Kohlbrugge over Wet & Evangelie

Posted by admin | | maandag 2 augustus 2010 3:46 pm

 

Romeinenbrief

 

Welk is dan het voordeel van de Jood, of welke is de nut der besnijdenis, Rom. 3:1-8

 

Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, Rom. 5 vers 9

 

Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven, Rom. 6 vers 2

 

Weet u niet, dat zo velen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, Rom. 6 vers 3-4

 

Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, Rom. 6 vers 6a

 

Opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, Rom. 6 vers 6b

 

Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde, Rom. 6 vers 7-12

 

Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, Rom. 6 vers 15

 

Zo stelt nu uw leden, om dienstbaar te zijn der gerechtigheid, Rom. 6 vers 19

 

Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde, en Gode dienstbaar, Rom. 6 vers 22

 

Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, Rom. 7 vers 14

 

Maar zo iemand de Geest van Christus niet heeft, die komt Hem, Rom. 8 vers 8-11

 

En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen mede, Rom. 8 :28

 

Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil, Rom. 9 vers 18

 

 

 

Galatenbrief

 

Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven, Gal. 2 vers 19-20a

 

Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, Galaten 2 vers 20

 

Christus heeft ons verlost van de vloek der Wet, een vloek geworden, Gal. 3 vers 13

 

Wees vrolijk, gij onvruchtbare; breek uit en roep, gij die geen….., Gal. 4 vers 27

 

Want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met den zoon, Gal. 4 vers 30b

 

Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, Gal. 5 vers 1

 

Wandelt door de Geest, en volbrengt de begeerlijkheid des vleses niet, Gal. 5:16-17

 

Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen, Gal. 5:24

 

 

 

Zendbrief aan de Hebreeën

 

God, voortijds veelmalen en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken, Hebr. 1:1-2

 

Dewelke, zo Hij is het Afschijnsel van Zijn heerlijkheid, Hebreeën 1 vers 3

 

Zo veel voortreffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender, Hebr. 1:4-6

 

En tot de engelen zegt Hij wel, Die Zijn engelen maakt geesten, Hebr. 1 vers 7-9

 

En Gij, Heere, hebt in den beginne de aarde gegrond, en de hemelen, Hebr. 1:10-12

 

En tot welke der engelen heeft Hij ooit gezegd, zit aan Mijn, Hebr. 1 vers 13-14

 

Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door hemelen, Hebr. 4:14-16

 

Hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, Hebreeën 5:8-9

 

En gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven, Hebreeën 9 vers 27-28

 

Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle zekerheid, Hebr. 10 vers 19-24

 

Ziende op de oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Hebr. 12 vers 2

 

De God nu des vredes, Die de grote Herder der schapen door bloed, Hebr. 13:20-21

 

 

 

Zendbrieven

 

Wij prediken Christus, de Kracht Gods en de Wijsheid Gods, 1 Korinthe 1:24b

 

De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrij, 2 Kor. 3:17

 

U geve de Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis, Efeze 1 vers 17-22a

 

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, Ef. 2:10

 

Vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, Filip. 1 vers 1

 

Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die Boven, Kol. 3:1-5

 

Dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig, dat Christus…, 1 Tim. 1:15

 

Van welke ik een voornaamste ben, 1 Timotheus 1 vers 15b

 

Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen, Titus 2:11-14

 

Maar heiligt God de Heere in uw harten, 1 Petrus 3 vers 15-22

 

 

 

 

Zendbrief van de apostel Johannes

 

In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, Joh. 1 vers 1-3

 

En het Woord was bij God, en het Woord was God, Johannes 1 vers 1b

 

In Hetzelve was het Leven, Johannes 1 vers 4a

 

En het Leven was het Licht der mensen. Johannes 1 vers 4b

 

En het Licht schijnt in de duisternis; en de duisternis heeft Hetzelve, Joh. 1 vers 5

 

Er was een mens, van God gezonden, wiens naam was Johannes, Joh. 1 vers 6-13

 

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, Johannes 1 vers 14

 

Die na mij komt, is voor mij geworden, want Hij was eer dan ik, Joh. 1 vers 15-18

 

De Heere Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron, Joh. 4 vers 1-26

 

En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een ieder, Johannes 6:40

 

Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij – Joh. 10:27-30

 

Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven; niemand komt tot den, Joh. 14:6

 

Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, 1 Joh. 1 vers 3

 

Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde, 1 Joh. 1 vers 7

 

Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf zo wandelen, 1 Joh. 2 vers 6

 

Een ieder, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, 1 Johannes 3 vers 9

 

Een ieder, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, 2 Joh. 1 vers 9

 

Opdat onze blijdschap volkomen zijn moge, 2 Johannes 1 vers 12b

 

En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend, Openb. 1 vers 18

 

En Die op de troon zat zeide, ziet, Ik maak alle dingen nieuw, Openb. 21 vers 5-7

 

 

 

Nieuwe Testament

 

Vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aan, Matth. 22 vers 1-14

 

Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, Matth. 25:1-13

 

En niemand, die een kaars ontsteekt, zet die in het verborgen, Lukas 11 vers 33-36

 

En de Apostelen zeiden tot de Heere, vermeerder ons het geloof, Lukas 17 vers 5-10

 

De gelijkenis van den Farizeeër en den tollenaar, Lukas 18 vers 9-14

 

De Heere Jezus op bezoek bij Zacheus de tollenaar – Lukas 19 vers 1-10

 

En de zaligheid is in geen ander, Handelingen 4 vers 12

 

—————————————————————————————–

 

Schriftverklaringen :  INDEX

Schriftverklaringen :  Genesis

Schriftverklaringen :  Exodus t/m Deuteronomium

Schriftverklaringen :  Jozua t/m Psalm 54

Schriftverklaringen :  Spreuken t/m Zacharia

Schriftverklaringen :  Mattheus

Schriftverklaringen :  Markus t/m Lukas 1-16

Schriftverklaringen :  Lukas 17 t/m 24

Schriftverklaringen :  Johannes 1 t/m 19

Schriftverklaringen :  Johannes 20  –  Handelingen der apostelen

Schriftverklaringen :  Romeinbrief  en Korinthebrief 

Schriftverklaringen :  Galatenbrief  t/m  Timotheusbrief

Schriftverklaringen :  Hebreeenbrief  t/m  Openbaringen