MYSTERY BABYLON

Posted by admin | | woensdag 5 oktober 2022 10:08 am

En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde, Openb. 17 vers 4-5. 

Op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde, En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering. Openb. 17 vers 6-7. 

 

    NL

Walter J. Veith | A Harlot Woman Rides the Beast

 

W.J. Veith – The secret behind secret societies.mp4

W.J. Veith – A harlot woman rides the beast.mp4

W.J. Veith – Satanic agenda behind leaders and governments exposed

W.J. Veith – The coming crash and the plan behind clearly explained

W.J. Veith – Behind the scene who controls the world.mp4

W.J. Veith – Jesuits black pope and his astonishing agenda.mp4

 

Walter J. Veith | Satanic Agenda Behind leaders and Governments Exposed

    EN

NL ondertiteling | Klik op afspelen en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens op Auto-Translate |  Scroll naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is

 

=======================================================

 

Ds. Koppelaar over de babylonische gruwelheden van het herlevend heidendom

DJK – note: ik ben het oneens met dominee Koppelaar inzake hetgeen hij opmerkt over dat de antichrist nog moet komen. Deze misvatting is van dezelfde aard als dat de Joden denken dat de beloofde Messias der Schriften nog moet komen, en dat de moslims hun Mahdi verwachten. Antichrist betekent in dit geval: in plaats van Christus, hetgeen een verloochening en minachting van het verworven middelaarsambt en enig volbrachte offer van de Heere Jezus Christus is, en een lastering tegen Zijn Godheid, en ziet derhalve op de pauselijke titel Vicarius Filii Dei, hetgeen plaatsvervanger van de eniggeboren Zone Gods betekent, die met zijn pauselijke helpers vanuit hun duivelse waangeloof de autoriteit en macht menen te hebben de zonden van mensen te kunnen vergeven (absolutie) waarmee God lijdelijk mag instemmen. Dit zijn en blijven de twee blasfemische hoofdzonden van het vervloekte roomse pausdom. Het ging mij in deze nog actuele lezing van ong. 10 jaar geleden om hetgeen hij opmerkt over de gruwelheden van het herlevende babylonische heidendom die via het roomse pausdom herleven.

 

 

Een kort inleidend woord: ik heb lang gedacht dat de hoer in Openbaringen 17 alleen zag op het goddeloze roomse pausdom, maar deze lezingen gaven mij een nader inzicht hoedanig Babylon de moeder der hoererijen en gruwelen der aarde keer op keer in allerlei vormen terugkomt en zich op allerlei vlak manifesteert waaraan velen helaas blindelings voorbij gaan. In Daniël 2 wordt gesproken over het beeld waarvan koning Nebucadnezar droomde, waarvan Daniël als enige met Gods hulp een uitleg van gaf. Dit beeld wees op vier machtige grote koninkrijken der aarde die wezenlijk nooit verloren zijn gegaan. Er zijn daarna en tussentijds nog andere machtige rijken geweest die evenwel verloren zijn gegaan, maar deze rijken hebben door de eeuwen heen een bijzondere betekenis gehad omdat ze op een verborgen geestelijke wijze terugkwamen. Het gouden hoofd van dit beeld zag op het machtige Babylonische rijk met al haar afgoderijen, dat aanvankelijk werd gesticht door de wrede heerser en christenvervolger Nimrod die eveneens de toren van Babel liet bouwen en de hoerachtige Semiramis, de latere koningin des hemels, als zijn vrouw nam. Misschien later meer hierover. Hun afgoderijen drongen door in de meeste religies der aarde, en kwam later ook weer op geestelijke wijze terug middels het roomse pausdom waaraan Gods Woord vele malen refereert. De zilveren borstkas zag op het machtige rijk van de Meden en Perzen dat later op geestelijke wijze terugkwam in de Arabische religievorm van de islam. Daaronder was het bronzen middenrif dat heen wees op het grote machtige Griekse rijk van Alexander de grote, dat later op geestelijke wijze terugkwam als het machtige rijk van vele filosofische grondleggingen der aarde, waarin de mens en niet meer God centraal werd gezet. Dit Griekse rijk werd dus het fundament van het goddeloze westerse denken, en hieruit zijn ook de grondwortels van Europa ontstaan die later naar de USA zijn overgewaaid. Deze goddeloze filosofische wortels zien we terug in democratisch gekozen overheden en regeringen, corrupte politieke stelsels met allerlei propaganda voeringen waarmee de mensheid wordt gemanipuleerd, de rechterlijke macht met haar wetgevingen, het onderwijs en bijvoorbeeld de leugenachtige media etc. Onder het bronzen middenrif bevonden zich twee ijzeren benen die heen wezen op het machtige romeinse rijk dat aanvankelijk begon als een romeins keizerrijk en later overging als het roomse pausdom waarin pausen met dezelfde titels en eer werden bekroond als de goddeloze keizers die hen voorgingen. Deze vier rijken kwamen daarna terug in Daniël 7 in een gezicht waarbij er vier dieren uit de volkerenzee opkwamen.

