Over de oorsprong van de heidense feestdagen rond eind december

Posted by admin | | vrijdag 22 december 2023 11:15 am

BABYLON MOEDER DER HOERERIJEN EN GRUWELEN

Enkele dingen over de oorsprong en duivelse betovering inzake de feestdagen aan het einde des jaars, waarin vele heidenen op 25 december onwetend de geboorte van Tammuz (zoon van Nimrod en Semiramis), en vele christenen rond dezelfde datum achteloos de geboorte van de Heere Jezus Christus (de Zoon van God) gedenken, hetgeen een goddeloze vermenging is van de heidense Babylonische (en roomse) afgoderij met het christendom. Google vertaling vanuit Zuid-Afrikaans naar NL

 

“Nimrod was de zoon van Cush. Hij begon een tiran op aarde te worden… en het begin van zijn rijk was Babel” (Gen. 10:8 – 10). Vroeger was de stad Babylon een zeer welvarende handelsstad, een eigenschap die, net als vandaag, leidt tot arrogantie en waanvoorstellingen, en onmiskenbaar ook tot afgoderij, roekeloosheid en hoererij met inboorlingen. Seksuele bijeenkomsten en festivals zijn onder deze omstandigheden ook onvermijdelijk. Nimrod stierf een vroege dood. Hierover bestaat enig verschil van mening. Sommigen geloven dat hij door een beer werd gedood en anderen geloven dat hij werd gedood omdat hij zichzelf tot god verklaarde. Anderen beweren dat Ezau hem heeft vermoord. Dit is echter niet belangrijk. De vrouw van Nimrod heette Semiramis en ze hadden een zwakzinnige zoon genaamd Tammuz, van wie we in Ezechiël lezen. 8:14 gelezen. Nimrod bouwde de Toren van Babel in concurrentie met Jahweh. Lust en immoraliteit onder de mensen vierden hoogtij en Nimrod beschouwde zichzelf als een seksuele reus. Hij werd ook aanbeden als een god.

Op zijn eerste verjaardag na zijn dood beweerde Semiramis dat er ’s avonds een grote groene boom voor haar raam verscheen en dat het de geest van Nimrod was die een grote machtige god was geworden en dat hij aanbeden moest worden. (Let op: zijn geest, namelijk een geestelijke god, we horen voortdurend van een geestelijke god). Ook zorgde zij ervoor dat zijn verjaardag elk jaar op 25 december met veel tamtam werd gevierd, en tot op de dag van vandaag is het nog steeds onze eigen grootste dag van het jaar. Daarom lezen we op zoveel plaatsen in de Bijbel over de groene bomen die aanbeden werden en dat de Israëlieten deze heidense religie ook volgden en dat Jahweh daar erg boos over was. Gemengde huwelijken en gemengde huwelijken waren feitelijk de grootste oorzaak van hun fouten.

Semiramis verhief zichzelf door sluwheid tot de hemelgodin. Ze beval ook dat ze elk jaar op de vooravond van Nimrods verjaardag groene bomen in hun huizen moesten brengen om ze te aanbidden en dat ze ze moesten versieren met goud, zilver en edelstenen. We lezen ook in de Bijbel over deze zelfde bomen: “Zo zegt Jahweh: Raak niet gewend aan de weg van de heidenen (let op de weg – het is de andere weg, niet de weg van het volk van Jahweh), en ga niet wees bang voor de tekenen van de hemel (de zon- en maangoden enz.), omdat de heidenen er bang voor zijn. Want de statuten van de volken (de ongelovigen) zijn ijdelheid; want een boom uit het bos kapt ze om, het handwerk van een vakman met de bijl. Ze bedekken hem met zilver en goud, ze zetten hem vast met spijkers en hamers, zodat hij niet wiebelt. Ze zijn als een vogelverschrikker in een komkommertuin: ze kunnen niet praten, ja, ze moeten gedragen worden omdat ze niet kunnen lopen. Wees niet bang voor ze, want ze kunnen geen kwaad doen, maar er is geen goed in hen” (Jer. 10:2-5).

