Nieuwe Wereld Orde

Posted by admin | | donderdag 2 februari 2012 6:20 pm

 

Nieuwe Wereld Orde in opkomst

Door Franklin ter Horst

En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht, Efeziërs 5 vers 11.

De geschiedenis van deze wereld kent vele complotten en ook in de Bijbel zijn ze niet onbekend. En wie vanuit de Bijbel de werkwijze van Gods tegenstander kent, weet dat de boze zich bedient van allerlei dubieuze tactieken om mensen te misleiden en zijn greep op hen te verstevigen. Er bestaan heel wat zaken in deze wereld die perfect passen in het beeld van duivelse misleiding. Denk aan de Nieuwe Wereld Orde en de snel opkomende observatie van burgers, de naderende inplanteerbare chip, de manipulatie van de media en de leugenachtigheid van de wereldleiders. Eén van de terreinen waarop satan zijn misleidende activiteiten kan ontplooien, is dat van de internationale media. “Wie de media beheerst, kan bepalen hoe de massa denkt en kan deze controleren en sturen.” Complexe informatiesystemen controleren datgene wat voor waarheid dient door te gaan. De berichtgeving van over de hele wereld komt samen in slechts enkele persbureaus. De bureaus staan onder controle en maken slechts dat nieuws openbaar, dat hen het best uitkomt. Zonder het wellicht goed te beseffen, zijn de meeste journalisten geestelijk afhankelijk van hun opdrachtgevers. Journalisten zijn bewerkers van persberichten geworden en maken zich daarmee schuldig aan het verspreiden van leugens. Veel journalisten houden zich nog slechts bezig met volkomen onbelangrijke thema’s die door de autoriteiten zijn vrijgegeven.

Praktisch alles wordt van bovenaf aangestuurd en daarom is de waarheid dikwijls ver te zoeken. Het is daarom niet overbodig om het nieuws van de gevestigde orde niet zonder meer als waarheid aan te nemen. “De Duitse politicus Walter Rathenau, een man die tijdens zijn leven zeer invloedrijk was, erkende in de Neuen Wiener Presse van 24 december 1912: “Circa 300 mannnen, die elkaar kennen en zelf hun opvolgers benoemen, bestemmen het lot van deze wereld. Hun macht bestaat bij de gratie van absolute geheimhouding.” In soortgelijke bewoordingen verklaarde de beroemde Victoriaanse staatsman Benjamin Disreali: “De wereld wordt door heel andere personen geregeerd, dan degenen die zichtbaar op het wereldtoneel staan.”Iemand die de Europese literatuur diepgaand beïnvloed heeft, Honoré de Balzac, zei: Er zijn mensen die zich ophouden achter de coulissen van het wereldtoneel, en daarom zijn er twee soorten gschiedschrijving: ten eerste de officiële, vervalste ad usum Delphini, en ten tweede de geheime, waarin de werkelijke oorzaken van gebeurtenissen opgetekend worden- een schandelijke geschiedenis.” De Amerikaanse president Theodore Roosevelt beweerde: “Achter de zichtbare regering zit een onzichtbare regering op de troon, die aan het volk geen trouw en geen verantwoording schuldig is.”De Russische generaal Leonid Ivashov verklaart in een interview: “Wij hebben te maken met een geopolitieke, supernationale kracht op het wereldtoneel. Deze geopolitieke kracht bestaat uit de rijkste families op aarde. Zij oefenen de controle uit over alle landen en alle coalities van landen. Het werkelijke doel van deze elite is complete zeggenschap op aarde.”

In The Economist Newspaper verscheen in april 2008 een artikel naar aanleiding van een boek van academicus David Rothkopf, getiteld ‘Superklasse: De Wereldwijde Machts Elite en de wereld die ze aan het maken zijn’. In dit boek documenteert Rothkopf hoe wereldwijd slechts enkele duizenden mensen bepalend zijn voor de belangrijkste politieke beslissingen. Volgens The Economist is deze naar verhouding kleine groep elitairen ‘gestald’ in ‘wereldomvattende instituten… en ontmoeten ze elkaar tijdens internationale bijeenkomsten, zoals het Wereld Economie Forum in Davos en de Trilaterale Commissie, of de Bilderberg vergaderingen, of de Bohemian Grove seminars die iedere juli in Californië plaatsvinden.’Volgens de gewezen radiopresentator Stanley Monteith, auteur van het boek ‘Broederschap der Duisternis’, vormen deze elitaire personen onderdeel van een ‘occulte hiërarchie’, die de wereld beheerst en de loop van de menselijke geschiedenis bepaalt. Deze groep wordt geleid door machtige mannen die het Christendom verwerpen en de ‘duistere kant’ omhelzen. ‘Zij hebben zich toegelegd op de vorming van een één-wereld regering en een één-wereld religie,’ schrijft Monteith. ‘Ze controleren de overheden, de media, diverse bedrijven, en beide Amerikaanse politieke partijen.’

De prominente politieke wetenschapper Samuel P. Huntington was degene die, vlak voor zijn dood, het bestaan van deze ‘über-groep’ die een wereldregering wil vormen, definitief uit het ‘complottheorie’ wereldje haalde. Hij stelde vast dat ‘ze nauwelijks belang hechten aan nationale loyaliteit, nationale grenzen als obstakels zien die gelukkig aan het verdwijnen zijn (EU), en nationale regeringen zien als overblijfselen uit het verleden, wier enige bruikbaarheid bestaat uit het feit dat ze de wereldwijde operaties van de elite vergemakkelijken.’ Met andere woorden: internationale aangelegenheden, buiten- en binnenlandse politiek, en met belastinggeld betaalde investeringen in de economie (en in banken) worden hoofdzakelijk bepaald door een bevoorrecht groepje families, die toewerken naar een Nieuwe Wereld Orde en de vorming van een Eén Wereld Regering. De huidige wereldleiders zijn niet meer dan marionetten die vanuit de achtergrond gedirigeerd worden. Onzichtbare handen trekken aan de touwtjes. Er bestaat een wereldwijde samenzwering die de meest heilige rechtsposities van de mensen met voeten treden.

Ook het Vaticaan is voorstander van de oprichting van een NWO. In een 18 pagina’s tellend document getiteld ‘Naar de hervorming van de internationale financiële en monetaire systemen in de context van een Wereldwijde Publieke Autoriteit’ roept Rome op tot de oprichting van een ‘supranationale autoriteit’ die de hele wereld omvat en die een ‘universele bevoegdheid’ heeft om economisch beleid te leiden en beslissingen te nemen. Zo’n autoriteit moet beginnen met de Verenigde Naties als referentiepunt, maar later onafhankelijk worden en genoeg macht krijgen om te voorkomen dat de ontwikkelde landen ‘buitensporige macht over de zwakkere landen’ uitoefenen. Volgens paus Benedictus is er dringend behoefte aan “een echte politieke wereldautoriteit.” Zo’n autoriteit zou universeel moeten worden erkend “en moeten worden uitgerust met effectieve macht om de veiligheid voor iedereen te verzekeren”, aldus de paus. Die nieuwe wereldautoriteit krijgt een uitvoerig takenpakket, als het aan Benedictus ligt.