DJK – de hoerachtige rooms katholieke kerk in het licht van Daniël 7 en Openb. 13

Satanische inwijding New World Order tijdens opening Gemenebest Games 2022   

Het eerste dier was een leeuw met vleugelen dat zag op het Babylonische rijk, het tweede dier was een beer met drie ribben in zijn bek dat zag op het rijk van de Meden en Perzen, het derde dier was een panter met vier koppen dat zag op het Griekse rijk van Alexander de grote dat na zijn vroege dood werd verdeeld onder zijn vier beste generaals, en ten laatste kwam er een verschrikkelijk beest met ijzeren tanden uit de volkerenzee opzetten….en dat is waar het naar mijn bescheiden mening in onderstaande lezingen overgaat. Dit vreselijke beest wordt later weer genoemd in Openbaringen 13 als het beest met zeven koppen dat uit de volkerenzee opkomt. De vier beesten die opkwamen uit de volkerenzee in Daniël 7 hadden bij elkaar opgeteld zeven koppen, hetgeen mijns inziens betekent dat de goddeloosheid en afgoderijen van de vier voornoemde rijken terugkomen en bijeen worden gevoegd in het beest met zeven koppen dat in Openbaringen 13 wordt genoemd. Persoonlijk denk ik dat dit zevenkoppige beest ziet op op het goddeloze roomse pausdom waarin satan middels de paus die de plaats van Jezus Christus heeft ingenomen wordt aanbeden en geprezen, dewelke macht denkt te hebben om zielen hun zonden te kunnen vergeven, en waarin God en het volbrachte werk van Zijn Zoon de Heere Jezus Christus op vreselijke wijze wordt onteert, gelasterd en geminacht. Dit zevenkoppige beest wordt geholpen door een beest uit de aarde, waarvan ik lang heb gedacht dat dit zag op het financiële systeem en alles daaraan gerelateerd, die in handen zijn van enkele schatrijke plutocraten families op aarde. Professor Walter J. Veith verklaart dat het beest uit de aarde met de hoornen van een lam, de goddeloze USA is die de laatste eeuwen heen een woonstede der duivelen is geweest en tevens de grondlegger van nieuwe wereldorde is geworden. Vouw u handen voordat u deze lezingen gaat kijken en smeek God of Hij u licht wil geven inzake de dingen die zich momenteel in deze goddeloze tijd op aarde afspelen. Voor Gods kinderen gelden nog steeds de woorden die de Heere Jezus tot Zijn discipelen in Mark.4 vers 10-12 sprak: Het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het Koninkrijk Gods; maar degenen, die buiten zijn, geschieden al deze dingen door gelijkenissen. Opdat zij ziende zien, en niet bemerken, en horende horen, en niet verstaan. Overdenk hetgeen gezegd wordt met uw Bijbel ernaast en probeer op te merken, en doe gelijk destijds de godvrezende edele Bereëers deden door dagelijks de heilige Schiften te lezen en te onderzoeken waarin zij een vermaak hadden, door Schrift met Schrift met elkaar te verklaren en met Gods hulp te overdenken. De Bijbelse profetieën waarover in onze gezindte haast nooit wordt gepreekt is ook Gods Woord, gegeven tot nadere onderwijzingen, tot vertroosting en tot ernstige waarschuwingen. Deze wereld loopt op zijn einde en de mens reist naar zijn eeuwige huis. Waar zal straks uw eeuwige huis wezen? Haast en spoedt u dan om uws levens wil! Verneder uzelf voor Gods alwetend heilig Aangezicht en belijdt dan voor Hem al uw zonden en vele wanbedrijven. Het bloed van Jezus Christus Gods Zoon reinigt van alle zonden.                      

 

 

==============================================

 

MYSTERY BABYLON 

  EN

NL ondertiteling | Klik op afspelen en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens op Auto-Translate |  Scroll naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is

 

  zeer onthullend

NL ondertiteling | Klik op afspelen en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens op Auto-Translate |  Scroll naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is

 

  EN

NL ondertiteling | Klik op afspelen en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens op Auto-Translate |  Scroll naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is