Apologetiek

Posted by admin | | maandag 9 januari 2012 2:24 pm

   DJK – 22 stellingen

 

Wee u, gij wetgeleerden, want gij hebt den sleutel der kennis weggenomen; gijzelven zijt niet ingegaan, en die ingingen, hebt gij verhinderd (Lukas 11:52)

Een enkel woord vooraf. Aan hen die menen dat ik de strijd tegen vlees en bloed heb, wil ik zeggen dat mijn strijd van een geheel andere aard is, namelijk tegen de duisternis dezer eeuw, en tegen de geestelijke boosheden in de lucht, Efeze 6:12. Het gaat mij om de zuivere leer der Waarheid die schier overal op Neerlands kansels bijkans geweken is. Ik gooi geen dominees weg, maar verwerp wél hun leerdwalingen op grond van de Heilige Schrift. Omdat ook ik slechts ten dele weet en profeteer, wil ik opmerken dat men vanuit mijn weerleggingen niet denken of suggereren moet, dat ik het alleen meen te weten. Misschien komt dit vanuit mijn stellig geschrijf op u weleens zo over. Een ieder schrijft naar dat hij geloof(d) heeft, en overeenkomstig van hetgeen hij overtuigd is. Het betreft hier immers geen wetenschappelijke betoog, waarin men vaak ruimte laat en openstaat voor andermans meningen. Ik wens alleen naar voren te brengen wat Gods Woord ons leert en wat daarin geschreven staat. Laat hen die mijn mening niet delen mij liever weerleggen vanuit Gods Woord, in plaats van de strijd tegen mijn persoon aan te binden. Ik sta altijd open voor kritiek, mits u vanuit het Woord tot mij komt. Aan hen die menen dat ik vrees dat straks ook enkele verworpenen de hemel zullen binnensluipen, wil ik zeggen dat God Zich door Zijn Woord en door deze weerleggingen van hen vrijmaakt. Hen is het Evangelie van vrije genade verkondigt, maar het werd hen een reuke des doods ten eeuwige doden. Aan hen die het geheel onverschillig is hoedanig er gepreekt en geleerd wordt, heb ik ook iets te zeggen. Zij redeneren van: ‘als een ziel is uitverkoren dan komt hij/zij er toch wel…’ Op zich geen onwaarheid, maar u vergeet dat God van eeuwigheid niet alleen een volk tot zaligheid heeft uitverkoren, maar ook de middelen daartoe. Was God dan niet machtig om destijds Zijn verkorenen onder het juk van de Roomse vloekleer te bekeren…?? Ja toch!! Maar het behaagde Hem anders. Hoe dan…?? Namelijk door de nije leer der reformatoren die op hun beurt teruggrepen op de leer van Jezus Christus en Zijn apostelen. De leer werd hervormd en de dwalingen werden vervloekt en afgezworen. Toen men de Waarheid weer zuiver beleed, begon de Geest Gods Zich rijkelijk aan het gepredikte Woord te paren waarop duizenden zielen tot waarachtige bekering werden gebracht.

 

En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht. [Efeze 5:11-13]

 