Dat is vandaag de dag allemaal nog steeds zo, behalve dat we de bomen niet aanbidden in de geest van Nimrod zelf, maar dat we op zijn minst onze eigen geest ervan aanbidden, namelijk dat we geloven dat we het menen, zoals ons is geleerd: de Heilige Geest Die uitgaat van de Vader en de Zoon, maar in werkelijkheid is het de geest van Nimrod en zijn eigennaam, hij wordt ook wel “de Heer” genoemd. De gewoonte is nog steeds zo ingebakken dat deze niet kan worden doorbroken. De groene bomen van Nimrod zijn ook niet meer versierd met goud en zilver, maar met allerlei glitters en vlaggen en kleuren en lichtjes en ballonnen enz. Semiramis gaf ook opdracht om replica’s van de Toren van Babel te bouwen op de heuvels en bij alle gebedshuizen. Als gevolg hiervan werd ze toen de “godin van de torens” genoemd. We lazen veel in de Bijbel over de torens en dat Jahweh er boos over was. “Bovendien hebben je vaderen mij in deze zaak verweten dat ze overspel tegen mij hebben gepleegd. Toen ik ze in het land bracht waarvoor ik mijn hand opstak om het aan hen te geven, keken ze uit naar alle heuvels en alle dikke bomen, en daar slachtten ze hun offers en brachten daar hun aanstootgevende offerande en brachten daar hun zoete offergeur en goten daar hun drankoffers uit. Toen zei ik tegen hen: Wat is deze hoogte waar ze naartoe gaan? En ze noemden het tot op de dag van vandaag Hoogheid. ” (Ezech. 20:27 – 29). Dit soort overspel van Israël begon als gevolg van de verleiding van Bileam (Num. 22 – 25). Het was toen ze in Gilgal waren en Hij zegt dat Hij hier Zijn volk begon te haten (Hosea 9:15). Maar onthoud dat afgoderij het resultaat is van raciale vermenging (Deut. 7:1 – 6 en 1 Kor. 11).

We lezen in de Bijbel dat de slechte koningen van Israël ook de heidense torens lieten bouwen en dat de goede koningen ze lieten afbreken. We gebruiken ook nog steeds met eerbiedig gezag de hoogten op onze gebedshuizen: waarop de haan staat! Astarte, de godin van de Sidoniërs, stond bekend als de godin van de torens. We zien ze in elke stad. Astarte en Milkom zijn nog twee namen voor Semiramis. In verschillende tijden, landen en talen had Semiramis verschillende namen. In Egypte was ze bijvoorbeeld Isis. Nimrod zelf stond bekend onder vele namen. De Grieken noemden hem onder meer Nicolaas. Denk maar aan St. Nicolaas de Sinterklaas of Kerstman van de Nederlandse kinderen. Het is dus feitelijk de religie van de Kanaänitische of bastaardnaties, ook wel het gele ras genoemd. In werkelijkheid bestaat er niet zoiets als een geel ras, maar eigenlijk bastaardrassen. Hybriden zijn geen “ras” maar een mengsel van twee of meer rassen. Na de dood van Nimrod werd het een gewoonte en instelling dat de dag vóór zijn verjaardag op 24 december begon met grote feestvreugde en extravagant gedrag, feestvreugde en dronkenschap, wat tot op de dag van vandaag nog steeds hetzelfde is. ’s Avonds werden de fakkels aangestoken en de grote kaarsen, wat later en tot op de dag van vandaag bekend werd als kerstavond. Om middernacht, toen de meesten erg dronken waren, riepen de priesters: “De maagd heeft het volbracht!” (De maagd heeft gebaard). Het bord waarop de mannen vervolgens de steden introkken en alle vrouwen en meisjes die ze tegenkwamen, verkrachtten.

