Kimyal stam uit West Papoea uitzinnig van vreugde met NT in eigen taal

Posted by admin | | zaterdag 27 oktober 2018 1:42 pm

De zeer aandoenlijke woorden en beelden van blijdschap en vreugde spreken voor zich, met name het dankgebed van pastor Siud bij de overhandiging van de Bijbel in het NT. Ik heb dit met tranen bekeken en beluisterd. Moet u zich voorstellen, de gebieden van het blinde heidendom waar voorheen zelfs kannibalisme voorkwam gingen zendelingen naartoe om het Woord Gods te preken. Want ook hier had de Heere Jezus Zijn verkoren schapen die nog toegebracht moesten worden. In het leven van de moorman uit Candace bracht God een verkoren zondaar tot Zijn Woord, maar hier bracht God in 2010 door sommige van Zijn knechten Zijn Woord tot verkoren zielen waarvan sommigen met beschilderde gezichten in rieten rokjes rond liepen en anderen zelfs nog naakt. Soli Deo Gloria! Mochten deze beelden eens tot beschaming en bekering zijn voor hen die het Woord Gods, door God aan ons vaderland geschonken middels de Nederlandse Staten Vertaling in 1637, niet meer op waarde weten te schatten, en daarmee het bloed van Jezus Christus Gods Zoon verachten en vertreden. Deze eenvoudige Papoeas waren uitzinnig van blijdschap en dansten van vreugde met de komst van Gods Woord naar hun land in hun eigen taal. Ze zullen de verachters van Zijn Goddelijk Woord straks nog voor gaan in het Koninkrijk der Hemelen en in de dag des oordeels nog mee helpen veroordelen indien zij zichzelf niet bekeren van hun boze zondige wegen. Bekeert u dan voor God O verstokte moderne blinde heiden hier in Nederland, want u bent met uw smartphone en pc werkelijk niks wijzer of beter dan die eenvoudige mensen daar, we zijn tenslotte allen goddeloos en van dezelfde lap gescheurd. Hebt dan berouw over uw bedreven zonden, en Hij zal u op Zijn tijd en wonderlijke wijze Zijn genade in en door Christus Jezus zekerlijk schenken. Voor hen die de Engelse taal niet beheersen volgt DV mijnerzijds nog een korte toelichting en vertaling in het Nederlands.

Papoea dominee Siud vraagt of iedereen z’n ogen wil sluiten, en gaat voor in gebed: “O God, O God, het plan dat U van den beginne had ten aanzien van ons volk, was U alrede in en door uw Heilige Geest van eeuwigheid bekend. De dag en maand die U hiervoor had bestemd, is vandaag in vervulling gegaan. O mijn Vader, O Vader, de beloftenis die U aan de oude Simeon in de tempel had geschonken dat hij de Heere Jezus zou zien, en Hem in zijn armen zou sluiten aleer hij sterven ging, alzo heb ik U onder diezelfde beloftenis verwacht, O God. U keek naar alle verschillende talen in de wereld en U verkoos in welke taal Uw Woord vertaald zou worden. En nu zag U op ons dat wij Uw Woord zouden lezen in onze eigen taal. En vandaag was de dag die U verkoos dat dit wonder voor ons in vervulling is gegaan zoals U mij had beloofd. O God, vandaag schenkt U mij dit Woord in mijn handen en is die belofte voor mij en m’n volk in vervulling gegaan. U bracht Uw Woord naar ons land. En voor dit alles, O God, willen wij u hartelijk danken en betuig ik U al mijn lofprijzingen. Amen”

.

 • De Filistijn, de Tyriër, de Moren,
  Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht;
  Van Sion zal het blijde nageslacht
  Haast zeggen: “Deez’ en die is daar geboren”
 • .
 • God zal ze Zelf bevestigen en schragen,
  En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
  Hen tellen, als in Israël ingelijfd,
  En doen den naam van Sions kind’ren dragen.
 • .
 • Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen;
  Dan zullen daar de blijde zangers staan,
  De speelliên op de harp en cimbel slaan,
  En binnen u al mijn fonteinen wezen.