Laatste updates (6) rondom berichtgeving uitbraak van het Covid-19 coronavirus

Posted by admin | | woensdag 30 september 2020 7:01 am

LAAT U NIET VACCINEREN 

LESJE MANIPULATIE EN MIND CONTROL

   NL

Een waar gebeurd verhaal uit 1967 in de USA — Leerlingen krijgen een lesje mind-control en manipulatie van hun geschiedenisleraar. Tijdens een les over nazi Duitsland vragen enkele leerlingen zich af hoe het kon gebeuren dat 10 miljoen mensen vermoord konden worden zonder dat hier niemand tegen opstond. Het droevige feit dat de meeste Duitsers zich verontschuldigden dat ze het nooit hebben geweten, was voor deze leerlingen onbegrijpelijk. Het moment was gekomen dat deze leerlingen rijp waren om geconfronteerd te worden hoedanig de gruwelen van het fascisme ook in hun harten leefde. Met een ijzeren discipline en tucht vormt deze leraar zijn leerlingen in korte tijd om in volgelingen die hem blindelings gehoorzamen, hun eigen identiteit verloren en uiteindelijk geen baas meer waren over hun eigen gedachten. Tegensprekers werden tijdens deze les voor even niet geduld, zij moesten zwijgen en monddood gemaakt worden! Dit was de ervaring van slechts één meisje uit deze klas die er tegenin ging toen deze les naar haar bescheiden mening volledig uit de hand begon te lopen. Kinderen met een laag zelfbeeld begonnen zich steeds belangrijker te voelen, er was zelfs één jongen bij die de bodyguard van zijn leraar wilde worden! Maak zelf een toepassing voor de tijd waarin wij nu leven, waarin de leugen regeert inzake de berichtgeving rondom Covid-19 en tegensprekers het zwijgen wordt opgelegd. Hegeliaans dialectiek wordt door overheden veelvuldig succesvol gebruikt en toegepast om hun beoogde globalistische doelen te bereiken. De grote reset van deze wereld is aanstaande en het doel heiligt hierin werkelijk alle benodigde middelen. Je stookt ergens een vuurtje, of strooi ergens een lab-virus uit, zaai vervolgens via leugenachtige mediakanalen angst en vrees voor het dreigende gevaar en wacht dan op de reactie van het volk, totdat men overheden om uitkomst smeekt, en kom vervolgens met een panklare oplossing die reeds jaren geleden was uitgedacht. Herhaal dit nog enkele malen en uiteindelijk eet de wereldbevolking gehoorzaam en braaf uit de handjes van de schatrijke satan aanbidders die uit zijn op de totale controle van uw geest en gedachten, en uiteindelijk uw gehele leven. Op dergelijke wijze gaat satan rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Waar God om uw hart vraagt en u wilt brengen in vrijheid en vrede, probeert satan uw ziel en uw ganse bestaan te stelen met leugens en misleiding om u te brengen onder een duistere heerschappij van slavernij. Ontstellend!!      

Maak voor uzelf een toepassing hoedanig overheden samen met de media in deze tijd hegeliaanse dialectiek gebruiken om hun beoogde bedrieglijke doelen te bereiken

 

GLOBAL RESET | Om een nieuwe wereldorde te kunnen vestigen, moet de bestaande wereldorde eerst kapot gemaakt en geheel worden afgebroken 

 

 