Het is opmerkelijk hoeveel informatie er de laatste jaren is verschenen over geheime genootschappen. De aanzet hiertoe blijkt in vele gevallen uit de hoek van de samenzweerders zelf te komen. Het zogenaamde ‘lekken’ gebeurt heel bewust om de mensheid af te leiden van de goedvoorbereide plannen voor nieuwe misdaden tegen de menselijkheid waar slechts af en toe wat vage berichten over naar buiten komen. De manier waarop de macht gemanipuleerd wordt en hoe de ware toedracht verdoezeld wordt, is verbazingwekkend. Ondertussen werken de samenzweerders ongestoord door aan de dingen die hun macht moeten stabiliseren en hun misdadige plannen verder moeten concretiseren. Ondanks de vele boeken en brochures die in de loop der tijd zijn verschenen en de uitvoerige informatie hierover op internet, bestaat er nog steeds een grote onwetendheid over het doen en laten van de samenzweringen wiens uiteindelijke doel is de wereld voor te bereiden op de komst van een “Wereldleider” het “Beest” uit het boek Openbaring, de tegenstander van de Bijbelse God.

Onze wereld wordt bedreigd door chaos en een aanstaande wereld-dictatuur. Er bestaan een groot aantal organisaties en religies die samenwerken de “Nieuwe Wereld Orde” tot stand te brengen. Niet voor niets wordt deze term inmiddels openlijk door zowel politieke, financiële én spitituele leiders openlijk gebruikt, terwijl het enkele jaren geleden hoofdzakelijk te vinden was op samenzwerings-internetsites, en nauwelijks bekend was bij het ‘gewone publiek’. De werkzaamheden van deze machten kenmerken zich door op subtiele manier de mens te misleiden. Achter alles wat vandaag gebeurt zit een plan. Amerika wordt geregeerd door een zeer machtige rijke elite die zijn machtsbasis voornamelijk in het oosten van Amerika heeft, de zogenaamde “Eastern Establishment”. De politieke top van deze elite zijn voor een belangrijk deel nazaten van machtige aristocratische families uit Europa. De twee politieke partijen die het zo ongeveer om beurt in Amerika voor het zeggen heeft, maken deel uit van deze machtige elite en zijn in feite twee tentakels van hetzelfde monster. In de afgelopen dertig jaar zijn talrijke studies verschenen over deze groep die niet alleen het land regeert, maar ook de media, het leger, het onderwijs, de banken, de handel en de industrie beheersen. Bij elk schandaal in Amerika blijkt hoe de leden van deze elite verbonden zijn met de machtigste economische en financiële instellingen in het land. Geen enkel lid van de elite twijfelt eraan dat Amerika’s uitverkoren doel is de wereld te regeren volgens het Romeinse principe.

Een deel van de huidige wereldleiders die vandaag op het wereldtoneel acteren, hebben in Amerika het  ”International Visitors Leadership program” gevolgd wat wordt gesubsidieerd door het Bureau of Educational and Cultural Affairs van het US State Department.

Van alle staatshoofden en regeringsleiders die thans aan de macht zijn, hebben er 48 een opleiding aan dit instituut gevolgd. Het was Nelson Rockefeller die reeds in 1940 de basis heeft gelegd van dit opleidingsinstituut. Inmiddels hebben 150 leiders en voormalige leiders hier hun opleiding genoten en meer dan 600 ministers en duizenden prominente figuren. Allemaal klaargestoomd om de Elite te dienen. Onder de cursisten bevinden zich de namen van onder meer de voormalige Britse leiders Tony Blair en Gordon Brown, en ook die van de voormalige Nederlandse premier Balkenende. Hij heeft deze opleiding in 1985 gevolgd, in hetzelfde jaar als de Franse leider Nicolas Sarkozy.  Zie hier de namen van de cursisten die thans aan de macht zijn.  http://exchanges.state.gov/ivlp/alumni.html

Hitler sprak over een “Nieuwe Orde”. George Bush senior, sprak over de New World Order en de duizenden lichtpuntjes, die daarvoor nodig waren. Tijdens operatie Desert Storm (de eerste golfoorlog) zei Bush in een toespraak tegenover het Amerikaanse Congres: “Wat op het spel staat is meer dan een klein land (Koeweit).Het is een groot idee-een Nieuwe Wereld orde, waarin verschillende landen tot elkaar worden getrokken in een gemeenschappelijk doel, om de universele aspiraties van de mensheid te bereiken…Dat is een wereld die onze strijd waard is, en ook de toekomst van onze kinderen. Het gaat om de lang gekoesterde belofte van een Nieuwe Wereld Orde…  Wat hier door Bush naar voren wordt gebracht, heeft allemaal met “Verlichting” te maken. Dit is niet het “Ware Licht”, maar satan’s misleidende voorafschaduwing van de werkelijkheid van het Ware Licht en de werkelijke wereldmacht die gaat komen, de macht van Yeshua haMasiach. Alleen Hij kan zeggen: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde!”

De NWO, ook wel “Federation Earth” genoemd, is geen toekomst meer maar beangstigende werkelijkheid geworden. Het uiteindelijke doel is te komen tot één Wereldregering, één Wereldeconomie en één Wereldgodsdienst. Reeds in 1974 hebben de ontwerpers van de NWO, een plan gelanceerd om de wereld in een “Tienstatenbond” in te delen. In het Bijbelboek Openbaring ziet Johannes deze Tienstatenbond oprijzen uit de volkeren-zee en macht uitoefenen over elke stam en natie en taal en volk.

Openbaring 13:1 En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering.

De tien horens vertegenwoordigen tien ‘koninkrijken’. Het doel van deze indeling is mede het begrip van de eigen natie en het eigen volk te laten verdwijnen om plaats te maken voor het idee van de grotere regio’s zoals dat nu in de Europese Unie te zien is. Het is een macht die geïnspireerd wordt door het rijk der duisternis. Geleidelijk aan worden de contouren ervan zichtbaar. Het gevaar van dit wereldomvattende bestuurorgaan wordt binnen het gehele politieke spectrum onderkend. Wat voornamelijk bij politiek rechts de NWO heet, noemen linkse groeperingen dit de globalisering.