Aan hen die menen dat m’n weerleggingen vallen of staan omtrent de toonzetting waarin ze geschreven zijn, en daarmee betuigen de scherpte van Gods Woord niet kunnen en/of willen verdragen, wens ik de geestelijke donderklanken van Gods heilige wet toe. De scherpte en de veroordeling van dit Goddelijke Woord heeft mij doorstoken en verbrijzeld, Hand. 2:37, Jes. 57:15, maar ook in en door Christus Jezus vrijgemaakt. Ik wenste ook bij u, voordat u onder toorn en gramschap Gods over uw bedreven kwaad straks voor eeuwig verbrijzeld zult worden. Ge mocht eens ontwaken uit de doodslaap waarin u slapende bent, en te samen met Jona aan het dek van uw levenscheepje bemerken dat de storm is om uwentwil. Wanneer God den Heiligen Geest met u een heilige twist aanvangt en het uit Zijn heilige Wet neemt en het u verkondigt tot uw oordeel, vloek en bestraffing, dan kunnen anderen u niet zoveel kwaad of pijn meer aandoen. Eén ding is wel waar, namelijk dat we in een tijd van grote spraakverwarring leven waarin velen de leer en uitdrukkingen van bepaalde dominees hebben verheven boven de rechtvaardigingsleer der apostelen. Wanneer je dit dan op grond van Gods Woord weerlegt, komt menigmaal de bedreven afgoderij met dominees en met hun dwaalleerringen zeer spoedig openbaar. Men begint dan veelal de staat van een dominee te verdedigen, die meestentijds in de weerlegging niet eens ter sprake is gekomen, om de eenvoudige reden dat ik géén Rechter ben. Men redeneert als volgt: ‘onze dominee is of was een bekeerde man en sprak daarom vanuit een zuivere leer’. Slechts weinigen beseffen dat een zuivere bevinding ook vanuit een valse leer voorgesteld kan worden. Daaraan staan velen van Gods volk helaas ook schuldig! Dat zijn de wijze maagden die slapende zijn met de dwaze maagden. Ik wenste hen door deze liefdevolle vermaningen wel wakker te mogen bazuinen. De meesten van Gods volk bakeren anderen, luisteren anderen op, en onderwijzen anderen, vanuit de leer die men iedere zondag wekelijks indrinkt. Er zijn slechts  weinigen die Schrift met Schrift verklaren, die spreken vanuit de zuivere leer der apostelen, en die Gods Woord boven de leer van alle leraren plaatsen. Die dit mogen doen, worden het meest verdrukt en geestelijk vervolgt door de uitwendige farizeïsche godsdienst. Het komt ook omdat men de uitwendige kennis is gaan verachten, velen doen helaas niet meer gelijk destijds de edele Bereeërs deden, ‘….mijn domineetje weet het wel voor mij, die onderzoekt wel voor mij…..en als mijn bekeerde / geleerde domineetje dwaalt……zou ik het dan wél zuiver kunnen zeggen? ’ Mensen geloven ook graag hetgeen zij willen geloven, zo blijkt helaas veelal het geval te zijn. En zo waakt men zeer krampachtig dat er geen heilige huisjes omver getrapt worden. Hierin komt de grootste vijandschap openbaar, namelijk dat wanneer ‘mijn dominee’ mogelijk dwaalt, ik misschien toch nog onbekeerd zou kunnen zijn… Dan gaat de strijd helemaal al niet meer om de zuivere leer, maar slechts om een valse en onzuivere bekering heimelijk te willen handhaven. Wat is een mens toch een vijand van zijn eigen zaligheid, en stekeblind in ’s hemels wegen. Terwijl ik toch niets anders zou wensen dan dat die vrome godsdienstige huichelaars eens goed door de verrotte plankenvloer van hun té vroege en valse bekering mochten zakken, voor dat het voor eeuwig te laat is. De goddeloze en vijandige Saulus Van Tarsen kon immers ook nog bekeerd worden. God maakte van deze vijandige blinde farizeeër de grootste apostel der heidenen! In deze geldt het toch ook beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald te zijn. Geliefde lezer, als u eens wist hoe ik gedwaald heb, maar ook hoedanig den Heere mijn ogen voor deze dingen heeft willen openen. Den Heere zegene dit eenvoudig onderwijs, niet uit haat, maar uit liefde bedoeld en geschreven. De Waarheid mocht u eens inwinnen en overwinnen, opdat ge u zelf kwijt zou geraken en God alleen over mocht houden. Tot nader onderwijs voor hen die dwalen, tot versterking van de broederen, en tot nadere ontdekking en tot waarachtige bekering voor hen die zich heimelijk rijker rekenden dan ze voor God waren. Dat schenke den Heere, uit vrije genade om niet, alleen om Jezus wil. 