Het festival bereikte feitelijk zijn hoogtepunt toen ze jonge meisjes verkrachtten, vooral maagden, en sportief, triomfantelijk en dronken dierlijk gedrag. Veel vrouwen en meisjes raakten op natuurlijke wijze zwanger, en het jaar daarop, met Kerstmis, op de verjaardag van Baäl, werden deze kleine kinderen – die toen drie maanden oud waren – in het vuur gegooid als offers aan Nimrod, Baäl, Moloch enz. De Israëlieten gingen ook na de kerstdagen. “Zo zult u niet omgaan met Jahweh, uw Elohim; want alles wat een gruwel is voor Jahweh, wat Hij haat, hebben zij hun goden aangedaan; want zelfs hun zonen en hun dochters verbranden zij met vuur voor hun goden” (Deut. 12). :31).
Jahweh waarschuwde zijn Israëlieten om de feesten van de heidense volken niet bij te wonen, maar toch deden zij dat en ontbeerden zo hoererij van Hem. Dus raakten ze geobsedeerd door deze heerlijke feesten en dus bogen ze tot op de dag van vandaag voor Baäl, en lieten ze ook hun kinderen door het vuur gaan (wat tegenwoordig niet meer wordt gedaan). 2 Con. 13:3; 21:5 – 6; 23:10 – 11; Lev. 18:3 enz.

Salomo zelf nam ook deel aan deze feesten (1 Koningen 11: 1 – 8). Dit bewijst dus duidelijk dat 25 december niet de geboortedag is van Jezus, de Messias van de Bijbel, maar de feesten van de andere Messias. Het is een Baalfeest op Baal’s eigen naam, hij wordt ook wel “Lord” of in het Engels “Lord” genoemd en uit de concordanties van Young and Strong kan worden bewezen dat Lord eigenlijk Baal betekent. Dit kan ook worden bewezen in de King James Bijbel. De Messias uit de Bijbelse naam is niet Heere der Heeren, maar (Yeshua) Jezus. “Ik kwam in de naam van mijn Vader, en jullie ontvangen mij niet. Als een ander in zijn eigen naam komt, zul je hem ontvangen” (Johannes 5:43). Dus Baäl kwam in zijn eigen naam – Heer – en ons werd geleerd dat hij de Messias is. In onze onwetendheid en verbeeldingskracht geloven we dat we werkelijk de volgelingen zijn van de echte Ene, terwijl we de ander dienen. Dit is het andere evangelie en Heer in 2 Kor. 11:4 waarvan Paulus ook in Gal. 1:6 -7 schreef. Het is de religie die afkomstig is van de andere groep naties of de bastaardzaadlijn – of generatie, of geitennaties of linksen of machten van de duisternis. Het werd hem gegeven om te overwinnen (Openb. 13:7). We hebben het eigenlijk over drie soorten religies.

  • 1. De ware religie van Jahweh en het evangelie van Jezus Christus volgens de Bijbel.
  • 2. De Babylonische duisternisreligie, begonnen door Nimrod.
  • 3. Het brouwsel van 1 en 2 zoals het werd gedaan door Simon Magus (en later door enkele van de oude hervormers), en dat volgens Paulus het andere evangelie wordt genoemd. Door Magus werd de Baäldienst zo dicht bij de Bijbel gebracht dat het moeilijk te onderscheiden is voor iemand die het niet goed wil onderzoeken. “… doordat zij hun drempel op mijn drempel maakten en hun deurpost naast mijn deurpost, zodat alleen de muur tussen Mij en hen was” (Ezech. 43:8). Het doet denken aan de brede en de smalle weg. De ene deur is waarschijnlijk smal en de andere breed? “De hele wereld gaat achter het Rode Beest aan” uit Openbaring 13:3. Wij zien het zo: de heidenen en de christenen. Kerstmis is een van de vele dingen die door de theologie tot religie zijn gemaakt en waarvan in de Bijbel geen spoor terug te vinden is, maar waarover wel veel preken worden gehoord. Nu kan worden gevraagd: “Weten de leraren niet dat 25 december de verjaardag van Baäl is?” Natuurlijk weten ze het! In het radioprogramma “Wat zegt de Bijbel”, de laatste zondag voor Kerstmis 1984, stelde iemand de vraag: waar komt Kerstmis vandaan? De professor legde uit dat het de verjaardag van Mitras (met andere woorden, Baal) was. Eind januari of begin februari. In 1985 stelde iemand anders opnieuw dezelfde vraag. De professor antwoordde dat het al in december was afgehandeld en hij bevestigde dat het de verjaardag van Mitras was. Baäl wordt dus aanbeden en gediend in het geloof en de verbeelding dat het Jezus, de echte Messias, is. In werkelijkheid bestaat Baäl in werkelijkheid helemaal niet; het is slechts een spirituele of religieuze god, alleen in de verbeelding van zijn volgelingen. Dit is de andere Messias of Heere.

