Bijbel

Posted by admin | | zaterdag 25 oktober 2008 9:32 am

   Bijbel teksten of woorden zoekmachine

.

STATENVERTALING :  Oude Testament  –  Genesis  t/m  Esther

 

STATENVERTALING :  Oude Testament  –  Job  t/m  Maleachi

 

STATENVERTALING :  Nieuwe Testament – Mattheüs t/m Openbaringen

 

De Peshittah   (N.T. vertaald uit het Hebreeuws / Aramees)

Theologienet – Bijbelverklaring Matthew Henry    &   Dächsel

Bijbelverklaring K. Aug. Dachsel  (68 mb)    &   Galatenbrief                      

 

Bijbelverklaring Matthew Henri   (68 mb)    &   Romeinenbrief

.

Bijbelverklaring Johannes Calvijn : Romeinenbrief  &  Galatenbrief

.

Bijbelverklaring Maarten Luther : Galatenbrief van Paulus

.

Maarten Luther: voorrede bij vertaling NT  &  Voorrede Romeinenbrief

.

Schriftverklaringen door dr. H.F. Kohlbrugge  (helemaal onderaan)          

 

Bijbel N.T. in het Grieks :  Bible NT – Textus Receptus

 

.

Statenvertalers: Citaat uit voorwoord der kanttekenaren van de Statenvertaling 1637 bij de Romeinenbrief van de apostel Paulus: “Deze zendbrief is van den apostel Paulus uit Korinthe aan de gemeente van CHRISTUS te Rome geschreven, om haar in de leer des Heiligen Evangelies, tegen alle oprijzende dwalingen, scheuringen en ergernissen te versterken; en begrijpt in zich een korte en bondige verklaring van de voornaamste hoofdstukken der christelijke religie, en van al de weldaden die wij in CHRISTUS en door CHRISTUS van God ontvangen. Waarom deze brief met recht gehouden wordt voor een sleutel van het recht verstaan der gehele Heilige Schrift; en inzonderheid van het recht verstaan der vervulling van de beloften aan het volk van Israël door Mozes en de profeten gedaan, tot zaligheid beide van Joden en heidenen.”

.

Joh. Calvijn: Hoe eigen nu deze kracht is aan de Schrift, daaruit blijkt, dat van de menselijke geschriften, hoe kunstig ze ook gepolijst zijn, geen enkel het vermogen heeft om ons op gelijke wijze aan te grijpen. Lees Demosthenes, of Cicero, lees Plato, Aristoteles, of anderen, wie ge maar wilt van die soort: zij zullen u, ik erken het, buitengewoon aantrekken, genot verschaffen, roeren, meesleuren; maar indien gij u van hen wendt tot de lezing van de Heilige Schrift, dan zal deze, of ge wilt of niet, u zo levendig aangrijpen, zo in uw hart doordringen, zo in uw merg zich zetelen, dat, vergeleken bij de uitwerking van dat gevoel, de kracht van die redenaars en wijsgeren schier verdwijnt. Zodat het gemakkelijk is te doorzien, dat de Heilige Schriften iets Goddelijks ademen, daar ze alle gaven en bekoorlijkheden van de menselijke werkzaamheid zo ver te boven gaan…(…) “Dit moet dus onveranderlijk vastgesteld blijven, dat zij, die door de Heilige Geest innerlijk onderwezen zijn, volkomen rust vinden bij de Schrift, en dat deze haar geloofwaardigheid in zichzelf heeft, en niet onderworpen mag worden aan bewijsvoering en redenering, en dat ze niettemin de zekerheid, die ze bij ons verdient te hebben, door het getuigenis des Geestes verkrijgt. Want ook al verwerft zij zichzelf door haar eigen majesteit eerbied, zo grijpt ze toch ons eerst dan ernstig aan, wanneer ze door de Geest in ons harten verzegeld is. Door diens kracht dus verlicht, geloven wij niet meer op grond van ons eigen of andere oordeel, dat de Schrift van God is, maar boven het menselijk oordeel uit stellen wij als zekerder dan zeker vast (even alsof wij daar de Godheid van God zelf aanschouwden), dat zij door de dienst van mensen, van Gods eigen mond zelf tot ons gekomen is.”  (Institutie: boek I)

.