 

Van der Groe – Schadelijk misbruik van gemene overtuigingen tot valse rustgrond

Maarten Luther vanuit Gal. 4:17 over de valse leraren onder de betoverde Galaten

Weerlegging duivelse leringen van Rooms Katholieke Kerk &  pausdom / antichrist

Prof. dr. Walter J. Veith – Lezing over de derde tempel en over de orde der Jezuïeten

DJK – ingezonden ter weerlegging :  Standen in het genadeleven door ds. Gerritsen

DJK :  Standenleer en andere grove dwalingen uit de afscheiding weerlegd

DJK :  Open brief aan student M. Krijgsman over de zuivere uitleg van HC zondag 7

P.H. den Boer :  De leer der Gereformeerde Gemeenten weerlegd

Mailwisseling tussen P.H. Den Boer en GPPB. over de toepassing van Gal. 1:8-9

G.J. Zwoferink :  De prediking van de Ger. Gemeenten getoetst aan Gods Woord 

HHG Katwijk : Wijk de Noord beroept door het geloof vijf dominees in één jaar tijd!

A.A. Bart : Waar staan de Ger. Gemeenten in hun honderd jarig bestaan…??

Openbare aanklacht : Theologie van ds. A. Moerkerken (G.G.) loopt uit de hand

Klacht van de hemel: Open brief over de rechtvaardiging in vierschaar der consciëntie

Lezenswaardige brochures van de heer D.J. Bastmeijer  (aanhanger leer ds. Paauwe)

J. Van de Gevel over het on-Bijbelse van de zuigelingendoop  &  J.J. Hollebrandse

J. Durham over dwalingen in de leer : Opdat de bediening niet gelasterd worde

Thomas Halyburton: Een zedig onderzoek naar rechtvaardiging en wedergeboorte

DJK weerlegging: Uitleg ds. Mallan omtrent verondersteld geloof in wedergeboorte

DJK weerlegging WS :  Dwaalleer ds. Mallan over Jes. 54 vers 1 & Gal. 4 vers 27

DJK :  mailwisselling over de leer en prediking van ds. F. Mallan 

Waarschuwende brief van voormalig ouderling uit de GGiN te Bruinisse

DJK – ingezonden ter weerlegging: Over het verkrijgen en toepassing van Beloftenis

DJK over evangelist Willem den Hertog :  Het Evangelie in een arrestantencel 

DJK weerlegging meditatie uit de Saambinder :  Kerst voor de ziel – ds. C. Sonnenvelt

 

En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, en een haastig verderf over zichzelven brengende; En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden [2 Petrus 2:1-2]

 

DJK weerlegging WS: Dwaalleer ds. Mallan omtrent rechtvaardiging van eeuwigheid

Reactie Betuwnaar omtrent het leerstuk over de rechtvaardiging van eeuwigheid

Twee vrienden over de wedergeboorte en de rechtvaardigmaking

DJK weerlegging WS :  Doch gij, spreek hetgeen der gezonde leer betaamt, Titus 2:1

Weerlegging Stephan Bogert : uit Jeugdbode Ger. Gem. in Ned. –  Maart 2010, nr. 4

Lezenswaardige brief omtrent weigering kinderdoop binnen de Ger. Gemeenten

DJK : Waarschuwend artikel over narcistische schijnheiligheid op het erf der kerk

Weerlegging door dr. Eduard Böhl :   “Het herstel van de mens in het beeld Gods”

