarden kregen tijdens de bevrijding van Nederland zelfs te geloven dat God Zelf ook een geus was geworden, zodanig was God op de hand van de moedige Geuzen. De schijnchristenen van de SGP zijn wellicht ook vergeten hoe helden als Karel Martel (alias: de strijdhamer) destijds tijdens de slag van Poitiers en in de Pyreneeën als moedige leeuwen hebben gestreden om het gevaar van de Berbers en Moren en het bijbehorende mohammedanisme buiten de grenzen van Europa te houden. Denk ook eens aan de Duitse keizer Karel V die zich ten laatste van de kerkstrijd ten tijde van de reformatie moest onttrekken omdat hij ten strijde moest trekken tegen de Turken die aan de Zuid Oostelijke Europese grenzen gereed stonden om Europa binnen te trekken. Dit was destijds de normaalste zaak van de wereld. Maar hoe is het dan nu gesteld in onze dagen? Jawel, we hebben slappe handen en knikkende knieën gekregen, en waar voornoemde mannen gestreden om hun nationale deuren dicht te houden, daar hebben wij ze wagenwijd open gezet om de massa’s van asielzoekers en immigranten onderdak en asiel te verlenen, om vervolgens onze duurbetaalde zorgsystemen en uitkeringsinstanties te laten plunderen en te doen verarmen. Wee ons indien wij onze van God verkregen nationale vrijheden zo gemakkelijk verkwanselen, lijdelijk toekijken en anderen het vuile werk laten opknappen en waar nodig in de bressen doen staan. We zullen met dubbele slagen geslagen worden. Europa heeft de Joden langzaam maar zeker meer en meer gehaat en weggejaagd, en zie nu eens wat we ervoor terug krijgen?! We hebben de rijke zegen die Europa verkreeg (denk aan de gouden eeuw) onder de komst en het herbergen van vele Joden die naar het noorden van Europa trokken vanwege de vervolgingen door de Spaans Roomse inquisitie in het zuiden van Europa, ingeruild voor een vloek en vreselijke geselslagen. Wat Europa voor lange tijd heeft gezaaid, is ze nu aan het oogsten. Vanuit oostelijke winden voort gedreven kwamen de alles kaalvretende sprinkhanen in grote zwermen onze kant uitgevlogen, en begonnen onze blonde vrouwen en dochters aan te randen en te verkrachten, terreur en angst te zaaien, berovingen op straat zijn aan de orde van de dag, mensen voelen zich onveilig en durven in de avonduren de straat niet meer op vanwege mishandelingen en andere narigheden. We moeten nooit vergeten, dat de stok waarmee wij God en Zijn volk in het aangezicht slaan, wij door God nog harder terug geslagen zullen worden. Wie gevoelt de bedreven schuld hier nog van met een berouwvol hart, smekende God om vergeving over dit bedreven kwaad?

    