In verband met de gezamenlijke vermenging van de twee Messiassen schrijft Paulus aan de Korinthiërs: ‘Jullie kunnen niet de beker van de Messias drinken, maar ook de beker van de duivels. Je kunt niet deelnemen aan de tafel van de Meester en ook niet aan de tafel van de duivels” (let op: niet slechts één duivel) (1 Kor. 10:21). Wat hij hier zegt is precies wat wij doen. Wij vieren de feestdagen van de duivels en dan zeggen we: we menen oprecht dat het voor Jezus is. Dus dienen we Jezus en de duivels tegelijkertijd in de zin dat het niet gemakkelijk kan worden waargenomen vanwege onze onwetendheid en de grondigheid waarmee de duivels het brouwsel brouwen. religie, in die zin dat we altijd de verkeerde Messias dienen zonder het te beseffen. Jezus zei ook: “Niemand kan twee heren dienen, omdat hij óf de een zal haten en de ander zal liefhebben, óf hij de een zal volgen en de ander zal verachten. Je kunt Elohim en Mammon niet samen dienen” (Matt. 6:24). De verkeerde won toen.

Zo waarschuwt Jahweh ons op verschillende plaatsen in zijn Woord tegen de man die de twee Messiassen tegelijkertijd probeert te dienen door met dubbele maatstaven te meten: “Ik zal ook van deze plaats uitroeien wat er nog over is van Baäl, de naam van de afgodendienaars samen met de priesters; en deze die op de daken het hemelse leger aanbidden; en de aanbidders die zweren bij Yahweh en zweren bij Milcom. Ook degenen die zich afkeren van Jahweh en die Jahweh niet zoeken en Hem niet raadplegen” (Zef. 1: 4 – 6). De vraag is nu: Zal Hij al deze waarschuwingen aan zijn volk geven als er niet zoiets bestaat als hen toestaan twee heren tegelijkertijd te dienen? Denk er eens over na en u zult het ermee eens moeten zijn dat zoiets bestaat. De inhoud van dit boek wordt dan ook onderbouwd in de Bijbel.

De leer van de hemel is precies de leer van Nimrod. Hij was de zonnegod met zijn hemel in de zon volgens de bewering van zijn vrouw Semiramis die zichzelf door trucs verhief tot hemelgodin en ook Milkom en Astarte werd genoemd. Paasvrijdag en -maandag waren haar festivals en dit zijn allemaal festivals die deel uitmaken van de leer van de General Christian Church van Simon Magus: Het met elkaar verweven evangelie en Baäldienst waaraan we zo gewend zijn geraakt dat het allemaal zo waarlijk christelijk lijkt. zodat de grootste menigte niet zal vertrekken. In de leringen van de General Christian Church zweren we letterlijk tegelijkertijd bij Jahweh en Milkom. De handelaren verdienen samen met de Money Force veel geld aan de paas- en kerstvakantie! Over afgoderij zegt Jahweh: “… dat ook jij je ogen niet naar de hemel opslaat, en wanneer je de zon en de maan en de sterren ziet, het hele leger van de hemel, laat ze je dan verleiden, buig je voor hen neer en dien ze.” – dingen die Jahweh, uw Elohim, heeft uitgedeeld aan alle volken onder de hele hemel. Maar Jahweh heeft u (Israëlieten) meegenomen en uit de ijzeroven gehaald, uit Egypte om zijn erfenis te zijn zoals het nu is” (Deut. 4: 19) – 20). De afgoden werden daarom aan de andere volken gegeven, maar voor de Israëlieten is Hij Zelf hun Elohim. Opnieuw duidelijk wat Hij Zelf zegt dat Hij niet een Elohim van alle volken is. Maar alleen voor het volk van zijn verbond. Met betrekking tot alle andere naties bevestigt Hij ook opnieuw: “Want alle naties mogen ieder in de naam van zijn god wandelen, maar wij (Israëlieten) zullen voor eeuwig en altijd in de Naam van Jahweh, onze Elohim, wandelen” (Micha 4:5) .