Psalm 2:2 De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen.

Wat heeft de Heer gezegd over machthebbers? Vertrouw niet op edelen-op mensen bij wie geen heil is. Houdt zijn ademhaling op, dan keert hij weer tot de aarde terug te dien dage vergaan zijn plannen (psalm 146:3-4). De oplossing van onoplosbare kwesties wordt door geen enkele, hoe belangrijke aardse macht ook, gevonden. De volkeren moeten rekening houden met het feit, dat de Bijbelse God de raad der volkeren verbreekt, en dat Hij de gedachten der natiën zal verijdelen. (Psalm 33:10). Gods Woord is schaars geworden en vervangen door bedrieglijke woorden, die als men zich er in verdiept van satanische opzet blijken te zijn. De mens die onveranderd op Gods Woord blijft vertrouwen en uitziet naar Zijn Wederkomst op aarde, zal ontdekken dat hij de eenzaamheid heeft verkozen boven de omgang met velen. Maar deze mens zal straks door God bewaard worden in het uur der verzoeking.

Openbaring 3:10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele aarde komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.

Ondanks de waarschuwingen die de Bijbel geeft over de gebeurtenissen die de aarde in de nabije toekomst zullen overspoelen, zijn er toch maar relatief weinig mensen die deze waarschuwingen ook ter harte nemen. De mens van tegenwoordig is op zoek naar andere geestelijke waarden en die zijn in ruime mate aanwezig. Daarnaast bestaan er een groot aantal internationale organisaties en samenzweringen die druk doende zijn de mens te misleiden en ze in de armen van Satan te drijven. De media besteedt nauwelijks enige aandacht aan het doen en laten van deze samenzweringen en dat komt voornamelijk doordat de belangrijkste nieuwsbrengers volledig door de samenzweringen worden gedicteerd. Tot de meest invloedrijke organisaties achter het plan van de NWO horen onder meer de “Illuminatie” de “Verenigde Naties” de “Council on Foreign Relations”(CFR), de “Trilaterale Commissie”(TLC), de “Bilderbergers”, de “Vrijmetselarij” en het “Vaticaan”. Daarnaast bestaat er nog een groot aantal andere groeperingen die allemaal op hun manier invloed op het wereldgebeuren uitoefenen. Tijdens de vergaderingen van de machtigste organisaties wordt het internationale beleid vastgesteld- waar regeringen zich veelal bij aanpassen- en wordt het mediabeleid bepaald.

Orde uit Chaos: de herrijzende Fenix uit de as die de komst van de Nieuwe Wereld Orde voorstelt, hier op een wandschildering in een vergaderzaal van de VN-Veiligheidsraad.

Zij bepalen in grote lijnen wat er in het nieuws komt en wat niet, zodat de waarheid naar willekeur kan worden verdraaid. Op deze manier kan de massa voorbereid en overtuigd een positieve mening worden opgedragen over de plannen van de samenzweerders en alles wat daar mee samenhangt. Zonder dat de mens zich hiervan bewust is wordt hij in de armen gedreven van valse profeten en diverse occulte machten die ten dienste staan van de zogenaamde “Hervormers”.

De macht van de Rockefellers

Zoals gezegd wordt de NWO voor een belangrijk deel in Amerika voorbereid. De topfiguren van deze beweging maken de dienst uit in het internationale bankwezen, de multinationals, de media, de handel en de industrie. Eén van de belangrijkste personen is David Rockefeller.Tijdens een diner bij de Verenigde Naties in 1994 zei hij: ‘Wij zijn goed op weg naar de vorming van een wereldregering. Wat wij nog  nodig hebben is een enorme crisis waardoor de naties zonder morren een Nieuwe Wereld Orde zullen accepteren.’

Deze Rockefeller wordt wel de machtigste man ter wereld genoemd, ver verheven boven alles en iedereen. Deze man lijkt te worden gedreven door de geest van de antichrist, want geen enkel genie is in staat op eigen kracht klaar te spelen wat deze Rockefeller bereikt heeft. De Rockefellers beheren de Chase Manhattan Bank, stichtten en besturen de Council on Foreign Relations en de Trilaterale Commissie. Zij hebben grote invloed gehad op de Amerikaanse presidenten vanaf Woodrow Wilson (1856-1924, president van 1912-1924). De Chase Manhattan Bank was de eerste Amerikaanse bank die een kantoor opende in Moskou (tijdens het communistische bewind aldaar). De Rockefellers zaten ook achter de stichting van de Amerikaanse Raad van kerken en de Wereldraad van kerken. Deze organisaties hebben overal geldelijke en morele steun verleend aan door de communisten opgeleide en bewapende “Vrijheidsstrijders”, waardoor in veel Afrikaanse landen communistische regeringen aan de macht kwamen. David Rockefeller maakt deel uit van het Lucifers Trust Management. In het boek “Externalisation of the Hierarchy” wordt uit de doeken gedaan wie er over de aarde zal regeren…zijn naam is Lucifer.

De familie Rockefeller bezit wereldwijd diverse banken en een groot aantal oliemaatschappijen. De macht van de Rockefellers is zo groot dat familieleden vele landen afreizen om regeringen van economische en politieke adviezen te voorzien. De Rockefellers zijn de belangrijkste promotors van de oprichting van de Verenigde Naties, na de tweede Wereldoorlog. Zij schonken de grond voor het gebouw van de VN in New York. Het grondgebied Pocantico Hills in New York is het domicillie van meer dan honderd families met de naam Rockefeller. De Rockefeller Foundation verschafte Hitler de kennis voor de onbeschrijflijke misdadige eugenetische experimenten die op bijvoorbeeld tweelingen werden uitgevoerd. De Rockefeller Foundation was een volledige partner van het Carnegie Instituut bij het verspreiden van eugenetica in Amerika en Duitsland.

http://www.thecuttingedgenews.com/index.php?article=11168&pageid=37&pagename=Page+One

In de zoektocht naar het perfecte superras werden in de periode van de Grote Depressie miljoenen dollars uitgegeven aan de salarissen en experimenten van Hitlers doctoren.Rockefeller Financierde Hitler’s hoofd-raceoloog Otmar Verschuer, en tevens zijn onverzadigbare experimenten op tweelingen. Men dacht namelijk dat tweelingen het geheim bevatten waardoor het Arische ras op een industriële manier vermenigvuldigd zou kunnen worden, en waarbij tegelijkertijd onwenselijke biologische factoren verwijderd zouden kunnen worden. Verschuer had een assistent: Josef mengele. Hoewel Rockefeller de betalingen gedurende de Tweede Wereldoorlog stopte, had Mengele er tegen die tijd al voor gezorgd dat hij in Auschwitz zijn monstrueuze experimenten kon voortzetten. Ieder week verstuurde hij gedetailleerde rapportages over deze experimenten naar Verschuer.