  04-12-2018

Hier krijgt de seculiere Thierry Baudet bijna de gehele Tweede Kamer over zich heen tijdens het debat over dat vervloekte Marrakesh akkoord. De mensen in onze Tweede Kamer zijn haast allemaal in een diepe slaap gevallen en hebben hun gezond nuchtere Hollandse verstand en denkvermogen verloren. De enkelingen die de rest wakker wensen te bazuinen worden belachelijk gemaakt en tegen gestaan. De waan van de dag regeert, het is werkelijk de dwaasheid gekroond. U hoeft niet te denken dat ik het met al hun standpunten eens bent. Welnee, het gaat mij om deze voornoemde hoofdpunten waar de meeste christenen naar mijn bescheiden mening veels te laconiek over denken. Wat heeft u straks aan die paar vrije koopzondagen waar de SGP zich zo ijverig voor inspant, terwijl ze de heetste kastanjes door Wilders en Baudet uit het vuur laten halen, wanneer we straks geheel overspoeld zijn geworden door een mosliminvasie waarvan het einde nog lang niet in zicht is, en waardoor wij onze kerkdiensten straks mogelijk niet meer in rust en vrede kunnen houden en onze kinderen verhinderd zullen worden om christelijk onderwijs te verkrijgen? Randzaken worden in dit opzicht verheven tot hoofdzaken, terwijl men zich over de belangrijkste hoofdzaken niet helder durft uit te spreken. Daar mogen de seculiere kamerleden voor strijden en zich de hals over breken. Steunbetuigingen van christenen blijven ook uit! Nou bij deze dan, spreek ik dus wel mijn steun voor deze twee nuchter nadenkende Nederlanders uit. Zij hebben meer op met de Joods-Christelijke wortels waarop Nederland en met name Noord-Europa zijn gegrondvest dan menig schijnchristen in hun nabije omgeving. Dus nogmaals, niet vanwege hun gehele partijprogramma’s, maar om de zaken die zij momenteel de hoogste prioriteit geven. Ik heb veel achting voor een man als Geert Wilders vanwege het offer dat hij bracht inzake zijn politieke en persoonlijke vrijheden. Sommigen vinden hem bij tijden iets te onbehouwen en luidkeels schreeuwen. Maar zeg eens, wat zou u doen als je als een roepende in de woestijn al meer dan 10 jaar tegen het reële potentiële gevaar van de islam staat te waarschuwen en haast niemand wil naar je luisteren? Thierry Baudet brengt deze zaken op een iets meer gematigde toon. Persoonlijk denk ik wel dat Baudet voor een groot gedeelte zal gaan profiteren van het vuile werk dat Fortuyn en Wilders -die hem voorgingen- hebben verricht. Maar beiden zijn in woord en daad vele christenen tot beschaming. Stem voor Nederland en tegen de EU, tegen massa-immigratie, tegen open grenzen, tegen Brusselse overheersingen, tegen een multiculturele samenleving, tegen klimaathysterie en tegen symboolpolitiek! Steun derhalve Wilders of Baudet, en laat de SGP en de CU maar even een poosje met grote ezelsoren ergens in een hoek van de Tweede Kamer gaan staan. Want de blinde leidslieden van de SGP en de CU zuigen in dit opzicht werkelijk de muggen uit en slikken de kamelen in zijn geheel door. Het mocht ze nog eens tot schuld en berouw worden en in diepe vernedering voor God brengen. Ik wil hierbij ten laatste de ware christenen oproepen om niet alleen te blijven bidden voor het zielenheil van deze moedige volksvertegenwoordigers maar ook voor het nuttige werk dat ze verrichten hetgeen de christelijke pantoffelhelden van de SGP en de Christen Unie nalaten en verzaken. Wat zou God hierin verheerlijkt worden als deze seculiere mensen tot een waar geloof in Jezus Christus mochten worden gebracht. Uiteindelijk zijn we toch allen van dezelfde lap gescheurd, alleen genade maakt verschil. En dat maakt onderscheid waar geen onderscheid is hoor. Dat geve den Heere uit vrije genade om niet, alleen om Jezus wil. 

 

  21-06-2018

Baudet in verhit debat met Rutte over immigratie

 

https://nos.nl/artikel/2276748-felle-uithalen-in-nos-verkiezingsdebat-met-landelijke-kopstukken.html

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/03/de-acht-heikele-punten-van-het-migratiepact-a3011435

 

  01-11-2018

Baudet versus Klaver tijdens Klimaatdebat

 

  12-03-2019

IEDEREEN TEGEN WILDERS EN BAUDET

 

  17-10-2019

 