William Huntington :  Het arminiaans geraamte ontmaskerd

Valse kerkelijke toonzetters van de 20e eeuw op grond van Gods Woord weerlegd

Lezenswaardige briefwisseling tussen H.F. Kohlbrugge en A. Brummelkamp

Artikel H. Bavinck : reactie op Kuypers’  Tractaat voor de reformatie der kerken  

Samenspraak over de leerdwaling van ds. R. Kok in de Ger. Gem.  &   klik hier

G. Den Hertog : Iets over de diepere oorzaak van het leergeschil in de Ger. Gemeenten

DJK weerlegging on-Bijbels onderwijs ds. J. Roos (GGiN) in WS van 6 Mei 2010

Het milde standpunt van William Huntington omtrent de Heilige Doop

Weerlegging DJK :   Der vromen ondervinding op weg naar de hemel  –  L. Myseras

Arie Groeneveld :  Te melden het heil van Zijn gerechtigheid

Matthew Meade : De bijna-christen ontdekt     (weerlegging van valse bevindingen!)

DJK : Vermenging Wet en Evangelie aangetoond, en verworpen

DJK :  Verhandeling over de on-Bijbelse en Bijbelse verklaring van HC zondag 7

Vergelijk: ds. Moerkerken over HC zondag 7.mp3  &  ds. KV over HC zondag 7 

DJK : ds. Moerkerken scheidt geschonken geloof van het geloven in Jezus Christus

A. Van Dijk :  Die des nachts Zijn huis bewaakt  (leven, werk, en theologie v/d Groe)

Uit Wachter Sions 1975: On-Bijbelse kritiek ds. Mallan op biografie Th. Van der Groe

Reactie van D. Hendriks op weerlegging DJK over leergeschil ds. Mallan vs Van Dijk

Ds. Vlastuin over doop en belijdenis : ‘Je zegt niet ja tegen de kerk, maar ja tegen God’

Zielsmisleidende uitleggingen voor een vraagsteller uit de O.G.G.  – ds. G. Gerritsen

Ds. A. Kort spreekt terecht zijn bezorgdheid openlijk uit omtrent de leer in de O.G.G.

Vraag uit de Wachter Sions : Is er dan echt geen leven voor de rechtvaardigmaking?

Ds. Zweistra omschrijft waarin Teellinck, Brakel, Comrie afweken van Calvijn  

Luister en huiver hoe ds. Brugge de leer van Kohlbrugge verdraait tot eigen verderf

 

Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke dingen sommige zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt, en uitvalt van uw vastigheid. [2 Petrus 3:16-17]

 

Ds. Schultink (GGiN) loochent bewuste geloofskennis van Christus in wedergeboorte

DJK weerlegging dwaalleer ds. J. Roos (GGiN) over de tabernakel artikel 46

D.H. Van der Meer: Zet de oude palen niet terug, die uw vaderen gemaakt hebben

J. Alderliesten: Is de leer der wet verduisterd…??   (apologetisch onderwijs)

J. Alderliesten : Wordt de leer van Theodorus Van der Groe nog wel verstaan?

Belangrijke brief van Johannes Calvijn aan kardinaal Sadoleto   &  uitgelicht citaat

Ds. J. Roos bespot zichzelf door boeken van Erskines en Van der Groe aan te bevelen

Ds. J. Roos (GGiN) loochent in WS opnieuw de rechtvaardigingsleer der reformatie

DJK: beluister preekfragment ds. T. Cabaret over Hand. 2:11 en lees mijn commentaar

Ds. J. Roos zegent te vroeg in door valse wedergeboorteleer, en waarschuwt ernstig tegen te vroege bekeringen?

DJK over het stappenplan van bloemboltheoloog ds. A. Moerkerken   &   klik hier

Aanbeveling boek ds. A. Kort over de wedergeboorte     &    Recensie DJK

Vijandige open brief van dr. ir. Bunt aan ds. A. Kort    &    Reactie DJK

Ellenlange discussie omtrent boek ds. A. Kort : Wedergeboorte of Schijngeboorte?