Maarten Luther: “Dit boek is een kostbaar goed. Ten eerste: De hele Bijbel doet niet anders, dan de mens te kennen geven, wat hij geweest is, wat hij is, wat hem toebehoort en wat zijn werken zijn, en dat dit alles met hem verloren is. Ten tweede: wat God is, wat Hij heeft, wat Zijn werken Zijn, en wel bijzonder Zijn Barmhartigheid in Christus, die Hij ons openbaart, en dat Hij ons door menswording, van deze aarde ten hemel doet varen tot de Godheid. Dat God de hemelse Vader ons allen, genadig en barmhartig zij, door Christus onze lieve Heere en Heiland. Amen, Amen, Amen!” (Bibel- und Bucheinzeichnungen, W.A. 48,272,1-10) 

 

 

Downloads  &  Links :  

 

Bijbel :  Statenvertaling met kanttekeningen    &   klik hier

 

Bijbel online :   klik hier    &    Deux Aes Bijbel

 

GBS Bijbel met kanttekeningen    &   Zonder kanttekeningen

 

Bijbelzoekmachine :   klik hier       (aanrader!)

 

Concordantie – Statenvertaling :   klik hier

 

4  Bijbelvertalingen naast elkaar  (11 verschillende vertalingen)

.

Statenvertaling op uw smartphone of tablet via  iTunes    &   Android

 

 

 

Vermaning tot onderzoek en betrachting der Heilige Schrift

 

Deut. 31:11-13  Als gans Israel zal komen, om te verschijnen voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, in de plaats, die Hij zal verkoren hebben, zult gij deze wet voor gans Israel uitroepen, voor hun oren; Vergadert het volk, de mannen, en de vrouwen, en de kinderen, en uw vreemdelingen, die in uw poorten zijn; opdat zij horen, en opdat zij leren, en vrezen den HEERE, uw God, en waarnemen te doen alle woorden dezer wet. En dat hun kinderen, die het niet geweten hebben, horen en leren, om te vrezen den HEERE, uw God, al de dagen, die gij leeft op het land, naar hetwelk gij over de Jordaan zijt heengaande, om dat te erven.

 

Jozua 1:8 Dat het boek dezer wet niet wijke van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles, wat daarin geschreven is; want alsdan zult gij uw wegen voorspoedig maken, en alsdan zult gij verstandelijk handelen.

 

Spreuken 30 : 5-6 Alle rede Gods is doorlouterd; Hij is een Schild dengenen, die op Hem betrouwen. Doe niet tot Zijn woorden, opdat Hij u niet bestraffe, en gij leugenachtig bevonden wordt.

 

Johannes 5 : 39 Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.

 

Romeinen 15 : 4 Want al wat te voren geschreven is, dat is tot onze lering te voren geschreven, opdat wij, door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften, hoop hebben zouden.

 

2 Tim. 3:15-17 En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is. Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.

 

Openbaringen 22 : 18-19 Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is.

 

 

 

De Wet des HEEREN

 

 

God sprak al deze woorden, Ex.20:1-17, Deut.5:6-21:

 

Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb.

 

Het eerste gebod

 

Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

 

Het tweede gebod

 

Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten; En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden.

 

Het derde gebod

 

Gij zult den Naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn Naam ijdellijk gebruikt.

 

Het vierde gebod

 

Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is; Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven.

 

Het vijfde gebod

 

Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft.

 

Het zesde gebod

 

Gij zult niet doodslaan.

 

Het zevende gebod

 

Gij zult niet echtbreken.

 

Het achtste gebod

 

Gij zult niet stelen.

 

Het negende gebod

 

Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

 

Het tiende gebod

 

Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is.