DJK – note: Want de kinderen dezer wereld zijn voorzichtiger, dan de kinderen des lichts, Lukas 16:8b. Als ik deze en andere mensen over dit soort zaken hoor spreken, dan zie ik de Heilige Schriften inzake de toekomende dingen letterlijk voor m’n ogen in vervulling gaan. Wat mij echter verontrust is dat zijzelf niet vanuit een Bijbels perspectief ten diepste beseffen wat er momenteel in het wereldgebeuren gaande is. Dit komt omdat het hen volgens Markus 4:11-12 niet is gegeven de verborgenheden van het Koninkrijk Gods te verstaan. Maarten Luther schreef in dit verband dat de tekenen der tijden voor de ongelovigen verborgen zullen blijven. De Engelse predikant Joseph Charles Philpot vergeleek in zijn tijd de geleerden zonder ware godsvreze, die bij tijden evenwel nog best mooie dingen uit de Heilige Schrift opdiepten waaraan hijzelf soms voorbij ging, met helpende muilezels die het goud uit de diepe mijnen van Zuid-Amerika op hun ruggen omhoog droegen zonder enig besef te hebben van de waarde die zij op hun ruggen hadden liggen. Op dergelijke wijze beluister ik deze kinderen der wereld, en probeer hierbij het kostelijke van het snode te scheiden. De waarschuwende boodschap van deze moedige muilezels is echter wel tot schande en beschaming van de vele lafhartige leraren binnen onze kerken die liever anderen het vuile werk laten opknappen terwijl zij hun naam, hun eer en hun positie middels een schijnvrome wijze zoeken te bewaren, en daarmee hun onkundige kerkvolk liever in het ongewisse laten. Ze moesten zich schamen!! Ik schrijf dit met name voor hen die zichzelf liever vast klampen aan de leugenachtige berichtgevingen van de reguliere ‘mainstream media’ en daarmee de leugens voor waarheden houden en dit soort berichtgevingen afdoen als fabels en complotverhalen. Zij houden juist deze alternatieve berichtgeving voor verdacht, voor leugenachtig, en voor het zaaien van angst, en kunnen hierom niet begrijpen waarom ik dit soort seculiere mensen op mijn website aan het woord laat. Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg voeren tegen hetzelve? [Openb. 13:4b] Wie heeft er kracht en de wijsheid, en wie kan krijg voeren tegen de duistere werken en leugenachtige taal van dit beest dat de duivelse draak hem gaf te doen en spreken? Op dergelijke wijze zijn ook deze boodschappen voor de één als een reuke des levens ten leven wanneer zij de naderende voetstappen van hun dierbare Zaligmaker erin mogen beluisteren, en voor de ander als een reuke des doods ten dode. Straks komt de grote afval, en zullen zij zich als onwetende schapen gewillig naar de slachtbank laten leiden. Want, wanneer ik hen dan eerlijk op de man af vraag hoeveel voorgangers zij uit onze gezindte kunnen opnoemen die over deze dingen durven (s)preken, en hoeveel kinderen Gods zij kennen die het huidige wereldgebeuren beschouwen en kunnen verklaren bijvoorbeeld vanuit het Bijbelboek Openbaringen of vanuit de profetieën van Daniël, dan blijven de meesten het antwoord helaas schuldig. Om voornoemde redenen zijn veel kinderen van deze wereld voorzichtiger en waakzamer dan de wijze maagden in onze dagen die met de dwazen in slaap zijn gevallen. Wat zou het toch groot zijn als er eens leraren mochten opstaan die binnen dit kader enige moed en wijsheid kregen om met alle ernst te kunnen verklaren waarom het Koninkrijk der Hemelen nabij is gekomen, en waarom hun hoorders zich dienen te haasten en spoeden om huns levens wil.  

 

F. ter Horst over Covid-19 vaccin  &  Veel artsen noemen Covid-19 valse pandemie

Doktersverklaringen inzake het dragen van mondkapjes en mondmaskers.pdf

https://www.wanttoknow.nl/het-coronavirus-is-geen-ziekte-het-absurde-covid-19/

want to know – geheime-genootschappen/de-kwaadaardige-khazarische-deepstate/ 

https://www.frontnieuws.com/covid-19-was-gepland-om-de-NWO-te-lanceren/

Document over de vraag of mondmaskers wel veilig en effectief zijn   &   kijk hier

 