Refdagblad: ds. J. Roos plaatst ‘zuiver beginwerk’ wederom onder oud beginsel

Th. Van Thuynen :  Korte uitleggingen van het Gereformeerd Geloof

Th. Van Thuynen : Verweerschrift tegen aanval van prof. A. Driessen

Kasten met oude vroomheid – Ouderling G.M. Van Zuijlen (Ger Gem Katwijk a zee)

Helaas! Ook bij ds. Teunissen is geopenbaarde Christus niet geschonken door recht 

 

Doch al ware het ook dat wij, of een engel uit den hemel, u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. [Galaten 1:6-9]

 

Roomse zaligsprekingen binnen H.H.G. Katwijk aan/zee    &   ds. A.C. Uitslag 

Ds. P. den Ouden zet HHG Katwijk aan tot geestelijke hoererij omtrent HA 

Antwoord DJK op brief van verontwaardigde CK van HHG Katwijk aan zee

Ds. K. Veldman – Beproeft de geesten of zij uit God zijn (naar 1 Joh 4:1-3)

Ds. K. Veldman – Evangelische heiligmaking versus Wettische heiligmaking 

K. Kant – Van Eisenach naar Betlehem   (over de on-Bijbelse vervangingsleer!!)

Onbegrijpelijk waarom ds. Kort wijlen ds. Mallan noemt inzake lezen oudvaders

Bij ds. J. Van Laar kan een zondaar zonder kennis aan het Bloed toch naar de hemel!

Leer der reformatie ds. KV – HC zondag 7    &   Leer uit de hel ds. A. Verschuure

Zielsmisleidende leerrede ds. M. Kempeneers waarin hij de kinderdoop verdedigd

Volgens kand. H. Roelofsen (HHK)begint het nieuwe leven niet met Jezus Christus

Opnieuw bevestiging ger-gem vloekleer in HHK door ds. Roelofsen  &  hele preek

DJK – weerlegging onbijbelse kinderdoopvisie ds. Kort in kerkblad Oud Ger Gem

DJK over de gevaarlijke paranoïde persoonlijkheidsstoornis van Piet Burggraaf uit Canada vol achterdocht, ziekelijk wantrouwen en kwaadaardige eigenliefde 

DJK – H.C. Moolenburgh een arts met een goddelijk beroep die zijn roeping verstond

Vraag over het gebruik van homeopathie en nuchter antwoord van een christenarts

Dr. Suzanne Humphries: “Ik heb nog nooit zulke gezonde kinderen gezien!

R.J. Jansen over de Bijbelse geloofsdoop, weerlegging kinderdoop en verbondsleer

DJK :  wat te denken van evangelisten als Johan Toet en Joop Gottmers ??

Ds. A. Kort weerlegd gergemleer in boek — Wedergeboorte of Schijngeboorte?

Boek van ds. A. Kort — Het rechtvaardigend geloof volgens de Heilige Schrift

Ds Huijser is God meer gehoorzaam dan overheid, behalve Bijbelse rechtvaardigingsleer

Ds. K. Veldman over HC zondag 4 – Indien de wet niet scherpelijk ten dode wordt gepreekt, is en blijft het evangelie krachteloos en doet het geen kracht ten leve. Alleen Gods heilige wet is de tuchtmeester tot Jezus Christus, en niet het evangelie.mp3

DJK — Want de kinderen dezer wereld zijn voorzichtiger, dan de kinderen des lichts

Ds. C. Stelwagen vanuit 1 Petrus 1 vers 3 – Over de ware en valse wedergeboorte

Berekend berouw en inkeer van dominee C. Harinck op 88 jarige leeftijd inzake valse kerkleer ger-gem, als je niets meer te hebt te verliezen of verdrukking moet vrezen

Dwaalleer prof. dr. W.A. Zondag over (valse) geloofszekerheid en piëtisme bijbels aan de kaak gesteld, ingezonden door een broeder uit Berea

Diverse leerzame preken, boeken en lezingen over de Galatenbrief en Romeinenbrief die u kunnen leiden tot het recht verstaan van rechtvaardigingsleer der apostelen