Op een bijeenkomst in oktober 1995 van een groep ‘Hervormers’ die werd gehouden onder leiding van Michaël Gorbatsjov- voormalig leider van de Sovjet Unie en belangrijke pion in de top van de NWO- waren naast de vaste deelnemers George Bush senior en Henry Kissinger ook 500 andere genodigden aanwezig waaronder de voormalige Nederlandse premier Ruud Lubbers. Deze bijeenkomst was bedoeld om de overgang naar de NWO te lanceren. Een van de onderwerpen die aan de orde kwam ging over de vervanging van de joods-christelijke wereldbeschouwing door nieuwe universele waarden. In de Los Angeles Times verscheen op 17-4-1993 een artikel over de opmars van de NWO en de rol van Gorbatsjov hierin. Het artikel meldde dat hij voor zijn “Stichting USA” een kantoor had geopend in het Presidio, één van de officiële militaire posten van Amerika. De Gorbatsjov Stichting zegt als doel te hebben te werken voor de wereldvrede en het versterken van de democratie in de voormalige Sovjet Unie. In werkelijkheid is deze Stichting niets anders dan een dekmantel voor NWO-activiteiten. Dat blijkt ook uit de medewerkers want één van hen is Oud-senator Alan Cranston, sedert jaar en dag bekend als globalist en dromer van één wereld. Bij het overnemen van zijn nieuwe kantoor van een Amerikaanse legerofficier zei Gorbatsjov: “dit is het symbool van de onomkeerbare overgang van een tijdperk van confrontatie en militaristische waanzin naar een Nieuwe Wereld Orde waar iedereen baat bij heeft”.

De Illuminatie

Zoals gezegd bestaan er een groot aantal samenzweringen die gezamenlijk streven naar een Wereldregering. De belangrijkste is de “Orde der Illuminaten”. Illuminatie komt uit het Latijn en staat voor ‘Verlichten’. Deze club werd opgericht op 1 mei1776 inIngolstadt in Beieren door Adam Weishaupt een professor in het Canonieke recht. Hij kreeg zijn eerste scholing bij de Jezuïten. Weishaupt koos de datum 1 mei omdat hij door zijn studie bekend was met de heidense feestdag: 1 mei; de grote heksensabbath in de nacht van 30 april op 1 mei: de Walpurgisnacht. Moderne satanisten eren die dag nog steeds. Kenners beweren dat de Illuminatie in het geheim een revolutionaire wereldmacht is, die door kunstmatig in het leven geroepen, elkaar bestrijdende ideologieën en via revoluties en oorlogen de wereldmacht wil bemachtigen. Binnen no-time waren duizenden Europese intellectuelen bij de Orde betrokken en werkten georganiseerd voor een doel dat slechts aan de hun onbekende hoofdleiding, net als bij de New Age Movement, bekend was. Het eerste grote succes van de Illuminaten vond plaats in 1789. De uitbarsting van de antichristelijke Franse Revolutie met de erbij behorende terreur, moordpartijen, godslasteringen en andere ontsporingen, verliep precies zoals men dat gepland had.

In ‘Memoires ter illustratie van de geschiedenis van het Jacobinisme’ schreef Abbé Barruel dat de Franse revolutie een onderdeel was van het uiteindelijke doel van de Illuminatie: Wereldheerschappij. Pat Robertson, een invloedrijke Amerikaanse evangelist, zei dat geheime genootschappen stuk voor stuk uit de Illuminatie voortkomen. Hij zei letterlijk: “het bloedbad dat de Illuminatie in Frankrijk aanrichten was duidelijk de voorloper van de latere slachting en partijzuiveringen in de Sovjet Unie onder Lenin en Stalin. Alle grote oorlogen en revoluties in Europa en Amerika, blijken uiteindelijk te zijn uitgebroed en gefinancierd onder auspiciën van de Illuminatie. Weishaupt streefde indertijd ook al naar staatkundige en godsdienstige verlichting. Tot één van zijn plannen behoorde ook het geloof in de Bijbelse God te vernietigen met als einddoel aanbidding van Lucifer. In alle ‘uitgelekte’ Illuminatie-programma’s blijkt de verzwakking, resp, vernietiging van het Jodendom en de staat Israël en volledige uitroeiing van het geloof in de Bijbelse Jezus, als een der belangrijkste voorwaarden voor het slagen van het “Grote complot”. De Illuminatie zijn geen Joods complot zoals zovelen denken, ze zijn zelfs extreem racistisch.  Natuurlijk zitten er een aantal zeer machtige mensen van Joodse afkomst in deze groep. Maar om in de Illuminatie aan de top te komen wordt een jood gedwongen zijn geloof en afkomst af te zweren, en moet hij trouw zweren aan Lucifer en het geloof van de Illuminatie. In ruil voor dit verraad krijgen ze macht en geld.

De Illuminatie wachten op een goede gelegenheid om de Joodse staat totaal te vernietigen. Mede voor dat doel hebben ze de Verenigde Naties opgericht. Deze club is niets anders dan een lakei van de NWO barbaren. De door de islamitische wereld gegijzelde Verenigde Naties heeft er nooit een geheim van gemaakt een felle tegenstander van de Joodse staat te zijn. Dat blijkt o.m. uit de honderden resoluties die de VN in de loop der jaren tegen Israël heeft aangenomen. De VN besteden een derde van hun tijd aan resoluties die tegen Israël gericht zijn. Het heeft nooit de terreur tegen Israël veroordeeld. Ook is het opgericht om de grootste barrières voor een wereldregering te overwinnen en als ‘opstapje’ te dienen voor de invoering van een één-wereld gemeenschap. De grootste barrière die moest worden opgeruimd was het nationalisme. Daarom moest de wereldbevolking vele jaren lang worden gehersenspoeld door de media, zodat ze achter de opheffing van grenzen zouden gaan staan, waardoor uiteindelijk ieder nationalistisch gevoel moet worden vernietigd. De VN doet slechts het voorbereidende werk en is dus niet de werkelijke machtsbasis in de wereld. Zodra de Nieuwe Wereld Orde is geïnstalleerd zal de rol van de VN tamelijk onbelangrijk zijn geworden.

