William Huntington

Posted by admin | | zaterdag 25 oktober 2008 10:39 am

Uit het leven van W. Huntington

 

Het Koninkrijk der hemelen ingenomen door  gebed

 

God de Kassier der armen  &   De geloofsbank

 

De naakte boog Gods    Uw boog werd geheel ontbloot, Habakuk 3 vers 8

 

De bijzondere ontmoeting tussen John Warburton en W. Huntington

 

W. Huntingtons droevige ervaringen met de godsdienstige methodisten

 

Huntington over wettische schijnvroomheid onder vele ambtsdragers in zijn tijd

 

Het evangelische berouw van William Huntington

 

De laatste wil en testament van William Huntington

 

 

 

Het Evangelie als de enige regel des levens

 

De wet van Christus :  De gebroken bak en de springbron

 

De wet van Christus :  Vijf brieven over Wet en Evangelie

 

Het kind der vrijheid in de banden der wet – leerrede over Gal. 5:1

 

Het Evangelie, de enige regel des levens    printbijlage

 

William Huntington over de wet

 

Over de wet des gemoeds en de wet der zonde, naar Rom. 7 vers 26

 

De zedelijke wet niet beledigd door het Evangelie – Matth. 5 vers 17-20

 

De wet bevestigd door het geloof in Christus – preek over Rom. 3 vers 31 

 

 

 

Briefwisselingen van W. Huntington

 

37 geloofsbrieven over onderscheiden onderwerpen uit het geestelijk leven

 

Briefwisselingen van W. Huntington en zijn geliefde vriend Jenkins

 

De krachtdadige bekering van Elisabeth Morton

 

Levende getuigenissen 26 brieven    W. Huntington

 

De vreugde des geloofs in de schaduw des doods

 

Roofgoed – En ik heb u een stuk land gegeven boven uw broederen, Gen. 48:22 

 

 

 

 

Bijzonder lezenswaardige werken

 

Ontdekkingen en waarschuwingen uit de straten van Sion door een nachtwachter

 

Samenspraak over de gelijkenis van de verloren zoon

 

Mozes zonder deksel in het aangezicht van Christus – preek over 2 Kor. 3 vers 13

 

Licht schijnende in de duisternis (6 predicaties)  –  deel I

 

Licht schijnende in de duisternis (4 predicaties)  –  deel II

 

Het verlies en het herstel van Gods beeld in de mens – 2 preken over Joh. 5 vs 17

 

Het onschuldig spel voor zuigelingen in de genade – Jesaja 11 vers 8

 

Over het nut van boeken, naar 2 Tim. 4 vers 13    W. Huntington

 

Het geroep van kleingeloof gehoord en beantwoordt

 

Het arminiaans geraamte ontmaskerd      W. Huntington

 

De gelijkenis over de wijze en de dwaze maagden – Matth. 25 vers 4

 

De vernieling des doods door de fontein des levens – 2 Tim. 1 vers 10

 

De verborgenheid der godzaligheid    W. Huntington

 

De onbarmhartige dienstknecht – predikatie over Matth. 18

 

De eeuwige ondergang van de zon  –  preek over Amos 8 vers 9

 

De afmetingen van de eeuwige Liefde – preek over Efeze 3 vers 18

 

Beschouwingen over de God van Israel    W. Huntington

 

De geschiedenis van Klein-geloof      W. Huntington

 

Citaat W. Huntington – over : Geen berouw zonder geloof

 

Citaat W. Huntington – over : Godsdienst zonder Christuskennis

 

 

William Huntington: “Ik heb vaak gedacht, en ik geloof dat dit ook waar zal blijken te zijn in de dag des oordeels, dat velen in onze dagen die veel geleerd hebben en zich vertonen in ambtsgewaad, die eerbied inboezemen bij hun gehoor, de gave der welsprekendheid hebben en kunnen putten uit een aantal goed en zorgvuldig gekozen evangelieteksten, tegelijkertijd verkeren onder de geest der dienstbaarheid. Iedere christen die verkeert onder de werkingen van de geest der liefde en der gematigdheid, kan dit opmerken en voelen door de dienstbaarheid en wettische ijver die zij brengen over degenen die onder hun gehoor zitten, want het zijn niet slechts woorden die hun uitwerking hebben op de kudde – die raken slechts het verstand – maar de kudde drinkt de geest van de herder in, of deze nu wettisch of evangelisch is. (…) Eens hoorde ik iemand van deze stempel preken. Ik was zo onder de indruk van zijn eerbiedwaardige voorkomen, zijn welsprekendheid en zijn goed gekozen uitdrukkingen, dat ik dacht dat ik hem, als het in mijn vermogen had gelegen, wel naar het graf gevolgd zou hebben en toch verheugde ik mij slechts over zijn welluidende stem. Desondanks bracht hij mij onder zo’n wettische geest, dat ik, terwijl ik naar huis ging, kermde vanwege mijn harde hart tot mijn borst er pijn van deed en ik ervoer hoe mijn ziel daardoor nog lang in de strikken bekneld bleef. Ik ken enige mensen die het ene deel van de dag zitten onder een zeer evangelische predikant en het andere deel van de dag onder iemand die de wet preekte, en ze zien geen verschil. Ze komen van jaar tot jaar ook geen stap vooruit op de weg der bekering.” (Het Koninkrijk der hemelen ingenomen door gebed)