   NL

DJK — Prijzenswaardig en zeer moedig wat deze vrouw na gedegen onderzoek durft op te merken. Een beschaming voor veel dominees die uit angst en vrees deze onderwerpen liever verzwijgen. Ik geloof als christen op grond van Gods Woord dat het waar is wat ze zegt, het beest uit de zee is een satanische nieuwe wereld orde die nu over de gehele wereld wordt uitgerold. Het beest uit de aarde met twee hoornen (usa en islam) spreekt dezelfde taal en schiet het beest uit de zee ter hulp. Het is een oorlog tegen Jezus Christus en Zijn verkorenen. Voor een nieuw begin en reset moet eerst het oude worden afgebroken om aan het nieuwe te kunnen bouwen. Je ziet het allemaal stap voor stap in vervulling gaan en voor ogen gebeuren, vreselijk hoe onze volksvertegenwoordigers zich ervoor lenen hun volk lafhartig te verraden en te misleiden voor het hogere doel dat zij voor ogen hebben. Maar het moet zo gaan, opdat de beker van Gods gramschap nog sneller gevuld zal worden. Allen die hieraan meegewerkt zullen hebben, zullen straks gevonnist worden voor een heilige alwetend God in de Hemel, en straks voor eeuwig vergaan in een toorn en vuur dat nooit meer uitgeblust zal worden. Mijn hoop en uitzien is hetgeen staat opgeschreven in Openb 18 waarin de grote val van dit duivelse rijk wordt voorzegd. Ik vond het mooi met welke bijbeltekst ze haar klokken luidende waarschuwing besloot vanuit 2 Tim. 1 vers 7: Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde, en der gematigdheid. Laat u nooit vaccineren!! Vertrouw alleen op God, Hij alleen is uw hemelse Schepper en Rechter. Satan mag nog even zijn staart roeren, maar zijn harige kop is op Golgotha eraf geslagen, Hij en degenen die hem aanbidden voeren een verloren strijd. Jezus Christus komt straks zegevierend terug op de wolken des hemels en zal Hij al Zijn vijanden onder Zijn voeten verdelgen. Valt Hem dan te voet in boetvaardigheid, belijdende al uwe zonden smekende alleen Hem om vergeving. Hij heeft het immers gezegd: Gij die vermoeid en belast zijt, kere zich herwaarts en kome tot Mij en Ik zal u rust geven. Het bloed van Jezus Christus Gods Zoon reinigt van alle zonden. O God bekeer ons, zo zullen wij bekeerd zijn.

 

Lukas 16 vers 8b | Want de kinderen dezer wereld zijn voorzichtiger, dan de kinderen des lichts

Edward Snowden | How Your Cellphone Spies on You

   wifi straling

NL ondertiteling | Klik op afspelen en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens op Auto-Translate |  Scroll naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is

 

============================================

 

ENKELE CORONA TEGENSTRIJDIGHEDEN

Een opmerkzame burger: Ik geloof echt dat er een virus is. En dat je er flink ziek van kan worden. En dat mensen met een zwakke weerstand zoals ouderen, mensen met suikerziekte of overgewicht complicaties kunnen krijgen. Echter kan je van ELKE ziekte complicaties krijgen. Ook van een griepje kan je komen te overlijden, een oorontsteking kan leiden tot hersenvliesontsteking, van een koortsstuip kan je blijvende hersenschade oplopen en zelfs bij het geven van moedermelk kan een bacterie van de baby ervoor zorgen dat er een stuk uit je borst moet worden gehaald. MAAR, mijn kritische bedenkingen zijn met name op het volgende gericht:

 

 • Waarom switched het RIVM cq Covid team ineens van doden, naar IC-opnames, naar besmettingen?

 

 • Kun je begrijpen dat als je 2x zoveel gaat testen je ook 2x zoveel positieve testuitslagen krijgt?

 

 • Waarom zou HCQ ineens onveilig zijn terwijl het al 80 jaar wordt voorgeschreven aan iedereen die geen hartmedicatie slikt? (zelfs preventief en aan zwangere vrouwen!)

 

 • Waarom wordt Didier Raoult, de gerenommeerde Franse viroloog die bijna 4000 corona-patiënten heeft behandeld met HCQ, weggezet als complotdenker? Waarom accepteren mensen dit van ‘kwaliteitsmedia’?