De door de Illuminatie op touw gezette oorlogen zijn uiteindelijk bedoeld om de wereld te laten schreeuwen om vrede. Dat kan- zeggen zij- alleen maar onder gezag van een “Wereldregering” onder aanvoering van een “Wereldleider”. Het plan hiervoor ligt al geruime tijd klaar maar de wereld “schreeuwt” nog niet om vrede dus zal er nog de nodige ellende ‘georganiseerd’ moeten worden. Weishaupt vond dat de ‘menselijke beesten’ in groepen moesten worden ingedeeld en tegen elkaar opgezet teneinde elkaar op leven en dood te bestrijden. De doelstelling van de huidige Illuminaten is het stichten van chaos en oorlogen overal op aarde om zodoende de weg te bereiden voor de komende ‘verlosser’ de antichrist. Zo zouden zij ook zitten achter het conflict tussen Israël en de zogenaamde ‘Palestijnen’. Dit conflict zou door Illuminatieagenten aan de gang worden gehouden hopende dat het ontaardt in een oorlog tussen Israël en de Arabieren en escalerend tot een grote wereldbrand.

De Illuminatie was de stamvader van het Fascisme, Anarchisme en het Communisme en werden één van de drijvende krachten achter alle Europese oorlogen en revoluties. De doeleinden van de Illuminaten bestaan uit het opheffen van alle regeringen, de vernietiging van het christendom en de stichting van een Wereldregering met Lucifer, de god der vestingen, op de wereldtroon. De Illuminatie is niets anders dan een sadistische sekte die wordt geleid door de rijkste en machtigste mensen ter wereld. Ze geloven net als de Nazi’s in de suprematie van het Arische ras. Ze zijn doorgedrongen in alle sociale instituten en overheidsinstellingen en werken samen met de CIA, FBI en de Vrijmetselarij.Na de Tweede Wereldoorlog hielp de CIA Duitse geleerden-eveneens veelal Illuminatie leden- te ontsnappen naar Amerika, waar ze met open armen werden ontvangen. Volgens sommige ingewijden zou ook de kerk van de Mormonen en de Jehova Getuigen worden geleid door de Illuminatie.  Ze zijn geïnfilteerd in overheden, onderwijsinstellingen, financiële instituten, georganiseerde religieuze instellingen en de massamedia. Ze streven naar een volledige ineenstorting van alle overheden, inclusief de Amerikaanse. Voor dit doel hebben ze Barack ‘King’Hoessein Obama op de troon hebben gezet in Washington.

Het machtscentrum van de Illuminatie ligt nu nog in Amerika maar zal op termijn naar Europa terugkeren. In Amerika is het machtscentrum piramidaal gecontrueerd met het “Alziend Oog” van de Egyptische Zonnegod Horus zoals dat te zien is op het Amerikaans één-dollar biljet.

De piramide met losse topsteen draagt de woorden Annuit Coeptis-Novus Ordo Seclorum, hetgeen betekent: aankondiging van de geboorte van de Nieuwe Wereld Orde, met als stichtingsjaar 1776, van de Orde der Illuminaten. Dit jaar valt samen met de bundeling van de 13 Staten die de Verenigde Staten inluidde. Het Alziend Oog is ook een Vrijmetselaarssymbool. De Vrijmetselarij en de Illuminatie zijn feitelijk één en dezelfde organisatie. De Vrijmetselaarstempel in Alexandria (Virginia) is het centrum van Illuminatiegeleerden en hun onderwijs. De topleiders van de Vrijmetselaars zijn tevens top-Illuminatie. Vrijmetselaars in de lagere rangen zijn echte niet persé Illuminatie en weten doorgaans niets van de praktijken en rituelen die in de grote tempels worden gehouden. Het oog en de piramide spelen in vele occulte- en kabbalistische groepen een grote rol, terwijl de spreuken “Annuit Coeptis” en “Novus Ordo Seclorum” ook een Luciferiaanse uitleg toelaten. Dat dit piramidesymbool met achterdocht bekeken mag worden blijkt ook wel uit het feit dat één der medeontwerpers van de zegel, Benjamin Franklin, omstreeks 1772- zelf vrijmetselaar zijnde- lid is geweest van een openlijk satanisch genootschap in Engeland. Deze instelling stond bekend onder de naam “Hellevuur-Club”.

De ‘Opperste wereld Raad’van de Illuminatie bestaat al, als een prototype voor de wereldregering die tijdens de komende periode van chaos zal worden opgericht. De leiders van deze raad staan aan het hoofd van de financiële wereld. Zoals iedere organisatie heeft ook de Illuminatie zijn zwakke punten. Dat is hun enorme arrogantie. Ze denken onkwetsbaar te zijn maar zullen gaan ervaren dat de God van Israël hun plannen zal verijdelen, en een oordeel over deze kliek  uitspreken die zijn weerga niet kent.

De schandalige rol van de Verenigde Naties

De VN is moreel failliet, selectief verontwaardigd als het gaat om bepaalde landen met name als het om Israël gaat en machteloos als zij werkelijk moet optreden. Maar vooral hypocriet: de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad zijn de vijf grootste wapenproducenten en wapenexporteurs van de wereld. De doelstellingen van de VN-kliek zijn vaag en onduidelijk en de VN is dé schouwplaats voor allerlei misselijkmakende politieke intriges, ondoorzichtige internationale firma’s, fraude, stemmenkoperij, vriendjespolitiek en mismanagement. Cursief: Uit Het KNP, studiedag 22-11-2003, door drs R.J.Bleeker.

VN-medewerkers zijn betrokken geweest bij de handel in sexslavinnen in Bosnië, bij de verduistering van hulpgelden in Kosovo, bij de handel met drugs en prostitutie in Cambodja en bij het ‘sex-voor-voedsel‘ schandaal in West Afrika waar VN-medewerkers voedsel ruilden voor sex met onder meer kinderen. Honderdduizenden mensen zijn in de derde wereld gesteriliseerd, honderdduizenden vrouwen al dan niet gedwongen geaborteerd door projecten opgezet door de VN en de Rockefeller Foundation, met goedkeuring van Henry Kissinger en zijn politieke kompanen. Zijn politieke ideeën hebben tot op de dag van vandaag invloed op vele politici, diplomaten, intellectuelen, studenten en journalisten. De VN-bevolkingspolitiek is mensverachtend en gericht op het inperken van bevolkingsaantallen. Michel Schooyans, hoogleraar aan de universiteit van Louvain-la-Neuve, heeft dit aspect van de VN jarenlang bestudeerd. De VN is anti-gezin, pro-abortus, pro-geboortebeperkings- en sterilisatie programma’s, alles ideologisch gemotiveerd. Het is een cultuur van de dood. Als bepaalde zaken te tricky worden voor de VN, worden ze uitbesteedt aan allerlei non-gouvernementele organisaties, die minder last hebben van controle van nationale overheden. Volgens Schooyans voert een aantal VN-organen een ware oorlog tegen het gezin. De VN is een door en door antichristelijke organisatie. Geen dienaresse van God, maar een dienaresse van satan. Schooyans zegt in zijn boek “The Gospel Confronting World Disorder”dat deze bevolkingspolitiek de grootste en meest wereldwijde aanval op het joods-christelijke denken is. Volgens Schooyans wordt de VN gemanipuleerd door een groep welgestelden, een kleine, internationale, technocratische bureaucratie, die aan iedere democratische controle van burgers en van soevereine staten ontsnapt.cursief: uit het KNP, studiedag 22-11-2003, door drs R.J.Bleeker.

