VOC was geschenk van God aan NL voor opvang van Zijn volk Israël

Posted by admin | | vrijdag 10 mei 2019 9:44 am

En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden (Gen. 12:3)

 

 

In de gloriejaren van de 17e gouden eeuw in NL had de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) een omgerekende waarde van ongeveer 7,9 biljoen USD (= 7900 miljard US Dollar). Vermenigvuldig de waarde van Apple, Google en Microsoft van deze huidige tijd X 3 = ongeveer de waarde van de VOC van destijds. Dit is het grootste bedrijf wat deze aarde ooit heeft gekend en tevens een ongekend groot geschenk hetgeen God de Lage Landen van het noorden heeft willen schenken als vergelding voor de opvang van de kinderen Israëls die door de Spaans / Roomse inquisitie vanuit het zuiden van Europa werden verjaagd en verdreven naar het noorden van Europa. Een ieder die zich niet wilde onderwerpen aan het pauselijk juk van de Rooms Katholieke Kerk werd in die tijd ten dode toe op gruwelijke wijze vervolgd, het ging de satan wederom met name om de christenen en het volk der Joden. Wat was het gevolg hiervan en wat gebeurde er? De kinderen Israëls trokken naar het noorden van Europa waardoor de uitwendige zegen zich ook verplaatste van het zuiden naar het noorden van Europa. Het schatrijke Portugal en Spanje verloren hun uitwendige zegeningen en werden naar verloop van tijd werkelijk straatarm, en het noorden van Europa, met name Nederland, werden schatrijk. Tot op de dag van heden ligt het arme zuiden van Europa in de kost bij de rijkere landen van het noorden van Europa. Met de komst van de kinderen Israëls naar het noorden van Europa volgde een eeuw die door sommigen zelfs ‘de eeuw van goud’ werd genoemd. De Heere sprak destijds tot Zijn knecht Abraham die Hij geroepen had uit Ur der Chaldeeën: Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt! (Gen. 12:3) Het is overduidelijk gebleken dat wie het uitwendige en geestelijke zaad van Abraham zegent, die heeft God altijd rijkelijk gezegend. God Die Zichzelf en Zijn volk niet kan verloochenen, is een getrouw Waarmaker van Zijn eigen Woord. De geschiedenis van de wereld is hier een levend bewijs van, zolang we het maar zien en willen opmerken. Arme zakenman die denkt dat hij door zijn eigen inzichten, slimheid en spitsvondigheden, rijkelijk gezegend is geworden. Als God uw handeltje omver blaast bent u brodeloos. Wat heeft de mens dat hij niet heeft verkregen? U mag maar even oppassen op hetgeen u van God kreeg. Straks zullen wij allen rekenschap moeten afleggen van ons uitwendig en geestelijk rentmeesterschap. Wee dan die mens zijn naaste liet verrekken en enkel bezig was om zichzelf schatten op deze aarde te vergaderen waar de mot en vledermuis zich doorheen graven, en geen enkel oog had voor het Koninkrijk der Hemelen en daarmee het vergoten Bloed van Jezus Christus heeft geminacht en vertreden. Nog even terug naar de periode van de 17e gouden eeuw, het was een grote bloeitijd op het gebied van handel, wetenschap en kunsten. Het was een tijd dat bijvoorbeeld de Nederlandse kunstschilders en dichters wereldberoemd werden, de tijd van het ontstaan van de tulpenhandel die tot op de dag van heden nog steeds de grootste ter wereld is, de tijd waarin de diamanthandel in Amsterdam begon te floreren, de tijd waarin grote zeeslagen werden gewonnen aangevoerd door zeehelden als admiraal De Ruyter en waarin de onoverwinnelijke Spaanse zeevloot Armada door Engeland en Nederland werd verslagen, het was ook de tijd waarin wetenschappers zoals Anthonie Van Leeuwenhoek op het vlak van microbiologie grote ontdekkingen mochten doen, en vergeet ook niet de schatten en rijkdommen die handelslieden door koop- en ruilhandel uit de overzeese Nederlandse koloniën naar Nederland verscheepten. Hierbij dienen we ook het geestelijk erfgoed van de reformatie niet te vergeten hetgeen werd voortgezet in de tijd van de Nadere Reformatie, en dan met name in Nederland, Engeland en Schotland, waarin God vele van Zijn volk en knechten met bijzonder veel licht had beschenen. Denk eens aan de vele geschriften van godzalige puriteinen die in het Nederlands vertaald zijn geworden, tot nader onderwijs en vertroosting van Gods kinderen in Nederland. Hetgeen ik hier aanstip is slechts een puntje van de goudberg die God het noorden van Europa heeft willen schenken vanwege de opvang van Zijn volk Israël dat vanwege hun ongeloof en verwerping van de gekomen Messias over de aarde verstrooid was geworden.  

