IS CERN A BIBLICAL GATEWAY TO HELL ??

Posted by admin | | donderdag 12 januari 2023 2:48 pm

En de vijfde engel heeft gebazuind, en ik zag een ster, gevallen uit den hemel op de aarde, en haar werd gegeven de sleutel van den put des afgronds. En zij heeft den put des afgronds geopend; en er is rook opgegaan uit den put, als rook eens groten ovens; en de zon en de lucht is verduisterd geworden van den rook des puts. En uit den rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben [Openb. 9 vers 1-3]

   EN

NL ondertiteling | Klik op afspelen en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens op Auto-Translate |  Scroll naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is

 

=======================================================

 

DJK kort inleidend woord — Deze interessante docu kan duiden op een Bijbelse tegenhanger van Jacobs droom bij Bethel waarin hem een geopende hemelpoort werd geopenbaard met een ladder waarlangs engelen van boven naar beneden afdaalden en daarna wederom opgingen. Jacob die vanaf zijn kindse jaren zijn roeping en verkiezing zocht vast te maken, met name ook in de tenten van zijn ouders waarin hij zijn intens grote begeerte tot de zegen van eerstgeboorterecht nooit heeft kunnen verklaren, kreeg hier voor het eerst in zijn leven zijn geschonken genade en aandeel in Christus Jezus, die hij reeds in de schoot van zijn moeder deelachtig was, van Gods wege persoonlijk bevestigd. Lees hier in Genesis 28 vers 12-16: En hij droomde; en ziet, een ladder was gesteld op de aarde, welker opperste aan de hemel raakte; en ziet, de engelen Gods klommen daarbij op en neder. En ziet, de HEERE stond op dezelve en zeide: Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham, en de God van Izak; dit land, waarop gij ligt te slapen, zal Ik aan u geven, en aan uw zaad. En uw zaad zal wezen als het stof der aarde, en gij zult uitbreken in menigte, westwaarts en oostwaarts, en noordwaarts en zuidwaarts; en in u, en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, Ik ben met u, en Ik zal u behoeden overal, waarheen gij trekken zult, en Ik zal u weder brengen in dit land; want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik zal gedaan hebben, hetgeen Ik tot u gesproken heb. Toen nu Jakob van zijn slaap ontwaakte, zeide hij: Gewisselijk is de HEERE aan deze plaats, en ik heb het niet geweten!

Openbaringen 9 spreekt daarentegen over een poort of sleutel naar de put des afgronds..