Steeds opnieuw wordt duidelijk dat alleen God de absolute norm is: de mens die zichzelf als norm neemt en zichzelf ziet als de maat van alle dingen is volkomen mislukt. Gods waarheid is een levendmakende, voedende en alles doordringende kracht; wie haar kent leeft, wie haar niet kent dwaalt.

Slottekst.

Wie iets van de Bijbel weet, kan zien hoe de samenzweerders proberen Gods plan na te bootsen en op eigen wijze uit te voeren. Vele christenen zullen in de val lopen want het is een satanische opzet. Zoals God een plan heeft voor de redding van de wereld en de oprichting van het Koninkrijk Gods, zo heeft Satan een tegenplan om voordien de gehele aarde aan zich te onderwerpen in een satanisch rijk. De duivel is altijd bezig geweest om het herstelplan van God tegen te werken. God wil een vernieuwde hemel en aarde en Satan wil chaos. God mag niet slagen in het herstel van wat satan verknoeid heeft en hij doet dit op een sluwe manier. De duivel werkt alsof hij god is en wil een prachtige wereldeenheid van vrede en voorspoed stichten. Daar werken velen aan mee in talloze groeperingen die zelf misschien niet eens weten in wiens dienst zij staan. Er is maar één echte weg en dat is Gods weg naar Zijn Koninkrijk op aarde en dat is een weg van gerechtigheid en vrede. Gods waarheid is een levenmakende, voedende en alles doordringende kracht; wie haar kent leeft, wie haar niet kent dwaalt en is ten dode opgeschreven. Het karakter van Gods Woord is alleen te begrijpen als men Gods Woord kent. De mens die niets van dit Woord wil weten, verstaat niets van Gods plannen met de aarde. Zij zien niet dat Zijn beloften geleidelijk aan ten uitvoer komen. Het doordrongen zijn van de Bijbelse waarheid is een machtig wapen om zich te weren tegen alle antichristelijke filosofieën. Eeuwenlang was de mens ervan overtuigd dat Gods Woord de enige echte waarheid was maar vandaag is dat anders, nu kiest de mens ervoor zijn eigen god te scheppen. ‘ De dood bestaat niet meer want de mens reïncarneert voortdurend naar een hoger bewustzijn’. Maar God zal op Zijn manier de waarheid aan het licht brengen, Zijn Naam heiligen en Zijn koninkrijk vestigen. De brief aan de Hebreeën maakt nog eens goed duidelijk dat onze ogen uitsluitend op Jezus Christus gericht dienen te zijn.

Hebreeën 12:2-3 en 13-8 Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de Leidsman en Voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.

George Bush senior sprak geregeld over de “The New World Order”. Hij zette de politiek van zijn vader voort, wat bleek uit het feit dat verscheidene mensen van toen ook weer deel uitmaakten van de Amerikaanse regering. Na de val van de Berlijnse muur werd in Amerika begonnen aan het ontwikkelen van een nieuwe strategie t.o.v. de wereldpolitiek. De mensen die daaraan meewerkten onder leiding van Dick Cheney, toen minister van Defensie, was onder George W.Bush vice-president.

Hun studie was de basis voor een rede die president Bush senior hield op 2 augustus 1990, de dag dat Irak Koeweit binnenviel, een rede die door weinigen is opgemerkt: de Verenigde Staten is een wereldmacht die alleen de machtigste wil zijn en blijven.” Daarbij spreekt men over democratie maar heeft in werkelijkheid een kleine elitegroep de macht in handen.

De invloed die men heeft op het wereldgebeuren en de grootspraak over wat men wil doen, toont aan dat men denkt elke tegenstand te kunnen neerslaan, het liefst met dreigen, maar desnoods met leugens en met geweld. Bush en de zijnen droomden van een Wereldorde naar Amerikaans voorbeeld, die de hele wereld moet worden opgelegd. In het boek “De nieuwe Romeinen” beschrijft Gerhard F. Mehrtens dat de Amerikanen de ‘Romeinen’ van vandaag zijn. De auteur wijst op de talloze overeenkomsten die tussen de beide ‘supermachten’ bestaan. Alles wat Rome eertijds teweegbracht, herhaalt zich thans op wereldschaal vanuit de Verenigde Staten. Nergens staan zoveel Romeinse zuilen, zuilengangen en imitatietempels als in Amerika met Washington voorop. De regering zetelt daar weer in het Capitool, de schooljeugd draagt bij officiële gelegenheden weer de Romeinse toga etc.

De Amerikaanse regering is druk doende de levens van haar bevolking dag na dag te controleren. De Amerikaanse Senaat heeft op 20-11-2002 ingestemd met de plannen van Bush voor een superministerie voor Nationale Veiligheid. In de week daarvoor deed het huis van Afgevaardigden dat al. Daarmee kwam de weg vrij voor Bush om de grootste reorganisatie van de overheid in 50 jaar door te voeren. Het nieuwe departement moet de Verenigde Staten tegen terroristische aanvallen, zoals op 11 september 2001, beschermen. Er worden 22 federale instanties, waaronder de geheime diensten, bij elkaar gevoegd. Deze ontwikkelingen duiden er op dat de VS zich in snel tempo ontwikkelen tot een politiestaat. De VS heeft hiermee een monster gecreëerd waarmee op termijn iedereen in de gaten gehouden zal worden. Het nieuwe superministerie heeft als symbool de piramide met het “Alziend Oog”. Bush heeft het Departement van Justitie de opdracht gegeven een nieuw spionageprogramma op te zetten onder de naam “Tips”( Terrorism Information and Prevention Systeem). Dit nieuwe systeem is zo opgezet dat 1 Amerikaan, 24 anderen in de gaten moet houden. Een dergelijk systeem werd ook toegepast in de voormalige DDR. Het plan komt volledig uit de koker van Illuminatie.(*)Volgens de voormalige hoge Amerikaanse overheidsdienaar James Comey, die als eerste medewerker onder de minister van Justitie officieel toegang had tot geclassificeerde informatie van vijf ministeries bestaat er een lijst met de namen van maar liefst 8 miljoen Amerikaanse burgers die om de meest triviale redenen als ‘verdacht’ worden beschouwd, en die in tijden van grote onrust onmiddellijk opgepakt en geïnterneerd kunnen worden.