 

Maar nu de keerzijde van dit alles! De Heere sprak destijds tot Zijn knecht Abraham: Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt! (Gen. 12:3) Het merendeel van de kerken in Nederland heeft het erfgoed der reformatie ingeruild voor halve waarheden met een schijn van godzaligheid. Halve waarheden waarin men is levend gemaakt zonder Christuskennis en waarin heimelijk met Christus Jezus alrede is opgestaan uit de doden aleer men (geestelijk) een kruisdood in hun geweten met Hem is gestorven. Middels deze halve waarheden wordt Gods heilige recht gekrenkt en onteerd omdat de kruisdood van de Heere Jezus Christus in de toepassing van het Heil wordt geloochend door schijnvrome dienaren des satans met een voorname voordracht en veel spreekgaven. Rome huurde destijds de beste kunstenaars om haar kerken van goud te bouwen en versieren, dat is in onze tijd wezenlijk nooit veranderd geworden. De grootste leugenaars hebben de grootste kerken en mooiste pastorieën. U kunt er echt van op aan, dat als u de satan dient zal hij u rijkelijk belonen en zult u vooral geen verdrukkingen hoeven lijden. Wederom nam Hem de duivel mede op een zeer hogen berg, en toonde Hem al de koninkrijken der wereld, en hun heerlijkheid; En zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij, nedervallende, mij zult aanbidden, Matth. 4:8-9. Of u hem nu op godsdienstig vlak of in de popmuziek of filmindustrie dient, maakt hem wezenlijk weinig verschil. Wij moeten maar nooit vergeten, dat het kwaad waarmee we God in Zijn heilig aangezicht slaan, wij met ditzelfde kwaad meedogenloos zullen worden terug geslagen. God heeft op geestelijk vlak Europa geslagen met de dwaling die zij zullen geloven. Hiervoor heeft God met name de Roomse dwaalleringen gebruikt, die destijds door mannen als Luther en Calvijn waren afgezworen. Hetgeen waarvan God ons aanvankelijk heeft willen verlossen zijn we nu weer bevangen mee geworden. Maar hoe weinig zielen merken dit op? We gaan weer even terug naar het zaad van Abraham, ofwel de kinderen Israëls. Het heeft Europa goed gedacht zich te scharen achter duivelse volksmenners als Adolf Hitler, die de totale uitroeiing en vernietiging van deze kinderen Israëls als enig oogmerk had. We hebben ze uitgeleverd in de handen van deze nazi-moordenaars die ze slachtschapen wegvoerden naar de vernietigingskampen. We hebben vele van hun huizen en schatten ingepikt toen men merkte dat ze nooit meer terug kwamen. Aan het einde van de oorlog waren ze derhalve nergens meer welkom, het was in die tijd beter een verslagen Duitser te zijn dan een bevrijdde Jood. Middels deze ontzaggelijke kastijding, verdrukking en vervolgingen, werden de kinderen Israëls als door een onzichtbare Hand terug gedreven naar het beloofde land Kanaän waar nog vele onvervulde beloften in vervulling moeten gaan. Dit was immers het enige land ter wereld waar ze niet gehaat, gehoond, en vervolgd zouden worden. Vanuit bijbels perspectief moest het allemaal zo geschieden, opdat Israël tot bekering en het geloof in Jezus Christus kome en de vele onvervulde beloftenissen aangaande dit volk in vervulling zullen gaan, want indien hun verwerping de zaligheid der heidenen is geworden, wat zal dan hun aanneming door hun geloof in Jezus Christus wezen anders dan het leven uit de doden? Maar wee nu Europa die heeft meegedaan en meegewerkt een de vervolging en vernietiging van dit volk dat ons zoveel uitwendige zegeningen heeft gebracht. God zal vervloeken die het zaad van Abraham vervloekt! De Jodenhaat en het bijbehorend antisemitisme is als vanouds weer opgebloeid, en de overbleven Joden in Europa heroverwegen vanwege de vele dreigingen terug te keren naar het beloofde land Kanaän. We hebben de uitwendige zegeningen met de komst van de kinderen Israëls ingeruild voor de vloek en de komst van de kinderen van Ismaël en Ezau. God heeft Europa hard terug geslagen waarmee het God in Zijn heilig Aangezicht heeft geslagen. Europa heeft zijn grensdeuren wagenwijd opengezet voor de haters en aartsvijanden van het christendom en jodendom. Vervloekt is het land wiens koning een kind is. Europa wordt derhalve geregeerd door een stel goddeloze kinderen die door God verblind zijn geworden, en zitten daar niet meer als vertegenwoordigers van het volk maar slechts tot verrijking van zichzelf.   