Want de kinderen dezer wereld zijn voorzichtiger, dan de kinderen des lichts, Lukas 16:8b. Als ik deze en andere mensen over dit soort zaken hoor spreken, dan zie ik de Heilige Schriften inzake de toekomende dingen letterlijk voor m’n ogen in vervulling gaan. Wat mij echter verontrust is dat zijzelf vanuit Bijbels perspectief ten diepste geen enkel besef hebben van hetgeen momenteel in het wereldgebeuren gaande is. Dit komt omdat het hen volgens Markus 4:11-12 niet is gegeven de verborgenheden van het Koninkrijk Gods te verstaan. Maarten Luther schreef in dit verband dat de tekenen der tijden voor de ongelovigen verborgen zullen blijven. De Engelse predikant Joseph Charles Philpot vergeleek in zijn tijd de geleerden zonder ware godsvreze, die bij tijden evenwel nog best mooie dingen uit de Heilige Schrift opdiepten waaraan hijzelf soms voorbij ging, met helpende muilezels die het goud uit de diepe mijnen van Zuid-Amerika op hun ruggen omhoog droegen zonder enig besef te hebben van de waarde die ze op hun ruggen hadden liggen. Op dergelijke wijze beluister ik deze kinderen der wereld, en probeer hierbij het kostelijke van het snode te scheiden. De waarschuwende boodschap van deze moedige muilezels is echter wel tot schande en beschaming van de vele lafhartige leraren binnen onze kerken die liever anderen het vuile werk laten opknappen terwijl zij hun naam, hun eer en hun positie middels een schijnvrome wijze zoeken te bewaren, en uit vrees voor vervolgingen daarmee hun onkundige kerkvolk liever in het ongewisse wensen te laten. Ze moesten zich schamen voor God en hun kerkvolk!! Zie daar de kenmerken en het begin van de aanstaande grote kerkelijke afval inzake de herders die op dergelijke wijze zichzelf weiden en hierdoor steeds meer openbaar komen als goedkope huurlingen, die liever het hazenpad verkiezen en hun kudde niet meer met hun leven bewaken maar lafhartig in de steek laten, en begrijp tevens waarom ook straks het vreselijke oordeel zal beginnen bij het huis Gods. Ik schrijf dit met name voor hen die zichzelf liever vast klampen aan de leugenachtige berichtgevingen van de reguliere ‘mainstream media’ en daarmee de leugens voor waarheden houden en dit soort berichtgevingen afdoen als fabels en complotverhalen. Zij houden juist deze alternatieve berichtgeving voor verdacht, voor leugenachtig, en voor het zaaien van angst, en kunnen hierom niet begrijpen waarom ik dit soort seculiere mensen op mijn website aan het woord laat. Wie is dit beest gelijk en wie kan krijg voeren tegen dezelve? [Openb. 13:4b] Wie heeft er kracht en de wijsheid, en wie kan krijg voeren tegen de duistere werken en leugenachtige taal van dit beest dat de duivelse draak hem gaf te doen en spreken? Op dergelijke wijze zijn ook deze boodschappen voor de één als een reuke des levens ten leven wanneer zij de naderende voetstappen van hun dierbare Zaligmaker erin mogen beluisteren, en voor de ander als een reuke des doods ten dode. Straks komt de grote afval, en zullen zij zich als onwetende schapen gewillig naar de slachtbank laten leiden. Want, wanneer ik hen dan eerlijk op de man af vraag hoeveel voorgangers zij uit onze gezindte kunnen opnoemen die over deze dingen durven (s)preken, en hoeveel kinderen Gods zij kennen die het huidige wereldgebeuren beschouwen en kunnen verklaren bijvoorbeeld vanuit het Bijbelboek Openbaringen of vanuit de profetieën van Daniël, dan blijven de meesten het antwoord helaas schuldig. Om voornoemde redenen zijn veel kinderen van deze wereld voorzichtiger en waakzamer dan de wijze maagden in onze dagen die met de dwazen in slaap zijn gevallen. Wat zou het toch groot zijn als er eens leraren mochten opstaan die binnen dit kader enige moed en wijsheid verkregen om met alle ernst te kunnen verklaren waarom het Koninkrijk der Hemelen zo nabij is gekomen, en waarom hun hoorders zich dienen te haasten en spoeden om huns levens wil. Dat geve den Heere uit vrije genade om niet, alleen om Jezus wil.

 

  18-06-2020

  18-06-2020