De Heere Jezus veranderde het ook niet, want hij gebood zijn apostelen onder meer: “Ga niet op weg naar de heidenen, en ga geen stad van de Samaritanen binnen, maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël” (Matth. 15:24). Zijn Vader zond Hem daarom voor geen ander doel, zoals Hij Zelf zegt, dan voor de verloren tien stammen of “de gevallen hut van David”. Verder verklaart Hij ook: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: de Zoon kan niets uit Zichzelf doen, tenzij Hij het de Vader ziet doen. Want wat Hij ook doet, de Zoon doet hetzelfde. Ik kan niets uit Mijzelf doen. Zoals ik hoor, oordeel ik; en mijn oordeel is rechtvaardig, omdat ik niet mijn eigen wil zoek, maar de wil van de Vader die mij heeft gezonden” (Johannes 5:9 en 30). Hij bracht dus geen enkele verandering aan in het Oude Testament! En dat is niet wat de ministers zeggen. Dit is wat Hij Zelf zegt, met andere woorden het komt uit het Woord van Elohim. De reden waarom we de fouten zo gemakkelijk accepteren is juist omdat we Jezus niet zoeken en Hem niet raadplegen. Hoe doen we het? Wij zoeken Hem in zijn Woord en daar raadplegen wij Hem ook en daar vinden wij Hem ook. Met andere woorden: als we verkeerde dingen accepteren omdat we de Bijbel zelf niet bestuderen, dan kan men begrijpen waarom Hij geen excuus zal hebben voor onwetendheid en waarom Hij deze ook zal uitroeien, omdat ze de gruwel begaan van het verwaarlozen van de Bijbel.

De ernst van Open. 13:7 kunnen we niet negeren, omdat hier het antwoord ligt op de vraag waarom het kwaad zo vaak gedijt. “Het werd hem gegeven om te veroveren en te regeren”. Hij heeft overwonnen en regeert. Maar dat betekent niet dat we nu de handdoek in de ring gooien. Onder deze omstandigheden moeten we voorzichtiger zijn dan ooit. Het grootste deel van de wereld is al meegesleept. De volken die tot de boze behoren zijn ook zijn generatie en kunnen nooit tot Jahweh behoren, maar zij hebben de Israëlieten na hun Messias misleid vanwege de vele valse leraren en dus dienen wij de andere Messias door geloof: “. vanwege gebrek aan kennis; wij komen om’ (Hosea 4:6). Hoe waar is het! Nimrod werd door de Grieken blijkbaar ook Nicolas genoemd en het zijn blijkbaar zijn volgelingen die de Nicolaïeten worden genoemd en tevens de oorsprong van Sinterklaas (afgeleid van Nieklaas). De Indiërs hebben ook een moeder- en kind-afgoderij, namelijk Devaki en haar kind Chrishna, een zwart kind met kroeshaar – dat eigenlijk wol is – zoals een neger. Deze vrouw en dit kind zijn dezelfde als Semiramis en Tammuz. De Jamaicanen geloven dat zij het uitverkoren volk zijn omdat ze verschillen van de andere rassen doordat ze wol op hun hoofd hebben en geen haar. De moeder en het kind zijn in de meeste gevallen de Madonna en niet Jezus en Miriam (Maria) niet. Lees ‘De twee Babylons’ p. 102 – 112 en in verband met Kerstmis lees p. 91 – 101.