Ds. M. Van Sligtenhorst schaart heimelijke hoop en vertrouwen onder de heerschappij der wet, alreeds onder een waar geloof  (met reactie van ds en naschrift van DJK)  

DJK — waarom de geloofsdoop niet in plaats van de bloedige besnijdenis is gekomen

Luister ds. KV over Gal. vs 22 en vergelijk kand. Veldhuis met zelfde tekst en woorden

G. v.d. Brink loochent doodstaat van de mens en leert vals evangelie    &   weerlegging

Ds. K. Veldman predikt eerlijk evangelie vanuit HC zondag 4 – Indien de wet niet scherpelijk ten dode wordt gepreekt, is en blijft het evangelie krachteloos en doet het geen kracht ten leve

Dr. C.A. Van der Sluijs — Stop met het ridiculiseren van de leer der uitverkiezing!

Reactie dominee A. Kort op remonstrantse dwaalleringen van Gert Van den Brink

DJK – Kort nawoord over polemisch geschil ds. A. Kort versus G.A. Van der Brink

Matthew Meade over bijna christenen — Het onderscheid tussen gaven en genade

Ds. William Gadsby over de prediking van het evangelie en het aanbod van genade

Ds. P. De Vries – leerzaam artikel over het aanbod van genade in de G.G. in Ned

Ds. A.T. Huijser indrukwekkende preek over Matth. 12 vs 43-45   &   DJK reactie

Satanische inwijding New World Order tijdens opening Gemenebest Spelen UK 2022

Onbegrijpelijke toespraak ds. A. Kort tijdens traditionele kerkelijke herbevestiging van vier ambtsdragers op grond van hun historisch beleden geloof

Ger. Gem. dominee A. Verschuure met zijn vervloekte valse duivelse hoerenleer en onbijbelse verklaringen van HC zondag 7, HC zondag 21 en HC zondag 23

DJK commentaar middels kort spraakbericht op artikel ds. Verschuure   &   deel 2

DJK over misplaatst onbijbels taalgebruik  &   Onderwijzende brief ds. J.H. Koster

Ds. KV over HC zondag 4, waarin hij stelt dat: “indien de wet niet scherpelijk ten dode wordt gepreekt, is en blijft het evangelie krachteloos en doet het geen kracht ten leve”

Ds. A. Simons vanuit zijn ‘bevrijdende’ halfremonstrantse prediking: overtuiging van zonden en dodende afsnijding door Gods heilige wet mag geen voorwaarde zijn

Thomas Boston over Joh. 6 vers 44 — Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader Die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten uiterste dage

Een bijzonder godsdienstig verhaal door ds. J. Roos in Wachter Sions 01-09-2022

Ds. Du Marchie Voorthuysen over zielmoordenaars en wolven in schaapsklederen 

(2023-10-31) Herdenking kerkhervorming — 95 stellingen van ds. D.J. Budding

Hoe is het mogelijk!? Onbekeerde valse leraar Gert Van der Brink loochent de doop in de kruisdood van Jezus Christus en verklaard derhalve niets van deze geestelijke afsnijding te kennen, maar meent evenwel toch de verlossende kracht van het evangelie en vrede met God te hebben ervaren   &   uitgelicht fragment

Leerzame lezing door dhr. A. Visser bij inleiding NGB verhandeling, over de ambten in de vroegchristelijke kerk, en hoe deze uitgroeide tot een (roomse) staatskerk   &   DJK

Mystery Babylon, moeder der hoererijen en vele gruwelen — Lees hier over het beest uit de zee en het beest uit de aarde in het verband van Daniël 2 en 7, en Openb. 13

Prof. Walter J. Veith over occult symbolisme binnen rooms katholieke kerken, merk op en versta hoedanig de leeuw, de beer en de panter in dit beest uit de zee zijn verweven

DJK over preek ds C.H. Spurgeon: hoeveel berouw heb ik van node?  Van der Groe

 

Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. [2 Tim. 4 vers 2-5]