De personen op deze lijst kunnen zonder verdere aanleiding tot ‘potentiële staatsvijanden’ worden verklaard. Bij een nationale crisis worden deze mensen gelokaliseerd en kunnen, afhankelijk van de dreiging, worden gevolgd of gearresteerd. Volgens Comey vormt de database een onderdeel van zogenaamde COG ) Continuity of Goverment) – programma’s, die in het geval van een crisis de grondwet buiten werking stellen en het land laten overnemen door een gewapende macht die de staat van beleg afkondigt. James Comey gaf zijn baan bij het US –Justice Departement op omdat hij het in toenemende mate oneens was met deze plannen en maatregelen. In 2004, als plaatsvervanger van de eveneens in onmin met president Bush levende minister van Justitie John Ashcroft, weigerde hij om zijn handtekening te zetten onder een zo’n sinistere en clandestiene maatregel, waarvan hij geen details nadere details wil onthullen. Zijn weigering kwam hem op zware druk te staan vanuit het Witte Huis, die de maatregelen alsnog, zonder zijn toestemming, dus zonder toestemming van het ministerie van Justitie, doorvoerden. Uiteindelijk nam Comey in 2005 ontslag, net als minister Ashcroft dat net vóór hem in 2004 had gedaan.(*)  http://weeswaakzaam.punt.nl/?id=430810&r=17tbl_archief=&

Bush heeft een schaduwregering van zo’n honderd topambtenaren in het leven geroepen om de Verenigde Staten te besturen na een vernietigende terreuraanval met kernwapens. De regeringsfunctionarissen werken in ploegendiensten vanuit twee ondergrondse bunkers aan de Amerikaanse oostkust. Het betreft een noodplan dat tijdens de Koude Oorlog werd opgesteld onder het presidentschap van Dwight Eisenhower. Inlichtingendiensten hebben gewezen op het potentiële gevaar dat terreurleiders als Osama bin Laden met een draagbaar kernwapen een atoomaanval zouden kunnen uitvoeren op onder meer Washington. Bij het ontbreken van een schaduwregering dreigt het landsbestuur door een nucleaire catastrofe te worden uitgeschakeld. Het ‘bunkerkabinet’ is samengesteld uit hoge ambtenaren afkomstig van alle ministeries. Zij werken en leven drie maanden lang in ondergrondse complexen, waarvan de locaties angstvallig geheim worden gehouden. Bij een eventuele kernaanval moet de ondergrondse regering onmiddellijk de leiding over de federale overheid op zich nemen. Al eerder werd bekend dat de voormalige vice-president Dick Cheney regelmatig op een geheime locatie verbleef om zeker te stellen dat de lijn van de opvolging niet zou worden aangetast bij een aanslag op George W.Bush. De pers onthulde een aantal schokkende standpunten van de Amerikaanse regering:

“Nooit mag een mogendheid nog zo sterk worden dat ze de Amerikaanse overheersing in het gedrang kan brengen en de Verenigde Staten kennen zich het recht toe preventieve aanvallen te lanceren tegen landen met “vijandige bedoelingen”… Een mogendheid wordt als vijandig beschouwd zodra ze zich niet onvoorwaardelijk onderwerpt aan de dictaten van Washington. Geweld zal borg staan voor die nieuwe orde. Overal ter wereld komen militaire basissen, met massavernietigingswapens om elk land ervan te weerhouden ook maar een poging te ondernemen zich van het Amerikaanse juk te bevrijden, … Nooit eerder lag er zo’n veroveringsplan op tafel. Amerika als enige supermacht! Amerika zal niet wachten tot landen een ‘echte dreiging’vormen, het zal met een preventieve oorlog, elke mogelijke rivaliteit in de kiem smoren. Het is de bedoeling om in Irak reusachtige militaire basissen in te richten om van daaruit heel het Midden-Oosten te controleren. Vanuit die basissen zullen ze- indien men dat nodig acht- nieuwe agressieoorlogen voeren, tegen onder meer Syrië en Iran.

Wat de wereld vandaag meemaakt is eeuwen geleden al door de bijbelse profeten voorzegd. De wereld bevindt zich in de tijd waarin de komst van de antichrist zich aandient. Deze dictator zal als een god aanbeden worden. Alle naties, godsdiensten en levensbeschouwingen zullen onder één dictatoriaal gezag geplaatst worden waar geen geloof meer zal worden toegestaan in de God van Israël. De ‘machten van de duisternis’ zullen over de aarde regeren. De duivel zal zich bedienen van menselijke medewerkers. Maar de overwinning van de “Elite” zal echter maar tijdelijk zijn, want het Koninkrijk van Yeshua is de grote zekerheid voor de toekomst. Alle koningshuizen en wereldleiders zullen verdwijnen en er zal maar één op de troon zitten, dat is Yeshua haMashiach.

Het Oude Testament maakt al snel duidelijk dat de mens rekening moet houden met de Macht der Duisternis; het gehoornde wezen “de heer der chaos” waar velen tegenwoordig zo verrukt van zijn. Achter alle samenzweringen zit Satan, Gods tegenstander die weet dat de tijd die hem nog rest, kort is en daarom gaat de “Overste der Wereld” rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Jezus Zelf ontkende bij de “Verzoeking in de Woestijn” op geen enkele wijze Satans bevoegdheid, dat hij de koninkrijken van deze wereld zou kunnen geven, aan wie hij wil. Uit alle eindtijdprofetieën is op te maken, dat het Kwaad juist tegen de tijd van Jezus Wederkomst op aarde een bijzonder hoogtepunt zal bereiken tijdens het bewind van de antichrist. Hierbij is de Satan de grote inspirerende geest die de laatste tijd steeds meer openlijk wordt aanbeden. De Bijbel heeft langs profetische weg duidelijk gemaakt dat er aan het eind der tijden een wereldrijk zal ontstaan, geleid door het ‘beest’. Miljoenen mensen hebben een intellectuele en psychische ontwikkeling achter de rug die stoelt op Bijbelse beelden. Toch dragen velen oogkleppen waar het gaat om zijn geschiedenis en de machten die dagelijks aan het werk zijn om de wereld straks volledig te overheersen. De samenzweringen waken ervoor dat er alleen met hun goedkeuring zaken in de openbaarheid worden gebracht.