Er zijn eenvoudige methoden om te bepalen wie de ware Messias is en wie de heidense Messias. Degenen die op 25 december zijn geboren, zijn de heidenen. Degene wiens geboortedatum onbekend is, is de Ware. Degene naar wiens hemel ze gaan als ze sterven, is de ander. Deze die terugkomt om met zijn volk op aarde te regeren, zoals de hele Bijbel het beschrijft, is de Ware. Degene wiens koninkrijk het volk Israël is, is Degene uit de Bijbel en zij zullen met Hem de overwinning behalen in de laatste oorlog en ook met Hem regeren over de naties van de wereld. Deze god die de Messias is van de naties van de wereld: Zij die op de weg van Kaïn – Kanaän en Edom zijn, met andere woorden de weg van de linkse wereldnaties die het Rode Beest in verwondering volgen (Openb. 13) zijn de verkeerde Messias en het lijkt alsof hij de grote god van de wereld is. Deze Ene, die door de hele Bijbel heen de Elohim van Israël wordt genoemd, is de Ware, en Hijzelf zei dat Hij alleen kwam voor de verloren schapen van het huis van Israël. Hun koninkrijk onder zijn heerschappij zal een eeuwige heerschappij zijn en alle naties van de wereld zullen gezegend worden onder zijn heerschappij en die van zijn volk, zoals Hij aan Abraham beloofde met een eed (Gen. 22:18). De ware Naam van de Messias is niet “Heer” of “God” – dit zijn titels, geen namen! Zijn naam is (Yeshua)  de Heere Jezus Christus.

Oorspronkelijk zei Semiramis dat de geest van Nimrod in de groene boom zat die op de avond van 24 december voor haar raam verscheen en dat zijn geest nu een grote god was die aanbeden moest worden, dus een geestelijke god. En deze geestelijke god zou dan een hemel in de zon hebben. Natuurlijk ook een geestelijke hemel. Het is de andere god en de andere hemel. Blijkbaar stond het bekend als Nimrod of beter gezegd de hemel van Baäl. Maar toen Simon Magus deze god en de hemel nu met het evangelie vermengde, werd het blijkbaar pas daarna bekend als God en zijn hemel.

Terwijl we dit nu weten, moeten we ervoor zorgen dat we de Baäldienst en de Bijbeldienst goed van elkaar onderscheiden. Vooral in de protestantse gelederen met al haar duizenden religies bestaat er letterlijk onder de Algemene Christelijke Kerk eerder een Algemene Babylonische Verwarring! Volgens hun prediking is alleen goede trouw nodig om in de geestelijke hemel te komen als ze sterven. De mensen die daarom geloven dat de Israëlieten niet meer als volk bestaan, geven dus aan dat Jezus heeft gelogen toen Hij in de Bijbel zei dat Hij alleen kwam voor de verloren schapen van het huis van Israël (Matt. 10: 5 – 7 en 15: 14). Ze zijn daarom slecht en ongelovig omdat ze het Woord van Jahweh niet geloven zoals dat in de Bijbel staat. Zij zijn volgelingen van de Baäl-priesters, Magiërs en Origenes en vele anderen die het Woord van Jahweh vergeestelijken, zoals verklaard door ds. Du Toit en vele anderen. Daarmee verwijderden zij de mensen uit de Bijbel die waren uitgekozen voor het koninkrijk op aarde en die de hoofdrol van de hele Bijbel vervullen, en vervingen ze door het andere geestelijke koninkrijk en de Messias van wie zij geloven dat die hen zal komen halen.