 

 • Waarom worden en er lijkenkisten in internationale media getoond die helemaal niets met coronadoden te maken hebben?

 

 • Waarom moeten we anderhalve meter afstand houden terwijl er 0 wetenschappelijk bewijs is voor de effectiviteit in de gehele internationale literatuur?

 

 • Waarom krijgen we geen dagelijks overzicht met het aantal zieken op de IC i.p.v. ‘besmettingen’?

 

 • Waarom wordt de PCR test überhaupt gebruikt om grootschalig te testen onder a-symptomaten (mensen zonder klachten) als zelfs de uitvinder van de test zegt dat deze test hier helemaal niet geschikt voor is omdat het erg veel false-positives oplevert?

 

 • Waarom is de motie, ingediend door Forum voor Democratie, waarbij er een onderzoek naar de betrouwbaarheid van de PCR test werd aangevraagd volledig weg gestemd door de Kamer? Waarom zou je niet willen weten of de test, welke je gebruikt om de inwoners waar je verantwoordelijk voor bent, überhaupt werkt zoals deze zou moeten werken?

 

 • Waarom moest Zweden in een negatief daglicht komen te staan, terwijl ze het duidelijk veel beter hebben gedaan als ons?

 

 • Waarom accepteert überhaupt iemand deze maatregelen terwijl er 0 wetenschappelijk bewijs is voor de effectiviteit?

 

 • Waarom wil de WHO al op 23 januari de pandemie uitroepen terwijl er toen nog bijna geen (slechts 150) doden waren?

 

 • Waarom is voordat de pandemie uitbrak al in de WHO-protocollen vastgelegd dat in dat geval alle macht bij de minister van volksgezondheid zou komen te liggen?

 

 • Waarom worden er geen vragen gesteld bij Bill Gates? Bill Gates welke momenteel zijn geld verdiend met investeren in vaccinaties en groot sponsor is van het WHO?

 

 • Waarom heeft minister Grapperhaus, welke torenhoge boetes en een strafblad wilde uitdelen aan mensen die de Corona regels schenden, maar dit zelf wel meermaals deed, nog steeds het vertrouwen van de Kamer?

 

 • Besef je dat de IFR ongeveer gelijk ligt met het griepseizoen van 2017 en veel lager dan 2018?

 

 • Besef je dat we normaal rond de 6400 griepdoden hebben in een seizoen en dit jaar ineens 6000 “corona-doden”en 400 “griepdoden”?

 

 • Waarom duurde het griepseizoen dit jaar ineens maar 4 weken in plaats van de gebruikelijke 12-16?

 

 • Waarom moet er een grondwet komen die onze grondrechten mogelijk voor zeer lange tijd kan inperken terwijl er geen bewijs is dat er ook maar iets anders is dan een regulier griepseizoen?

 

 • Waarom kijken we überhaupt allemaal als makke schapen toe hoe al onze grondrechten steeds meer worden ingeperkt?

 

 • Waarom geloven mensen dat er snel een vaccin gemaakt kan worden terwijl dat normaal 10-20 jaar duurt?

 

 • Heb je enig idee wat er in dat vaccin zit? Ga je serieus een vaccin bij je zelf laten inspuiten welke in zo’n korte tijd is ontwikkeld?

 

 • Begrijp je dat er slechts een handjevol bedrijven zijn (en dus een handjevol CEO’s) die samen bijna alle media controleren? En wat er dus wel en niet wordt getoond?

 

 • Waarom zouden wij, als wij nooit antwoord krijgen op deze vragen, de berichtgeving in deze media klakkeloos blijven volgen? Wat heeft dat voor nut?

 

• En hoe kan het dat mensen beboet worden voor het niet dragen van een niet werkend mondkapje? Een mondkapje welke eerst wel werkend werd bevonden, toen weer niet, toen nog eens een keer niet en toen weer wel?