De wereld wordt massaal door hun leiders bedrogen. Het NRC-Handelsblad schreef op 9 februari 2001 aan de vooravond van de Navo luchtoorlog tegen Joegoslavië dat er geen enkele sprake was van massale etnische zuiveringen en dat er evenmin sprake was van een humanitaire ramp, zoals de Navo ter rechtvaardiging van het militaire ingrijpen beweerde. Via de media kon de leiding van de Navo haar oorlogspropaganda en valse voorlichting ongestoord de huiskamers van de wereldburgers binnenbrengen. Heel de wereldpers liep achter de politici en de generaals aan. Het was echter van meet af aan duidelijk dat het gooien van bommen op de Serviërs geen enkele rechtvaardiging had. De Navo loog over etnische zuiveringen over massamoorden en over massagraven, waarvoor de Serviërs de schuld zouden zijn. De Duitse brigadegeneraal b.d. Heinz Loquai heeft dit openlijk verklaard. Het was de Navo die met de massale bombardementen twee grote rampen heeft veroorzaakt in Kosovo: de verdrijving van Kosovo-Albanezen (moslims) uit hun dorpen, waardoor een enorm vluchtelingenstroom op gang kwam en in de nasleep van dit handelen de dagelijkse terreur van deze zelfde Kosovo-Albanezen op de Serviërs en later op de Macedoniërs. De generaal verklaarde tot ergernis van vele verantwoordelijke westerse politici, dat er geen sprake was van genocide noch van grootschalige verdrijving van bevolkingsgroepen. Zo werd de wereld massaal voorgelogen en misleid door generaals, politici en radio-en tv- journalisten. Dit is slechts een voorbeeld van wat er straks gaat gebeuren als de Nieuwe Wereld Orde volledige zeggenschap krijgt. Leugens en bedrog zullen overheersen en de mens zal alles geloven.

Achter de schermen van het wereldtoneel en uit het zicht van de niet-ingewijde wereldburgers hebben de alchemie en de rituelen van de occulte meesters- Illuminatie, Vrijmetselaars, Skulls&Bones, Bilderbergers, Trilaterale Commissie, Bohemian Grove- zich verenigd en hebben ze zich zo volledig met de Amerikaanse binnen- en buitenlandse politiek verweven, dat- als het ware door hun verschrikkelijke bezweringen- er in de nabije toekomst een leider met een onbeschrijflijke wreedheid op het toneel zal verschijnen die alle andere megalomane schurken uit het verleden in de schaduw zal stellen. Hij zal zijn vuist opheffen en ‘grote woorden en godslateringen spreken…En (het beest) opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen.’ Nog even en dan is de wereld klaar gemaakt voor de komst van deze figuur en zal de wereldbevolking hem als de grote redder omhelzen.  Voor meer informatie zie: http://defenderpublishing.blogspot.com/2009/05/part-sevenread-it-before-it-is-banned.html

Vrijdenkers die de waarheid te dicht benaderen worden voor fantast uitgemaakt, belachelijk gemaakt, of in het ergste geval bedreigd. Nieuwe leugens worden ontworpen om de volksmassa te hypnotiseren en af te leiden van de oorspronkelijke (bijbelse) echte waarheden. Er is altijd met de waarheid gemanipuleerd en samenzweringen zijn er altijd geweest. De door kerkelijke samenzweringen beïnvloede geschiedenis deed de mens geloven dat de aarde plat was, terwijl men al lang wist dat dit niet het geval was. Galileo Galilei bijvoorbeeld werd in tegenstelling met wat hij had ontdekt, door de kerkvaders gedwongen te verklaren dat de aarde niet draaide. Zoals de waarheid vroeger werd opgesloten in het omhulsel van legenden, of bewust verdraaid om politieke of religieuze reden, zo is dat in onze tijd niet anders. De samenzweerders hebben over een periode van vele jaren de mensheid in feite rechtstreeks geregeerd. De afgelopen eeuwen in hun invloed subtieler geworden maar ze zijn altijd aanwezig gebleven. Ze stoppen onze oren vol met een enorme hoeveelheid onzin, halve waarheden of pure verzinsels.

Gods profetische blauwdruk de Bijbel, geeft een prachtig inzicht hoe het er in de ‘laatste dagen’ zal toegaan De Verenigde Naties, de Verenigde Staten en de politieke leiders van elk land hebben geen andere keus dan exact het profetische scenario voor de laatste dagen te vervullen. Een scenario dat God op wonderbaarlijke wijze, reeds lang van tevoren, aan Zijn profeten heeft doorgegeven. Merkwaardig genoeg ontkennen sommige conservatieve christenen het bestaan van de Nieuwe Wereld Orde en zien totaal niet wat er gaande is.  Bijbelse profetieën onthullen dat de hachelijke eindtijd gekenmerkt zal worden door bedrog en verraad. Het grote antichristelijke wereldcomplot is volop in werking. Een ernstige dwaling (2 Tessalonicenzen 2:11) zal over de mensen komen zodat ze gewillig de antichrist en zijn helper, de valse profeet zullen aanbidden. Ze zullen ook hun hulde betuigen aan de NWO. De mensen zullen verbaast zeggen:

Openbaring 13:4 “Wie is aan het beest gelijk? En: Wie kan er oorlog tegen voeren?”

Openbaring 1:3 Zalig…zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren hetgeen daarin geschreven staat…

“Ik geloof met heel mijn hart in de terugkomst van Yeshua… en al mocht Hij enige tijd vertoeven, ik zal Hem elke dag verwachten en uitzien naar Zijn komst.”

 

Overige bronnen: The Power Elite, C.Mills, Oxford University Press, 1956. World Net Daily, 29-10-2002. Doomday Scenario, Zions Cry Prophecy News, 8-10-2003. American Free Press, James P.Tucker Jr, 1-6-2003. Rockefeller en de CFR, E.Smit. Living Truth Ministries, Timothy Green. The Phoenix, Menley P.Hall. When Corporations Rule the World, D.Korten, Earthscan Publications Ltd, 1995. The Kissinger Caper, Frank A.Capell, The Review of the News, 1974. Reponses-Israel, 10-5-2002.S.Gill, Camps for Citizens: Ashcroft’s Hellish Vision, Jonathan Turley , artikel in de Los Angeles Times, 14-8-2002. Fragmenten uit  James Hatfield, ‘Fortunate Son-George W.Bush and the Making od an American President, Het KNP, Lienden 29-04-2003. Gerhard F.Mehrtens, De Nieuwe Romeinen, Unieboek Houten, 1987.ISBN 9026942338. Antony C.Sutton, America’s Secret Establishment. David Bay, David Bay, “The National Security Strategy of the United States of America”. Nicholas Goodrick-Clarke, The Occult Roots of Nazism, New York University Press, New York, 1992. The Christ Conspiracy, Acharya S.The Council for a Parliament of the World’s Religions (CPWR) . Pat Robertson, The New World Order, 1991. T.Alexander: Make the UN a World Government, The Independent, 9-6-99.