Jezus leert ons dat we geen jota of tittel van de wet mogen veranderen. Mat. 5:18 en in Matth. 4:4 Hij zegt dat zij zullen leven van “elk woord dat door de mond van Elohim gaat”. En: “Hij gebood hen niet naar links of naar rechts af te wijken” (Deut. 5:32). Met betrekking tot de Bijbel zei Hij ook tegen zijn volk: “Als iemand hieraan toevoegt, dan zal Elohim de plagen over hem toevoegen die in dit boek geschreven staan. En als iemand iets wegneemt van de woorden van het boek van deze profetie, dan zal Elohim zijn deel wegnemen van het boek des levens en van de heilige stad en van de dingen die in dit boek geschreven staan” (Openb. 22:18-19). Op twee manieren overtraden zij in dit opzicht: in die zin dat zij de hoofdrol van de Bijbel vervulden; de mensen die Jahweh zelf vormde en koos, en onder zeer strikte wetten plaatste om zich niet met enig ander ras te vermengen, werden uit de Bijbel verwijderd en vervangen door de algemene wereldnaties en volkeren van alle rassen en hun volledige recht op algemene vermenging gaf. Ze hebben de Bijbel op dit vlak echter niet volledig schriftelijk veranderd, maar ze prediken wel dat dit de bedoelingen van de Bijbel zijn. Daarbij haalden ze ook de Messias uit de Bijbel en vervingen hem door een andere Messias die zich niet conformeerde aan de beschrijving van de Bijbel, noch aan de wetten die hij voor zijn volk had opgesteld. Deze actie komt dan letterlijk overeen met het satanisme, dat door de geschiedenis heen is gepleegd tegen het koninkrijk van Jahweh vanaf Adam en Eva, en tegen Jahweh zelf in het bijzonder.

Het gevaar is echter dat er vanwege de valse leer over de twee Messiassen wordt gesproken alsof ze slechts één zijn, de ware Ene, maar dat de feesten en leerstellingen van de ander op een subtiele manier valselijk worden toegepast op de ware Ene, zodat ongeïnformeerde het niet opmerken, zoals Des Griffin zegt. De kersttijd wordt ieder jaar zo groot mogelijk opgeblazen door de Money Power-media. Het hele doel ervan is alleen maar geld verdienen voor de handelaars, wat op zijn beurt zeer gunstig is voor de bankiers en de geldmacht in het algemeen. We lezen dat de rijke hoer van Babylon zo ontzettend rijk is en dat de grote kooplieden van de wereld en de koningen (regeringen) hoererij met haar bedrijven (Openb. 18:3).

De oprechte volgelingen van Jezus moeten in alle opzichten tegen deze verkeerde dingen in opstand komen als tegenstanders van de rijke hoer en hen beschouwen als onderdeel van de menigten van Jezus, die tegen de kwade krachten zijn, en alles wat gunstig is voor de combinatie van de geldmacht (mammon) is. In december en ook met Pasen moeten ze zo min mogelijk kopen. De Afrikaners zijn zich al heel goed bewust van de nepkerstmis, omdat er de afgelopen jaren duizenden pamfletten in verband hiermee zijn verspreid. De distributeurs doen dit vrijwel allemaal op eigen kosten. Naar aanleiding van deze informatie worden er uiteraard lastige vragen gesteld aan de docenten. Nu zijn er blijkbaar sommigen van hen die verwoed op zoek zijn naar de geboortedatum van Jezus. Blijkbaar heeft een van hen al aangekondigd dat hij deze specifieke dag heeft opgespoord. De reden om een andere dag te zoeken is duidelijk. Dit heerlijke feest zit te diepgeworteld en is niet meer uit te roeien. Op deze manier kunnen de Baälfeest behouden blijven als deze door een nieuwe bluf naar een andere datum wordt verplaatst. Het laat echter duidelijk zien hoe bewust ze zijn van hun schuld en tegelijkertijd hoe hulpeloos en machteloos ze zijn in de klauwen van hun valse religie. De ellende van hun hachelijke situatie kan hen graag worden gegund. Laten we hopen dat het hen in alle opzichten van hun ketterij overkomt.

 

Geschreven en ingezonden door een Zuid-Afrikaanse voorganger

 

=======================================