 

Ook Nederland heeft zijn verkregen vrijheid en soevereiniteit verkwanseld en weggeven, we zijn vergeten hoedanig God onze lage landen destijds heeft willen verlossen van het juk der Spanjaarden. Grote wonderen heeft God daartoe verricht, lees het boek eens van de Wonderen des Allerhoogsten van Abraham Van de Velde. Sommige Spanjaarden kregen tijdens de bevrijding van Nederland zelfs te geloven dat God Zelf ook een Geus was geworden, zodanig was God op de hand van de moedige Geuzen. Europa is ook vergeten hoe helden als Karel Martel (alias: de strijdhamer) destijds tijdens de slag van Poitiers en in de Pyreneeën als moedige leeuwen hebben gestreden om het gevaar van de Berbers en Moren en het bijbehorende mohammedanisme buiten de grenzen van Europa te houden. Denk ook eens aan de Duitse keizer Karel V die zich ten laatste van de kerkstrijd ten tijde van de reformatie moest onttrekken omdat hij ten strijde moest trekken tegen de Turken die aan de Zuid-Oostelijke Europese grenzen gereed stonden om Europa binnen te trekken. Dit was destijds de normaalste zaak van de wereld. Maar hoe is het dan nu gesteld in onze dagen? Jawel, we hebben slappe handen en knikkende knieën gekregen, en waar voornoemde mannen gestreden om hun nationale grensdeuren voor dit dreigend gevaar dicht te houden, daar hebben wij ze wagenwijd open gezet om massa’s van asielzoekers en immigranten onderdak en asiel te verlenen, om vervolgens onze duurbetaalde zorgsystemen en uitkeringsinstanties te laten plunderen en te doen verarmen. Wee ons indien wij onze van God verkregen nationale vrijheden zo gemakkelijk verkwanselen, lijdelijk toekijken en anderen het vuile werk laten opknappen en waar nodig in de bressen doen staan. We zullen met dubbele slagen geslagen worden. Europa heeft de Joden langzaam maar zeker meer en meer gehaat en weggejaagd, en zie nu eens wat we ervoor terug krijgen?! Wat Europa voor lange tijd heeft gezaaid, is ze nu aan het oogsten. Vanuit oostelijke winden voort gedreven kwamen de alles kaalvretende sprinkhanen in grote zwermen onze kant uitgevlogen, en begonnen onze blonde vrouwen en dochters aan te randen en te verkrachten, terreur en angst te zaaien, berovingen op straat zijn aan de orde van de dag, mensen voelen zich onveilig en durven in de avonduren de straat niet meer op vanwege mishandelingen en andere narigheden. Wie gevoelt de bedreven schuld hier nog van met een berouwvol hart, smekende God om vergeving over dit bedreven kwaad?